Florido Giglio - IB

thumb|right|250px|Il Ballarino - vyobrazení k tanci Florido Giglio FLORIDO GIGLIO
CASCARDA;
ku chvále mantovské kněžny.

FLORIDO GIGLIO
CASCARDA;
IN LODE DELLA PRINCIPESSA
DI MANTOVA.

Tato Cascarda je rozdělena na čtyři části (Tempi).
Stojí naproti sobě, mají se uchopit rukou
pravou a udělat jeden Seguito spezzato levou nohou,
a Riverenza minima pravou, oba se točí
doprava a dělají přitom dva Seguiti
spezzati
, začínají je pravou nohou. Pak se mají uchopit
levou rukou a totéž udělat znovu opačně.
V kruhu pak udělají dva Seguiti spezzati, čtyři rychlé Trabuchetti,
dva Fioretti, dva Trabuchetti, jeden Seguito spezzato v točení
doleva a Cadenzu. Potom udělají dvě Scambiate, jednu
doleva a druhou doprava, pak dvě Riprese, dva Trabuchetti
s levým bokem dozadu, dva Passi presti dopředu
a Cadenzu; pak udělají ještě jednou další dvě Riprese, dva Trabuchetti
s pravým bokem dozadu, dva Passi presti dopředu, začínají
pravou, a Cadenzu.

Questa Cascarda è diuisa in quattro Tempi;
& standosi all'incontro, si ha da pigliare la fè
destra, & far' un Seguito spezzato col piè sinistro,
& la Riuerenza minima col destro, voltandosi
amendue alla destra, & facendo due Seguiti
spezzati, principiandoli col piè destro: poi pigliando
la fè sinistra, si ha da tornar à far'il medesimo per contrario, In
ruota poi faranno due Seguiti spezzati, & quattro Trabuchetti presti,
due Fioretti, & due Trabuchetti, un Seguito spezzato volto alla
sinistra, & la Cadenza. Si faranno dopò ciò due Scambiate, l'una
alla sinistra, & l'altra alla destra: poi due Riprese, & due Trabuchetti
col fianco sinistro in dietro, & due Passi presti innanzi, &
la Cadenza; poi si torneranno à fare due altre Riprese, & due Trabuchetti
col fianco destro in dietro, & due Passi presti innanzi, principiandoli
col destro, & la Cadenza.

Ve druhé části udělá muž sám jeden Seguito semidoppio
levou nohou doleva, dva rychlé Trabuchetti, jeden Seguito spezzato
levou a Riverenza minima pravou nohou. Totéž
udělá doprava opačně. Pak pokračuje dvěma Seguiti spezzati
v natáčení (fiancheggiati) dozadu, začíná je levou nohou, dva Passi
presti
dopředu a Cadenza, totéž udělá na druhou stranu
od pravé nohy. Pak udělá variaci z Canario tímto
způsobem: dvakrát dupne, jednou levou, podruhé
pravou; pak udělá jeden Seguito battuto di Canario, tutéž variaci
udělá na druhou stranu opačně. Pak muž zůstane stát a dáma
udělá tutéž variaci. Spolu pak udělají dva Passi presti
dozadu v natáčení (fiancheggiati), jeden Trango dopředu levou, dva Seguiti
spezzati
v točení doprava, zmíněné Seguiti začnou pravou nohou.
Pak znovu udělají tytéž Passi presti dozadu
a Trango dopředu, začínají pravou, a dva Seguiti
spezzati
v točení doleva, začínají levou nohou.

Nel secondo tempo, l'huomo solo farà un Seguito semidoppio col
piè sinistro al lato sinistro, due Trabuchetti presti, un Seguito spezzato
col sinistro, & la Riuerenza minima col piè destro; Il medesimo
farà al fianco destro per contrario; poi seguirà con due Seguiti spezzati
fiancheggiati in dietro, principiandoli col piè sinistro, & due Passi
presti innanzi, & la Cadenza; Il medesimo farà un'altra volta,
principiandoli col piè destro: poi farà una mutanza di Canario in questo
modo; Farà due battute con i piedi, l'una con il sinistro, & l'altra
col destro; poi un Seguito battuto di Canario; & la medesima mutanza
si farà un'altra volta per contrario. Poi fermandosi l'huomo, la Dama
farà la medesima mutanza. Faranno insieme poi due Passi presti in
dietro fiancheggiati, & un Trango innanzi col sinistro, & due Seguiti
spezzati volti alla destra, principiando detti Seguiti col piè destro:
poi ritornaranno à fare li medesimi Passi presti in dietro, & il
Trango innanzi, principiandoli col destro; & voltando due Seguiti
spezzati alla sinistra, principiandoli col piè sinistro.

Ve třetí části udělá dáma sama tutéž variaci, kterou
dělal muž.

Nel terzo tempo, la Dama sola farà la medesima mutanza, che
harà fatta l'huomo.

Ve čtvrté části udělají podobně spolu jeden Seguito spezzato
levou nohou, dva Trabuchetti, jeden pravou a druhý levou,
pak dvě Riprese doprava, dva Trabuchetti, jeden pravou
a druhý levou, tak jako výše. Totéž udělají ještě jednou
opačně doprava. Dozadu udělají dva Fioretti v natáčení (fiancheggiati),
dva Passi presti dozadu a dva dopředu, a Cadenzu,
začínají levou. Udělají to ještě jednou na druhou stranu
opačně. Pak jeden krok (Passo) levou a Riverenza minima pravou,
jeden krok (Passo) pravou a Riverenza minima levou. Nakonec
udělají dva Passi presti v natáčení (fiancheggiati) dozadu
a jeden Trango, začínají toutéž nohou, se dvěma
Seguiti spezzati v točení doprava, a totéž
udělají ještě jednou opačně. Nakonec
proti sobě udělají
poklonu (Riverenza).

Nel quarto tempo, similmente faranno insieme un Seguito spezzato
col piè sinistro, due Trabuchetti, l'uno col destro, & l'altro col sinistro;
poi due Riprese alla destra, con due Trabuchetti, uno col destro,
& l'altro col sinistro, come di sopra. Il medesimo tornaranno a fare
al lato destro per contrario. In dietro si faranno due Fioretti fiancheggiati,
con due Passi presti in dietro, & due innanzi, & la Cadenza,
principiandoli col sinistro. Si tornarà poi à fare un'altra volta
per contrario: poi un Passo col sinistro, & la Riuerenza minima col destro;
& un Passo col destro, & la Riuerenza minima col sinistro. Ultimamente
si faranno due Passi presti fiancheggiati in dietro,
& un Trango, principiandoli col'istesso piede, con due
Seguiti spezzati volti alla destra, & il medesimo
si tornarà à fare per contrario. & nel fine,
standosi all'incontro faranno
la Riuerenza.

Kategorie: Il Ballarino - tance