Ombrosa Valle - IB

OMBROSA VALLE
BALLETTO,
KU CHVÁLE JASNÉ PANÍ
PANÍ CLELIE PONTANA
DELLA VALLE,
ušlechtilé paní Římské.

OMBROSA VALLE
BALLETTO,
IN LODE DELL'ILLVSTRE SIGNORA
LA SIGNORA CLELIA PONTANA
DELLA VALLE,
Gentildonna Romana.

V tomto tanci (Balletto) muž uchopí náležitou ruku
dámy a spolu udělají Riverenza
grave
a dvě Continenze. Pak se pustí
a udělají dva Seguiti ordinarii v točení
doleva. Naproti sobě pak udělají dva Seguiti
spezzati
v natáčení (fiancheggiati) dozadu, jednu Ripresu
s levým bokem dovnitř, tři Passi presti dopředu, vše začínají
levou nohou. Pak znovu uchopí tutéž ruku
a udělají Riverenzu.

In questo Balletto, l'Huomo pigliarà la man'ordinaria
della Dama, & faranno insieme la Riuerenza
graue, & due Continenze; poi lasciando
detta mano, faranno due Seguiti ordinarij volti
alla sinistra, & all'incontro faranno poi due Seguiti
spezzati fiancheggiati indietro, & una Ripresa
col fianco sinistro per dentro, con tre Passi presti innanzi, principiando
col piè sinistro ogni cosa; poi pigliando di nuouo la medesima mano,
faranno la Riuerenza.

Ve druhé části se procházejí sálem a dělají čtyři Seguiti
ordinarii
. Pak se uchopí pravou rukou a udělají dva Seguiti ordinarii,
jeden doleva levou nohou, druhý doprava pravou nohou, drží se
levou rukou. Pak se pustí, naproti sobě udělají dva Seguiti spezzati
v natáčení (fiancheggiati) dozadu, jednu Ripresu (s) levým bokem, tři Passi
presti
dopředu a Riverenzu, tak jako výše.

Nel secondo tempo, passeggiando per la Sala, faranno quattro Seguiti
ordinarij; poi pigliando la Fè destra, faranno due Seguiti ordinarij,
uno alla sinistra col piè sinistro, & l'altro alla destra col piè destro, pigliando
la Fè sinistra: poi lasciandola, faranno incontro due Seguiti spezzati
fiancheggiati indietro, una Ripresa col fianco sinistro, con li tre Passi
presti innanzi, & la Riuerenza, come di sopra.

Ve třetí části se muž sám prochází doleva, udělá dva
Passi a tři Trabuchetti, anebo jeden Seguito ordinario, začíná
levou nohou, totéž udělá doprava od pravé. Pak udělá
dva Seguiti ordinarii v točení doleva, začíná je levou nohou.
Potom udělají spolu dva Seguiti spezzati v natáčení (fiancheggiati) dozadu,
jednu Ripresu s levým bokem dovnitř, tři Passi presti dopředu
a Riverenzu.

Nel terzo tempo, l Huomo solo passeggiando alla sinistra, farà due
Passi, & tre Trabuchetti, ouero un Seguito ordinario, principiando col
piè sinistro: il medesimo farà alla destra, principiando col destro; poi farà
due Seguiti ordinarij volti alla sinistra, principiandoli col piè sinistro.
Dopo ciò faranno insieme due Seguiti spezzati fiancheggiati indietro, &
una Ripresa col fianco sinistro per dentro, con i tre Passi presti innanzi,
& la Riuerenza.

Ve čtvrté části udělá dáma tutéž variaci, kterou dělal
muž. Pak spolu udělají dva Seguiti spezzati, Ripresu,
tři Passi presti dopředu, a Riverenzu, tak jako výše.

Nel quarto tempo, la Dama farà la medesima mutanza c'harà fatta
l'Huomo: poi insieme faranno li due Seguiti spezzati, la Ripresa, &
li tre Passi presti innanzi, con la Riuerenza, come di sopra.

V páté části se uchopí oběma rukama, udělají dva
Passi gravi a jeden Seguito ordinario doleva, začínají levou.
Pak udělají dva Trabuchetti gravi a tři rychlé (presti) doprava, začínají je
pravou nohou. Pustí se, udělají dva Seguiti ordinarii
v točení doleva, začínají levou nohou. Pak udělají znovu
naproti sobě dva Seguiti spezzati v natáčení (fiancheggiati) dozadu, Ripresu,
tři Passi presti dopředu a Riverenzu, tak jako výše.

Nel quinto tempo, pigliandosi per amendue le mani, faranno due
Passi graui, & un Seguito ordinario alla sinistra, principiando col sinistro;
faranno poi due Trabuchetti graui, & tre presti alla destra, principiandoli
col piè destro: & lasciandosi le mani, faranno due Seguiti ordinarij
volti alla sinistra, principiando col piè sinistro; poi tornaranno à fare
incontro li due Seguiti spezzati fiancheggiati indietro, la Ripresa, & i
tre Passi presti innanzi, con la Riuerenza, come di sopra.

V šesté části se znovu uchopí oběma rukama a udělají tutéž
variaci doprava, začínají pravou nohou. A upozorňuji, že poté, co udělali
dva Passi gravi, dva Trabuchetti gravi a tři
presti, mají se točit dvěma Seguiti ordinarii doprava a udělat dva Seguiti
spezzati
v natáčení (fiancheggiati) dozadu, tři Passi presti dopředu, pak
položí levou nohu dopředu ve výhledu a dělají onu Riverenzu,
pak se znovu uchopí za náležitou ruku.

Nel sesto tempo, pigliando di nuouo dette mani, faranno la medesima
mutanza alla destra, principiandola col piè destro: auertendo, fatto
che haranno li due Passi graui, & li due Trabuchetti graui, & tre
presti, di voltare due Seguiti ordinarij alla destra, & di fare li due Seguiti
spezzati fiancheggiati indietro, con li tre Passi presti innanzi: poi
ponendo il piè sinistro innanzi in prospettiua, faranno con esso la Riuerenza;
poi di nuouo si pigliaranno per la man'ordinaria.

V poslední části se procházejí sálem a dělají čtyři
Seguiti ordinarii, dvě Puntate gravi, dva Seguiti spezzati
v natáčení (fiancheggiati) dozadu, jednu Ripresu s levým bokem levým dovnitř
a tři Passi presti dopředu. Nakonec udělají jeden Seguito scorso
a muž odvede dámu tam, kam se jí bude pohodlněji navracet.
Tanec (Ballo) ukončí tím, že spolu udělají Riverenzu.

Nell' ultimo tempo, passeggiaranno per la Sala, & faranno quattro
Seguiti ordinarij, con due Puntate graui, & due Seguiti spezzati
fiancheggiati indietro, & una Ripresa col fianco sinistro per dentro, con
li tre Passi presti innanzi. Ultimamente faranno un Seguito scorso,
& posando l'huomo la Dama oue più le tornarà commodo, finiranno il
Ballo con il far'insieme la Riuerenza.

Kategorie: Il Ballarino - tance