Coppia Colonna - ND

Nobiltà di Dame: vyobrazení k tanci Coppia Colonna

COPPIA COLONNA
BALLETTO
KU CHVÁLE NANEJVÝŠ VÝZNAČNÉ A VYNIKAJÍCÍ PANÍ
PANÍ GIULIE COLONNA
COLONNA.

COPPIA COLONNA
BALLETTO
IN LODE DELL'ILL.MA ET ECC.MA SIG.
LA SIG. GIULIA COLONNA
COLONNA.

Když začíná tento tanec, osoby stojí tak,
jak vám ukazují figury, totiž dáma v čele
sálu a kavalír v druhém čele. Když zazní
hudba, dělají Riverenza lunga, ta je ovšem ukončena
v době (tempo) čtyř úderů (battute) hudby, se dvěma Continenze,
každá ve dvou úderech (battute). Pak dělají Pedalogo, začíná
tedy kavalír tím, že udělá Passo puntato ve dvou úderech (battute)
s levým bokem dovnitř; totéž udělá dáma. Pak udělá
jeden další (s) pravým a ona opět udělá totéž. Kavalír
udělá dva Seguiti ordinarii a dama taktéž, začínajíce je
levou. Pak se s obvyklými způsoby uchopí za ruce,
a dělají dva Trabucchetti semibrevi, každý na jeden úder (battuta), s jedním
Corinto na levou stranu; totéž dělají opačně. Kavalír
pustí pravou ruku Dámy, políbí svou a ihned
touto levou rukou zdvořile smekne baret,
a oba dva spolu dělají Riverenza jako dříve.

NEL principiar questo Balletto, staranno le persone si
come vi dimostra le Figure, cioè la Dama in capo
alla sala, & il Cavaliere dall'altro capo, & nel principiar
il suono, faranno la Riverenza lunga, finita
però à tempo di quattro battute di Musica, con due Continenze
di due battute per Continenza. Poi faranno il Pedalogo, cominciando
però il Cavaliere con far un Passo puntato di due battute
col fianco sinistro per dentro: il medesimo farà la Dama. Poi ne
farà un'altro col destro: & Ella ancora farà il medesimo. Il Cavaliere
farà due Seguiti ordinarii: & la Dama parimente, principiandoli
col sinistro. Poi con le solite Creanze si piglieranno per le mani,
con far due Trabucchetti semibrevi d'una battuta l'uno, con un
Corinto al lato sinistro: il medesimo faranno per contrario. Il Cavaliere
lascierà la man destra della Dama, basciandosela, & subito
con quella man sinistra si caverà gentilmente la berretta, facendo
amendue insieme la Riverenza come la prima.

Ve druhé části se spolu procházejí a dělají dva Passi
puntati
, každý ve dvou úderech (battute), dva Passi semibrevi, každý z nich na jeden úder (battuta),
a jeden Seguito ordinario na dva údery (battute), začínajíce je
levou nohou. Totéž dělají od začátku (da capo) opačně.
A upozorňuji, že v konci pravého (destro) Seguito se s obvyklými obřadnostmi pustí.
Když je to uděláno, obrátí se doleva, dělajíce dva Passi,
a jeden Seguito jako výše, tytéž udělají opačně
obrácené doprava, poslední Seguiti však udělají po způsobu poloviční (mezza)
Riverenza. Pak udělají dva Trabucchetti a jeden Corinto v natáčení (fiancheggiato)
s levým (bokem) dovnitř; uvedené pohyby začínají nohou
levou, totéž udělají opačně. Nakonec udělají dvě
Continenze, jednu na dva údery (battute), a Riverenza jako dříve.

Nel secondo tempo, passeggiaranno insieme, con far due Passi
puntati di due battute l'uno, due Passi semibrevi d'una battuta per
ciascheduno, & un Seguito ordinario di due battute, principiandoli
col piè sinistro: il medesimo faranno per contrario da capo.
Avertendo, ch'al fin del Seguito destro si lascieranno con le solite cerimonie;
poi ciò fatto, si volteranno alla sinistra, facendo due Passi,
& un Seguito come di sopra: gli medesimi faranno per contrario
volti alla destra, facendo però gl'ultimi Seguiti à modo di mezza
Riverenza. Poi faranno due Trabucchetti, & un Corinto fiancheggiato
con il sinistro per dentro, principiando detti Moti col piè
sinistro: il medesimo faranno per contrario. Finalmente faranno due
Continenze di due battute l'una, & la Riverenza come la prima.

Ve třetí části se uchopí parvou rukou a dělají dva
Seguiti brevi, totiž ordinarii, jejichž závěr udělají po způsobu
poloviční (mezza) Riverenza. Pak se s děláním obvyklých obřadností pustí,
obracejí se doleva a mění si místa dvěma Passi semibrevi
a jedním Seguito ordinario. Pak dělají dva
Passi puntati brevi v natáčení (fiancheggiati) dopředu. Poté, co je to uděláno, udělají dva
Passi směrem doprava a jeden Seguito dopředu ve výhledu,
začínajíce je pravou; tytéž Passi puntati s dalšími následujícím
pohyby dělají opačně. Naproti dělají dva
Trabucchetti a jeden Corinto, začínajíce je pravou, totéž
opačně, připojujíce si tu dvě Continenze jako dříve,
jednou pravou, druhou levou.

Nel terzo tempo, si piglieranno per la man destra facendo due
Seguiti brevi, cioè ordinarii, al fin de'quali faranno à modo di
una mezza Riverenza;poi si lasciaranno con far le solite cerimonie,
& voltarannosi alla sinistra, facendo due Passi semibrevi, &
un Seguito ordinario innanzi cambiando luogo; dopò faranno due
Passi puntati brevi fiancheggiati innanzi; e ciò fatto, faranno due
Passi volti à man destra, & un Seguito innanzi in prospettiva,
principiandoli col destro: gli medesimi Passi puntati con gli altri
Moti sussequenti faranno per contrario; all'incontro faranno due
Trabucchetti, & un Corinto, principiandoli col destro: il medesimo
per contrario, aggiungendovi due Continenze come le prime,
una col destro, l'altra col sinistro.

Ve čtvrté části se uchopí levou rukou a znovu dělají opačně
všechno to, co dělali ve třetí části, vracejíce se
ovšem každý na své místo.

Nel quarto tempo, pigliando la man sinistra torneranno à fare
ogni cosa per contrario di quanto havran fatto nel terzo tempo, ritornando
però ogn'uno al suo luogo.

Dělá se zrychlená část (Sciolta) řečené skladby v gagliardě.
V páté a poslední části dělají dva Passi puntati brevi
v natáčení (fiancheggiati) dopředu a dva Destici, totiž dvě Riprese a jeden Trabucchetto
v každém Destice, jeden na levou stranu, druhý na pravou. Pak dělají
dva Seguiti ordinarii, v jejichž závěru trochu ohnou
kolena jako u poloviční (mezza) Riverenza. Jdou dopředu a mění si
místa, dělají dva Scorsi na způsob S. Pak udělají
dva Seguiti doppi alla Spagnuola, jeden doleva a druhý
doprava. Nakonec udělají dva Passi puntati, kavalír uchopí
dámu za náležitou ruku a s obvyklými obřadnostmi
a způsoby půvabně a elegantně ukončí tento tanec tím, že se udělá Riverenza
na konci skladby.

Si farà la Sciolta di detta Sonata in Gagliarda.
Nel quinto, & ultimo tempo, faranno due Passi puntati brevi
fiancheggiati innanzi, e due Destici, cioè due Riprese, & un Trabucchetto
per Destice, uno al lato sinistro, l'altro al destro; poi faranno
due Seguiti ordinarii, al fin de'quali piegaranno un poco le
ginocchia à modo di mezza Riverenza, & passando innanzi cambiaranno
luogo, & faranno due Scorsi à modo d'una S. Dopò faranno
due Seguiti doppi alla Spagnuola, uno al lato sinistro, l'altro
al destro; finalmente faranno due Passi puntati, & pigliando
il Cavaliere la Dama per la man'ordinaria, con le solite cerimonie,
& creanze, finiranno gratiosamente questo Balletto, con far la Riverenza
à tempo del fine della Sonata.

Kategorie: Nobiltà - tance