Celeste Giglio - ND

Nobiltà di Dame: vyobrazení manželů Farnesových

CELESTE GIGLIO
BALLETTO
KU CHVÁLE NEJJASNĚJŠÍHO PANSTVA
DONA RANUCCIA FARNESE,
A MARGARITY ALDOBRANDINA,
VÉVODY A VÉVODKYNĚ
Z PARMY, A PIACENZY, etc.

CELESTE GIGLIO
BALLETTO
IN LODE DELLI SER.MI SIG.RI
DON RANUCCIO FARNESE,
E D. MARGARITA ALDOBRANDINA,
DUCA, E DUCHESSA
DI PARMA, E DI PIACENZA, &c.

Kavalír a dáma stojí proti sobě, aniž
by se drželi za ruce, jak ukazuje obrázek,1) udělají
spolu půvabně Riverenzu lunga na
čtyři doby hudby, jak to odpovídá skladbě (Sonata),
a dvě Continenze brevi, každou na dvě doby; první se
má dělat levou nohou a druhá pravou. Pak se uchopí
pravou rukou, udělají jeden Passo trangato levou nohou,
stejnou se udělá jeden Zoppetto a lehce šikmo se přednoží2) pravou nohou, jeden Passo
presto in aria
levou a Cadenza. Pak udělají jeden
Groppo levou, dva Passi in aria, jeden pravou nohou a druhý
levou, se dvěma Fioretti. Pustí se a vymění si místo,
zamíří doleva, udělají dva Passi minimi a další dva
Fioretti, dva Passi a jeden Saffice, tedy jedna Ripresa a jeden Trabucchetto,
oba dva se natočí levým bokem doprostřed.
Poté, co je to uděláno, se uchopí levou rukou a udělají
tytéž skutky a pohyby opačně, začnou pravou nohou.
S pohledem na sebe se pak uchopí za obě ruce a udělají
dvě Continenze, tak jako výše. Kavalír pustí pravou ruku
dámy, uchopí se náležitou rukou a udělají Riverenza
tak jako předtím, čímž zdvořile a ušlechtile ukončí tuto první část.

IL Cavaliere, & la Dama, standosi all'incontro senza
pigliar mano, come si hà nel presente disegno, faranno
insieme gratiosamente la Riverenza longa di
quattro battute di Musica, si come vi mostra la Sonata,
con due Continenze brevi di due battute l'una, la prima
dee) farsi con il piè sinistro, la seconda con il piè destro; poi pigliando
la man destra, faranno un Passo trangato col piè sinistro, &
con l'istesso farà un Zoppetto, inarborando il piè destro, un Passo
presto in aria col sinistro, e la Cadenza. Doppò faranno un
Groppo col sinistro, due Passi in aria, uno con il piè destro, l'altro
con il sinistro, con due Fioretti; lasciandosi cambiarano luogo,
& faranno due Passi minimi volti à man sinistra, con due altri
Fioretti, due Passi, & un Saffice, cioè, una Ripresa, & un Trabucchetto,
voltandosi ambedue con il fianco sinistro per dentro.
Doppò ciò fatto, si pigliaranno per la man sinistra, & faranno le
medesime Attioni, & Moti per contrario, principiandoli con il piè
destro. In prospettiva poi, si pigliaranno ambedue le mani, facendo
due Continenze, come di sopra. Il Cavaliere lascierà la man destra
della Dama, e si terrano per la man ordinaria, e con il far la Riverenza
come la prima, gentilmente finiranno questo primo Tempo.

Ve druhé části se procházejí tak, že dělají jeden Passo trangato
levou nohou, & stejnou jeden Zoppetto, dva Passi
in aria
, jeden pravou a druhý levou; pak udělají dva Fioretti,
dva Passi a jeden Saffice, začínají levou; totéž
udělají opačně. Pak dělají dva Passi dopředu, jeden
Groppo, dva Fioretti, dva další Passi dopředu, dva Spezzati, dva
další Fioretti a jeden Saffice doleva, začínají tedym
všechny ty pohyby levou nohou. Totéž pak dělají opačně
a začínají pravou nohou. Udělají rovněž dva Passi minimi
a jeden Spezzato a totéž dělají opačně. Nakonec se rozloučí:
udělají dva Seguiti scorsi na způsob S
a nakonec se opět ocitnou ve výhledu na sebe, jeden půjde do jednoho konce
sálu, druhý do druhého, a trošku se ukloní pro vykonání
poloviční (mezza) Riverenzy.

Nel secondo Tempo, passeggiaranno con il fare un Passo trangato
con il piè sinistro, & con lo stesso farà un Zoppetto, due Passi
in aria, uno col destro, & l'altro col sinistro; poi faranno due Fioretti,
due Passi, & un Saffice, principiandoli col sinistro; il medesimo
faranno per contrario. Poi faranno due Passi innanzi, un
Groppo, due Fioretti, due altri Passi innanzi, due Spezzati, due
altri Fioretti, & un Saffice al lato sinistro; principiando però tutti
i Moti con il piè sinistro. Faranno poi il medesimo per contrario,
principiandoli con il piè destro; faranno anco due Passi Minimi, &
un Spezzato; il medesimo faranno per contrario, & si lasciaranno:
finalmente faranno due Seguiti scorsi à modo d'una S; & al
fine ritrovandosi in prospettiva, uno andarà da un capo della
sala, l'altro da un'altro capo, piegandosi alquanto per far'un atto
di mezza Riverenza.

Uvedená sonata se dělá v gagliardě.
V těchto čtyřech prvních dobách (tempi) dělají dva Passi
na levou stranu a jeden Trabucchetto, začínají je levou nohou,
jeden Sottopiè pravou a jeden Fioretto levou nohou,. Pak
udělají jeden Trabucchetto pravou, jeden Sottopiè levou,
a Cadenzu doleva. Pak udělají jeden Balzetto na zmíněnou
levou stranu, jeden Sottopiede pravou, přičemž tato noha neprodleně klesne,
udělají dva Passi presti in aria, první pravou, pak levou,
a pak zmíněnou nohou udělají dva Fioretti, levou nohou, která
je ve vzduchu, udělají mezza Riverenzu a toutéž
udělají jeden Sottopiede a Cadenzu. Tutéž
variaci dělají znovu opačným směrem a začnou
pravou.

Farassi la detta Sonata in Gagliarda.
In questi quattro primi tempi di Gagliarda, faranno due Passi
al lato sinistro, & un Trabucchetto, principiandoli con il piè sinistro,
un Sottopiè col destro, & un Fioretto con il piè sinistro; poi
faranno un Trabucchetto col destro, un Sottopiè col sinistro, &
la Cadenza al lato sinistro. Poi faranno un Balzetto al detto lato
sinistro, un Sottopiede col destro, calando subito il detto piede,
faranno due Passi in aria presti, prima col destro, poi col sinistro,
& poi col detto piè faranno due Fioretti, & con il piè sinistro che si
troveranno haver in aria, faranno una mezza Riverenza, & con
l'istesso faranno un Sottopiede, & la Cadenza. La medesima
Mutanza torneranno à fare un'altra volta per contrario, principiandola
col destro.

Uvedená Sonata pokračuje a bude se v ní dělat variace, která je
v osmi taktech (tempi) gagliardy.
V těchto prvních čtyřech taktech (tempi) udělají dva Seguiti ordinarii,
jeden levou, druhý pravou, drží se přitom pravou rukou,
v závěru zmíněného Seguito trošku ohnou kolena
a rozloučí se s políbením zmíněné ruky. Pak udělají další dva Seguiti
scorsi
, zatočí doleva a pak doprava, což provedou
na způsob S, jak je zmíněno výše, jeden půjde
do jednoho konce sálu nebo na jiné místo, kde se bude tančit, a druhý
na druhý konec. Na konci části se znovu ocitnou ve výhledu,
s levou nohou vzadu a trochu v tomto okamžiku ohnou kolena.

Segue detta Sonata, in cui si fà mutatione, che sono
otto Tempi di Gagliarda.
In questi primi quattro tempi faranno due Seguiti ordinarii,
uno col sinistro, l'altro col destro, pigliandosi per la mano destra,
& al fin di detto Seguito piegheranno un poco le ginocchia, & si
lasciaranno con basciarsi detta mano. Poi faranno altri due Seguiti
scorsi, & si voltaranno à man sinistra, poi à man destra, facendo
à modo d'una S, si come s'è detto di sopra, & uno andrà
da un capo della sala, overo in altro luogo ove si ballerà, & l'altro
da un'altro capo, ritrovandosi al fin del tempo in prospettiva
con il piè sinistro in dietro, piegàndo un poco le ginocchia in quell'istante.

V těchto čtyřech dalších taktech sonaty udělají
následující čtyřtaktovou variaci.
Nejprve udělají levou nohou jeden Trabucchetto, jeden Sottopiede
pravou a jeden Fioretto levou, totéž udělají opačně
a začnou pravou. Pak udělají jeden Groppo, dva Fioretti
dopředu, dva Passi presti dozadu, dvě mezze Riverenze na způsob
tří battute di Campanella, jeden Sottopiede a Cadenzu, všechny
tyto první pohyby dělají levou nohou, a tak i Cadenzu,
zmíněná noha má zůstat vpředu, jinak by byla
variace chybná, třebaže by byla dělána v tempu hudby. Pak se uchopí
levou rukou a tutéž variaci udělají znovu,
během3) se oba vrátí na své místo,
oba ovšem začnou pravou nohou. Pak uvedené variace ukončí, udělají
dva Passi puntati dopředu, jeden levou nohou a druhý pravou.
Pak, když je to uděláno, se uchopí za náležitou ruku a s provedením
obvyklých obřadností udělají Riverenzu lunga.

A questi altri quattro tempi di Sonata, faranno la
seguente Mutanza di quattro Tempi.
In prima col piè sinistro faranno un Trabucchetto, un Sottopiè
col destro, & un Fioretto col sinistro; il medesimo faranno per contrario,
principiandoli col destro: poi faranno un Groppo, due Fioretti
innanzi, due Passi presti in dietro, due mezze Riverenze à modo
di tre battute di Campanella, un Sottopiè, & la Cadenza: tutti
questi primi Moti li faranno col piè sinistro, & cosi la Cadenza,
& hanno da restare con il detto piè innanzi, altramente sarebbe la
Mutanza falsa, se ben fosse fatta à tempo del suono. Dopò si pigliaranno
per la man sinistra, & torneranno à far la medesima
Mutanza, & ritornaranno ogn'uno nel far la scorsa al suo luogo,
principiandola però col piè destro. Poi finite dette Mutanze, fara
no due Passi puntati innanzi, uno col piè sinistro, e l'altro col destro:
dopò ciò fatto, si piglieranno per la man ordinaria, & con far
le solite cerimonie, faranno la Riverenza longa.

Tato Sonata se dělá analogicky, v trojném metru (in Tripla),
po způsobu Saltarella.
V procházení oba dva dělají dva Passi presti, jeden Groppo,
dva Fioretti a jeden Spezzato dopředu, vše začínají
levou nohou, a totéž udělají opačně. Pak se rozloučí
a udělají dva Spezzati v točení doleva, dva Fioretti dopředu,
a jeden Saffice, tedy jedna Ripresa a jeden Trabucchetto, levým
bokem doprostřed. Totéž udělají ještě jednou opačně.
Pak udělají dva Fioretti, dva Trabucchetti, dva Passi presti
a jeden Spezzato doleva, každý z těchto pohybů začínají
levou nohou. Totéž udělají opačně. Když je to provedeno, mají
udělat jeden Trabucchetto, jeden Sottopiede a jeden Fioretto
doleva a totéž udělají opačně. Nakonec udělají
dva Spezzati v natáčení (fiancheggiati) dopředu, dva Passi puntati;
a nakonec dělají Riverenzu breve.

Questa Sonata farassi in proportione, in Tripla,
à modo di Saltarello.
Passeggiando, amendue faranno due Passi presti, un Groppo,
due Fioretti, & un Spezzato innanzi, principiando ogni cosa con
il piè sinistro; il medesimo faranno per contrario: poi si lasciaranno
con fare due Spezzati volti alla sinistra, con due Fioretti innanzi,
& un Saffice, cioè, una Ripresa, & un Trabucchetto, col fianco
sinistro per dentro; il medesimo tornaranno à fare per contrario.
Poi faranno due Fioretti, due Trabucchetti, dui Passi presti, &
un Spezzato al lato sinistro, principiando ogni Moto di questi con il
piè sinistro; il medesimo faranno per contrario. Dopò ciò fatto, hanno
da fare un Trabucchetto, un Sottopiede, & un Fioretto al
lato sinistro; il medesimo faranno per contrario: finalmente faranno
due Spezzati fiancheggiati innanzi, con due Passi puntati; &
al fine faranno la Riverenza breve.

Na Sonatu Canario
V této Sonatě Canario dělají osm taktů (tempi) Canaria,
vždycky dva jednou nohou, tedy dva levou nohou a dva pravou. Ty
udělají znovu druhou nohou. Pak dáma
oběma rukama tleskne o ruce kavalíra;
totéž udělá kavalír dámě. Pak dělají jeden Passo puntato
presto
levou a poloviční poklonu (mezza Riverenza) pravou, a v tom
okamžiku se dotknou pravou rukou. Totéž udělají opačně.
Pak dvěma Spezzati zamíří doleva, dopředu
udělají dva Passi puntati Semibrevi, tedy rychlé, jemně
a zdvořile se uchopí za náležitou ruku, udělají obvyklé obřadnosti
a provedením Riverenzy breve zakončí v čase hudby
tento spanilý, půvabný a překrásný tanec.

Alla Sonata del Canario.
A questa Sonata del Canario, faranno otto tempi di Canario,
sempre due per piede, cioè, due con il piè sinistro, e due col destro, &
queste si torneranno à fare un'altra volta per piede: poi la Dama
darà una battuta con amendue le mani à quelle del Cavaliere; il
medesimo farà il Cavaliere alla Dama. Faranno poi un Passo puntato
presto col sinistro, & mezza Riverenza col destro, toccandosi la
mano destra in quell'istante; il medesimo faranno per contrario.
Dopò si voltaranno con due Spezzati à man sinistra, & innanzi
faranno due Passi presti, & un Saffice col fianco sinistro per dentro,
principiandoli col sinistro; i medesimi faranno per contrario: per ultimo,
faranno due Passi puntati Semibrevi, cioè presti, & si piglieranno
gentilmente per la man'ordinaria, facendo le solite cerimonie;
& col fare la Riverenza breve, finiranno à tempo del suono,
questo vago, gratioso, & bellissimo Ballo.

1) U tohoto tance je ve sbírce Nobiltà di Dame uveden pouze obrázek urozených manželů, jimž je tanec věnován, obrázek tančící dvojice však ne.

2) Opisný překlad slovesa inarborare, které dnešní slovníky neznají, a které pravděpodobně znamená "rozvětvit".

3) Far la scorsa - doslova dělat běh, tedy běžet. Možná to mají být Seguiti scorsi a možná taky ne. Pokud dělají totéž, co předtím, možná je to myšleno tak, ze mají na své místo dostat v průběhu (během) oné variace.

Kategorie: Nobiltà - tance