Doria Colonna - ND

Nobiltà di Dame: vyobrazení k tanci Doria Colonna

DORIA COLONNA
CASCARDA
KU CHVÁLE NANEJVÝŠ VÝZNAČNÉ A VYNIKAJÍCÍ PANÍ
D' GIOVANNY COLONNA
D'ORIA
Kněžny d'Oria.

DORIA COLONNA
CASCARDA
IN LODE DELL'ILL.MA ET ECC.MA SIG.
D' GIOVANNA COLONNA
D'ORIA
Principessa d'Oria.

Tato Cascarda je rozdělena na pět částí. Osoby stojí
naproti sobě, podle vyobrazení, uchopí se
pravou rukou, udělají jeden Spezzato
puntato
levou nohou a poloviční poklonu (mezza Riverenza) pravou,
totéž udělají opačně. Pak dělají dva Fioretti,
dva Trabucchetti a dva Saffici, jeden doleva a druhý
doprava. Potom půvabně udělají čtyři Spezzati ordinarii,
dva Seguiti semidoppi, jdou po kruhu
doleva; pak dělají dvakrát závěry (Chiuse) z Pavaniglie1), první
levou nohou, totiž jeden Zoppetto, jeden krok ve vzduchu (Passo in aria) a Cadenzu.
Totéž udělají opačně. Dělají ještě dva Fioretti,
a dva Trabucchetti, pak udělají dva Passi minimi v točení
doleva, další dva Fioretti dopředu, další dva Passi minimi,
a v závěru Sonaty jeden Saffice doleva
dovnitř.

QUESTA Cascarda è divisa in cinque tempi, & standosi
all'incontro, si come vi dimostran le Figure, si piglieranno
per la man destra, facendo un Spezzato
puntato col piè sinistro, & mezza Riverenza col destro:
il medesimo faranno per contrario; poi faranno due Fioretti,
due Trabucchetti, & due Saffici, uno al lato sinistro, l'altro al
lato destro. Dapoi gratiosamente faranno quattro Spezzati ordinarii,
& due Seguiti semidoppi, passeggiando in Ruota al lato
sinistro; poi faranno due volte le Chiuse di Pavaniglia, la prima
col piè sinistro, cioè un Zoppetto, un Passo in aria, & la Cadenza:
la medesima faranno per contrario, con far'anco due Fioretti,
& due Trabucchetti; poi faranno due Passi minimi volti à
man sinistra, due altri Fioretti innanzi, con due altri Passi minimi;
& al fin della Sonata un Saffice col fianco sinistro per
dentro.

Ve druhé části vše udělají od začátku (da capo) ještě jednou
opačně.

Nel secondo tempo, tornaranno à fare da capo ogni cosa per
contrario.

Ve třetí části udělají dva závěry (Chiuse) z Pavaniglie. Pak
udělají dvě Riprese sottopiede doleva a jeden Fioretto,
totéž udělají opačně, nakonec dva Trabucchetti.
Potom se uchopí za pravou ruku, udělají jeden Seguito semidoppio
levou nohou, dva Fioretti dopředu a jeden Saffice
doprava, začínají pravou nohou. Pak se pustí,
udělají dva Passi minimi v točení doleva, dva Fioretti dopředu,
další dva Passi minimi a nakonec jeden Saffice v natočení
levým bokem dovnitř, uvedené skutky začínají levou nohou.

Nel terzo tempo, faranno le due Chiuse di Pavaniglia; poi
faranno due Riprese sottopiede al lato sinistro, & un Fioretto:
il medesimo faranno per contrario; & al fine due Trabucchetti.
Dopò si piglieranno per la man destra, facendo un Seguito semidoppio
col piè sinistro, & due Fioretti innanzi, & un Saffice
al lato destro, principiandoli col piè destro; poi lasciandosi,
faranno due Passi minimi volti à man sinistra, due Fioretti innanzi,
due altri Passi minimi, & al fin un Saffice volto col fianco
sinistro per dentro, principiando dette Attioni col piè sinistro.

Ve čtvrté části udělají opačně to, co dělali
ve třetí části.

Nel quarto tempo, faranno per contrario quanto hauran fatto
nel terzo tempo.

V páté a poslední části udělají jeden Groppo, dva Fioretti,
dva Trabucchetti a jeden Saffice s levým bokem dovnitř,
uvedenou pohyby začínají levou nohou. Totéž udělají
opačně. Pak dělají dva Spezzati v točení doleva,
dva Passi minimi dopředu a jeden Saffice s levým bokem
dovnitř, totéž udělají opačně. Potom dělají
dvě Riprese, dva Trabucchetti, dva Passi minimi a jeden Saffice
doleva, začínají je levou nohou. Totéž dělají
opačně. Pak udělají jednu Ripresu sottopiede doleva
a jeden Fioretto, totéž udělají doprava. Dopředu
udělají dva Spezzati v natáčení (fiancheggiati), dva Passi puntati
semibrevi
, nakonec se zdvořile uchopí za
náležitou ruku, vykonají obvyklé obřadnosti,
a Riverenzou breve ukončí
půvabně a elegantně v tempu
hudby tuto cascardu.

Nel quinto, & ultimo tempo, faranno un Groppo, due Fioretti,
due Trabucchetti, & un Saffice col fianco sinistro per dentro,
principiando detti Moti col piè sinistro: il medesimo faranno
per contrario; poi faranno due Spezzati volti à man sinistra,
due Passi minimi innanzi, & un Saffice col fianco sinistro
per dentro: gli medesimi faranno per contrario. Dopò faranno
due Riprese, due Trabucchetti, due Passi minimi, & un Saffice
al lato sinistro, principiandoli col piè sinistro: gli medesimi faranno
per contrario; poi faranno una Ripresa sottopiede al lato sinistro,
& un Fioretto: il medesimo faranno al lato destro; innanzi
faranno due Spezzati fiancheggiati, con due Passi puntati
semibrevi; al fine si piglieranno gentilmente per la
man'ordinaria, con far le solite cerimonie,
& con la Riverenza breve finiranno
gratiosamente à tempo del
suono questa Cascarda.

1) V Carosově sbírce Nobiltà di Dame není tanec tohoto jména, ale u tance Amorosina Grimana (ve sbírce Nobiltà di Dame uveden jako čtvrtý v pořadí) je podtitulek Pavaniglia.

Kategorie: Nobiltà - tance