Furioso - IB

FURIOSO
Tanec nejistý původem, dělá se v šesti.

FVRIOSO
Balletto d'Incerto, da farsi in sesto.

Na začátku stojí tři
dámy v řadě v čele sálu a tři muži
ve druhém čele, i oni v řadě. Pak
všichni spolu naproti sobě udělají Riverenzu grave
levou a dvě Continenze. Potom muž,
a dáma kteří se nacházejí uprostřed a vedou
tanec, udělají dopředu dva Seguiti ordinarii a v jejich závěru
trochu ohnou kolena na způsob poloviční poklony (meza Riverenza)
a dotknou se přitom pravou rukou. Pak si vymění místo tím, že udělají další dva Seguiti
scorsi
, muž pak zůstane stát uprostřed mezi dvěma dámami a dáma
uprostřed mezi dvěma muži, oba naproti sobě. Následuje totéž
v provedení dalších dvou mužů a dalších dvou dam, všichni spolu.
Když pak dojdou až do své řady, udělají průplet tímto
způsobem: muži zamíří doprava a dámy zase doleva,
udělají čtyři Seguiti scorsi, pak v závěru této
části (tempo), bude uprostřed ta, která byla vlevo, muži to udělají
podobně, ale naopak bude uprostřed ten, který byl vpravo.
Když to budou v každé části (tempo) dělat tímto způsobem, nakonec se každý muž
opět shledá se svou dámou, což by se nestalo, kdyby všichni na začátku zmíněného
průpletu (Catena) zamířili doleva, jak se to v tomto tanci dříve obvykle dělávalo.

Principialmente staranno tre
Dame da un capo della Sala per filo, & tre Huomini
dall'altro capo, similmente per filo; poi all'
incontro tutti insieme faranno la Riuerenza graue
col sinistro, & due Continenze. Dopò l Huomo,
& la Dama che si trouaranno nel mezo, guidaranno
il Ballo, facendo due Seguiti ordinarij innanzi, & all' ultimo
di essi Seguiti piegando un poco le ginocchia à modo di meza Riuerenza,
toccaranno la Fè destra poi cambiando luogo, faranno altri due Seguiti
scorsi: poi l'Huomo si porrà in mezo alle due Dame, & la Dama
in mezo alli due Huomini, che ad amendue le saranno incontro. Il medesimo
seguiranno à fare gli altri due Huomini, & l'altre due Dame
tutti insieme: poi giunti che saranno à lor filo, faranno la Catena in questo
modo: gli Huomini voltaranno a man destra, facendo quattro Seguiti
scorsi; & le Dame per contrario à man sinistra: poi alla fine del
tempo, quella che starà alla sinistra, andarà in mezo; & cosi per contrario
faranno gli Huomini, andando quello che stà à nan destra in mezo;
che in questo modo facendosi, ad ogni tempo ogni Huomo si ritrouarà
con la sua Dama: il che non auerrebbe, se tutti nel principiare di detta
Catena, si uoltassero à man sinistra, come già detto Ballo si usaua di fare.

Je třeba ještě upozornit, že každý, kdo se ocitne uprostřed, má
udělat svou část (tempo) tak, jak to dělali ti před ním, a vždy si vyměnit místo,
až všechny tři části skončí, všichni se opět ocitnou na místě, kde začínali.

Hassi anco d'auertire, che ogn'uno che si ritrouarà in mezo, ha da
fare il suo tempo, come haranno fatto i primi, & da cambiar sempre luogo:
& al fine di tutti tre i tempo ogn'uno si ritrouarà come principiarono.

Na zrychlenou část (sciolta) Sonaty.
Poté, co všichni udělali svou část (tempo) a ti, kteří tanec vedli,
se opět vrátili doprostřed, udělají všichni spolu Riverenzu
grave
a dvě Continenze, začínají levou nohou.

Alla sciolta della Sonata.
Quando ogn'uno harà fatto il suo tempo, & quelli che haranno guidato
il Ballo, faranno ritornati in mezo; tutti insieme faranno la Riuerenza
graue, & due Continenze, principiando col piè sinistro.

Pak ti, kteří jsou uprostřed, začnou s průpletem po délce sálu.
Jsou to tedy dvě části (tempi) Sonaty. Nejprve se uchopí pravou rukou,
pak levou s tím, kdo je vlevo. Pak znovu podají
pravou tomu, kdo bude vpravo; dělají to tak
muži i dámy. Když se pak ocitnou v čele
sálu, otočí se doleva a uchopí pravou ruku, kterou
předtím pustili, dalšímu druhovi podají levou,
až všichni dojdou na místo, kde se nacházeli předtím. Tedy
ti, kteří vedou, nechť zůstanou stát uprostřed, a ti, kteří byli vlevo,
se vydají doleva a zastaví se vedle těch, kteří vedou, na svém místě,
a ti zbývající se zastaví vpravo, také na svém místě.
A stejně tak to udělají dámy.

Quelli poi che si trouaranno in mezo, principiaranno la Catena per
lungo alla Sala, cioè due tempi di Sonata, pigliando prima la man destra,
& poi la sinistra di quello che stà à man sinistra: poi di nuouo daranno
la destra à quello che starà à man destra; & questo faranno tanto
gli Huomini, quanto le Dame: quando poi si trouaranno in capo alla
Sala, si voltaranno alla sinistra, & pigliando la man destra che haranno
lasciata un'altra volta; daranno la sinistra all'altro Compagno,
sino che tutti giungano al luogo doue prima si trouauano, cioè, che
quelli che guidano, si fermino in mezo, & quelli ch'erano alla sinistra, si
fermino appresso à quelli che guidano, al lor luogo, ponendosi alla sinistra;
poi gli ultimi si fermaranno alla destra similmente al lor luogo; il che
parimente faranno le Dame.

Variace Sonaty.
Všichni spolu udělají Riverenzu grave a dva Seguiti scorsi, všichni
se v kruhu drží za ruce. Dříve bylo zvykem dělat v této části
Riverenzu grave a Continenze, a pak se uchopili za ruce,
což je špatně. Domnívám se, že se nezdaří udělat v tempu osm Riprese, nebo
udělat dvě a dva Trabuchetti.

Mutatione della Sonata.
Tutti insieme faranno la Riuerenza graue, & due Seguiti scorsi, pigliando
le mani tutti in ruota. Prima soleuano fare in questa parte la
Riuerenza graue, & le Continenze, & poi scorreuano à pigliar le mani;
il che è falso, sendo che non riesce à tempo à far le otto Riprese, ouero
à farne due, & due Trabuchetti.

Na zrychlenou část (sciolta) Sonaty.
Výše řečené Riprese, & Trabuchetti mají být dělány čtyřikrát,
misto nich se může také udělat osm Seguiti spezzati
v kruhu. Pak udělají obraty z Contrapasso, místo nich mohou
dělat také čtyři Seguiti v natáčení (fiancheggiati), dva dozadu a dva
dopředu.

Alla sciolta della Sonata.
Le sopradette Riprese, & Trabuchetti hanno da essere fatte quattro
volte, in luogo delle quali si potranno anco fare otto Seguiti spezzati
in ruota, poi faranno le volte del Contrapasso; & in luogo di esse potranno
anco fare quattro Seguiti fiancheggiati, due indietro, & due
innanzi.

Ve druhé části uvedené zrychlené části (Sciolta) se znovu uchopí za ruce
a udělají doprava osm těchže Seguiti spezzati, které už byly dělány
doleva, s týmiž obraty z Contrapasso, nebo na patřičném místě
Seguiti v natáčení (fiancheggiati) dozadu a dopředu, tak jako výše. Všichni se
rovnou linií vrátí na svá místa, kde začínali dělat zmíněné
Riprese.

Nel secondo tempo di detta Sciolta, tornandosi à pigliare le mani,
faranno alla destra i medesimi otto Seguiti spezzati, che già haranno fatto
alla sinistra, con le medesime volte del Contrapasso; ouero in suo luogo
li Seguiti fiancheggiati indietro, & innanzi, come di sopra: tornando tutti
à li lor luoghi per dritta linea, doue haranno principiato à far le dette
Riprese.

Další variace Sonaty.
Ve třetí části muži sami udělají Riverenzu grave
vůči dámám, potom dámy udělají další vůči mužům.

Altra mutatione della Sonata.
Nel terzo tempo gli Huomini soli faranno la Riuerenza graue alle
Dame; & doppò le Dame ne faranno un'altra à gli Huomini.

Ještě jednou udělají další část zrychlené části (Sciolta).

Si torna à fare vn'altro tempo della Sciolta.

V této poslední části Sonaty všichni spolu udělají dva Seguiti
spezzati
v točení doleva, potom půjdou další čtyřmi
a každý muž půjde uchopit svou dámu za náležitou ruku. Tedy
ten, který je uprostřed, uchopí prostřední dámu, která je naproti němu,
ten vlevo uchopí dámu, která nachází
vlevo, a zbývající tu, která je vpravo. Tanec ukončí
tím způsobem, že spolu udělají Riverenzu.

A quest'ultimo tempo della Sonata, tutti insieme faranno due Seguiti
spezzati volti alla sinistra, doppò ne scorreranno altri quattro,
andando ogni huomo à pigliar' la sua Dama per la man'ordinaria, cioè
quello che starà in mezo pigliarà la Dama che si trouarà nel mezo all'incontro:
& quello che starà alla sinistra, pigliarà la Dama che si trouarà
alla sinistra; & l'ultimo, quella che starà alla destra: & in questo
modo porranno fine al Ballo con il far' insieme la Riuerenza.

Kategorie: Il Ballarino - tance