Gloria d'Amore - IB

GLORIA D'AMORE,
CASCARDA;
KU CHVÁLE JASNÉ PANÍ
PANÍ G. VIRGINIE MANCIAN GLORIERI,
Ušlechtilé paní Římské.

GLORIA D'AMORE,
CASCARDA;
IN LODE DELL'ILLVSTRE SIGNORA,
LA SIG. VIRGINIA MANCIAN GLORIERI,
Gentildonna Romana.

Udělají Riverenza minima naproti sobě,
pak dělají v kruhu dva Seguiti spezzati,
dvě Scambiate, jednu doleva a druhou
doprava a dvě Puntate, jednu dopředu a druhou dozadu.
Potom udělají dva Seguiti spezzati
v natáčení (fiancheggiati) dozadu, dva Passi presti dopředu
a Cadenzu, vše začínají levou nohou, s výjimkou Cadenzy.

Faranno la Riuerenza minima all'incontro;
poi in ruota faranno due Seguiti spezzati, con
due Scambiate, una alla sinistra, & l'altra alla
destra; & due Puntate, una innanzi, l'altra indietro:
dopò le quali faranno due Seguiti spezzati
fiancheggiati indietro, con due Passi presti innanzi,
& la Cadenza, principiando ogni cosa col piè sinistro, eccetto la Cadenza.

Ve druhé části udělají čtyři Seguiti spezzati v kruhu, čtyři
Trabuchetti naproti sobě, Seguito spezzato v točení doleva
a Cadenza. Pak udělají dva Seguiti spezzati v natáčení (fiancheggiati) dozadu,
dvě Riprese, dva Trabuchetti s levým bokem natočeným dovnitř;
nakonec udělají Seguito spezzato v točení doleva a Cadenzu,
tak jak bylo uvedeno výše.

Nel secondo tempo, faranno quattro Seguiti spezzati in ruota, quattro
Trabuchetti incontro, & un Seguito spezzato volto alla sinistra, &
la Cadenza: poi faranno due Seguiti spezzati fiancheggiati indietro,
due Riprese, & due Trabuchetti voltando il fianco sinistro per dentro;
al fine de i quali faranno un Seguito spezzato volto alla sinistra, et la Cadenza,
come s'è detto di sopra.

Variace samotného muže, pak společně.
Ve třetí části udělá muž sám dva Fioretti na spárovaných nohách (à piè pari), dva Passi
presti
dozadu a Seguito spezzato, tělo natočí ve výhledu
doleva a začíná levou, na toto naváže a udělá malou poklonu (Riverenza
minima
) pravou. Totéž udělá podruhé, od začátku, vše začne
pravou nohou a Riverenzu levou. Potom udělají spolu
dvě Puntate, jednu dopředu a druhou dozadu, dvě Riprese,
dva Trabuchetti doleva, Seguito spezzato také v točení
doleva a Cadenzu pravou.

Mutanza dell'Huomo solo, & dopò insieme.
Nel terzo tempo, l'Huomo solo farà due Fioretti à piè pari, due Passi
presti indietro, con un Seguito spezzato, voltando la persona in prospettiua
alla sinistra, & principiando col sinistro, & in quell'instante farà la Riuerenza
minima col destro: il medesimo farà un altra uolta da capo, principiando
ogni cosa col piè destro, & la Riuerenza col sinistro: Dopo insieme
faranno due Puntate, una innanzi, et l'altra indietro, con due Riprese,
due Trabuchetti alla sinistra, & un Seguito spezzato volto
medesimamente alla sinistra, & la Cadenza col destro.

Variace dámy, potom společně.
Ve čtvrté části udělá dáma totéž, co dělal muž
sám, a jestli případně nebude umět udělat Fioretti, udělá místo nich čtyři
Trabuchetti, Seguito spezzato a Riverenza minima
pravou, totéž udělá ještě jednou, vše začne
pravou a Riverenzu levou. Potom dělají spolu
další skutky, které byly uvedeny v mužově variaci.

Mutanza della Dama, & dopò insieme.
Nel quarto tempo, la Dama farà il medesimo che harà fatto l'Huomo
solo, & se per caso non saprà fare li Fioretti, in luogo di essi farà quattro
Trabuchetti, con il Seguito spezzato & la Riuerenza minima col
destro: il medesimo tornarà à fare un'altra volta, principiando ogni
cosa col destro, & la Riuerenza col sinistro; Dopò ciò faranno insieme
l'altre attioni che si sono dette alla mutanza dell'Huomo.

V páté části udělají v kruhu dva Seguiti spezzati, jeden
Seguito semidoppio, začínají je levou. Totéž udělají
doprava a začnou pravou. Pak udělají dva Trabuchetti gravi,
jeden doleva a dotknou se přitom pravou rukou, druhý doprava a dotknou se levou rukou.
Nakonec udělají dva Seguiti spezzati v natáčení (fiancheggiati) dozadu,
dva Passi presti dopředu a Cadenzu. Proti tempu pak udělají
Riverenzu a ukončí Cascardu.

Nel quinto tempo, faranno in ruota due Seguiti spezzati, & un
Seguito semidoppio, principiandoli col sinistro: il medesimo faranno alla
destra, principiandoli col destro: poi faranno due Trabuchetti graui,
uno alla sinistra toccando la Fè destra, l'altro alla destra toccando la Fè sinistra:
finalmente faranno due Seguiti spezzati fiancheggiati indietro,
con due Passi presti innanzi: & la Cadenza. Contra tempo faranno poi la
Riuerenza, & finiranno la Cascarda.

Kategorie: Il Ballarino - tance