Forza d'Amore - ND

Nobiltà di Dame: vyobrazení k tanci Forza d'Amore

FORZA D'AMORE1)
BALLETTO
KU CVHÁLE NANEJVÝŠ VÝZNAMNÉ A VYNIKAJÍCÍ PANÍ
LEONORY ORSINA SFORZA
VÉVODKYNĚ DI SEGNE.

FORZA D'AMORE
BALLETTO
IN LODE DELL'ILL.MA ET ECC.MA SIG.
LEONORA ORSINA SFORZA
DUCHESSA DI SEGNE.

TENTO tanec (balletto) začíná tím, že osoby stojí tak,
jak ukazuje předložený obrázek, přitom ovšem dělají
obvyklé kavalírské obřadnosti, velkou poklonu (Riverenza longa),
a dvě Continenze brevi, jak jsem
pověděl u jiných tanců (Balli). Pak se uchopí pravou rukou, udělají přitom
jeden Passo puntato levou nohou a poloviční poklonu (mezza Riverenza) pravou:.
Totéž udělají opačně. Potom se uchopí náležitou rukou
a projdou na to místo, kde se bude tančit, tím, že udělají
dva Seguiti brevi, dva Passi puntati brevi, dva Passi semibrevi
a jeden Seguito ordinario breve, vše začínají levou nohou,
a potom pravou. Když je to provedeno, udělají jeden Destice, doleva a druhý doprava. Pak udělají dva Spezzati v natáčení (fiancheggiati)
dopředu a dva Trabucchetti. Nakonec udělají dva
Seguiti ordinarii brevi, v jejichž závěru se pustí s obvyklými
způsoby, a udělají další dva Scorsi na způsob [písmene] S.

QUESTO Balletto principiarassi stando le persone
come vi dimostra il presente dissegno, facendo però
le solite cerimonie Cavaleresche, & con far la Riverenza
longa, & due Continenze brevi, si come hò
detto nelli altri Balli; poi si piglieranno per la man destra, facendo
un Passo puntato col piè sinistro, & mezza Riverenza col destro:
il medesimo faranno per contrario. Dopò si piglieranno per la man
ordinaria, con fare due Seguiti brevi, & passeggiando per quel luogo
dove si ballerà, con due Passi puntati brevi, due Passi semibrevi,
& un Seguito ordinario breve, principiando ogni cosa col piè
sinistro, & dopò col destro. Ciò fatto, faranno al lato sinistro un
Destice, & un'altro al destro; poi faranno due Spezzati fiancheggiati
innanzi, & due Trabucchetti, Finalmente faranno due
Seguiti ordinarii brevi, al fin de'quali si lascieranno con le solite
Creanze; facendo altri due Scorsi à modo d'una S.

Jeho gagliarda.
Ve druhé části provede kavalír jednu variaci gagliardy
ve čtyřech taktech (tempi). Pokud ji bude chtít provést důstojně (grave), může udělat dva
Seguiti v natáčení (fiancheggiati), dva Trabucchetti gravi, tedy semiminimi,
a jeden Seguito finto, tak jak jsem řekl v Bassa, & Alta2), a začne ji
levou nohou. Dáma udělá totéž. Kavalír
udělá tutéž variaci znovu a začne ji
opačně, tedy pravou nohou. Dáma udělá totéž.
Poté, co je to provedeno, udělají čtyři Destici jako Pedalogo, takže kavalír
udělá jeden s levým bokem dovnitř a dáma udělá
další. Totéž udělá kavalír znovu a opačně,
s pravým bokem dovnitř, a totéž udělá i dáma. Pak udělají
spolu jeden Groppo a jeden Fioretto, totéž dělají
opačně. Nakonec udělají dva Passi dopředu, dva Saffici
v natáčení (fiancheggiati) dovnitř, všechny první pohyby začínají levou nohou,
pak pravou.

La sua Gagliarda.
Nel secondo tempo, il Cavaliere farà una Mutanza di Gagliarda
di quattro tempi; & se egli la vorrà far grave, potrà fare due
Seguiti fiancheggiati, due Trabucchetti gravi, cioè semiminimi,
& un Seguito finto, come hò detto in Bassa, & Alta, principiandola
con il piè sinistro. La Dama farà la medesima. Il Cavaliere
tornerà à fare la medesima Mutanza, principiandola per
contrario, cioè con il piè destro. La Dama farà la medesima.
Doppò ciò fatto, faranno quattro Destici in Pedalogo, cioè il Cavaliere
ne farà uno col fianco sinistro per dentro; la Dama ne farà
un'altro: il medesimo tornarà à fare il Cavaliere per contrario, col
fianco destro per dentro; il medesimo farà la Dama. Poi faranno
insieme un Groppo, & un Fioretto: il medesimo faranno per
contrario. Ultimamente faranno due Passi innanzi, con due Saffici
fiancheggiati per dentro, principiando tutti i primi Moti col piè sinistro,
& poi col destro.

Ve třetí části se uchopí pravou rukou a udělají dva
Passi semibrevi a jeden Seguito breve doleva. Pak udělají
jednu Continenzu breve pravou nohou, jeden Seguito finto levou nohou
a rozloučí se s obvyklými obřadnostmi. Totéž udělají znovu
opačně a uchopí se levou rukou. Pak se rozloučí a dělají
dva Passi puntati brevi a jeden Seguito doppio alla Francese,
procházejí přitom ovšem doleva. Totéž udělají opačně.
Poté, co je to provedeno, udělají znovu týž Pedalogo, se všemi
dalšími skutky a pohyby, jak bylo uvedeno ve druhé části.

Nel terzo tempo, si piglieranno per la man destra, facendo due
Passi semibrevi, & un Seguito breve al lato sinistro; poi faranno
una Continenza breve col piè destro, & un Seguito finto col piè sinistro,
lasciandosi con le solite cerimonie: il medesimo torneranno à
far per contrario, pigliandosi per la man sinistra; poi lasciandosi faranno
due Passi puntati brevi, & un Seguito doppio alla Franzese,
passeggiando però al lato sinistro: il medesimo faranno per contrario.
Dopò ciò fatto, faranno di nuovo il medesimo Pedalogo, con tutte
l'altre Attioni, e Moti si come hò detto nel secondo tempo.

Zrychlená část skladby – Saltarello.
V této poslední části udělají jednu Riverenzu breve ve čtyřech trojných
úderech (quattro battute triple), stojí tedy ve výhledu proti sobě, dva Saffici,
jeden doleva a druhý doprava. Pak zamíří doleva
dvěma Passi minimi a jeden Spezzato dopředu. Potom udělají jeden
Groppo, dva Fioretti a jeden Spezzato puntato, začínají je
levou nohou, a poloviční poklona (meza Riverenza) pravou. Totéž udělají znovu
opačně. Nakonec udělají další dva Saffici v natáčení (fiancheggiati),
dva Fioretti a dva Trabucchetti. Pak udělají dopředu dva
Passi puntati semibrevi, přitom se jemně a zdvořile uchopí náležitou rukou
s dříve zmíněnými řečenými rytířskými obřadnostmi a provedou Riverenzu
v tempu Sonaty, a tím ukončí tento spanilý a půvabný
tanec (Balletto).

La Sciolta della Sonata in Saltarello.
In questo ultimo tempo faranno una Riverenza breve di quattro
battute triple, stando però in prospettiva, con due Saffici, uno al
lato sinistro, l'altro al destro; poi si volteranno à man sinistra con
due Passi minimi, & un Spezzato innanzi; dopò faranno un
Groppo, due Fioretti, & un Spezzato puntato, principiandoli col
piè sinistro, & mezza Riverenza col destro: il medesimo torneranno
à fare per contrario. Finalmente faranno due altri Saffici fiancheggiati,
con due Fioretti, e due Trabucchetti; poi con far innanzi due
Passi puntati semibrevi, si piglieranno gentilmente per la man' ordinaria
con le predette cerimonie Cavaleresche, & facendo la Riverenza
à tempo della Sonata, finiranno questo vago, & gratioso
Balletto.

1) V překladu Síla lásky.

2) Bassa et Alta je jiný Carosův tanec a je uveden v obou Carosových sbírkách. Já tu v textu odkazuji na verzi ze sbírky Nobiltà di Dame.

Kategorie: Nobiltà - tance