Raný středověk

Anglo-Saxon Manuscript

Z raného středověku se nedochovaly žádné zápisy o provedení tance, natož pak nějaké popisy tanců. K dispozici máme pouze kusé zprávy z církevních spisů, většinou odsuzující a káravé, zmínky kronikářů a nepříliš početná výtvarná díla.

Je jisté, že v raném středověku (asi tak do 12. století) ještě nebylo zvykem dělit tanec na lidovýdvorský jako ve vrcholném středověku, příliš se nerozlišoval ani tanec obecný a profesionální, jako tomu bylo v dřívějších vyspělých kulturách (Egypt, Indie aj.)

Za taneční profesionály raného středověku lze považovat žakéry, i když to nebyli tanečníci v pravém smyslu toho slova – spíše kejklíři a baviči; právě ty nejspíš vidíme na obrázku.

V raném středověku se tančívalo při různých svátcích přírodního a životního cyklu (slunovraty, májové slavnosti, dožínky, narození, dospění, svatby, pohřby...). Šlechta ještě neměla vlastní taneční repertoár a šlechtici tančili spolu se svými poddanými.

Co se v této době tančilo? Byly to řetězové tance, párové tance (jistě měly erotický podtext, který mají párové tance vždy, neznáme však jejich přesnou podobu), tance v kruhu, v řadách bez držení, v trojicích a čtveřicích. Tanečníci při tanci vytvářeli figury, s využitím různých kroků, skoků a poskoků, tančili s rekvizitami (zbraně, větévky, květiny...symboly magické moci); tyto tance měly původně funkci rituálních obřadů.

Některé obřadné skupinové tance, dříve zasvěcené starším božstvům, přejala křesťanská církev k oslavě svých svátků. Tančily se v kostelech a na posvátných místech, což byla často místa původně zasvěcená staršímu pohanskému kultu. Kromě toho existovaly i bujnější tance, tančené mimo tato místa.

Od 4. a 5. století církevní otcové začali napomínat věřící, aby upustili od dřívějších (pohanských) tanečních způsobů, od 7. století se pak množí zákazy týkající se buď nekřesťanského způsobu tance nebo vůbec tance na posvátných místech. Církev tehdy všeobecně rozlišovala tanec s nízkými pudy ovlivněný ďáblem od čistého tance, který podle doporučení sv. Basilia ze 4. století po vzoru andělů tančili klerikové a také panny a jinoši (ale pěkně zvlášť od sebe - žádná erotika!).

Kategorie: Encyklopedie