Cesia Orsina - IB

Il Ballarino - vyobrazení k tanci Cesia Orsina

CESIA ORSINA
Balletto;
ku chvále téže
slovutné paní
Olimpie Orsina Cesi,
markýzy di Monticelli.

CESIA ORSINA
BALLETTO;
IN LODE DELLA MEDESIMA
ILLUSTRISSIMA SIGNORA
OLIMPIA ORSINA CESI,
Marchesa di Monticelli.

Když se začíná tento Balletto, uchopí
muž pravou ruku dámy a udělají
spolu Riverenzu (jak ukazuje
předložený obrázek). Pak se pustí, zamíří
doleva, udělají dva Passi gravi, tři
Trabuchetti naproti sobě, poslední na spárovaných nohách (à piè pari),
a trochu se zastaví, začínají levou. Uchopí se levou rukou
a totéž udělají opačně. Potom muž uchopí
dámu za náležitou ruku, tělem se otočí ve výhledu
směrem k okolním, kteří jsou jim naproti, a spolu udělají
dvě Continenze minime. Pak udělají v promenádě dvě Puntate,
čtyři Seguiti ordinarii, které nakonec uzavřou na způsob poloviční poklony (meza Riverenza).
Pak se pustí a udělají další čtyři Seguiti scorsi,
zamíří doleva, přičemž zaberou hodně prostoru. Naproti muž
sám udělá Riverenzu grave levou, a tutéž udělá i dáma.

COMINCIARASSI questo Balletto, pigliando
l Huomo la Fè destra della Dama, facendo
insieme la Riverenza (come si dimostra nel
presente disegno) poi lasciandola, si voltaranno
alla sinistra, & faranno due Passi gravi, & tre
Trabuchetti incontra con l ultimo à piè pari, fermandovisi
alquanto, & principiando col sinistro. Si pigliaranno con la
Fè sinistra, & faranno il medesimo per contrario. Dopò ciò l Huomo pigliarà
la Dama per la man'ordinaria, & voltandosi in prospettiva con
la persona verso i circostanti, che gli faranno incontro, faranno insieme
due Continenze minime: poi passeggiando, faranno due Puntate, &
quattro Seguiti ordinarij, conchiudendoli al fine à modo di meza Riverenza;
si lasciaranno poi la mano, & faranno altri quattro S guiti scorsi,
voltandosi alla sinistra, & pigliando del campo assai: all incontro l Huomo
solo farà la Riuerenza graue col sinistro, & la Dama farà anch'essa
il medesimo.

Ve druhé části muž sám udělá tři Seguiti, dva v natáčení (fiancheggiati)
dozadu a jeden fingovaný (Finto) dopředu, začíná je levou. Pak udělá dvě
Riprese doprava, nebo místo těchto Seguiti a Riprese udělá nějakou
variaci z Gagliardy v tomtéž tempu.

Nel secondo tempo, l Huomo solo farà tre Seguiti, due fiancheggiati
indietro, & uno Finto innanzi, principiandoli col sinistro: poi farà due
Riprese alla destra, ouero in luogo di essi Seguiti & Riprese, farà una
Mutanza di Gagliarda in questo medesimo tempo.

I dáma pak udělá čtyři Seguiti, dva v natáčení (fiancheggiati) dopředu
a dva scorsi, v točení doleva, v jejich konci závěru udělá
poloviční poklonu (meza Riverenza). Potom spolu udělají dvě Puntate v natáčení (fiancheggiate),
tedy muž dopředu a dáma dozadu, začínají je levou, totéž
udělají znovu a opačně, totiž dáma dopředu a muž
dozadu. Pak udělají dva Seguiti ordinarii v natáčení (fiancheggiati), dva Passi
gravi
v točení doleva, tři Trabuchetti naproti sobě a poslední
na spárovaných nohách (à piè pari), začínají levou nohou. Tytéž dva Seguiti,
Passi,
a Trabuchetti udělají znovu a dělají je na druhou stranu opačně.
Muž sám pak udělá jednu Riverenzu grave levou a i dáma sama
udělá tutéž.

La Dama poi farà anch essa quattro Seguiti, due fiancheggiati innanzi,
& due scorsi, voltandosi alla sinistra, & al fine di essi facendo
meza Riuerenza. Dopò insieme faranno due Puntate fiancheggiate, cioè
l'Huomo innanzi, & la Dama indietro, principiandole col sinistro. Il medesimo
tornaranno à far per contrario, cioè la Dama innanzi, & l'Huomo
indietro: poi faranno due Seguiti ordinarij fiancheggiati, & due Passi
gravi volti alla sinistra, con tre Trabuchetti incontro, & l'ultimo à
piè pari, principiandoli col piè sinistro. Li medesimi due Seguiti, &
Passi, & Trabuchetti tornaranno à fare un altra volta per contrario:
l'Huomo solo farà poi una Riuerenza grave col sinistro, & la Dama sola
farà anch'essa il medesimo.

Ve zrychlené části (Sciolta).
Uchopí se pravou rukou a udělají čtyři Seguiti spezzati, dva
v držení za ruku, dva bez držení v točení doleva, čímž si vymění
místo. Totéž udělají na druhou stranu, a oba se vrátí
na své místo. Potom udělají jeden Seguito spezzato, a obrátí se tělem ve výhledu
doleva, Riverenza minima pravou. Pak se obrártí
stejnou nohou doprava, udělají jeden Seguito spezzato pravou, a
Riverenza minima levou. Potom udělají dvě Riprese,
dva Trabuchetti doleva, jeden Seguito spezzato také v točení
doleva a Cadenzu naproti sobě, totéž udělají doprava
opačně.

Alla sciolta della Sonata.
Pigliaranno la Fè Destra, & faranno quattro Seguiti spezzati, due
con la Fè pigliata, & due lasciandola, voltandosi alla sinistra, & cambiando
luogo; il medesimo faranno un'altra volta, tornando ogn uno al
suo luogo: dopò faranno un Seguito spezzato, voltando la persona in prospettiua
al lato sinistro, & la Riuerenza minima col destro; poi voltandosi
con l'istesso piè al lato destro, faranno un Seguito spezzato col destro, et
la Riuerenza minima col sinistro. Dopò ciò, faranno due Riprese, &
due Trabuchetti alla sinistra, & un Seguito spezzato pur volto alla
sinistra, con la Cadenza incontro: il medesimo faranno al lato destro per
contrario.

Na hudbu Canario.
Nejprve udělají dva Seguiti spezzati dopředu, pak se uchopí
paží a udělají další čtyři, dva s paží v doteku a dva
bez držení, pak zamíří doleva, udělají dva Passi presti
dopředu a Cadenzu.

Alla Sonata del Canario.
Faranno prima due Seguiti spezzati innanzi: poi pigliando il
braccio, ne faranno altri quattro, due col braccio pigliato, & due
lasciandosi, poi voltandosi alla sinistra, faranno due Passi presti
innanzi, & la Cadenza.

Potom muž sám udělá nějakou variaci z (tance) Canario, když je
hotova, zatočí doleva a udělá čtyři Seguiti spezzati schisciati.
V tutéž dobu (tempo) udělá čtyři další i dáma,
také v točení doleva. Pak udělají dva Passi presti spolu dopředu,
a Cadenza. Potom dáma samotná také udělá nějakou
variaci z Canaria. Uchopí se levou paží a udělají
totéž, co bylo děláno, doprava, pak se oba vrátí na
své místo, udělají další variaci z Canaria, ovšem jinou
než předtím, jak jsou představeny u tance Canario.
Pak spolu udělají dva Seguiti spezzati schisciati,
uchopí se náležitou rukou a ukončí
tanec poklonou (Riverenza).

Dopò ciò l'Huomo solo farà una Mutanza di Canario, & quella
finita, si voltarà alla sinistra facendo quattro Seguiti spezzati schisciati,
& nel medesimo tempo la Dama ne farà anch'essa altri quattro,
volti pur' alla sinistra: poi faranno due Passi presti insieme innanzi,
con la Cadenza. Dopò la Dama sola farà anch'essa una
Mutanza di Canario; & pigliandosi per lo braccio sinistro, faranno
il medesimo che haranno fatto al destro, poi ritornando ogn'uno al
suo luogo, faranno un'altra Mutanza di Canario, però diuersa
dalla prima, come si dimostrarà nel Ballo del Canario:
doi facendo insieme due Seguiti spezzati schisciati,
si pigliaranno per la man'ordinaria, & finiranno
il Ballo con la Riuerenza.

Kategorie: Il Ballarino - tance