Passo e Mezzo - ND

Nobiltà di Dame: vyobrazení k tanci Passo e Mezzo

PASSO E MEZZO
BALLETTO
LU CHVÁLE NEJJASNĚJŠÍ PANÍ
D. LIVIE DALLA ROVERE
VÉVODKYNĚ URBINSKÉ.

PASSO E MEZZO
BALLETTO
IN LODE DELLA SER.MA SIG.RA
D. LIVIA DALLA ROVERE
DUCHESSA D'URBINO.

Když chtějí dělat tento Passo e mezzo, na začátku
osoby stojí tak, jak tu ukazují figury,
spolu udělají poklonu (Riverenza longa) ve čtyřech
úderech (battute) hudby a dvě Continenze brevi ve dvou
úderech (battute). Procházejí se doleva, dělají dvě Riprese, dva
Trabucchetti a jeden Seguito breve ve dvou úderech (battute),
všechny výše uvedené pohyby začínají levou nohou levé. Pak znovu udělají tytéž
Riprese, Trabucchetti a Seguito a začínají je pravou.
Toto se nazývá uzavřená promenáda (Passeggio Terminato), je dána tím, že kolik pohybů
a skutků má levá noha, tolik má i pravá noha, tak je to
nanejvýš správně.

VOLENDO far questo Passo e mezzo, si principierà
stando le persone come vi dimostrano le Figure,
facendo insieme la Riverenza longa di quattro
battute di Musica, con due Continenze brevi di due
battute; passeggiando à man sinistra, faranno due Riprese, due
Trabucchetti, & un Seguito breve di due battute, principiando
tutti i predetti Moti con il piè sinistro; poi torneranno à fare le medesime
Riprese, Trabucchetti, & Seguito, principiandoli col destro:
& questo si chiama Passeggio Terminato, atteso che tanti Moti,
& Attioni n'hà il sinistro quanto il destro piede, & cosi và
giustissimo.

První variace kavalíra.
Ve druhé části, zatímco se dáma prochází doleva
i doprava, kavalír provede tuto variaci. On udělá
dva Zoppetti a dává přitom levou nohu dopředu do vzduchu,
toutéž udělá dvě rychlé poloviční poklony (mezze Riverenze preste), na způsob tří battute di
campanella
, a jeden Groppo, uvedené pohyby začíná levou nohou.
Pak ihned udělá jeden Passo s pravou ve vzduchu, Cadenzu a Trito
minuto
, totiž s uvedenou Cadenzou udělá tři balzettini doleva,
a toto se nazývá Trito minuto. Pak udělá jeden Sottopiè
pravou, jeden Trabucchetto (s) levou, další Sottopiè pravou,
dva rychlé (presti) Passi ve vzduchu, jeden (s) pravou, druhý (s) levou,
toutéž udělá jeden Fioretto, další pravou, dva Passi
minimi
dozadu, dvě další poloviční poklony (mezze Riverenze), dva Trabucchetti,
jeden Sottopiè a nakonec Cadenza, přičemž zůstane s levou vpředu,
tak jak se začínalo. Potom (s) pravou nohou, kterou má
vzadu, znovu začne dělat uvedenou Vvriaci,
a tou ji také ukončí. Takto provedené variace jsou nanejvýš správné,
dělané v tempu zvuku. Promenáda dámy je takoaváto.
Ona udělá dva Passi semibrevi, jeden na jeden úder (battuta), jeden Seguito
semidoppio
, začíná je levou, jeden Spezzato ordinario
pravou, dva Passi minimi a nakonec jeden Seguito breve, tedy ordinario,
začíná levou. Totéž udělá v procházení se
doprava, začíná ovšem pravou nohou. Kavalír, zatímco
dáma dělá svou variaci, udělá tutéž promenádu, kterou
dělala ona.

Prima Mutanza del Cavaliere.
Nel secondo tempo, mentre la Dama passeggierà sì al lato sinistro,
come al destro, il Cavaliere farà questa Mutanza. Egli farà
due Zoppetti porgendo il piè sinistro innanzi in aria, & con
l'istesso farà due mezze Riverenze preste, à modo di tre battute di
campanella, & un Groppo, principiando detti Moti con il piè sinistro;
poi subito farà un Passo in aria col destro, e la Cadenza col Trito
minuto, cioè con la detta Cadenza farà tre balzettini al lato sinistro:
& questo si chiama il Trito minuto; poi farà un Sottopiè col
destro, un Trabucchetto col sinistro, & un'altro Sottopiè col destro,
due Passi in aria presti, uno col destro, l'altro col sinistro, &
con l'istesso farà un Fioretto, & un'altro col destro, con due Passi
minimi in dietro, due altre mezze Riverenze, due Trabucchetti,
un Sottopiè, & al fin la Cadenza, restando col sinistro innanzi
si come l'hà principiata. Dopò con il piè destro che si troverà haver
in dietro, principierà à far di nuovo detta Mutanza, & con
l'istesso la finirà; & cosi facendo dette Mutanze saranno giustissime,
& fatte à tempo del suono. Il Passeggio della Dama è questo.
Ella farà due Passi semibrevi d'una battuta l'uno, & un Seguito
semidoppio, principiandoli col sinistro, un Spezzato ordinario
col destro, due Passi minimi, & al fin un Seguito breve, cioè ordinario,
principiando col sinistro; il medesimo farà passeggiando al
lato destro, principiandoli però con il piè destro. Il Cavaliere, mentre
farà la sua Mutanza la Dama, farà il medesimo Passeggio che
harà fatto lei.

První variace dámy.
Ve třetí části ona udělá jeden Groppo, dva Fioretti dopředu,
dva Passi presti dozadu, další dva Fioretti dopředu, dva pomalé korky (Passi adaggio),
zamíří (točí se?) čtyřmi Fioretti doleva, a v jejich konci
udělá Cadenzu; pak udělá závěr (Chiusa) jako v tanci Pavaniglia,
tedy jeden Zoppetto s levou vpředu, jeden Passo s pravou ve vzduchu
a Cadenzu, skončí s levou nohou vpředu. Tutéž
variaci udělá opačně. Kavalír udělá tytéž
promenády.

Prima Mutanza della Dama.
Nel terzo tempo, ella farà un Groppo, due Fioretti innanzi,
due Passi presti in dietro, due altri Fioretti innanzi, due Passi adaggio,
& voltarassi con quattro Fioretti à man sinistra, al fin de'
quali farà la Cadenza; poi farà la Chiusa come al Ballo di Pavaniglia,
cioè un Zoppetto col sinistro innanzi, un Passo in aria col
destro, & la Cadenza, restando con il piè sinistro innanzi. La medesima
Mutanza farà per contrario. Il Cavaliere farà gli medesimi
Passeggi.

Druhá variace kavalíra.
Ve čtvrté části kavalír udělá druhou variaci, tuto:
nejprve udělá doleva jeden Trabucchetto levou a jeden
Sottopiè pravou, dvakrát (due volte). Pak udělá dva rychlé Passi in aria, jeden
(s) pravou, druhý (s) levou, dva Fioretti dopředu, a jeden Groppo.
Pak se zvolna otočí dvěma Passi a ve výhledu udělá dva
Fioretti, dva Passi presti dozadu, dvě rychlé poloviční poklony (mezze Riverenze preste), tak jako
výše, dva Trabucchetti, jeden Sottopiè a nakonec Cadenzu,
a zůstává stále se špičkami nohou rovnýma. Uvedené
pohyby začne levou, nakonec ovšem zůstane s levou nohou vpředu,
tak jak jsem řekl výše. Totéž udělá opačně.

Seconda Mutanza del Cavaliere.
Nel quarto tempo, il Cavaliere farà questa seconda Mutanza;
in prima al lato sinistro farà un Trabucchetto col sinistro, & un
Sottopiè col destro due volte; poi farà due Passi in aria presti, uno
col destro, l'altro col sinistro, due Fioretti innanzi, & un Groppo;
poi si volterà con due Passi adaggio, & in prospettiva farà due
Fioretti, due Passi presti in dietro, due mezze Riverenze preste, come
di sopra, due Trabucchetti, un Sottopiè, & al fine la Cadenza,
restando sempre con le punte di piedi dritti; principiando detti
Moti col sinistro, restando però nel fine con il piè sinistro innanzi,
come hò detto di sopra. Il medesimo farà per contrario.

Dáma udělá tytéž promenády, jak doleva, tak
i doprava.

La Dama farà gli medesimi Passeggi, sì à man sinistra, come à
man destra.

Druhá variace dámy a promenáda
kavalíra.
V této druhé variaci dáma udělá doleva dvě
Riprese in Sottopiè a jeden Fioretto, a tytéž pohyby udělá
i doprava. Pak udělá jeden Groppo a Cadenzu, dva Passi zvolna (adaggio),
dva Fioretti v točené doleva, dva Passi presti dozadu
a Cadenzu. Nakonec udělá závěr (Chiusa), tedy jeden Zoppetto, jeden
Passo in aria a Cadenzu, jak jsem řekl u její první variace.
Totéž udělá opačně.

Seconda Mutanza della Dama, & Passeggio
del Cavaliere.
A questa seconda Mutanza, la Dama farà al lato sinistro due
Riprese in Sottopiè, & un Fioretto; gli medesimi Moti farà al lato
destro; poi farà un Groppo, con la Cadenza, due Passi adaggio,
due Fioretti volti à man sinistra, con due Passi presti in dietro,
& la Cadenza. Al fine, farà la Chiusa, cioè un Zoppetto, un
Passo in aria, & la Cadenza, si come hò detto nella prima sua Mutanza.
La medesima farà per contrario.

Promenáda, kterou dělají v kruhu spolu.
Při dělání této promenády začne kavalír tím, že udělá dva
Fioretti, dva Passi minimi, dva Fioretti, dva Passi, další dva
Fioretti směrem (volti) doleva, dva Passi dopředu a Cadenza.
Pak dělají závěr (Chiusa), tak jako výše, tedy jeden Zoppetto, jeden Passo
ve vzduchu a Cadenza. Upozorňuji ovšem, že až bude dáma dělat uvedenou
promenádu v kruhu, má ji začít tím, že udělá dva Passi a pak
dva Fioretti, opačně než to dělal kavalír. Potom ji znovu
udělají doprava, oba opačně, tedy kavalír
ji začne těmi Passi a dáma těmi Fioretti, a oba se opět
vrátí na své místo.

Passeggio da farsi in ruota insieme.
Nel far questo Passeggio il Cavaliere lo principiarà con il far due
Fioretti, due Passi minimi, due Fioretti, & due Passi, due altri
Fioretti volti à man sinistra, due Passi innanzi, & la Cadenza;
poi faranno la Chiusa, come di sopra, cioè un Zoppetto, un Passo
in aria, e la Cadenza. Avertendo però la Dama che nel fare detto
Passeggio in ruota, lo principierà con il fare due Passi; & dopò
due Fioretti; il contrario che harà fatto il Cavaliere. Dopò torneranno
à farlo al lato destro, ogn'uno per contrario, cioè il Cavaliere
lo principiarà con gli Passi, & la Dama con gli Fioretti, ritornando
ogn'uno al suo luogo.

Třetí variace kavalíra a promenáda
dámy.
On udělá jeden Passo puntato semibreve s levým bokem dovnitř,
začíná je levou nohou, dva Fioretti dopředu, které začne
pravou. Totéž udělá dozadu opačně. Pak
udělá dva Passi točené (volti) doleva, dva Fioretti dopředu,
a ~~Cadenza
. Potom udělá závěr (Chiusa), tedy jeden Zoppetto, jeden Passo ve
vzduchu a Cadenza, jak jsem řekl výše. Tutéž variaci
udělá opačně a začne ji pravou.

Terza Mutanza del Cavaliere, & Passeggio
Della Dama.
Egli farà un Passo puntato semibreve col fianco sinistro per dentro,
principiandolo con il piè sinistro, & due Fioretti innanzi, principiandoli
col destro; il medesimo farà in dietro per contrario. Poi
farà due Passi volti à man sinistra con due Fioretti innanzi, &
la Cadenza, & dopò farà la Chiusa, cioè un Zoppetto, un Passo in
aria, & la Cadenza, come hò detto di sopra. La medesima Mutanza
farà per contrario, principiandola col destro.

Třetí variace dámy a promenáda
kavalíra.
Ona udělá tytéž variace, které dělal kavalír, jak
levou, tak pravou nohou.

Terza mutanza della Dama, & Passeggio
del Cavaliere.
Ella farà le medesime Mutanze, che harà fatto il Cavaliere, sì
col sinistro, come col destro piede.

Čtvrtá variace kavalíra a promenáda
dámy.
Kavalír začne tuto poslední variaci tím, že udělá dvě
Riprese Sottopiè doleva, dva Passi semibrevi dopředu,
další Ripresu, tak jako výše, a Cadenzu s pravou vpředu.
Pak udělá jeden Balzetto doprava, jeden Sottopiè (s) levou,
dva Fioretti dopředu, dva Passi presti minimi dozadu, dvě
poloviční poklony (mezze Riverenze), dva Trabucchetti, a Cadenza, začíná je
pravou, od Fioretti dozadu. Pak udělá závěr (Chiusa), totiž
Zoppetto, Passo ve vzduchu a Cadenza, zůstane (s) levou vpředu.
Tentýž řád dodržuje, když dělá [variaci] podruhé opačně.

Quarta Mutanza del Cavaliere, & Passeggio
della Dama.
Il Cavaliere principierà quest'ultima Mutanza, con fare due
Riprese Sottopiè al lato sinistro, due Passi semibrevi innanzi, &
un'altra Ripresa, come di sopra, & la Cadenza col destro innanzi;
poi farà un Balzetto al lato destro, & un Sottopiè col sinistro,
con due Fioretti innanzi, due Passi presti minimi in dietro, due
mezze Riverenze, due Trabucchetti, & la Cadenza, principiandoli
col destro, dalli Fioretti in dietro; poi farà la Chiusa, cioè il
Zoppetto, il Passo in aria, & la Cadenza, restando col sinistro innanzi.
Il medesimo ordine terrà à farla un'altra volta per contrario.

Čtvrtá variace dámy a promenáda
kavalíra.
Ona udělá jeden Corinto, tedy tři Riprese a jeden Trabucchetto
s levým bokem dovnitř, totéž udělá opačně. Pak udělá
ve výhledu dva Passi zvolna (adaggio), točené (volti) doleva, dva Fioretti
dopředu, dva Passi minimi, tedy presti, dozadu, a Cadenza.
Potom udělá závěr (Chiusa), tak jako výše. Tutéž variaci
udělá podruhé opačně a začne ji
pravou nohou.

Quarta Mutanza della Dama, & Passeggio
del Cavaliere.
Ella farà un Corinto, cioè tre Riprese, & un Trabucchetto col
fianco sinistro per dentro; il medesimo farà per contrario. Poi farà
in prospettiva due Passi adaggio, volti à man sinistra, con due Fioretti
innanzi, & due Passi minimi, cioè presti in dietro, & la Cadenza.
Dopò farà la Chiusa, come di sopra. La medesima Mutanza
farà un'altra volta per contrario, principiandola con il
piè destro.

Závěr (Chiusa), který mají dělat oba dva.
Oba dva se procházejí a dělají dvě Riprese sottopiede, dva
Trabucchetti a jeden Seguito finto ve výhledu, začínají je
levou nohou. Totéž udělají opačně. Potom
dělají dva Passi puntati brevi dopředu, jeden levou a druhý
pravou. Když je to provedeno, ukončí půvabně a elegantně tento Balletto
tím, že udělají Riverenzu v tempu řečené Sonaty, s obvyklými obřadnostmi
a způsoby.

La Chiusa che amendue hanno da fare.
Passeggiando amendue, faranno due Riprese sottopiede, due
Trabucchetti, & un Seguito finto in prospettiva, principiandoli
con il piè sinistro. Il medesimo faranno per contrario. Dopò
faranno due Passi puntati brevi innanzi, uno col sinistro, l'altro
col destro, & ciò fatto, finiranno gratiosamente questo Balletto,
con fare la Riverenza à tempo di detta Sonata, con le solite cerimonie,
& creanze.

Kategorie: Nobiltà - tance