Gagliarda di Spagna - ND

Nobiltà di Dame: vyobrazení k tanci Gagliarda  di Spagna

GAGLIARDA DI SPAGNA
BALLETTO
KU CHVÁLE NANEJVÝŠ VÝZNAMNÉ A VYNIKAJÍCÍ
D. ANNY CORDUA CARDONA
VÉVODKYNĚ DI SESSA.

GAGLIARDA DI SPAGNA
BALLETTO
IN LODE DELL'ILL.MA ET ECCELL.MA
D. ANNA CORDUA CARDONA
DUCHESSA DI SESSA.

Tato Gagliarda di Spagna začíná tím, že
osoby stojí tak, jak je tomu na vyobrazení, a v první
části udělají Riverenzu breve na dva údery (battute)
a dvě Continenze, každou na jeden úder (battuta).
Pak udělají jednu Ripresu sottopiede doleva, dva Fioretti
a jeden Seguito semidoppio, tedy dva korky (Passi) a jeden Spezzato,
zastaví se ovšem na půl úderu (mezza battuta). Pak udělají totéž opačně.
Když je to provedeno, udělají ihned doleva jednu Ripresu sottopiede
a jeden Fioretto, další Ripresu sottopiede doprava,
a toutéž [nohou] udělají jeden Zoppetto, přičemž vpředu unoží levou,
jeden krok (Passo) s pravou ve vzduchu a Cadenza. Totéž udělají
opačně. Upozorňuji, že když budu sdělovat, že se mají dělat
závěry (Chiuse) v tomto tanci, začínají od Ripresy a Fioretta,
s dalšími následujícími pohyby, a vždy se mají dělat ukončené (terminato).

QUESTA Gagliarda di Spagna principiarassi stando
le persone come vi dimostran le Figure; e nel primo
tempo, faranno la Riverenza Breve di due battute,
e due Continenze di una battuta per Continenza;
poi faranno una Ripresa sottopiede al lato sinistro, due Fioretti,
& un Seguito semidoppio, cioè due Passi, & un Spezzato,
fermando però mezza battuta; poi faranno il medesimo per contrario.
Ciò fatto, subito faranno al lato sinistro una Ripresa sottopiede,
& un Fioretto, un'altra Ripresa sottopiede al lato destro,
& con l'istesso faranno un Zoppetto, inarborando innanzi il sinistro,
un Passo in aria col destro, & la Cadenza: il medesimo faranno
per contrario. Avertendo, che quando io dirò che si facciano
le Chiuse in questo Ballo, cominciaranno dalla Ripresa, e Fioretto,
con gli altri Moti sussequenti, & sempre hà da farsi terminato.

Ve druhé části udělají dvě Continenze brevi, každou na dva údery (battute).
Pak během procházení na místo, kde se tančí, udělají
Groppo, dva Fioretti, dva kroky (Passi) dopředu a jeden Saffice, v něm
se na půl úderu (mezza battuta) zastaví. Pak znovu dělají Groppo
a další pohyby opačně. Nakonec udělají dříve uvedené závěry (Chiuse)
oběma nohama, totiž jeden závěr (Chiusa) levou a druhý
pravou.

Nel secondo tempo, faranno due Continenze brevi di due battute
l'una; poi passeggiando per il luogo dove si balla, faranno il
Groppo, due Fioretti, due Passi innanzi, & un Saffice: in questo
vi si fermeranno mezza battuta; poi faranno di nuovo il Groppo,
con gl'altri Moti per contrario; & al fine faranno le predette Chiuse
con amendue gli piedi, cioè una Chiusa col sinistro, l'altra con
il destro.

Ve třetí části se pustí a uchopí se pravou rukou. Dělají
dva Seguiti brevi, tedy ordinarii, a v jejich závěru udělají poloviční
poklonu (mezza Riverenza). Pustí se a zamíří dvěma kroky (Passi)
doleva, dva Fioretti a jeden Seguito ordinario dopředu,
na půl úderu (mezza battuta) se zastaví; mění si tedy místo. Pak se uchopí
levou rukou a totéž udělají opačně.
Když je to provedeno, udělají dříve uvedené závěry (Chiuse).

Nel terzo tempo, lasciandosi pigliaranno la man destra, facendo
due Seguiti brevi, cioè ordinarii, nel fin de'quali faranno mezza
Riverenza, e lasciando la mano, si ha da voltare con due Passi à
man sinistra, e due Fioretti, & un Seguito ordinario innanzi,
ferrmandosi una mezza battuta, cambiando però luogo; poi pigliandosi
per la man sinistra, faranno il medesimo per contrario.
Dopò ciò fatto, faranno le predette Chiuse.

První variace kavalíra.
Ve čtvrté části oba dva udělají dva Seguiti, tak jako výše,
a v jejich závěru trochu skloní kolena, s půvabem a elegancí, na způsob
poloviční poklony (mezza Riverenza). Po provedení těchto dvou Seguiti dáma zůstane stát.
Kavalír udělá tuto variaci: nejprve udělá dva Passi
puntati semibrevi
, každý na jeden úder (battuta), doleva udělá jednu
Ripresu sottopiede, tedy jeden Trabucchetto a jeden Sottopiede. Udělá
Ripresu a Fioretto, tutéž Ripresu a Fioretto
udělá opačně doprava. Ve výhledu pak udělá jeden
Groppo, dva Fioretti dopředu, dva Passi minimi dozadu, dvě poloviční poklony
(mezze Riverenze), jeden Sottopiede a Cadenza, uvedené pohyby
začíná levou nohou. Stejně tak udělá každou věc opačně, začíná
od Groppo. Nakonec udělá dva závěry (Chiuse), doleva
i doprava, jednou i druhou nohou, tak jak jsem řekl
výše. A toto je variace ukončená (Mutanza Terminata), taková, která se dělá jednou
i druhou nohou.

Prima Mutanza del Cavaliere.
Nel quarto tempo amendue faranno due Seguiti, come di sopra,
al fin de'quali chinerannosi un poco con gratia le ginocchia à modo
di mezza Riverenza. La Dama, fatti gli due Seguiti, si fermerà.
Il Cavaliere farà questa Mutanza; in prima egli farà due Passi
puntati semibrevi d'una battuta l'uno; al lato sinistro farà una
Ripresa sottopiede, cioè un Trabucchetto, & un Sottopiede; fatta
la Ripresa, farà un Fioretto: la medesima Ripresa, & Fioretto
lo farà per contrario al lato destro; in prospettiva poi farà un
Groppo, due Fioretti innanzi, due Passi minimi in dietro, due mezze
Riverenze, un Sottopiede, & la Cadenza, principiando i detti
Moti col piè sinistro: il medesimo farà ogni cosa per contrario, incominciando
dal Groppo. Finalmente farà le due Chiuse, sì al lato sinistro,
come al destro con l'uno, e l'altro piede, si come hò detto di
sopra. Et questa è Mutanza Terminata, che tanto ne hà un piede,
quanto un'altro.

První variace dámy.
V páté části udělá dáma totéž, co dělal
kavalír.

Prima Mutanza della Dama.
Nel quinto tempo, la Dama farà il medesimo che harà fatto il
Cavaliere.

Druhá variace kavalíra.
V šesté části udělá kavalír dva Passi puntati brevi dopředu,
každý na dva údery (battute), a v jejich konci se zastaví na půl úderu (mezza battuta)
hudby. Pak udělá dva Zoppetti s levou vpředu ve vzduchu a toutéž ihned
udělá dvě poloviční poklony (mezze Riverenze, jeden Groppo, jeden krok (Passo)
s pravou ve vzduchu, dva Fioretti dopředu a Cadenza, Když jsou tyto pohyby udělány,
tu se zastaví na další půl úderu (mezza battuta). Uvedené pohyby začíná
levou a totéž udělá opačně. Když je to uděláno,
uzavře uvedenou variaci tím, že udělá dva závěry (Chiuse), tak jako výše.

Seconda Mutanza del Cavaliere.
Nel sesto tempo, il Cavalier farà due Passi puntati innanzi brevi
di due battute l'uno, fermandosi al fin di essi mezza battuta di
Musica; poi farà due Zoppetti col sinistro innanzi in aria, & subito
con l'istesso farà due mezze Riverenze, un Groppo, un Passo in
aria col destro, con due Fioretti innanzi, e la Cadenza: fatto questi
Moti, vi si fermerà un'altra mezza battuta, principiando i detti
Moti col piè sinistro: il medesimo farà per contrario. Poi ciò fatto
concluderà detta Mutanza, con fare le due Chiuse, come di sopra.

Druhá variace dámy.
V sedmé části udělá dáma tutéž variaci, kterou
dělal kavalír.

Seconda Mutanza della Dama.
Nel settimo tempo, la Dama farà la medesima Mutanza che
harà fatta il Cavaliere.

Variace, kterou dělají spolu.
V osmé části oba dva spolu dělají dva Passi puntati
brevi
a v jejich závěru se zastaví na půl úderu (mezza battuta). Pak dělají
dvě Riprese sottopiede doleva, dva Fioretti dopředu
a jeden Destice v natáčení (fiancheggiato), začínají levou. Tytéž
Riprese a další následující pohyby udělají i opačně.
Upozorňuji, že v závěru Destice se zastaví na půl úderu (mezza battuta)
hudby, pak ihned bez zastavení na místě udělají dva závěry (Chiuse),
tak jako výše.

Mutanza da farsi insieme.
Nell'ottavo tempo, amendue insieme faranno due Passi puntati
brevi, & al fin di essi vi si femeranno mezza battuta; poi faranno
due Riprese sottopiede al lato sinistro, due Fioretti innanzi,
& un Destice fiancheggiato, principiando col sinistro: le medesime
Riprese, con gli altri Moti sussequenti faranno per contrario.
Avertendo, che al fin del Destice vi si fermeranno mezza battuta
di Musica; poi subito senza fermarsi punto, faranno le due Chiuse,
come di sopra.

V deváté části udělají dva Passi puntati brevi a zastavíe se
na půl úderu (mezza battuta). Pak udělají dva Fioretti dopředu, dva Passi minimi
a jeden Corinto, tedy tři Riprese a jeden Trabucchetto,
ovšemže ale v natáčení (fiancheggiato) dopředu. Tytéž Fioretti a další pohyby
udělají opačně. Poté, co je toto uděláno, udělají dva Passi puntati
semibrevi
, každý na jeden úder (battuta). Pak nakonec, s dodržením oněch
podmínek kavalírských obřadností (Creanza Cavaleresca), se uchopí
náležitou rukou a ukončí uvedenou ~~Gagliarda di Spagna
tím, že udělají
Riverenzu breve na dva údery (battute), tak jak se to dělalo v jejím začátku.
A celý tento Balletto bude dělán podle určeného pravidla (Regola Terminata),
a bude tak nanejvýš správný.

Nel nono tempo, faranno due Passi puntati brevi, fermandosi
mezza battuta; poi faranno due Fioretti innanzi, due Passi minimi,
& un Corinto, cioè tre Riprese, & un Trabucchetto, ma pe
rò fiancheggiato innanzi: gli medesimi Fioretti con gli altri Moti
faranno per contrario. Dopò ciò fatto, faranno due Passi puntati
semibrevi d'una battuta l'uno; poi finalmente, osservando gli medesimi
termini di Creanza Cavaleresca, si piglieranno per la mano
ordinaria, & finiranno detta Gagliarda di Spagna, con il far la
Riverenza breve di due battute, si come nel principiarla la fecero.
Et tutto questo Balletto và fatto con vera Regola Terminata,
& và giustissimo.

Kategorie: Nobiltà - tance