Saporita - IB

SAPORITA BALLETTO,
KU CHVÁLE SLOVUTNÉ PANÍ,
PANÍ PORTIE
ORSINA CELSI.

SAPORITA BALLETTO,
IN LODE
DELL'ILLUSTRISSIMA SIGNORA,
LA SIGNORA PORTIA
ORSINA CELSI.

Uchopí dámu za náležitou ruka, spolu udělají
Riverenzu a dvě Continenze.
Pak se procházejí, udělají dvě Puntate, dva
Seguiti semidoppii, dva Seguiti spezzati, dva Trabuchetti
a dvě Riprese, vše začnou
levou nohou. Totéž udělají opačně,
dvě Continenze, jednu doleva a druhou doprava a Riverenzu
nakonec.

Si pigliarà la man'ordinaria della Dama, & faranno
insieme la Riverenza, con due Continenze;
poi passeggiando, faranno due Puntate, con due
Seguiti semidoppij, due Seguiti spezzati, due Trabuchetti,
& due Riprese, principiando ogni cosa
col piè sinistro: il medesimo faranno per contrario,
con due Continenze, una alla sinistra, & l'altra alla destra, & la Riverenza
nel fine.

Ve druhé části muž sám udělá čtyři Seguiti semidoppii,
dva dopředu, a v točení doleva, v jejich závěru se znovu ocitne proti
dámě. Potom udělají spolu další Seguito semidoppio
levou nohou, totiž muž dopředu a dáma dozadu, čtyři
Trabuchetti naproti, začínají pravou, a totéž udělají
i opačně. Pak udělají doleva dvě Riprese, dva Trabuchetti, jeden
Seguito spezzato a Cadenzu pravou. Totéž udělají doprava,
i Seguito spezzato a Cadenzu, začnou pravou nohou.
Pak udělají jeden Passo grave levou a otočí se ve výhledu doleva,
muž uchopí pravou ruku dámy a udělají spolu
Riverenzu pravou, totéž udělají opačně, v držení
za levou ruku.

Nel secondo tempo, l'huomo solo farà quattro Seguiti semidoppij,
due innanzi, & due volti alla sinistra, ritrovandosi al fine di essi incontro
alla Dama; dopò insieme faranno un'altro Seguito semidoppio col
piè sinistro, cioè l huomo innanzi, & la Dama in dietro, con quattro
Trabuchetti incontro, principiandoli col destro: il medesimo faranno per
contrario; poi alla sinistra faranno due Riprese, due Trabuchetti, un
Seguito spezzato, & la Cadenza col destro: il medesimo faranno alla destra,
con il Seguito spezzato, & la Cadenza, principiandoli col piè destro;
poi faranno un Passo grave col sinistro, voltandosi in prospettiva alla sinistra:
& pigliando l'Huomo la Fè destra della Dama, faranno insieme
la Riverenza col destro: & il medesimo faranno per contrario, pigliando
la Fè sinistra.

Ve třetí části udělá dáma sama totéž, co dělal muž,
s tou výjimkou, že první Seguiti semidoppii udělá v natáčení (fiancheggiati) dozadu
a další dva v točení naproti, ty udělají spolu, tak jako to udělali
ve druhé variaci.

Nel terzo tempo, la Dama sola farà il medesimo che harà fatto l'Huomo,
eccetto che li primi Seguiti semidoppij, gli farà fiancheggiati indietro,
& gli altri due in volta all incontro, gli faranno insieme, come fecero
nella seconda mutanza.

Ve čtvrté části udělají jeden Doppio presto doleva, dvě
rychlé Puntate, jednu pravou dopředu a natočí se bokem, druhou
levou nohou dozadu. Totéž udělají doprava opačně,
začnou tedy Doppio pravou a Puntate levou.

Nel quarto tempo, faranno un Doppio presto alla sinistra, & due
Puntate preste, una col piè destro fiancheggiata innanzi, & l'altra
col sinistro indietro: il medesimo faranno alla destra per contrario,
cioè principiando il Doppio col destro, & le Puntate col sinistro.

V páté části se uchopí pravou rukou a udělají jeden Doppio
presto
levou, čtyři Trabuchetti pravou. Totéž udělají
opačně v držení za levou ruku. Potom udělají doleva dvě Riprese,
dva Trabuchetti, jeden Seguito spezzato a Cadenzu, začnou je
levou, totéž udělají i doprava od pravé nohy.
Dáma pak udělá dva Seguiti ordinarii v točení doleva, muž
udělá další dva dopředu, uchopí dámu za náležitou ruku
spolu udělají Riverenzu.

Nel quinto tempo, pigliaranno la fè destra, & faranno un Doppio
presto col sinistro, & quattro Trabuchetti col destro: il medesimo faranno
per contrario, pigliando la fè sinistra: dopò faranno alla sinistra due Riprese,
due Trabuchetti, un Seguito spezzato, con la Cadenza, principiandoli
col sinistro: il medesimo si farà alla destra, principiandole col destro:
la Dama farà poi due Seguiti ordinarij volti alla sinistra, & l'Huomo
ne farà altri due innanzi, pigliando la Dama per la man'ordinaria, &
faranno insieme la Riverenza.

Kategorie: Il Ballarino - tance