Cesarina - ND

thumb|250px|right|Nobiltà di Dame: vyobrazení k tanci Cesarina

CESARINA
BALLETTO
KU CHVÁLE NANEJVÝŠ VÝZNAČNÉ A VYNIKAJÍCÍ PANÍ
D. LIVIE ORSINA
CESARINA
Vévodkyně di Cività Nuova.

CESARINA
BALLETTO
IN LODE DELL'ILL.MA ET ECC.MA SIG.
D. LIVIA ORSINA
CESARINA
Duchessa di Cività Nuova.

Tento nanejvýš půvabný tanec začíná tím,
že osoby stojí tak jako na předloženém obrázku,
udělají Riverenzu grave v šesti úderech (battute) hudby,
a dvě Continenze semigravi, každou ve třech úderech (battute).
Pak se procházejí na místo, kde budou tančit, tím, že udělají čtyři
Seguiti brevi, pak udělají dva Passi semibrevi a jeden Seguito
semidoppio
, začínají levou nohou. Tytéž kroky (Passi)
a Seguito udělají opačně. Když je to hotovo, udělají doleva
jeden Destice, druhý doprava, jeden Spezzato, dva
Passi minimi dopředu a dva Trabucchetti, upozorňuji, že Passi
a Trabucchetti~~ začínají pravou nohou. Nakonec znovu
udělají zmíněný Spezzato, tři Trabucchetti
a jeden Destice, se všemi dříve uvedenými pohyby opačně.

PRINCIPIARASSI questo gratiosissimo Balletto
stando le persone come s'hà nel presente dissegno,
con far la Riverenza grave di sei battute di Musica,
& due Continenze semigravi di tre battute per ciascheduna;
poi passeggiaranno per il luogo ove si ballarà con fare quattro
Seguiti brevi; dopò faranno due Passi semibrevi, & un Seguito
semidoppio, principiandoli col piè sinistro: gli medesimi Passi, &
Seguito faranno per contrario. Ciò fatto, al lato sinistro faranno
un Destice, & un'altro al lato destro, con un Spezzato, due
Passi minimi innanzi, & due Trabucchetti: avertendo che gli Passi,
& i Trabucchetti gli principiaranno col piè destro. Finalmente torneranno
di nuovo à fare detto Spezzato, con tre Trabucchetti, &
un Destice con tutti i Moti predetti per contrario.

Ve druhé části mají při procházení udělat dva Passi puntati
trangati
a dva Seguiti brevi. Pak udělají dva Passi semibrevi
a jeden Seguito semidoppio, začínají levou nohou levou, tytéž
Passi a Seguito udělají opačně. Potom dělají
dva Passi puntati, dva Spezzati a dva Trabucchetti, začínají
levou nohou. Stejnou nohou udělají další Spezzato,
a tři Trabucchetti, zmíněnéé Trabucchetti začnou pravou nohou.
Když je to provedeno, udělají znovu dva Destici a všechny další
skutky uvedené výše v první části. Totéž udělají
opačně, začnou tedy od Spezzato se třemi Trabucchetti.
Tyto promenády se nazývají ukončené (Passeggi Terminati). A upozorňuji, aby
se v posledním Trabucchetto pustili.

Nel secondo tempo, passeggiando haran da fare due Passi puntatati
trangati, & due Seguiti brevi; poi faranno due Passi semibrevi,
& un Seguito semidoppio, principiandoli col piè sinistro: gli medesimi
Passi, & Seguito faranno per contrario. Dopò faranno
due Passi puntati, due Spezzati, & due Trabucchetti, principiandoli
col piè sinistro; & con l'istesso piè faranno un'altro Spezzato,
& tre Trabucchetti, principiando detti Trabucchetti col piè destro.
Ciò fatto, torneranno di nuovo à fare gli due Destici con tutte l'altre
Attioni sopradette nel primo Tempo: il medesimo faranno per
contrario, incominciando però dal Spezzato, con gli tre Trabucchetti.
& questi si chiamano Passeggi Terminati. Avertendo che
nell'ultimo Trabucchetto si lascieranno.

Ve třetí části dělají dva Seguiti v natáčení (fiancheggiati) a přitom se
jeden od druhého vzdálí. Pak udělají jeden Groppo, dva Fioretti dopředu,
jednu poloviční poklonu (mezza Riverenza), jeden Sottopiè a nakonec Cadenza,
vše začínají levou nohou. Pak tuto variaci udělají znovu,
začnou ji pravou nohou a pravou ji také ukončí. Pak udělají
dva Passi puntati a dva Seguiti v natáčení (fiancheggiati), Když je to hotovo, udělají
jeden Spezzato levou nohou a tři Trabucchetti, začínají
pravou, levým bokem se natočí dovnitř, udělají
jeden Destice. Totéž udělají opačně, v natočení pravým bokem
dovnitř. Pak jedním Spezzato zamíří doleva,
udělají dva Passi minimi a dva Trabucchetti, v posledním se
natočí levým bokem dovnitř. Upozorňuji ale, že Spezzato
dělají levou nohou a Passi a Trabucchetti
začínají pravou. Potom znovu dělají výše uvedený
Spezzato, tři Trabucchetti, Destici
a všechny další následující pohyby opačně.

Nel terzo Tempo, faranno due Seguiti fiancheggiati discostandosi
l'un dall'altro; poi faranno un Groppo, due Fioretti innanzi,
una mezza Riverenza, un Sottopiè, & al fine la Cadenza, principiando
ogni cosa col piè sinistro; dopò torneranno di nuovo à far la
medesima Mutanza, principiandola, & finendola col piè destro. Poi
faranno due Passi puntati, & due Seguiti fiancheggiati; ciò fatto, faranno
un Spezzato col piè sinistro, & tre Trabucchetti, principiandoli
col destro; & voltandosi col fianco sinistro per dentro, faranno
un Destice: il medesimo faranno per contrario, voltando il fianco
destro per dentro; poi si volteranno con un Spezzato à man sinistra,
con due Passi minimi, & due Trabucchetti, & all'ultimo si
volteranno col fianco sinistro per dentro. Ma avertino, ch'il Spezzato
lo faranno col piè sinistro, & gli Passi, & Trabucchetti gli
principiaranno col destro. Dopò di nuovo torneranno à fare il Sopradetto
primo Spezzato, con gli tre Trabucchetti, Destici, &
tutti gli altri Moti sussequenti per contrario.

Ve čtvrté a poslední části se uchopí pravou rukou,
udělají dva Passi a jeden Seguito semidoppio, začínají
levou nohou, jedna Continenza pravou, jeden Seguito finto
levou, trochu ohnou kolena na způsob poloviční poklony (mezza
Riverenza
), a v této chvíli se pustí s obvyklými obřadnostmi.
Tytéž pohyby dělají opačně, uchopí se ovšem
levou rukou. Potom udělají dva Passi puntati, dva Destici v natáčení (fiancheggiati),
nejprve s bokem levým dovnitř, pak s pravým,
dva Seguiti v natáčení (fiancheggiati), přitom se ovšem od sebe poněkud vzdálí.
Pak udělají dvě Riprese sotto piede doleva, jeden
Fioretto, začínají levou nohou. Totéž udělají opačně
doprava, se dvěma Spezzati v natáčení (fiancheggiati) dopředu, a dva
Trabucchetti. Když je to provedeno, udělají dva Seguiti v natáčení (fiancheggiati)
a dva Passi puntati; nakonec se pak uchopí náležitou rukou,
s obvyklými způsoby, udělají Riverenzu jako prve,
a ukončí zdvořile tento spanilý a překrásný tanec.
A toto je uděláno podle skutečné teorie.

Nel quarto, & ultimo tempo, piglierannosi per la man destra,
facendo due Passi, & un Seguito semidoppio, principiandoli col
piè sinistro, con una Continenza col destro, & un Seguito finto
col sinistro, piegando un poco le ginocchia, facendo à modo di mezza
Riverenza, & in quell'istante si lascieranno con le solite cerimonie:
gli medesimi Moti faranno per contrario, pigliandosi però per la
man sinistra; dopò faranno due Passi puntati, con due Destici fiancheggiati,
prima col fianco sinistro per dentro, & poi col destro,
& due Seguiti fiancheggiati, discostandosi però alquanto l'un dal
l'altro; poi faranno due Riprese sotto piede al lato sinistro, & un
Fioretto, principiandoli col piè sinistro: il medesimo faranno per contrario
al lato destro con due Spezzati fiancheggiati innanzi, & due
Trabucchetti; dopò ciò fatto, faranno due Seguiti fiancheggiati con
due Passi puntati; poi finalmente si piglieranno per la man'ordinaria,
con le solite Creanze, & con il far la Riverenza come la prima,
finiranno gentilmente questo vago, & bellissimo Balletto.
Et questo è fatto con vera Theorica.

Kategorie: Nobiltà - tance