Pavaniglia - NI

thumb|250px|right|Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k tanci Pavaniglia

LA PAVANIGLIA, AUTOROVA, PODLE MILÁNSKÉHO ZVYKU,
tančí se ve dvou a ve čtyřech.
Pro slovutnou a nanejvýš vynikající paní, mou patronku, stále nade všechny ctěnou
paní Donnu Annu de Cordoa Marchesa D Ayamonte
vládkyni Milánskou.

LA PAVANIGLIA DELL'AUTORE ALL'USO DI MILANO,
si balla in due, & in quattro.
In gratia dell'Illustriss. & Eccellentiss. Signora, Patrona mia sempre osservandissima
la Signora Donna Anna de Cordoa Marchesa D Ayamonte
Governatrice di Milano.

PRVNÍ ČÁST.
Kavalír a dáma se nacházejí v čele tance, obráceni k sobě tváří
v tvář, jak ukazuje předložený obrázek. Udělají .Rx. grave
ve třech dobách (tempi)1) hudby, dvě .Cc., dvě .R. doleva a doprava,
dva .P. ve skůčku pravou a cadenza levou nohou, skůček
trochu dozadu na spárovaných nohách (à pie pari). Pavaniglia podle milánského zvyku se dělá se skůčkem
dozadu contratempo na spárovaných nohách (à pie pari) na konci všech částí. Pokud se tento udělá dobře,
má ušlechtilý půvab. Ale příliš na tom nezáleží, pokud se někomu nelíbí dělat jej, může si udělat cadenzu
na spárovaných nohách (à pie pari).

PRIMA PARTE.
IL Cavaliero & la dama si fermano in capo del ballo rivolti à faccia
à faccia si come nel presente dissegno si dimostra fanno a .Rx. grave
di tre tempi di suono due .Cc. & due .R. alla sinistra & alla destra
due .P. in saltino col destro, e la cadenza col piè sinistro, un saltino
un poco in dietro, à pie pari. La Pavaniglia all'uso di Milano si fa il saltino
indietro contratempo à piè pari al fine delle parti, il quale se si fa bene,
ha buona gratia, à chi non piacesse di farlo, poco importa, si potrà far la cadenza
à piè pari.

DRUHÁ ČÁST.
Spolu udělají dvě .P*. dopředu, levou a pravou, a jedno přednožení2)
této nohy, a cadenza s levou nohou vpředu, skůček na spárovaných nohách (à pie pari) stranou
ne uvedenou stranu, jeden sottopiede pravou a cadenza levou, totéž se udělá
doprava se dvěma přednoženími (botte innanzi) této nohy, dva .P. a dva
fioretti a cadenza uvedenou, udělají dva .P. a cadenza levou nohou,
tak jak to dělali výše, pak udělají skůček dozadu na spárovaných nohách (à pie pari), a stejně tak to udělají
dozadu, začínají pravou nohou, a obrátí se naproti k dámě.

SECONDA PARTE.
FAnno insieme due .P*. innanzi col sinistro, e col destro, e una botta sopra
esso destro, e la cadenza col piè sinistro innanzi, un saltino à piè pari per fianco
alla detta mano, un sottopiede col destro e la cadenza col sinistro, si fa'l medesimo
alla destra con due botte innanzi con esso piede alto, due .P. è due
fioretti e la cadenza col detto, si fanno due .P. e la cadenza col piè sinistro,
come s'è fatto di sopra, si fa poi il saltino indietro à piè pari, e si fa altretanto
indietro, cominciando col piè destro voltando la dama all'incontro.

TŘETÍ ČÁST.
Dělají spolu jednu .P*. dopředu levou, jeden .P. pravou, jedno botta
na pravé, cadenza s levou pozvednutou, tři .P. ve skůčku, pravou,
dva skůčky na spárovaných nohách (à pie pari), stranou k řečené ruce tři cascate, jeden sottopiede
a cadenza touto nohou, totéž se udělá doleva, ale poté, co jsou udělány sottopiedi,
pustí ruku dámy, ona místo těch dvou fioretti běží do úpatí tance
a zamíří doleva. Kavalír udělá dva fioretti dozadu a cadenza
levou, pak udělá skůček, a totéž udělají spolu naproti
pravou nohou.

TERZA PARTE.
FAnno insieme un .P*. innanzi col sinistro, & un .P. col destro, & una botta
sopra esso destro, la cadenza col sinistro alto tre .P. in saltino, col destro
due saltini à piè pari, per fianco alla detta mano tre cascate, un sottopiede e la
cadenza con esso piede, e si fa'l medesimo alla sinistra ma fatti i sottopiedi, si
lascia la mano della dama, essa in cambio delli due fioretti scorre à pie del ballo
voltando alla sinistra, & il cavaliero fa due fioretti in dietro è la cadenza
col sinistro, si fa poi il saltino, & fanno altretanto insieme all'incontro col
piè destro.

ČTVRTÁ ČÁST.
Dělají jednu .P*. levou, jednu .P. pravou, dvě battute ferme zmíněnou nohou,
cadenza s pozvednutou levou nohou, dva .P. a tři fioretti dopředu zmíněnou
nohou, dva skůčky na spárovaných nohách (à pie pari) stranou doleva, jeden .P. s touto nohou
pozvednutou, dva skůčky doprava, tři sotto piedi pravou a levou v natáčení (fiancheggiando),
a cadenza levou nohou. Během dělání fioretti, skůčků a sottopiedi
půjde uchopit dámu za ruku, a ona poté, co udělala (li) .P.,
battute a cadenza. V té době, kdy dělají uvedené pohyby,
dáma dvakrát běží dokola ve tvaru dvou kruhů, jednou doleva a podruhé doprava,
a vrátí se na své místo. Uchopí se ruce a udělají
dva .P. pravou nohou, cadenza levou a skůček, totéž pak udělají
na uvedeném místě i pravou nohou.

QUARTA PARTE.
FAnno un .P*. col sinistro, è un .P. col destro, e due battute ferme col detto,
è la cadenza col piè sinistro alto due .P. è tre fioretti innanzi col detto
piede, due saltini à piè pari per fianco alla sinistra, & un .P. con esso piede
alto due saltini alla destra, e tre sotto piedi col destro, e col sinistro fiancheggiando,
e la cadenza col piè sinistro, come si fanno i fioretti, i saltini, e i sottopiedi
si và à pigliar la mano alla dama, & ella doppo d'haver fatto li .P. e
le battute e la cadenza, in quel tempo medesimo che si fanno le dette attioni,
la dama scorre, e và due volte intorno, una alla sinistra, & l'altra alla destra,
in forma di due circoli, tornando al suo luogo, e pigliano la mano e fanno
due .P. col piè destro, e la cadenza col sinistro; & il saltino; fan poi altrotanto
col piè destro, nel detto luogo.

PÁTÁ ČÁST.
Spolu udělají jeden .P*. levou a jeden .P. dopředu pravou, jedna botta na
pravá, a cadenza s levou nohou pozvednutou, dva .P. ve skůčku pravou,
cadenza levou, tři botte dozadu a dopředu, dva skůčky na spárovaných nohách doprava,
a natočí se levým bokem. Udělají jeden .P. a cadenza, pravou
udělají tytéž botte a skůček, .P. doleva, pustí ruce,
dáma běží do čela tance a otočí se tváří v tvář, kavalír udělá dva
fioretti dozadu levou a cadenza touto nohou, pak se udělá skůček naproti,
a totéž doleva pravou nohou.

QUINTA PARTE.
FAnno insieme un .P*. col sinistro e un .P. innanzi col destro una botta sopra
esso destro, e la cadenza col piè sinistro alto, due .P. in saltino col destro,
e la cadenza col sinistro tre botte indietro, & innanzi due saltini à piè pari
alla destra, voltando il fianco sinistro, e fanno un .P. e la cadenza, col destro
fanno le medesime botte e'l saltino, e .P. alla sinistra, lasciano la mano
la dama scorre à capo del ballo voltandosi à faccia à faccia il cavaliero fa due
fioretti indietro col sinistro e la cadenza con esso piè, & il saltino si fa poi all'incontro,
altretanto alla sinistra col piè destro.

ŠESTÁ ČÁST.
Dělají jeden .P*. levou, dvě battute ferme pravou nohou, a cadenza
s levou pozvednutou, zanožení a přednožení in contratempo touto nohou.
Pak udělají čtyři .P. ve skůčku, začínají pravou nohou, jeden fioretto
levou a natočí se zmíněným bokem, dva .P. a jeden fioretto pravou, tyto
dva .P. a fioretti, které následují, udělají ještě dvakrát, vždycky v natáčení (fiancheggiando),
a jdou do úpatí tance. Dáma v té době, kdy se
dělají (li) .P. a fioretti~~, jde dvakrát do točení, jednou doleva, podruhé doprava,
jak bylo řečeno výše. Pak se uchopí za ruce, udělají dva .P. pravou,
a cadenzu levou nohou, a pak skůček dozadu. Totéž se udělá i pravou nohou
se všemi dalšími pohyby dělanými výše, vrátí se do čela tance a otočí se
tváří k sobě, pak se udělá cadenza pravou nohou.

SESTA PARTE.
FAnno un .P*. col sinistro, & due battute ferme col piè destro, e la cadenza
col sinistro alto, e due botte indietro, & innanzi in contratempo con esso piede
poi si fà quattro .P. in saltino cominciando col piè destro un fioretto col
sinistro voltando il detto fianco due .P. e un fioretto col destro, questi altri
due .P. & i fioretti che seguono, si faranno altre due volte sempre fiancheggiando,
andando à piè del ballo; la dama in quello medesimo tempo che si
fanno li .P. & i fioretti và due volte intorno una alla sinistra, l'altra alla destra,
com'ha fatto di sopra, poi pigliano la mano, e fanno due .P. col destro
e la cadenza col piè sinistro, e poi il saltino indietro; si fa altretanto col piè destro
con tutte le sue attioni fatte di sopra, tornando à capo del ballo voltandosi
la faccia, si fa poi la cadenza col piè destro.

SEDMÁ ČÁST.
Udělají jeden .P*. levou, jeden .P. dopředu pravou, jednu botta na této
pravé s levou pozvednutou, tři .P. ve skůčku (s) pravou, dva skůčky stranou
doprava, tři cascate a jeden sottopiede levou. Pustí se, dáma udělá jeden
velkou otočku doprava, kavalír udělá dvě ricacciate v točení doprava,
jednu pravou, druhou levou, jeden fioretto pravou, jednu ricacciata v točení
doleva touto nohou, a cadenza pravou. Proti sobě udělají tři
výměny nohou (scambiate di piedi) ve skůčku a cadenza levou. Udělají další část
se stejnými pohyby pravou nohou, půjdou doleva, pak udělají cadenzu
pravou nohou, a pak se uchopí za ruku.

SETTIMA PARTE.
FAnno un .P*. col sinistro, un .P. innanzi col destro, una botta sopra esso
destro, col sinistro alto tre .P. in saltino, col destro due saltini per fianco alla
destra tre cascate, un sottopiede col sinistro, lasciano la mano, la dama fa una
volta larga atorno alla destra, il cavaliero fa due ricacciate attorno alla destra,
una col destro, l'altra col sinistro, un fioretto col destro, & una ricacciata attorno
alla sinistra con esso piede, e la cadenza col destro, e fanno all'incontro tre
scambiate di piedi in saltino, e la cadenza col sinistro, si fa l'altra parte con le
medesime attioni col piè destro, andando a man sinistra, si fa poi la cadenza
col piè destro, e poi si pigliano la mano.

OSMÁ ČÁST.
Udělají jednu .P*. levou, jeden .P. pravou, jednu botta na pravé
a cadenza s levou pozvednutou, dva .P. ve skůčku, cadenza touto nohou,
tři .P. gravi, půjdou dopředu touto nohou, jeden .P. dozadu pravou nohou
a .Rx. levou, půvabně a elegantně zakončí tuto Pavaniglia v taktu hduby.

OTTAVA PARTE.
FAnno un .P*. col sinistro, & un .P. col destro, & una botta sopra esso destro
e la cadenza col sinistro alto due .P. in saltino, e la cadenza con esso piede
tre .P. gravi, andando innanzi con esso piede un .P. indietro col piè destro
è la .Rx. col sinistro, con finire la Pavaniglia con gratia & misura del suono.

Hudba skladby s loutnovou tabulaturou této Pavaniglia. Je to pouze jedna část,
dělá se stále až do konce tance.

La Musica della sonata con l'intavolatura di leuto della Pavaniglia. E una parte sola,
è si fa sempre sin'al fin del ballo.

1) Tempo může být takt, doba nebo i část.

2) Vzhledem k více významům předložky (sopra) a k tomu, že následuje cadenza s levou nohou vpředu, se domnívám, že zde jde o přednožení pravé nohy.

Kategorie: Negri - tance