Contrapasso Da Farsi In Ruota - ND

Nobiltà di Dame: vyobrazení k tanci Contrapasso Da Farsi In Ruota

CONTRAPASSO
K PROVEDENÍ V KRUHU
KU CHVÁLE VELVÝZNAMNÉ A NANEJVÝŠ VYNIKAJÍCÍ PANÍ
FRANCESCY SFORZA
DALLA CORNIA
Markýzy di Castiglione.

CONTRAPASSO
DA FARSI IN RUOTA
IN LODE DELL'ILL.MA ET ECC.MA SIG.
FRANCESCA SFORZA
DALLA CORNIA
Marchesa di Castiglione.

Pokud je záměrem tančit tento Contrapasso, kavalír, který
zůstal po tanci (Ballo) zvaném Piantone nebo po Ballo del Fiore,
vyzve tři, čtyři nebo šest dam, případně více nebo méně, jak
mu přijde vhodné. Vyzývá však jednu po druhé a zůstaví
je v čele sálu, nebo na nějakém jiném místě, kde se bude tančit.
Jestliže jsou čtyři, nebo šest, on má vyzvat i chybějící
kavalíry, aby tak dovršil náležitý počet. On pak
vyzve tanečního mistra, aby nechal zahrát tento Contrapasso.
Všichni jsou v kruhu, tedy jeden kavalír a jedna dáma, a takto
postupně v párech. Když začne hudba (Sonata), všichni spolu
udělají Riverenzu lunga a dvě Continenze; upozorňuji, že
každý kavalír má být naproti své dámě, když dělá
Riverenzu a Continenze. Potom se procházejí v kruhu a dělají přitom
dva Passi semibrevi a jeden Seguito breve doleva,
totéž udělají opačně doprava. Tyto pohyby se
opětovně dělají podruhé, tak jako výše, doleva,
i doprava.

A VOLER far questo Contrapasso, il Cavaliere che
resterà al Ballo detto il Piantone, ò à quello del Fiore,
levarà tre, quattro, ò sei Dame, più, ò meno che
gli parerà, mà però invitando una per volta, &
le fermarà in capo della sala, ò in qualunque altro luogo ove si ballarà;
poi se son quattro, ò sei, egli harà da invitare un Cavaliere
manco, perche con sè medesimo farà il numero compito. Dopò egli
chiamarà il Mastro di Ballo, che faccia sonare questo Contrapasso.
Onde tutti in Ruota, cioè un Cavaliere, & una Dama, & cosi
parimente di mano in mano, al principiar la Sonata, tutti insieme
faranno la Riverenza lunga, & due Continenze: avertendo, che
ogni Cavaliere harà da stare incontro alla sua Dama quando farà
la Riverenza, & Continenze. Dopò passeggiaranno in Ruota facendo
due Passi semibrevi, & un Seguito breve al lato sinistro:
il medesimo faranno al lato destro per contrario; & questi moti si
torneranno à fare un'altra volta come di sopra, sì al lato sinistro,
come al destro.

Zde se mění uvedená Sonata a dělají se tři části (tempi).

Quì si mutarà la detta Sonata, & si farà tre tempi.

V Grave, v této variaci Sonaty se uchopí za pravou ruku
a podobně udělají dva Passi a jeden Seguito tak jako výše a začínají je
levou nohou. Totéž udělají opačně a uchopí se
přitom za levou ruku. Pustí se a dělají dva Passi semibrevi
v točení doleva a jeden Seguito breve, v jejich závěru
trochu ohnou kolena na způsob poloviční poklony (mezza Riverenza). Totéž
udělají opačně. Upozorňuji, aby to nedělali tak, jako
dříve, kdy točili dva Seguiti doleva a další dva
doprava, bylo to nanejvýš špatně.

AGRAVE; questa mutatione di Sonata, si pigliaranno per la man destra,
facendo similmente due Passi, & un Seguito come di sopra, principiandoli
col piè sinistro: il medesimo faranno per contrario, pigliandosi
per la man sinistra, & lasciandosi faranno due Passi semibrevi
volti à man sinistra, & un Seguito breve, al fin del quale piegaranno
un poco le ginocchia à modo di mezza Riverenza: il medesimo
faranno per contrario. & avertano di non fare come facevano per
avanti, che voltavano due Seguiti à man sinistra, & altri due à
man destra: & questo era falsissimo.

Ve druhé části se uchopí za pravou paži a dělají
totéž, co dělali v první části. Podobně se pak uchopí za levou
a udělají to opačně. Pak udělají čtyři Seguiti
v natáčení (fiancheggiati), dvěma se trochu vzdálí dozadu a dalšími dvěma
se přiblíží dopředu.

Nel secondo tempo, si pigliaranno per il braccio destro facendo il
medesimo ch'havran fatto nel primo tempo: il simile faranno per contrario,
pigliandosi per il braccio sinistro; poi faranno quattro Seguiti
fiancheggiati, due discostandosi un poco in dietro, & altri due
accostandosi innanzi.

Ve třetí části se uchopí oběma rukama, procházejí se
doleva a dělají přitom zmíněné dva Passi a Seguito,
začínajícje levou nohou. Totéž udělají opačně.
A dělají ještě dříve zmíněné čtyři Seguiti v natáčení (fiancheggiati).

Nel terzo tempo, si pigliaranno per amendue le mani, & passeggiando
al lato sinistro faranno gli detti due Passi, & Seguito,
principiandoli col piè sinistro: il medesimo faranno per contrario,
facendo anco gli predetti quattro Seguiti fiancheggiati.

Znovu provedou Sonatu.
V této se nejprve procházejí doleva dvěma Seguiti
brevi
; ve druhé části dělají dva Passi semibrevi a jeden Saffice.
Ve třetí a ve čtvrté části udělají totéž opačně
a procházejí se přitom doprava. A upozorňuji, aby nedělali to, co se dělávalo
dříve, kdy se procházeli v kruhu osmi Seguiti stále
doleva a nakonec měli opět levou nohou vzadu,
a touto dělali Riverenzu. Z toho důvodu říkám, že to byl chybný
tanec: protože když se první promenády dělají doleva a pak
doprava, a stejně tak i obraty (Volte); z jakého důvodu by se měla dělat
osmi Seguiti pouze jediná promenáda v kruhu? Říkám tedyk, že chtějí-li
tento tanec dělat bezvadně, mají ho dělat tak, jak jsem řekl výše.

Si torna à principiar di nuovo la Sonata.
In questo primo tempo, passeggiaranno al lato sinistro con due Seguiti
brevi; nel secondo, faranno due Passi semibrevi, & un Saffice;
nel terzo, & nel quarto tempo, faranno il medesimo per contrario
passeggiando al lato destro: avertendo di non fare come che facevano
prima, che passeggiavano in Ruota con otto Seguiti sempre al
lato sinistro, & nel fine si ritrovavano col piè sinistro in dietro, &
con quello facevano la Riverenza. & per questo dico, che era falso il
Ballo: la ragione, se li primi Passeggi si fanno al lato sinistro, & poi
al destro, & cosi parimente le Volte; per qual ragione si deve fare
con otto Seguiti un solo Passeggio in Ruota? Però dico, che volendo
far questo Ballo perfetto, lo debbano fare si come hò detto di sopra.

Znovu dělají tři části (tempi) variace
Sonaty.

Si torna à fare tre tempi della mutatione
della Sonata.

V této první části všichni spolu dělají Riverenza,
a dvě Continenze, pak udělají dříve zmíněné obraty (Volte) .

In questo primo tempo, faranno la Riverenza tutti insieme, &
due Continenze; poi faranno le predette Volte.

Ve druhé spolu dělají dva Passi a jeden Doppio minimo, totiž
kavalíři dopředu a dámy dozadu, začínají je levou nohou.
Totéž udělají opačně, dámy dopředu a kavalíři
dozadu. A upozorňuji, aby to nedělali tak jako dříve, kdy dělali dva
Passi dopředu a jeden Seguito, a kavalíři pak toutéž levou nohou,
kterou měli vzadu, zase nohou kráčeli dozadu;
i to bylo nanejvýš špatně. Budou-li to ovšem to dělat způsobem, který
jsem uvedl, bude to nanejvýš správné a podle pravidel. Když je to provedeno, dělají
čtyři Seguiti v natáčení (fiancheggiati), jak jsem řekl výše ve druhé
části této variace Sonaty.

Nel secondo, faranno due Passi, & un Doppio minimo, cioè gli
Cavalieri innanzi, & le Dame in dietro, principiandoli col piè sinistro:
il medesimo faranno per contrario, le Dame innanzi, & i Cavalieri
in dietro. & avertano non far come prima, che facevano due
Passi innanzi, & un Seguito, et poi con l'istesso piè sinistro che si trovavano
in dietro, i Cavalieri col medesimo piè caminavano in dietro:
& questo anco era falsissimo; però, fatto che havranno nel modo come
hò detto, andarà giustissimo, & regolatissimo. Ciò fatto, faranno
gli quattro Seguiti fiancheggiati, come di sopra hò detto nel secondo
tempo di questa mutatione di Sonata.

Ve třetí a poslední části, na místě, kde dříve kavalíři dělali
Riverenzu a dámy poloviční (mezza), a totéž
dělali znovu, kdy dámy dělaly Riverenza lunga a kavalíři
druhou, a pak v závěru této části (tempo) další. Tvrdím, že to bylo děláno nanejvýš chybně,
protože v jedné části tři Riverenze být nemohou.
A pak, což je horší, když znovu dělali čtyři Seguiti,
nelze pak dělat Riverenzu, jak jsem řekl výše, stejnou levou nohou.
Kvůli tomu říkám, že v této části mají dělat dvě Continenze
brevi
, dva Seguiti v natáčení (fiancheggiati) a dva Passi puntati brevi
dopředu. Nakonec s obvyklými kavalírskými obřadnostmi každý kavalír
uchopí dámu, kterou má po pravé straně, a tím, že udělají
Riverenzu, zdvořile ukončí tento půvabný tanec.

Nel terzo, & ultimo tempo, in luogo dove prima facevano
i Cavalieri una Riverenza, & la Dama mezza, & il medesimo
tornavano à fare le Dame una Riverenza lunga, & gli Cavalieri
un'altra, & poi al fine di questo tempo un'altra: dico, che era malissimo
fatto, perche in un tempo non può stare tre Riverenze; &
poi, ch'è peggio, ritrovandosi haver fatto gli quattro Seguiti, non
ponno far la Riverenza, si come hò detto di sopra, con l'istesso piè sinistro.
Per tanto dico, che in questo tempo debbano fare due Continenze
brevi, due Seguiti fiancheggiati, con due Passi puntati brevi
innanzi. Finalmente con le solite cerimonie Cavaleresche ogni Cavaliere
pigliarà la Dama che gli starà al lato destro, & con far la
Riverenza finiranno gentilmente questo gratioso Balletto.

Dělá se tatáž Sonata Contrapasso
Nuovo na str. 244.

Si farà la medesima Sonata del Contrapasso
Nuovo à car. 244.

Kategorie: Nobiltà - tance