Nido d'Amore - ND

Nobiltà di Dame: vyobrazení k tanci Nido d'Amore

NIDO1) D'AMORE
BALLETTO
KU CHVÁLE NANEJVÝŠ VYNIKAJÍCÍ PANÍ
CATERINY ORSINA
MELCHIORI
Markýzy di Torreto.

NIDO D'AMORE
BALLETTO
IN LODE DELL'ILLUSTRISS. SIG.
CATERINA ORSINA
MELCHIORI
Marchesa di Torreto.

V tomto spanilém a půvabném tanci stojí osoby tak,
jak je tomu na předloženém obrázku, uchopí se za
náležitou ruku a s obvyklými způsoby (Creanze) ušlechtile
udělají Riverenzu lunga a dvě Continenze
brevi
. Pak se procházejí dvěma Seguiti semidoppi, dva Fioretti,
dva Passi minimi a dva Saffici. Na Fugu skladby udělají dva
Spezzati, dva Trabucchetti a jeden Corinto, a všechny
uvedené pohyby začnou levou nohou. Potom dělají znovu uvedené Spezzati,
Trabucchetti a Corinto, opačně.

IN questo vago, & gratioso Balletto, stando le persone
come si hà nel presente dissegno, pigliandosi per
la man' ordinaria, con le solite Creanze, faranno gentilmente
la Riverenza lunga, con due Continenze
brevi; poi passeggiaranno con due Seguiti semidoppi, due Fioretti,
due Passi minimi, et due Saffici. Alla Fuga della Sonata faranno due
Spezzati, due Trabucchetti, & un Corinto, principiando tutti
i detti Moti col piè sinistro. Dopò faranno di nuovo detti Spezzati,
Trabucchetti, & Corinto per contrario.

Ve druhé části dělají jeden Passo trangato levou nohou,
jeden Groppo pravou, dva Fioretti a jeden Trabucchetto, začínají je
pravou nohou, a jeden Saffice levou. Totéž udělají
opačně. Pak se procházejí, dva Passi minimi, jeden
Groppo, dva Fioretti a jeden Spezzato, začínají je levou nohou.
Totéž udělají opačně. Když je to provedeno, udělají ještě jednou
znovu Fugu, totiž dva Saffici, jeden doleva
a druhý doprava, dva Passi minimi a dva Spezzati, v jejich
závěru se pustí a v tempu další Fugy udělají dříve zmíněné
pohyby scorsi2), zamíří nejprve doleva a pak doprava
na způsob [písmene] S. Nakonec se opět sejdou ve výhledu [proti sobě].

Nel secondo tempo, faranno un Passo trangato col piè sinistro,
un Groppo col destro, due Fioretti, & un Trabucchetto, principiandoli
col piè destro, & un Saffice col sinistro: il medesimo faranno
per contrario; poi passeggiaranno con due Passi minimi, un
Groppo, due Fioretti, & un Spezzato, principiandoli col piè sinistro:
il medesimo faranno per contrario. Ciò fatto, tornaranno di
nuovo à fare una volta la Fuga, cioè due Saffici, uno al lato sinistro,
l'altro al destro, due Passi minimi, & due Spezzati, al fin
de'quali si lasciaranno, facendo al tempo dell'altra Fuga gli predetti
Moti scorsi, voltandosi prima à man sinistra, por à man destra
à modo d'una S. Al fin si ritrovaranno in prospettiva.

Ve třetí části kavalír udělá variaci z gagliardy
ve čtyřech taktech (quattro tempi). Dáma udělá nějakou variaci z Tordiglione,
a jestli ji neumí udělat, udělá dva Seguiti v natáčení (fiancheggiati), dva Trabucchetti
semibrevi
a jeden Seguito finto. Oba, kavalír i dáma
začnou uvedenou variaci levou nohou
a tou ji také ukončí, aby zůstali s uvedenou levou nohou vpředu.

Nel terzo tempo, il Cavaliere farà una Mutanza di Gagliarda
di quattro tempi. La Dama farà una Mutanza di Tordiglione,
& se non la saprà fare, farà dui Seguiti fiancheggiati, due Trabucchetti
semibrevi, & un Seguito finto; principiando, tanto il
Cavaliere, quanto la Dama, detta Mutanza col piè sinistro, &
con l'istesso finirla, si che restino col detto piè sinistro innanzi.

Poté co dáma zatančila svou část či variaci,
kavalír opět udělá dříve uvedenou část, kterou začne,
a ukončí pravou nohou; upozorňuji, ať ji jinak nedělá,
protože to by byl tanec špatný. Dáma udělá tutéž variaci,
kterou začne a ukončí pravou. Na fugu v gagliardě
udělají dva Passi minimi, dva Spezzati v natáčení (fiancheggiati), dva
Trabucchetti a jeden Corinto, začínají levou nohou.
Totéž dělají opačně.

Il Cavaliere dopò che la Dama harà fatta la sua Partita, ò Mutanza,
Egli tornarà à far di nuovo la predetta partita, principiando,
& finendola col piè destro: avertendo di non farla in altro modo,
perche sarebbe il Ballo falso. La Dama farà la medesima Mutanza,
principiandola, & finendola col destro. Alla Fuga in Gagliarda
faranno due Passi minimi due Spezzati fiancheggiati, due
Trabucchetti, & un Corinto, principiandoli col piè sinistro: il
medesimo faranno per contrario.

Dělá se uvedená Sonata jako Saltarello.
Uchopí se pravou rukou a dělají dva Spezzati, dva Passi
minimi
a jeden Destice doleva. Pak se uchopí levou rukou
a dělají totéž opačně. Když je to hotovo, zamíří
doleva jedním Seguito semidoppio, levou nohou, jeden Trabucchetto
pravou a jeden Destice s levým bokem dovnitř.
Totéž opačně. Ve dvou fugách dělají tytéž
skutky, které dělali v první části, totiž dva Spezzati, dva
Trabucchetti a jeden Corinto v natáčení (fiancheggiato) dovnitř, začínají
levou nohou. Totéž dělají opačně.

Farasi detta Sonata in Saltarello.
Si pigliaranno per la man destra facendo due Spezzati, due Passi
minimi, & un Destice al lato sinistro: poi pigliandosi per la man
sinistra faranno il medesimo per contrario. Ciò fatto, si voltaranno
à man sinistra con un Seguito semidoppio col piè sinistro, un Trabucchetto
col destro, & un Destice col fianco sinistro per dentro:
il medesimo per contrario. Alle due Fughe faranno le medesime
Attioni come havran fatto nel primo tempo, cioè due Spezzati, due
Trabucchetti, & un Corinto fiancheggiato per dentro, principiando
col piè sinistro: il medesimo faranno per contrario.

Canario.
Oba dva spolu zamíří doleva dvěma Spezzati,
dva Passi minimi a jeden Saffice s levým bokem dovnitř,
začínají levou. Totéž udělají opačně.

Al Canario.
Amendue insieme si voltaranno à man sinistra con due Spezzati,
due Passi minimi, & un Saffice col fianco sinistro per dentro,
principiandoli col sinistro: gli medesimi faranno per contrario.

Zde dělají Pedalogo.
Kavalír v mezzo tempo3) sonaty Canario dvakrát
dupne (battute di piedi) a udělá jeden Seguito battuto, začíná levou,
tímtéž odpoví nohama dáma. Potom kavalír pravou
udělá totéž, dáma odpoví stejně. Kavalír
udělá jeden Seguito doppio di Canario levou nohou, pravou trito
minuto
, tedy tři rychlé údery nohou (battute di piedi preste) a nakonec jeden
Seguito battuto levou. Dáma udělá tytéž pohyby jako odpověď,
a toto dělají v dalším tempo4) jeden po druhém. Nakonec
udělají spolu jeden Spezzato puntato levou a poloviční poklonu (mezza
Riverenza
) pravou, totéž opačně.

Quì faranno il Pedalogo.
Il Cavaliere à mezzo tempo della Sonata del Canario farà due
battute di piedi, & un Seguito battuto, principiando col sinistro:
il medesimo risponderà con i piedi la Dama. Dopò col destro il Cavaliere
farà il medesimo: la Dama risponderà parimente. Il Cavaliere
farà un Seguito doppio di Canario col piè sinistro, il trito
minuto col destro, cioè tre battute di piedi preste, & al fine un
Seguito battuto col sinistro: la Dama farà gli medesimi Moti reciplichi;
& questo faranno un'altro tempo per uno. Al fin d'esso
faranno insieme un Spezzato puntato col sinistro, & mezza
Riverenza col destro: il medesimo per contrario.

Znovu dělají Pedalogo.
Kavalír levou nohou, kterou měl vzadu, udělá jednu schisciata
patou dopředu a jednu špičkou nohy dozadu.
Toutéž udělá jeden Destice s levým bokem dovnitř. Totéž
udělá dáma. On udělá znovu tutéž variaci
opačně, ona taktéž. Když je to provedeno, zamíří
doleva a doprava, jako když začínali zmíněný Canario.
Nakonec pak udělají dva Passi puntati semibrevi dopředu, uchopí se
ušlechtile (gentilmente) s obvyklými obřadnostmi za náležitou ruku,
ukončí Riverenzou breve tento překrásný
tanec, vytvořený podle dokonalé teorie (Theorica).

Tornaranno di nuovo à far il Pedalogo.
Il Cavaliere col piè sinistro che havrà in dietro, farà una schisciata
col calcagno innanzi, & una con la punta del piè in dietro,
& con l'istesso farà un Destice col fianco sinistro in dietro: il medesimo)
farà la Dama. Egli tornarà à far la medesima Mutanza
per contrario: & Lei parimente. Ciò fatto, si voltaranno alla
man sinistra, & alla destra, si come han principiato detto Canario.
Poi finalmente, con far due Passi puntati semibrevi innanzi si pigliaranno
gentilmente con le solite cerimonie per la man' ordinaria,
& porranno fine con la Riverenza breve à questo bellissimo
Ballo fatto con perfetta Theorica.

1) Nido znamená hnízdo nebo doupě. Pikantní název pro tanec...

2) Scorsi mohou znamenat v běhu nebo v chůzi, možná i průběžné. Myslím že o konkrétní kroky zvané Scorsi (Seguiti scorsi) tady nejde.

3) Tohle může mít víc významů např. ve střední části, nebo v prostřed doby, nebo v půli taktu… mezzo souvisí s prostředkem a tempo je čas, doba, takt, často se v těchto tancích používá ve významu část.

4) Může to být takt – jinak viz poznámka č. 4.

Kategorie: Nobiltà - tance