Catena d'Amore - NI

AUTOROVA LA CATENA D'AMORE1), KTEROU
společně tančí mnoho kavalírů a dam.
Pro nejjasnější a nanejvýš vynikající paní, paní Donnu
Margheritu Somaglia a Peretta.

LA CATENA D'AMORE DELL'AUTTORE LA QUALE SI
balla con molti Cavalieri, & Dame insieme.
In gratia dell Illustrissima & Eccellentiss. Signora, la Signora Donna
Margherita Somaglia, e Peretta.

V tomto tanci Catena d'Amore se obvykle rodí velké zmatky
a nejvíce v jeho začátku, protože kavalíři běhají
jako o závod, aby získali dámu. A nejvíce když se přihodí to,
že se dva kavalíři ucházejí o jednu dámu; ta se pak raději
vzdá tance, aby nezpůsobila křivdu ani jednomu ani druhému.
Nabádám tedy každého kavalíra, aby šel neokázale vyzvat
dámu, kterou si vybral. Aby tuto Catena mohl
každý tančit co nejsnadněji, dělají se v promenádě a ve
variacích .S. ordinarii, (le).Cc. a .R., jak bude řečeno na patřičném místě,
totiž při provádění promenád a variací. Upozorňuji, že všechny kroky a skutky, které
se v tomto tanci dělají, začínají levou nohou levou, pak se končí pravou.
A ten, který vede tanec, ať jej nezačne dříve, dokud každý
neuchopí svou dámu a dokud se všichni neseřadí do zástupu.

IN questo ballo della Catena d'Amore suol nascere gran confusione,
& massime nel cominciarlo, percioche i cavalieri corrono
à gara à pigliare le dame, & massime quando s'incontra,
che due Cavaliero vadano per pigliare una dama; la quale, per
non far torto all'uno, ne all'altro, resta tal hora d'andare à ballare;
Però essorto ch'ogni cavaliero vadi modestamente à pigliar
la dama, che gli parrà; & accioche detta Catena possa
da ogn'uno con maggior facilità esser ballata; si faranno nel passeggio, & nelle
mutanze i .S. ordinarij & le .Cc. & le .R. come si dirà al suo luogo cioè,
nel fare i passeggi, & le mutanze, avvertendo che tutti i passi e l'attioni, che
si fanno in questo ballo s'incominciano col piè sinistro; poi si finiscono col destro,
è poi quello che guiderà'l ballo, non lo cominciarà insino che ciascuno
non habbia pigliata la sua dama. poi si porranno tutti per ordine in fila.

PRVNÍ PROMENÁDA.
Spolu udělají .Rx. grave a dvě .R., tváří k sobě, a dvě .Cc., pak
čtyři .S., dvěma jdou dopředu a dvěma se vrátí trochu dozadu a obrátí se
tváří k dámám. Pak udělají dvě .R. a znovu udělají čtyři .S.
a .R., jdou do úpatí sálu. Ten, který vede, udělá dva .S. dopředu
a dalšími dvěma se otočí doprava naproti druhému v zástupu. Ostatní v tu
dobu (tempo) udělají .S. dopředu a dozadu, tak jako dříve. Pak udělají dvě .Rx.,
všichni společně.

IL PRIMO PASSEGGIO.
FAranno insieme la .Rx. grave, e due .R. voltandosi la faccia e due .Cc. poi
quattro .S. due andando innanzi, & due tornando alquanto indietro, volgendo
la faccia alle dame. fanno poi due .R. e ritornano à fare i quattro .S.
e le .R. andando à piè del ballo; quello, che guida fà due .S. innanzi, &
gl'altri due si voltano à man destra ll'incontro al secondo filo. gli altri in quel
tempo fanno i .S. innanzi, & indietro come s'è fatto; poi fanno due .Rx.
tutti insieme.

PRVNÍ VARIACE.
Kavalír, který je druhý v řadě, projde pod paží toho, který vede tanec.
Jsou ve čtyřúhelníku, dělají .S. dopředu a dozadu, a .R., všechno
spolu, tak jak se to dělalo výše. Pak ti z druhého páru půjdou dopředu
dvěma .S., on vede svou dámu doprava naproti třetímu v řadě,
a udělají to, co předtím. V té době (tempo) ten, který vede, udělá dva .S. dopředu,
ten třetí v řadě projde pod paží téhož, jak už to bylo děláno, a jde
stále trochu dopředu do čela tance. Pak ti ostatní postupně udělají
to, co dělal ten, který vede tanec, končí každý svou část. Ten,
který vede, se otočí do čela tance proti druhému v řadě, tak jak to bylo
děláno předtím.

PRIMA MUTANZA.
IL Cavaliero del secondo filo passerà sotto'l braccio di quello, che guida'l ballo
stando in quadrangolo; si fanno i .S. innanzi & indietro, & le .R. tutte
insieme, come s'è fatto di sopra. poi quegli del secondo filo anderanno innanzi
con due .S. volgendo la sua dama alla destra; all'incontro al terzo filo, &
faranno come'l primo. in quel tempo quello che guida, farà i due .S. innanzi,
quello del terzo filo passerà sotto'l braccio medesimo, come fù fatto, andando
sempre un poco innanzi in capo del ballo. poi faranno gl'altri di mano in
mano ciò c'ha fatto quello, che guida'l ballo, finito ogn'uno la sua parte quello,
che guida, si volge in capo del ballo incontro al secondo filo, come fece la
prima volta.

DRUHÁ VARIACE.
Pak uchopí obě ruce své dámy obrácené tváří k němu, druhý kavalír
projde vprostřed paží, a dělají se skutky, které byly už dělány.
Napřed projde dopředu kavalír a jeho dáma vstoupí do středu, & ukončena část (tempo)
On se otočí doprava a uchopí obě ruce své dámy; ten
který následuje vstoupí do středu, & dodržuje tentýž styl děláním těchže
skutků; ten, který vede, půjde trochu dopředu, & udělá totéž. další
pak dělají postupně, ustávajíce všichni, jak navazovali, neboť bude
ukončena variace; ten který vede; udělá promenádu až než další ukončili
svou část, pak se obrátí se svou dámou do úpatí tance naproti
první řady.

SECONDA MUTANZA.
POi piglia ambedue le mani della sua dama voltata la faccia; il secondo Cavaliero
passa nel mezo delle braccia, & si fanno le attioni, che si sono già fatte.
Prima'l Cavaliero passa innanzi, & la sua dama entra nel mezo, & finito'l tempo
egli si volge alla destra, e poi piglia ambedue le mani della sua dama; quello
che segue entrerà nel mazo, & terra'l medesimo stile con far le medesime
attioni; quello, che guida, anderà un poco innanzi, & farà'l medesimo. gli altri
poi faranno di mano in mano, restando tutti, come incatenati, poiche haverà
finita la mutanza; quello che guida; farà'l passeggio sin che gli altri haveranno
fatto la sua parte, poi si volgerà con la sua dama à piè del ballo all'incontro
del primo filo.

TŘETÍ VARIACE.
První dva kavalíři a dáma, která vede tanec, se uchopí za ruce, všichni tři
v kruhu, a druhá dáma zůstane uprostřed. Udělají tytéž skutky
uvedené výše, a ten, který vede, udělá totéž s další řadou. Kavalír
uchopí svou dámu za ruku a zamíří s ní do úpatí tance, tak jak se to dělalo předtím,
všichni v řadě pak udělají tutéž variaci, a každému kavalírovi je umožněno, aby provedl
svou část. Jak bylo řečeno, dělají spolu promenádu.

TERZA MUTANZA.
I Due primi Cavalieri, & la dama, che guidano'l ballo. si pigliano tutti tre per
le mani in un circolo, & l'altra dama resta nel mezo. si fanno le medesime attioni
dette di sopra, e quello, che guida farà'l medesimo con l'altro filo, il Cavaliero
piglia la sua dama per mano volgendola à piè del ballo; come si fece prima,
faranno poi tutte le fila l'istessa mutanza, fornito di fare ogni Cavaliero la
sua parte, come s'è detto faranno insieme il passeggio.

Variace sonaty.
DRUHÁ PROMENÁDA.
Ten, který vede tanec, dělá promenádu doleva, pak jeho dáma uchopí
pravou rukou levici kavalíra, který následuje, a jeho dáma uchopí
ruku dalšího kavalíra, a tak se postupně uchopí za ruce všichni a
dělají .S., velký kruh v točení doprava. Pak se jde do sevření do
tvaru šneka, všichni téměř na půl paže. Potom ten,
který vede, zamíří doleva, a znovu rozvine šneka, aniž by se
pustily ruce.

Mutatione della sonata.
IL SECONDO PASSEGGIO.
COlui, che guida'l ballo, fa'l Passeggio alla sinistra, poi la sua dama con la mano
destra piglia la sinistra del cavalier, che seguita, & la dama d'esso piglia la
mano all'altro cavalier, & cosi di mano in mano si pigliano tutti per le mani e
fanno li .S. e si fa un gran circolo attorno alla destra; poi si và stringendo in
foggia di lumaca andando quasi tutti appresso circa mezo braccio. poscia quello,
che guida si volgerà alla sinistra, e tornerà à disfare la lumaca senza che si
lascino le mani.

ČTVRTÁ VARIACE.
Ten, který vede tanec, půjde se svou dámou na konec řady, ten poslední
a jeho dáma pozvednou paže a tamti projdou pod nimi, všichni další
postupně pokračují v procházení, a ti poslední dva zůstanou
obráceni tváří k sobě s překříženými pažemi, a pak znovu pokračují v procházení pod
pažemi v druhé řadě, a i oni zůstanou s překříženými pažemi,
tak postupně pokračují a všichni skončí obráceni tváří v tvář
s pažemi, jak už bylo řečeno, ve formě řetězu (Catena). Ten se může rozplést dvěma
způsoby: v prvním kavalír, který vede tanec, zamíří se svou dámou doleva,
a projdou pod pažemi všech v řadě, stále v držení za ruku až
se celý řetěz (catena) zruší. Pokud by dámám nebylo pohodlné procházet pod
pažemi, mohou se dělat následující skutky: všichni spolu udělají stranou
doleva dva .S., další dva .S. doprava, dvě .Cc. a dvě .R.,
pustí se a udělají čtyři .S., dva v točení doleva a totéž
v točení doprava.

QUARTA MUTANZA.
COlui, che guidarà'l ballo, andarà con la sua dama all'ultimo filo, & esso ultimo
con la sua dama alzaranno le braccia, e con lei passerà sotto, & gli altri
seguiranno tutti à passare di mano in mano, talche li due ultimi restaranno
rivolti à faccia à faccia con le braccie incrociate, e poi si tornerà à passare sotto
il braccio al secondo filo, restando anch'essi con le braccia incrociate, &
cosi seguiranno di mano in mano, restando tutti rivolti à faccia à faccia con le
braccia, come già s'è detto in forma di Catena, e la istessa si può disfare in doi
modi, il primo il cavalier che guida'l ballo si volta alla sinistra con la sua dama,
e passano sotto alli bracci de tutte le file, tenendosi sempre per mano sino
che la catena sia disfatta, se non fusse commodo alle dame à passar sotto il
braccio si potrà far le attioni che seguitano, si fanno poi tutti insieme per fianco
ala sinistra due .S. & altre due .S. alla destra con due .Cc. & due .R. si
lasciano le mani, e fanno quattro .S. due intorno alla sinistra, & altretanto
intorno alla destra.

TŘETÍ PROMENÁDA.
Všichni společně udělají .Rx. grave, ten, který vede, zamíří doprava
a všichni ostatní kavalíři ho následují, stále dělají .S. a všichni
skončí naproti jedné dámě. Pak spolu udělají .Rx., kavalíři se zastaví,
a dáma, která vede tanec spolu s ostatními zamíří doleva, jdou
na úpatí tance zmíněnými .S., každá naproti svému muži.

TERZO PASSEGGIO.
TUtti insieme faranno la .Rx. grave, & quello, che guida si volgerà alla destra,
& tutti gli altri cavalieri lo seguiranno, facendo sempre i .S. e fermandosi
tutti incontro d'una dama. fanno poi la .Rx. insieme, e i cavalieri si fermano,
e la dama, che guida'l ballo con le altre insieme si volgono alla sinistra,
andando à piè del ballo, con detti .S. ogn'uno dirimpetto al suo huomo.

PÁTÁ VARIACE.
Spolu udělají .Rx.. Ten, který vede, pouze se svou dámou udělá dvě .R., pak
uchopí pravou paži a udělá .S. v točení na tuto stranu s výměnou
místa. Pustí se, udělají další dva .S. v točení doleva a vrátí se opět
na své místo s malou úklonou; pak uchopí ruku své dámy
a dělají spolu promenádu, stále .S., půjde a povede ji na místo,
a udělají .Rx.. V té době (tempo); ten, který následuje, udělá se svou dámou .Rx.
a dvě .R., pak se uchopí pravou paží a udělají .S., které se už
dělaly předtím, a vrátí se na své místo. Pak se uchopí za ruku a on ji také doprovodí
na její místo se skutky, které už byly dělány. Všichni ostatní postupně se
svými dámami u dělají totéž, a podle tohoto pořádku ukončí tento tanec
půvabně, elegantně a beze zmatků tanec: Mohlo by se v této catena udělat mnoho dalších
výstředností (bizzarria), ale abych nebyl příliš únavný, nebudu je uvádět, zdá
se mi, že bylo uděláno dost.

QUINTA MUTANZA.
FAnno la .Rx. insieme quello, che guida con la sua dama sola, fa due .R. poi
piglia'l braccio destro, & fa due .S. intorno ad essa mano, passando l'uno al
luogo dell'altro. si lasciano, e fanno altre due .S. intorno alla sinistra, ritornando
al suo luogo con un poco d'inchino; poi pigliarà la mano della sua dama,
& passeggiando insieme con far sempre i .S. anderà à posarla al luogo,
facendo la .Rx. in quel tempo; quello che segue con la sua dama farà la .Rx.
& due .R. poi si pigliano'l braccio destro, e fanno i .S. che si sono già
fatti, tornando al suo luogo. poi si piglia la mano accompagnandola anch'essa
al luogo suo con l'attioni, che s'è già fatta; gl'altri tutti di man'in mano con
le sue dame faranno'l medesimo, & con questo ordine finiranno gratiosamente
senza confusione questo ballo; si potrebbono fare in questa catena molt'altre
bizzarrie, ma per non essere troppo tedioso con l'haver posto queste, par
mi d'haver fatto à bastanza.

Hudba sonaty s loutnovou tabulaturou této Catena d'Amore. První
část se dělá, dokud nejsou hotovy první tři variace, pak se dělá druhá část
až do konce tance.

La Musica della sonata con la intavolatura di leuto della Catena d'Amore. La prima
parte si fà sino che siano fatte le prime tre mutanze, poi la seconda parte si
fa sino al fin del ballo.

1) Řetěz lásky

Kategorie: Negri - tance