Pastor Leggiadro - NI

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k tanci Pastor Leggiadro

BALETTO AUTORŮV ŘEČENÝ PASTOR
Leggiadro, provedený čtyřmi pastýři v Palazzo Ducale, u příležitosti
komedie a intermedia Faethón, provedený z příkazu slovutných
pánů milánské obce.
Při svatbě pro slovutnou paní, Donnu Maddalenu Borgia,
hraběnku d'Aro a snachu nanejvýš znamenitého pána, Contestabile
di Castiglia, milánského vládce.

BALLETTO DELL'AUTTORE DETTO IL PASTOR
Leggiadro, fatta da quattro Pastori, nel Palazzo Ducale, in occasione della
Commedia, & intermedij di Fetonte, recitata d'ordine dell'Illustri
Signori della Communità di Milano;
Nelle noZZe & in gratia dell'Illustrissima Signora Donna Maddalena Borgia,
Contessa d'Aro, & Nuora dell'Eccellentissimo Sig. Contestabile
di Castiglia Governatore di Milano.

Vstup (Entrata) řečeného tance. Nejprve vstoupí 4 hudebníci s violami da
braccio oblečení jako pastýři, a pak jeden po druhém ti čtyři pastýři. Udělají
čtyři .S. se skůčkem a v natáčení (fiancheggiando) levou nohou, s točením
dokola v kruhu. Pak udělali dva .S. v točení (kroužku) doleva,
první a třetí pastýř, a pak i zbylí dva udělají dva
.S. v točení, pak spolu naproti udělají dva .SP. dozadu levou,
jeden .S. dopředu, a jednu capriolu oběma nohama. Pak udělají totéž
dozadu a dopředu pravou nohou, tak jako se to dělalo výše, a pak přijde začátek
tance.

L'Entrata del detto Ballo, entraron prima 4. musici con le viole da
braccio vestiti da Pastori, e poi li quattro Pastori, à uno à uno, & fece
quattro .S. col saltino, e fiancheggiando col piè sinistro, girando
attorno in circolo, poi fanno doi .S. attorno alla sinistra, il
primo Pastore e il terzo, e poi li altri duoi anch'essi fanno le due
.S. intorno, poi fanno insieme all'incontro due .SP. indietro col sinistro
un .S. innanzi, e una capriuola con ambedue li piedi, poi fanno altretanto
indietro, e innanzi col piè destro, come si è fatto di sopra, poi si dà principio
al ballo.

PRVNÍ ČÁST.
Všichni čtyři se nacházejí uprostřed tance, tak jak je to na obrázku. Spolu udělají
.Rx. breve ve skůčku, pak dva skůčky na spárovaných nohách, doleva
a doprava, dva .S. v točení doleva. Pak udělají dva .S.,
jeden dopředu proti sobě, druhý dozadu, a dva .S. v točení doleva. Potom
dva sottopiedi směrem doleva pravou, jeden .T. dozadu na levé
s pozvednutou pravou nohou a touto nohou dopředu jeden .P. s levou pozvednutou,
pak jeden .P. dozadu do cadenzy zmíněnou levou nohou a natáčí se pravým bokem.
Potom udělají jeden skůček dozadu na spárovaných nohách. Upozorňuji, že tyto sottopiedi
stranou, (il) .T. a (li) .P. dopředu a dozadu levou na spárovaných nohách se dělají stále až
do konce všech dalších částí, které následují.

PRIMA PARTE.
TUtti quattro si fermano in mezo del ballo, come stanno le figure, fanno insieme
la .Rx. breve in saltino, e poi due saltini à piè pari, un sopra'l sinistro,
e l'altro sopra'l piè destro, & due .S. attorno alla sinistra. poi si fanno due .S.
un innanzi all'incontro, & l'altro indietro, e due .S. attorno alla sinistra. doppo
due sottopiedi per fianco alla sinistra col destro, & un .T. sopra'l sinistro
col piè destro alto indietro, e un .P. innanzi con esso piede col sinistro alto, e
poi un .P. indietro in cadenza col detto piè sinistro, voltando'l fianco destro.
doppo faranno un saltino indietro à piè pari, avvertendo che questi sottopiedi
per fianco, & il .T. & li .P. innanzi, & indietro col saltino à piè pari si
faranno sempre al fine di tutte l'altre parti, che seguono.

DRUHÁ ČÁST.
Dělají spolu doleva kolem dokola osm fioretti .SP. v průpletu, uchopí
pravou ruku své dámy a jdou do středu, pak levici druhé dámy;
uchopí se čtyřikrát když naposledy uchopí levou ruku druhé
dámy, otočí se jedenkrát kolem dokola na tuto stranu, a skončí obličejem k sobě. Pak
znovu uchopí pravou ruku dámy a podruhé udělají osm .SP.
v průpletu, uchopí se pětkrát za ruku, každý se vrátí na své místo
a otočí se tváří k sobě. Potom spolu udělají sottopiedi stranou,
(il) .T., (li) .P. a skůček na spárovaných nohách tak, jak se to dělalo výše.

SECONDA PARTE.
FAranno insieme otto fioretti .SP. in trezza attorno alla sinistra pigliando la
man destra della sua dama, e passando nel mezo, e poi la sinistra dell'altra dama,
& si pigliano quattro volte, & nel pigliare l'ultima la mano sinistra all'altra
dama, si gira attorno una volta ad essa mano, voltandosi'l viso. poi si
torna à pigliar la man destra della dama, e faranno un'altra volta gli otto .SP.
in treccia, pigliandosi cinque volte per la mano, e tornando ogn'uno al suo luogo
voltandosi à faccia, à faccia, poscia fanno insieme li sottopiedi per fianco,
& il .T. & li .P. & il saltino à piè pari, come s'è fatto di sopra.

TŘETÍ ČÁST.
Dělají spolu dva .S. stranou, jeden doleva, druhý doprava, a vrátí se
na své místo. Pak udělají dva .S. v točení doleva. Kavalíři sami udělají
dva .S. a vymění si jimi místo, dotknou se přitom pravou rukou, a obracejí se
v točení doleva. I dámy pak udělají totéž. Potom spolu udělají
sottopiedi, (il) .T., (li) .P. a skůček dozadu, tak jako výše.

TERZA PARTE.
FAranno insieme due .S. per fianco, uno alla sinistra, l'altro alla destra tornando
al suo luogo. poi fanno due .S. attorno alla sinistra. li cavalieri soli faranno
due .S. passando l'uno al luogo dell'altro toccandosi la man destra, e voltando
attorno alla sinistra. le dame anch'esse fanno'l medesimo. doppo si fanno
insieme li sottopiedi, & il .T. & li .P. & il saltino indietro, come di sopra.

ČTVRTÁ ČÁST.
Kavalír, který vede tanec, uchopí svou dámu za pravou paži, pak
udělají dva .S.; jedním se točí doprava a oba se vrátí na své místo,
pustí se a udělají další .S. v točení doleva. Dáma pak uchopí pravou
paži druhého kavalíra a udělají dva .S. tak jako předtím. Kavalír
uchopí další dámu a udělá totéž, ona pak uchopí paži toho,
který vede, a i ona udělá totéž; všichni se vrátí na své místo. Toto se udělá
čtyřikrát. Pak spolu udělají sottopiedi, (il) .T., (li) .P. &
skůček dozadu, tak jako výše.

QUARTA PARTE.
IL cavaliero, che guida'l ballo, piglierà la sua dama per lo braccio destro. poi
faranno due .S. uno attorno alla destra tornando sempre ogn'uno al suo luogo.
si lasciano, & fanno l'altro .S. intorno alla sinistra, la dama piglia'l braccio
destro all'altro cavaliero. poi fanno li due .S. come si è già fatto. il cavaliero
piglia l'altra dama, & fa'l medesimo. ella piglia poi'l braccio di quello
che guida, & anch'essa fa'l medesimo tornando tutti al suo luogo. questo si farà
quattro volte. doppo si fanno insieme li sottopiedi, & il .T. & li .P. & il
saltino indietro come di sopra.

PÁTÁ ČÁST.
Kavalíři udělají skůček na pravé noze s levou pozvednutou, jeden .P. a jednu
R. breve dopředu touto nohou, pak dva .P. dozadu a cadenza pravou nohou,
dva .SP. a jeden .S. v točení na zmíněnou pravou stranu touto nohou. Dámy
rovněž udělají totéž. Potom spolu udělají sottopiedi, (il) .T.,
(li) P.
a skůček dozadu, tak jako výše.

QUINTA PARTE.
I Cavalieri faranno un saltino sopra'l piè destro col sinistro alto, & un .P. & una.
R. breve innanzi con esso piede, e poi due .P. indietro, e la cadenza col piè
destro, e due .SP. e un .S. attorno alla detta man destra con esso piede. le da
me anch'esse fanno'l medesimo. doppo fanno insieme li sottopiedi, & il .T.
e li P. & il saltino indietro, come di sopra.

ŠESTÁ ČÁST.
Všichni spolu udělají osm .SP. v průpletu bez držení rukou; kavalíři
jdou doprostřed mezi dámy a pak ven. To se udělá čtyřikrát
v točení doleva a všichni se vrátí na své místo. Kavalíři sami udělají
dva .S. v točení doleva, dámy udělají totéž. Potom spolu udělají
sottopiedi, (il) .T., (li) .P. a skůček dozadu, tak jako výše.
Pak spolu udělají .Rx. a ukončí tanec s ušlechtilým půvabem.

SESTA PARTE.
TUtti insieme faranno atto .SP. in una treccia senza pigliar la mano. li cavalieri
passano nel mezo delle dame; e poi per di fuora; & questo si farà quattro
volte attorno alla sinistra tornando tutti al suo luogo. i cavalieri soli fanno
due .S. intorno alla sinistra. le dame anch'esse fanno'l medesimo. doppo fanno
insieme di sottopiedi & il .T. è li .P. & il saltino indietro come di sopra.
poi faranno insieme la .Rx. finendo con buona gratia'l ballo.

Hudba sonaty s loutnovou tabulaturou (tance) Pastor leggiadro. Jsou to tři části, každá se dělá
dvakrát, až do konce tance.

La Musica della sonata con l'Intavolatura di liuto del Pastor leggiadro. E tre parte si fa
due volte per parte, sin'al fin del ballo.

Kategorie: Negri - tance