Pavana Matthei - IB

PAVANA MATTHEI,
Balletto od M. Battistina;
KU CHVÁLE VYNIKAJÍCÍ PANÍ,
PANÍ GIULIE BANDINA
MATTHEI,
ušlechtilé paní Římské.

PAVANA MATTHEI,
Balletto di M. Battistino;
IN LODE DELL'ILLVSTRE SIGNORA,
LA SIGNORA GIVLIA BANDINA
MATTHEI,
Gentildonna Romana.

Muž uchopí náležitou ruku dámy
a trochu naproti sobě spolu udělají Riverenzu
a dvě Continenze. Pak se procházejí,
udělají dvě Puntate dopředu, a jeden Seguito
ordinario
, vše začnou levou nohou.
Pak udělají dozadu dva Passi gravi, začnou je
pravou, a dvě Riprese doprava. Tutéž promenádu udělají
dále dvakrát, se dvěma Continenze v jejich závěru.

Pigliando l'Huomo la man'ordinaria della
Dama, faranno insieme la Riuerenza un poco
all incontro, con due Continenze; poi passeggiando,
faranno due Puntate innanzi, & un Seguito
ordinario, principiando ogni cosa col piè sinistro:
indietro poi faranno due Passi graui, principiandoli
col destro, con due Riprese alla destra. Il medesimo Passeggio faranno
altre due volte, con due Continenze nel fine di essi.

Na zrychlenou hudbu (sciolta) skladby.
Udělají Riverenzu grave a dvě Continenze. Pak se procházejí
sálem, udělají osm Seguiti spezzati, aniž pustí ruku, udělají
v kruhu (in ruota) dvě Riprese a dva Trabuchetti, tytéž
Riprese a Trabuchetti udělají čtyřikrát, vždycky doleva
s začnou je levou nohou. Pak se pustí, (za)točí se
dvěma Seguiti ordinarii a vzdálí se, jeden odejde do jednoho
konce sálu a druhý do druhého. Naproti sobě pak udělají dva Seguiti
v natáčení (fiancheggiati).

Alla sciolta della Sonata.
Faranno la Riuerenza graue, con due Continenze; poi passeggiando
per la Sala, faranno otto Seguiti spezzati, & senza lasciar mano, faranno
in ruota due Riprese, & due Trabuchetti; & queste medesime
Riprese, & Trabuchetti si faranno quattro volte, & sempre alla sinistra,
& principiandole col piè sinistro. Lasciando poi la mano, voltaranno
due Seguiti ordinarij, discostandosi, & andando uno da un
capo della Sala, & l'altro dall'altro: poi all'incontro faranno due Seguiti
fiancheggiati.

První variace muže a promenáda
dámy.
Muž udělá dva gagliardové kroky (Passi in Gagliarda) a Cadenzu, toto
udělá čtyřikráte, začíná levou nohou. Toužéž nohou potom
udělá dvě battute di una Campanella, jednu dozadu a druhou dopředu:
pak udělá dva Fioretti dopředu, dvě Ricacciate a Cadenzu
s levou nohou vzadu.

Prima mutanza dell'Huomo, & Passeggio
della Dama.
L'Huomo farà due Passi in Gagliarda, & la Cadenza, & questi
farà quattro volte, principiando col piè sinistro: dopò col medesimo piede
farà due battute di una Campanella, una indietro, & l'altra innanzi:
poi farà due Fioretti innanzi, & due Ricacciate, con la Cadenza
col piè sinistro indietro.

Dáma se prochází a udělá v téže době čtyři Seguiti v natáčení (fiancheggiati).

La Dama passeggiando, farà in questo tempo quattro Seguiti fiancheggiati.

První variace dámy a promenáda
muže.
Dama udělá dva Seguiti spezzati v natáčení (fiancheggiati) dopředu se dva
Passi presti a Cadenzu, začne levou, totéž
udělá od pravé nohy.

Prima mutanza della Dama, & Passeggio
dell'Huomo.
La Dama farà due Seguiti spezzati fiancheggiati innanzi, con due
Passi presti, & la Cadenza, principiando col sinistro; & il medesimo
farà principiando col destro.

Muž se v téže době prochází, i on udělá čtyři Seguiti
v natáčení (fiancheggiati), které výše dělala dáma. Potom se spolu uchopí
pravou rukou a udělají osm Seguiti spezzati, s výměnou místa.
Potom se pustí, udělají čtyři Seguiti ordinarii, dva
v točení doleva a dva naproti sobě v natáčení (fiancheggiati).

L'Huomo in questo tempo passeggiando, farà anch'esso li quattro Seguiti
fiancheggiati, che harà fatti la Dama di sopra. Dopò pigliando
insieme la Fè destra, faranno otto Seguiti spezzati, cambiando luogo:
dopo i quali, lasciando la Fede, faranno quattro Seguiti ordinarij, due
volti alla sinistra, & due incontro fiancheggiati.

Druhá variace muže a promenáda
Dámy.
Udělá dva gagliardové kroky (Passi in Gagliarda) s Cadenzou, tak jako výše, jeden
Sottopiede doelva, tři battute di Campanelle na způsob dvou
rychlých poklon (preste Riverenze), vše začíná levou nohou. Pak toutéž
nohou udělá jeden Trabuchetto, jeden Sottopiede doprava
a Cadenzu. ještě jednou pak udělá dvě battute di Campanelle, jednu dozadu
a druhou dopředu levou nohou, dva Fioretti dopředu, dvě Ricacciate,
dva Fioretti na spárovaných nohách (à piè pari) a Cadenzu, tak jako výše.
Dáma se v téže době prochází a udělá čtyři Seguiti ordinarii
zmíněné výše.

Seconda mutanza dell'Huomo, & Passeggio
della Dama.
Farà due Passi in Gagliarda, con la Cadenza come di sopra, un
Sottopiede alla sinistra, & tre battute di Campanelle à modo di due
Riuerenze preste, principiando ogni cosa col piè sinistro: poi col medesimo
piede farà un Trabuchetto, & un Sottopiede alla destra, con la
Cadenza: tornarà dipoi à fare due battute di Campanelle, una indietro,
& l'altra innanzi col piè sinistro, con due Fioretti innanzi, due Ricacciate,
& due Fioretti à piè pari, con la Cadenza, come di sopra.
La Dama in questo tempo passeggiando, farà li quattro Seguiti ordinarij
detti di sopra.

Druhá variace dámy a promenáda
muže.
Dáma sama udělá doleva dvě Riprese a dva Trabuchetti,
dva Passi presti dopředu a Cadenzu, začne je levou nohou.
Totéž udělá doprava od pravé.

Seconda mutanza della Dama, & Passeggio
dell'Huomo.
La Dama sola farà alla sinistra due Riprese, & due Trabuchetti,
due Passi presti innanzi, & la Cadenza, principiando col piè sinistro: &
il medesimo farà alla destra, principiando col destro.

Muž se v téže době prochází a udělá čtyři Seguiti ordinarii
v natáčení (fiancheggiati).

L'Huomo passeggiando in questo tempo, farà li quattro Seguiti ordinarij
fiancheggiati.

Spolu pak se uchopí levou rukou a znovu udělají totéž,
co dělali výše v držení za pravou ruku, a oba se vrátí na
své místo. Pak se pustí a udělají čtyři Seguiti ordinarii, dva v točení
doleva a dva v natáčení (fiancheggiati) naproti sobě.

Insieme poi pigliaranno la Fè sinistra, & tornaranno à fare il medesimo
che fecero di sopra nel pigliare la Fè destra, tornando ogn'uno al
suo luogo: poi lasciandosi, faranno quattro Seguiti ordinarij, due volti
alla sinistra, & due fiancheggiati incontro.

Třetí variace, kterou dělají spolu.
Muž udělá dvě battute di Campanelle, jednu dozadu a druhou
dopředu, dva Fioretti a Cadenzu, začne levou
půjde doleva. Totéž udělá doprava od pravé.
Pak udělá naproti další dvě battute di Campanelle, dva
Fioretti dopředu, dvě Ricacciate, dva Fioretti na spárovaných nohách (à piedi pari) a Cadenzu.
Dáma v téže době udělá čtyři Trabuchetti, jeden Seguito
spezzato
doleva a malou poklonu (Riverenza minima) pravou.
Totéž udělá pravou nohou doprava a malou poklonu (Riverenza
minima
) levou.

Terza mutanza fatta insieme.
L'huomo farà due battute di Campanelle, una indietro, & l'altra
innanzi, con due Fioretti, & la Cadenza, principiando col sinistro, &
andando al fianco sinistro; & il medesimo farà alla destra, principiando
col destro: incontro poi farà due altre battute di Campanelle, con due
Fioretti innanzi, due Ricacciate, & due Fioretti à piedi pari con la Cadenza.
La Dama in questo tempo farà quattro Trabuchetti, un Seguito
spezzato al fianco sinistro, & la Riuerenza minima con il destro:
& il medesimo farà col piè destro al fianco destro, & la Riuerenza
minima col sinistro.

Znovu se pak uchopí náležitou rukou a znovu udělají
v kruhu (in ruota) dvě Riprese a dva Trabuchetti, čtyřikráte, tak jak bylo uvedeno
na začátku Sciolty. Potom udělají dva Seguiti ordinarii,
a dalšími dvěma se procházejí. Posléze ukončí tanec (Ballo)
tím, že udělají dva Seguiti scorsi a Riverenzu.

Tornaranno dipoi à pigliar la man'ordinaria, & faranno di nuouo
in ruota due Riprese, & due Trabuchetti, quattro volte, come s'è detto
nel principio della Sciolta della Sonata: dopo faranno due Seguiti ordinarij,
& altri due Passeggiando: ultimamente finiranno il Ballo con
il far due Seguiti scorsi, & la Riuerenza.

Kategorie: Il Ballarino - tance