Pavaniglia alla Romana - NI

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k tanci Pavaniglia alla Romana

PAVANIGLIA PO ŘÍMSKU, PŘIMĚŘENÁ
autorově způsobu, tančí se ve dvou.
Pro nanejvýš vynikající paní, mou patronku vždy nanejvýš ctěnou, paní Donnu
Isabellu, dceru vysoce vznešeného pána, Dona Alvara de Sandi,
Milánského vládce a kastelána.

PAVANIGLIA ALLA ROMANA MESSA IN USO
Dall'Autore, si balla in due,
In gratia dell'Illustriss. Sig. Patrona mia sempre osservandiss. la Sig. Donna
Isabella figliuola dell'Eccellentiss. Sig. Don Alvaro de Sandi,
Governator è Castellano di Milano.

PRVNÍ ČÁST.
Nacházejí se v čele tance obráceni tváří k sobě, jak lze vidět na předloženém
obrázku. Udělají .Rx. grave, ve třech dobách (tre tempi) a dvě .Cc.
doleva a doprava. Pak udělají jeden .P. dopředu s levou nohou
pozvednutou, jeden úder (botta) na (sopra) noze pravé, cadenza, jeden sottopiede
levou, dva .P. fermi ve skůčcích (in saltini) a cadenza na spárovaných nohách (à piè pari)
(s) nohou pravou. Upozorňuji, tyto poslední dva .P. a cadenza na spárovaných nohách (à piè pari) se
budou dělat v závěru všech částí tétoé Pavaniglia, s výjimkou poslední části, v níž bude
změna a udělá se v ní .Rx. grave.

PRIMA PARTE.
SI fermano in capo del ballo voltati à faccia come si vede nel presente
dissegno è fanno la .Rx. grave, de tre tempi, & due .Cc. alla
sinistra, & alla destra, poi si fa un .P. innanzi col piede sinistro
alto, e una botta sopra la gamba destra, è la cadenza è un sottopiede
col sinistro, & due .P. fermi in saltini è la cadenza à piè pari
col piè destro. Avvertendo che questi ultimi due .P. è la cadenza à piè pari, si
fanno in fine di tutte le parti d'essa Pavaniglia, eccetto l'ultima parte, che si fà
poi in cambio d'essi, la .Rx. grave.

DRUHÁ ČÁST.
Půjdou spolu dopředu a udělají jednu .P*. grave levou nohou, jeden .P. pravou,
další .P. dopředu s levou nohou pozvednutou, jeden úder (botta) na (sopra)
pravé noze, cadenza, jeden sottopiede levou na pravé noze. Upozorňuji,
že v začátku všech dalších následujících částí této Pavaniglia se mají vždycky
nejprve udělat všechny .P. a sottopiedi, které už už byly dělány výše, má se začít
jednou nohou a pak druhou. Pak půjdou dopředu a pravou nohou udělají osm fioretti
a cadenzu pravou nohou, obrátí se proti dámě a trochu rozevře
kolena. Pak udělají dva .P. ve skůčku a cadenzu na spárovaných nohách
(s) pravou. Pak udělají tutéž část pravou nohou dozadu a vrátí se
na své místo, pak udělají dva .P. a cadenzu (s) levou, tak jako výše.

SECONDA PARTE.
FAnno insieme un .P*. grave andando innanzi col piè sinistro, è un .P. col destro
& un'altro .P. innanzi col piede sinistro alto è una botta sopra la gamba
destra, è la cadenza, & un sottopiede col sinistro al piè destro. Avvertendo
che nel cominciare tutte l'altre parti che seguono di essa Pavaniglia si han sempre
prima da far tutti li .P. è sottopiedi, che si sono già fatti di sopra, cominciando
con un piede, & con l'altro si fà poi col piè destro otto fioretti andando
innanzi è la cadenza col piè destro, voltando la dama all'incontro con allargar
un poco le ginocchie, poi si fanno li due .P. in saltino è la cadenza à piè
pari col destro, doppo si fà col piè destro la medesima parte in dietro tornando
al suo luogo, poi fanno li due .P. è la cadenza col sinistro come di sopra.

TŘETÍ ČÁST.
Spolu udělají .P*., .P. grave, .P. s levou pozvednutou, jeden úder (botta) levou na (sopra)
noze pravé, sottopiede na pravé noze, a cadenza
touto nohou, s obličejem obráceným k dámě. Pak udělají dva balzetti minuti na spárovaných nohách
stranou doleva, půjdou dopředu do úpatí tance, dva krůčky (passetti) jeden s pozvednutou levou
nohou, druhý s pravou nohou. Tyto balzetti a krůčky (passetti) udělají
třikrát, nakonec se pak udělá jeden .P. s pravou nohou pozvednutou, dvě ricacciate, jedna
touto nohou, druhá levou, a cadenza (s) pravou nohou. Pak udělají
dva .P. a cadenzu, tak jako výše, dáma udělá totéž, s tou výjimkou, že
má začít tuto část pravou nohou a místo ricacciate udělá
dva .P. gravi, trochu dozadu, a cadenzu se dvěma .P., tak jako výše.
Pak oba dva udělají tutéž část podruhé a vrátí se na své místo
stále stranou, kavalír začíná pravou nohou a dáma
levou, potom (li) .P. a cadenza na spárovaných nohách s levou, tak jako výše.

TERZA PARTE.
FAnno insieme il .P*. è il .P. grave, & il .P. alto col sinistro è una botta sopra
la gamba destra col sinistro è il sottopiede al piè destro, è la cadenza con
esso piede voltando il viso alla dama, poi fanno due balzetti minuti à piè pari
per fianco alla sinistra, andando innanzi à piè del ballo, & due passetti uno col
piè sinistro alto, è l'altro col piè destro, questi balzetti con i passetti si faranno
tre volte, & l'ultima si fa poi un .P. col piè destro alto, & due ricacciate una
con esso piede, è l'altra col sinistro è la cadenza col piè destro doppio si fanno
li due .P. è la cadenza come di sopra, la dama fà il medesimo, eccetto che
ha di principiare questa parte col piè destro, & in luogo delle ricacciate farà
due .P. gravi un poco indietro, & la cadenza con li due .P. come di sopra,
poi faranno ambidue un'altra volta la medesima parte, tornando al suo luogo
sempre per fianco, principiando il cavaliero col piè destro, & la dama col
sinistro doppo li .P. è la cadenza à piè pari come di sopra col sinistro.

ČTVRTÁ ČÁST.
Spolu dělají spolu .P*., .P. grave, .P. s pozvednutou levou, úder (botta) na (sopra)
pravé noze, cadenza a sottopiede (s) levou, pak cadenza
pravou nohou. Potom udělají dva skůčky na spárovaných nohách stranou,
pak tři .T. doleva a doprava, jeden sottopiede zmíněnou a cadenza
levou, pak udělají totéž stranou doprava touto nohou. Potom
udělají dva .P. a cadenza na spárovaných nohách tak jako výše, pak udělají tutéž
část začnou pravou nohou, a poslední .P. se udělají nohou levou.

QUARTA PARTE.
FAranno insieme il .P*. è il .P. grave & il .P. alto col sinistro è la botta sopra
la gamba destra è la cadenza è il sottopiede col sinistro, è poi la cadenza
col piè destro dopoi faranno due saltini à piè pari per fianco alla sinistra, &
poi tre .T. alla sinistra, & alla destra, & un sottopiede col detto è la cadenza
col sinistro, poi fanno altretanto per fianco alla destra con esso piede, dapoi
si fanno li due .P. è la cadenza à piè pari come di sopra, poi si farà la medesima
parte, cominciando col piè destro, & li ultimi .P. si fanno col piè sinistro.

PÁTÁ ČÁST.
Spolu udělají .P*., .P. grave a .P. s levou nohou pozvednutou, úder (botta)
na (sopra) pravé noze, sottopiede levou, s pozvednutím pravé,
a touto se udělá osm fioretti. Urostřed tance pustí ruce, s malou úklonou,
dáma zatočí doprava a vrátí se do čela tance, kavalír rovněž zatočí
doleva a půjde do úpatí tance. Pak spolu naproti udělají cadenzu,
pak udělají poslední .P. pravou nohou, tak jako výše.

QUINTA PARTE.
FAranno insieme un .P*. & il .P. grave, & il .P. alto col piè sinistro è la botta
sopra la gamba destra, è il sottopiede col sinistro, alzando il destro, è con
esso si farà otto fioretti, si lasciano le mani à mezo'l ballo con un poco d'inchino,
la dama si volta alla destra è torna à capo del ballo, il cavaliero volta anch'esso
alla sinistra, & và à piè del ballo, poi fanno insieme all'incontro la cadenza;
poi si farà li ultimi .P. come di sopra col piè destro.

ŠESTÁ ČÁST.
Dělají spolu .P*., .P. grave a .P. s levou pozvednutou, úder (botta)
na (sopra) pravé noze, sottopiede a cadenza levou, jeden .P. s pozvednutou
pravou nohou, tři sottopiedi (s) levou stranou doprava, jeden skůček na
pravé noze s pozvednutím levé nohy vpředu. Pak udělají další tři sottopiedi
stranou doleva (s) nohou pravou, jeden skůček na levé s pozvednutím pravé nohy
vpředu, jeden skůček na této noze, zanožení a přednožení, jeden
skůček na levé, zanožení a přednožení, a cadenza pravou nohou.
Pak udělají poslední dva .P. a cadenza pravou nohou, a udělají tuto část
stejně ještě jednou, začnou pravou nohou, poslední dva
.P. a cadenzu udělají levou nohou.

SESTA PARTE.
FAranno insieme il .P*. & il .P. grave, & il .P. alto col piè sinistro, è la botta
sopra la gamba destra è il sottopiede, è la cadenza col sinistro un .P. alto
col piè destro, & tre sottopiedi col sinistro per fianco alla destra un saltino sopra
il piè destro alzando'l piè sinistro innanzi poi si fa altri tre sottopiedi per
fianco alla sinistra col piè destro, & un saltino sopra'l sinistro, alzando'l piè destro
innanzi, & un saltino sopra esso piede, due botte indietro è innanzi, è un
saltino sopra'l sinistro, è due botte indietro è innanzi è la cadenza col piè destro,
poi si fà li due ultimi .P. è la cadenza col piè destro, si torna à far questa
medesima parte un'altra volta cominciando col piè destro, & li due ultimi
.P. è la cadenza si fà col piè sinistro.

SEDMÁ ČÁST.
Spolu udělají .P*., .P. grave, a .P. s levou pozvednutou, a úder (botta)
na (sopra) pravé noze, a cadenza levou, touto jeden sottopiede na pravé noze,
zmíněnou se udělá jeden fioretto contratempo doleva, v natočení pravým bokem,
přednožení levou, jeden P. dopředu (s) pravou, jeden
fioretto zmíněnou, dva .P. a cadenza levou, v natočení tímto bokem. Pak
se dělá fioretto contratempo doprava, přednožení pravou nohou,
jeden .P. dopředu levou a jeden fioretto pravou, dva .P. a cadenza
touto nohou, pak udělají dva .P., poslední tak jako výše zmíněnou nohou, pak dáma
v obměně místo fioretti contratempo udělá stranou doleva tři battute
pravou nohou. Potom se natočí levým bokem, udělají jednu battuta a jeden
.P. dopředu, a kladou levou nohu na zem, touto jeden sottopiè a cadenza
pravou. Zmíněnou nohou udělají poslední .P. tak jako výše, totéž se pak stejně udělá
tak, že začnou pravou nohou, a poslední .P. udělají levou.

SETTIMA PARTE.
FAranno insieme il .P*. il .P. grave, & il .P. alto col piè sinistro è la botta
sopra la gamba destra, è la cadenza col sinistro, con esso un sottopiede al piè
destro è con il detto si fà un fioretto contratempo alla sinistra, voltando il fianco
destro è una botta innanzi col sinistro alto un P. innanzi col destro, è un
fioretto col detto è due .P. è la cadenza col sinistro, voltandosi essò fianco, poi
si fa il fioretto contratempo alla destra, è una botta innanzi col piè destro alto
è un .P. innanzi col sinistro è un fioretto col destro, è due .P. è la cadenza con
esso piede, poi si fà li due .P. ultimi come di sopra col detto piede, poi la dama
in cambio di fare li fioretti contratempo, farà per fianco alla sinistra tre battute
col piè destro, doppo si voltarano il fianco sinistro, è farà una battuta è un
.P. innanzi, ponendo il piè sinistro in terra, è un sottopiè con esso, è la cadenza
col destro è col detto piede si fà li ultimi .P. come di sopra, si fà poi altretanto,
cominciando col piè destro & li ultimi .P. si fanno col sinistro.

OSMÁ ČÁST.
Spolu udělají .P*., .P. grave a .P. s pozvednutou levou, úder (botta) na (sopra)
pravé noze a sottopiede levou, v natočení pravým bokem, pak udělají
další dva sottopiedi, jeden pravou v natočení levým bokem, a druhý
touto nohou v natočení pravým bokem, jdouce proti sobě trochu dopředu,
k levé straně dámy, udělají jeden skůček s pravou nohou pozvednutou, dva
.P. v točení doprava, jeden zmíněnou nohou, druhý levou, dva fioretti
stranou (s) levou nohou a cadenza touto nohou, dáma místo
.P. v točení udělá jeden .S. jímž se otočí doprava, naproti udělá
dva fioretti a cadenzu pravou nohou. Pak udělají poslední .P. tak jako výše,
potom tuto část udělají stejně podruhé a začnou pravou nohou,
poslední .P. dělají nohou levou.

OTTAVA PARTE.
FAranno insieme il .P*. il .P. grave & il .P. alto col sinistro è la botta sopra
la gamba destra, è il sottopiede col sinistro, voltando il fianco destro, si fà
poi altri due sottopiedi, uno col destro, voltandosi il fianco sinistro, è l'altro
con esso piede, voltando il fianco destro, contrapassandosi un poco innanzi
dalla banda sinistra della dama, fanno un saltino col piè destro alto, è due
.P. intorno alla destra uno col detto piede, l'altro col sinistro, è due fioretti
per fianco col piè sinistro è la cadenza con esso piede, la dama in luogo delli
.P. intorno, farà un .S. scorrendo intorno alla destra, & all'incontro farà li
due fioretti, è la cadenza col piè destro; poi si fanno li ultimi .P. come di sopra,
doppo si farà un'altra volta la medesima parte, cominciando col piè destro,
& li ultimi .P. si fanno col piè sinistro.

DEVÁTÁ ČÁST.
Dělají spolu .P.1), .P. grave a .P. s levou pozvednutou, úder (botta) na (sopra)
pravé noze a jeden sottopiede levou na noze pravé, a zmíněnou nohou
udělají osm fioretti. Upozorňuji, že dáma je má udělat pravou nohou
a jít dopředu doprostřed tance na způsob kruhu (circolo), zamíří doleva a
pak doprava, a vrátí se na své místo. Kavalír v téže době následuje
dámu, zamíří doleva a i on se vrátí do čela tance, uchopí se
za ruce a udělají poslední .P. pravou nohou, tak jako výše.

NONA PARTE.
FAranno insieme il .P. è il .P. grave & il .P. alto col sinistro è la botta sopra
la gamba destra, è un sottopiede col sinistro, al piè destro, & con esso piè
si faranno otto fioretti. Avvertendo che la dama li ha da fare col piè destro
andando innanzi à mezo'l ballo, à modo d'un circolo, voltando alla sinistra, e
poi alla destra tornando al suo luogo. il cavaliero in quel tempo seguitarà la
dama, voltando alla sinistra tornando anch'esso à cappo del ballo, pigliando
le mani è fanno li ultimi .P. come di sopra col piè destro.

DESÁTÁ ČÁST.
V poslední části udělají .P*., .P. grave a .P. s levou pozvednutou, úder (botta)
na (sopra) pravé noze, cadenza, sottopiede levou, pak cadenza
pravou nohou. Potom udělají tři .P. gravi dopředu zmíněnou nohou, dva
.P. dozadu levou nohou, pak udělají .Rx. levou, a s největším
půvabem, elegancí a spanilostí, jež svedou, ukončí řečenou Pavaniglia.

DECIMA PARTE.
Nell'ultima parte fanno il .P*. il .P. grave & il .P. alto col sinistro è la botta
sopra la gamba destra è la cadenza è il sottopiede col sinistro, è poi la cadenza
col piè destro doppo si fa tre .P. gravi innanzi col detto piede è due
.P. indietro col piè sinistro; poi fanno la .Rx. con esso sinistro, & con quella
maggior gratia, & vaghezza, che potranno finiranno detta Pavaniglia.

Hudba sonaty s loutnovou tabulaturou této Pavaniglia. Je to jedna část,
a dělá se stále až do konce tance.

La Musica della sonata con l'Intavolatura di liuto della Pavaniglia. E una parte sola,
è si fa sempre sino al fine del ballo.

1) Tady se vždycky v úvodu dělala Puntata, ale v originále je tentokrát .P. bez tečky nahoře (viz Negriho zkratky). Myslím, že jde o chybu a že to má být zase Puntata.

Kategorie: Negri - tance