Felice Vittoria - IB

Il Ballarino - vyobrazení k tanci Contentezza d'Amore

FELICE VITTORIA
Balletto od M. Ippolita Ghidotti da Crema,
ku chvále nejjasnější a nanejvýš vynikající paní
Vittorie d'Oria Gonzaga.

FELICE VITTORIA
Balletto di M. Ippolito Ghidotti da Crema;
IN LODE DELL'ILLVST.(ma) ETECC.(ma) SIG.(ra)
LA SIG.(RA) VITTORIA D'ORIA
GONZAGA.

V tomto tanci (Balletto) se uchopí oběma rukama,
jak je tomu na obrázku Contentezza d'Amore,
udělají spolu Riverenzu grave, pak se pustí
a udělají dvě Continenze gravi,
jednu doleva a uchopí se přitom pravou rukou, druhou
doprava a uchopí se rukou levou. Pak zamíří
doleva a udělají dva Passi gravi, & jeden Seguito semidoppio,
dotýkají se přitom levou rukou a točí se doprava, totéž udělají
opačně a dotýkají se přitom pravou rukou. Pak spolu udělají dvě Continenze gravi,
zmíněnou ruku pustí, uchopí se náležitou rukou a udělají
Riverenzu grave, ve výhledu.

In questo Balletto, pigliandosi amendue le mani,
come si trouarà nel disegno di Contentezza d'Amore,
faranno insieme la Riuerenza graue; poi lasciando
le mani, faranno due Continenze graui,
una alla sinistra, pigliando la Fè destra, & l'altra
alla destra, pigliando la Fè sinistra: poi voltandosi
alla sinistra, faranno due Passi graui, & un Seguito semidoppio,
toccando la Fè sinistra; & voltandosi alla destra, faranno il medesimo
per contrario, toccando la Fè destra. Faranno poi due Continenze graui,
& lasciando detta Fede, & pigliando la man'ordinaria, faranno la
Riuerenza graue in prospettiua.

Ve druhé části dělají v promenádě dvě Puntate gravi,
dva Seguiti ordinarii, pak muž vede dámu po způsobu půlměsíce
a dělají spolu dva Passi gravi, tři Trabuchetti gravi,
poslední na spárovaných nohách (à piè pari), začínají levou. Totéž udělají
opačně, půjdou doprava a začnou pravou. Pak udělají
dvě Puntate, jednu dopředu levou nohou, druhou dozadu pravou,
a Riverenzu levou.

Nel secondo tempo passeggiando, faranno due Puntate graui, &
due Seguiti ordinarij, poi guidando l'Huomo la Dama à modo di meza
Luna, faranno insieme due Passi graui, & tre Trabuchetti graui, con
l'ultimo à piè pari, principiando col sinistro: il medesimo faranno per
contrario, passeggiando alla destra, & principiando col destro poi faranno
due Puntate, una innanzi col piè sinistro, & l'altra indietro col destro,
& la Riuerenza col sinistro.

Ve třetí části muž sám udělá dva Passi gravi a jeden Seguito semidoppio
doleva, totéž udělá doprava. Pak se natočí levým bokem
dozadu, udělá dvě Riprese a dva Trabuchetti, natočí se
ještě tímtéž bokem dovnitř a udělá dvě další Riprese a jeden
Trabuchetto na obou nohách (à piedi pari). Pak se natočí pravým bokem ven
a udělá totéž opačně, ven a dozadu, tak jako výše.
Spolu pak udělají dvě Puntate, jednu levou nohou dopředu, uchopíce
se za ruce, druhou dozadu pravou, pustí se, a Riverenzu
grave
levou.

Nel terzo tempo, l'Huomo solo farà due Passi graui, & un Seguito semidoppio
alla sinistra, & il medesimo farà alla destra: poi voltando il
fianco sinistro indietro, farà due Riprese, & due Trabuchetti. voltandosi
anco col medesimo fianco per dentro, farà due altre Riprese, & un
Trabuchetto à piedi pari: poi voltando il fianco destro in fuori, farà il
medesimo per contrario in fuori & in dentro, come di sopra.
Insieme poi faranno due Puntate, una col piè sinistro innanzi, pigliando
le mani, & un'altra indietro col destro, lasciandole, con la Riuerenza
graue col sinistro.

Ve čtvrté části udělá dáma sama tutéž variaci, kterou dělal
muž, pak oba dva spolu udělají tytéž skutky,
uvedené na konci třetí části.

Nel quarto tempo, la Dama sola farà la medesima mutanza che harà
fatta l'Huomo: poi amendue insieme faranno le medesime attioni
dette nel fine del terzo tempo.

V páté části se uchopí pravou paží, udělají dva Passi gravi
a jeden Seguito semidoppio doleva, začínají levou nohou,
pak se uchopí levou paží a udělají totéž, začínají pravou.
Pustí se, natočí se se levým bokem ven a udělají dvě
Riprese a dva Trabuchetti, potom se ihned tímtéž bokem natočí
dovnitř, a udělají další dvě Riprese a jeden Trabuchetto grave na obou
nohách (à piedi pari). Totéž udělají opačně, natočí se pravým bokem ven
a začnou pravou. Pak se uchopí oběma rukama a udělají
dvě Continenze gravi, pustí se a udělají Riverenzu.

Nel quinto tempo, pigliando il braccio destro, faranno due Passi graui,
& un Seguito semidoppio alla sinistra, principiando col piè sinistro;
poi pigliando il braccio sinistro, faranno il medesimo, principiando col destro;
& lasciandosi, voltaranno il fianco sinistro in fuori, facendo le due
Riprese, & li due Trabuchetti: poi subito voltando il medesimo fianco
per dentro, faranno due altre Riprese, & un Trabuchetto graue à piedi
pari: Il medesimo faranno per contrario, uoltando il fianco destro in fuori,
& principiando col destro: poi pigliandosi con amendue le mani, faranno
due Continenze graui, & lasciandosi, faranno la Riuerenza.

Na zrychlenou hudbu (Sciolta) skladby - Saltarello.
Dělají spolu šest Seguiti spezzati, čtyři v kruhu a dva v točení
doleva, čtyři rychlé Trabuchetti proti sobě, dva Seguiti spezzati
v natáčení (fiancheggiati) dozadu, dva Seguiti battuti di Canario dopředu
a Cadenzu, začínají levou nohou. Tytéž Seguiti spezzati v natáčení (fiancheggiati),
battuti di Canario a Cadenzu, udělají opačně,
začínají pravou.

Alla Sciolta della Sonata in Saltarello.
Faranno insieme sei Seguiti spezzati, quattro in ruota, & due volti
alla sinistra, quattro Trabuchetti presti incontro, due Seguiti spezzati
fiancheggiati indietro, due Seguiti battuti di Canario innanzi, & la
Cadenza, principiando col piè sinistro: i medesimi Seguiti spezzati fiancheggiati,
& battuti di Canario, con la Cadenza, faranno per contrario,
principiando col destro.

Nakonec udělají dvě Riprese levým bokem ven, dva
Trabuchetti: pak se tímtéž bokem natočí dovnitř a udělají dvě
Riprese a jeden Trabuchetto na obou nohách (à piedi pari). Totéž udělají
s pravým bokem natočeným ven. Pak dáma udělá jeden Seguito scorso v točení
doprava a muž udělá další dopředu, pak uchopí
dámu a půvabně ukončí tanec (Ballo) tím, že spolu udělají
Riverenzu.

Vltimamente faranno le due Riprese col fianco sinistro in fuori, li due
Trabuchetti: poi voltando il medesimo fianco per dentro, faranno due
Riprese, & un Trabuchetto à piedi pari: & il medesimo faranno voltando
il fianco destro in fuori: poi la Dama farà un Seguito scorso voltando
alla destra, & l Huomo ne farà un altro innanzi; poi pigliarà
la Dama, & finiranno gratiosamente il Ballo con il fare insieme la
Riuerenza.

Kategorie: Il Ballarino - tance