Fedeltà - IB

FEDELTÀ CASCARDA,
KU CHVÁLE VYNIKAJÍCÍ PANÍ
PANÍ ARTEMITI RUBERTI
BINZONA,
Ušlechtilé paní Římské.

FEDELTÀ CASCARDA,
IN LODE DELL'ILLVSTRE SIG.(RA)
LA SIG. ARTEMITI RVBERTI
BINZONA,
Gentildonna Romana.

Osoby stojí naproti a udělají
Riverenza minima, v kruhu udělají čtyři
Seguiti spezzati, dva Passi presti a Cadenza,
začínají levou.

Stando le persone all incontro, faranno la
Riuerenza minima, & in ruota faranno quattro
Seguiti spezzati, due Passi presti, & la Cadenza,
principiando col sinistro.

Ve druhé části udělají v kruhu šest Seguiti
spezzati
, dva Passi presti a Cadenzu,
jako výše.

Nel secondo tempo, in ruota faranno sei Seguiti
spezzati, due Passi presti, & la Cadenza,
come di sopra.

Dva refrény skladby.

Due Ritornelli della Sonata.

V prvním refrénu udělají muži, kteří vedou tanec,
jeden Seguito levou v točení doleva a Cadenzu pravou.

Al primo Ritornello, gli Huomini che guidaranno il Ballo, faranno
un Seguito col sinistro volto alla sinistra, & la Cadenza col destro.

Ve druhém refrénu udělají dámy totéž, co
dělali muži.

Al secondo ritornello, le Dame faranno il medesimo che haranno
fatto gli Huomini.

Ve třetí části skladby muži uchopí pravou ruku
dam, které jsou po jejich pravici, a udělají spolu dva Seguiti
semidoppii
, v prvním Seguito si vymění místo a ve druhém se vracejí
tam, kde se nacházeli. Naproti sobě pak udělají dvě Riprese
a dva Trabuchetti doleva, jeden Seguito spezzato v točení doleva
a Cadenzu, tak jako výše.

Nel terzo tempo del Sonata, gli Huomini pigliaranno la man destra
delle Dame, che le staranno alla destra, & faranno insieme due Seguiti
semidoppij, cambiando luogo al primo Seguito, & al secondo ritornando
doue si trouauano: all incontro poi faranno due Riprese, &
due Trabuchetti alla sinistra, con un Seguito spezzato volto alla sinistra,
& la Cadenza, come di sopra.

Ve čtvrté části muži uchopí levou ruku a udělají
opačně tytéž skutky, které dělali výše.

Nel quarto tempo, gli Huomini pigliando la Fe sinistra, faranno
per contrario le medesime attioni, che haranno fatte di sopra.

V páté a poslední části udělají všichni spolu v promenádě
dva Seguiti semidoppii, jeden doleva a druhý doprava,
dva Passi presti dopředu a Cadenzu, totéž udělají dozadu.
Dvě Scambiate, jednu doleva a druhou doprava,
dvě Riprese doleva, dva Trabuchetti, doleva
a doprava, jeden Seguito spezzato v točení doleva a Cadenza
a Riverenza.

Nel quinto, & ultimo tempo, passeggiando tutti insieme, faranno
due Seguiti semidoppij, l'uno alla sinistra, & l'altro alla destra;
due Passi presti innanzi & la Cadenza: & il medesimo faranno indietro,
con due Scambiate, una alla sinistra, & l'altra alla destra,
due Riprese alla sinistra, due Trabuchetti, uno alla sinistra, & l'alla
destra, & un Seguito spezzato volto alla sinistra, & la Cadenza
con la Riuerenza.

Kategorie: Il Ballarino - tance