Contrapasso Nuovo in sesto - ND

Nobiltà di Dame: vyobrazení k tanci Contrapasso Nuovo da farsi in sesto

CONTRAPASSO NOVÝ
KTERÝ SE DĚLÁ V ŠESTI
KU CHVÁLE NANEJVÝŠ VÝZNAMNÉ A VYNIKAJÍCÍ PANÍ
CORNELIE ORSINA CESI
VÉVODKYNĚ DI CERI.

CONTRAPASSO NUOVO
DA FARSI IN SESTO
IN LODE DELL'ILL.MA ET ECC.MA SIG.
CORNELIA ORSINA CESI
DUCHESSA DI CERI.

Tento Contrapasso se dělá za účasti tří kavalírů
a tří dam, kteří jsou v kruhu
podle tohoto řádu, totiž jeden kavalír a jedna dáma.
Všichni, bez držení rucou, udělají v tempu
hudby Riverenza lunga a dvě Continenze brevi, jdou
po kruhu doleva, dělají přitom dva Passi semibrevi a
jeden Seguito breve, začínají je levou nohou. Totéž udělají,
když jdou opačně doprava. Upozorňuji, že mají uvedenou
promenádu udělají i podruhé, doleva i doprava.
Potom, ve variaci Sonaty, uchopí každý kavalír
pravou ruku dámy, která je po jeho pravici, a udělají dva
Passi a jeden Seguito, tak jako výše, začínají levou nohou.
Pak ji každý pustí a uchopí svou levou rukou
levou ruku další dámy, která mu přichází vstříc, a udělají
tytéž dva Passi a jeden Seguito, začínají je pravou nohou,
stále si měníce místa. Žádnému ať není líto, že se podruhé
ocitl bez své dámy, protože posléze, díky tomu, že stále dělají v kruhu prve
uvedené uzavřené části (termini), na konci třetí variace se nakonec každý opět
shledá s tou svou. Poté, co je toto uděláno, se pustí a udělají dva Passi
obrácené doleva a jeden Seguito dopředu, trochu ohnou
kolena na způsob poloviční poklony (mezza Riverenza), začínají je levou nohou.
Totéž udělají opačně.

A FAR questo Contrapasso vi intervengono tre Cavalieri,
& tre Dame, lequali staranno in Ruota
con quest'ordine, cioè, un Cavaliere, & una Dama,
& tutti senza pigliar mano faranno à tempo
del Suono la Riverenza lunga, & due Continenze brevi; & passeggiando
in Ruota al lato sinistro, faranno due Passi semibrevi, &
un Seguito breve, principiandoli col piè sinistro; il medesimo faranno
passeggiando la lato destro per contrario: avertendo, che detti
Passeggi gli faranno un'altra volta, sì al lato sinistro, come al destro.
Dopò, alla mutatione della Sonata, ogni Cavaliero piglierà
la man destra della Dama che le starà al lato destro, & farà due
Passi, & un Seguito, come di sopra, principiandoli col piè sinistro;
poi ogn'uno lascierà quella, & con la sua man sinistra piglierà la
man sinistra dell'altra Dama che troverà à venirle incontro, facendo
gli medesimi due Passi, & un Seguito, principiandoli col piè
destro, cambiando sempre luogo: nè gli increscierà, se la seconda volta
si troverà senza la sua Dama, perche poi al fin della terza Mutanza,
facendo sempre i predetti termini in Ruota, ogn'uno si ritro
varà con la sua. Dopò ciò fatto, si lasciaranno, con fare due Passi
volti al lato sinistro, & un Seguito innanzi, piegando un poco
le ginocchia à modo di mezza Riverenza, principiandoli col piè sinistro;
il medesimo faranno per contrario.

Promenáda v průpletu, která se děla v kruhu.
Každý kavalír uchopí pravou ruku své dámy a udělají
spolu jeden Seguito breve levou nohou. Pak uchopí
levou ruku další dámy a udělají další Seguito pravou nohou,
a takto postupně pokračují, stále dělají průplet (Catena)
v kruhu, až udělají šest Seguiti, v jejichž závěru
se každý opět shledá se svou dámou na svém místě. Tento průplet (Catena)
dělají ve třech částech (tempi) zmíněné skladby (Sonata).

Passeggio incatenato da farsi in Ruota.
Ogni Cavaliere pigliarà la man destra della sua Dama, & faranno
insieme un Seguito breve col piè sinistro; poi pigliando la
mano sinistra dell'altra Dama faranno un'altro Seguito col piè
destro, & cosi seguiranno di mano in mano, facendo sempre la Catena
in Ruota sino che haranno fatto sei Seguiti, alla fine de i quali
ogn'uno si ritrovarà al suo luogo con la sua Dama: & questa Catena
faranno in tre tempi di detta Sonata.

Potom spolu dělají dvě Continenze brevi a Riverenza
lunga
, a dva Seguiti doppi alla Francese, jeden doleva
a druhý doprava.

Faranno dopò ciò insieme due Continenze brevi, & la Riverenza
lunga, con due Seguiti doppi alla Francese, uno al lato sinistro,
& l'altro al destro.

Všichni spolu udělají dva Seguiti brevi dopředu, začínají je
levou nohou, a uchopí se v kruhu za ruce. Pak udělají
dvě Continenze. Pustí se a udělají tytéž
dva Seguiti doppi, tak jako výše.

Tutti insieme faranno due Seguiti brevi innanzi, principiandoli
col piè sinistro, & pigliarannosi per le mani in Ruota; poi faranno
due Continenze, & lasciandosi le mani, faranno gli medesimi
due Seguiti doppi, come di sopra.

Nakonec udělají dvě Continenze brevi a dva Seguiti brevi
v natáčení (fiancheggiati), jejichž závěr udělají na způsob poloviční poklony (mezza Riverenza),
každý ovšem uchopí svou dámu za náležitou ruku,
s děláním obvyklých kavalírských obřadností. Nakonec udělají dva
Passi puntati brevi, jeden dopředu, druhý dozadu, a udělají
Riverenza lunga, čímž ukončí tento tanec, prováděný podle skutečného pravidla (Regola)
a dokonalé teorie a matematiky.

Finalmente faranno due Continenze brevi, & due Seguiti brevi
fiancheggiati al fin de i quali faranno à modo di mezza Riverenza,
pigliando però ogn'uno la sua Dama per la man'ordinaria, con
far le solite cerimonie Cavaleresche. Ultimamente faranno due
Passi puntati brevi, un'innanzi, l'altro in dietro; & con far la
Riverenza lunga finiranno questo Ballo fatto con vera Regola,
perfetta Theorica, & Mathematica.

Kategorie: Nobiltà - tance