Selva Amorosa - ND

SELVA AMOROSA
BALLETTO
KU CHVÁLE NANEJVÝŠ VYNIKAJÍCÍ PANÍ
FRANCESCY SILVESTRA
CIECOLINI
Urozené paní di Mont'Alto, & di Macerata.1)

SELVA AMOROSA
BALLETTO
IN LODE DELL'ILLUSTRISS. SIG.
FRANCESCA SILVESTRA
CIECOLINI
Gentildonna di Mont'Alto, & di Macerata.

Tento Balletto začíná tak, že osoby stojí
naproti sobě, bez držení, a na začátku
skladby udělají s obvyklými kavalírskými způsoby
Riverenzu lunga a dvě Continenze. Pak se uchopí
pravou rukou a udělají dva Seguiti semidoppi brevi,
v jejich závěru se pustí a trochu ohnou kolena na způsob
poloviční poklony (mezza Riverenza). Zamíří doleva dvěma Passi minimi,
dva Fioretti dopředu (innanzi), dva další Passi minimi a jeden Saffice
s levým bokem dovnitř, mění si ovšem místo uvedené pohyby začínají
levou nohou. Totéž udělají opačně v držení
za levou ruku a oba se vrátí na své místo. Nakonec se
uchopí oběma rukama, udělají dvě Continenze, pak
kavalír pustí pravou ruku dámy, zdvořile smekne
baret nebo klobouk z hlavy a oba dva udělají Riverenzu
lunga
. A to je jedna uzavřená část (tempo Terminato).

QUESTO Balletto si principiarà stando le persone
all'incontro senza man pigliata, & nel principiar la
Sonata, con le solite Creanze Cavaleresche faranno la
Riverenza lunga, & due Continenze; poi si pigliaranno
per la man destra, facendo due Seguiti semidoppi brevi, al
fin de'quali si lasciaranno, piegando un poco le ginocchia à modo di
mezza Riverenza, voltandosi à man sinistra con due Passi minimi,
due Fioretti innanzi, due altri Passi minimi, & un Saffice col
fianco sinistro per dentro, cambiando però luogo, principiando detti
Moti col piè sinistro: il medesimo faranno per contrario, & pigliandosi
per la man sinistra, tornarà ogn'uno al suo luogo; finalmente si
pigliaranno per amendue le mani, facendo due Continenze; poi il
Cavaliere lasciarà la man destra della Dama, & cavandosi gentilmente
la berretta, ò capello di testa, amendue faranno la Riverenza
lunga. & questo è un tempo Terminato.

Ve druhé části se procházejí dvěma Seguiti semidoppi,
pak dělají jednu Ripresu sottopiede doleva a jeden Fioretto
dopředu, totéž udělají opačně. Dopředu dělají
dva Passi minimi a jeden Saffice, všechny uvedené pohyby začínají
levou nohou. Totéž udělají ještě jednou od začátku opačně. Potom
dělají dva Seguiti semidoppi a v jejich závěru si počínají na způsob
poloviční poklony (mezza Riverenza), s obvyklými obřadnostmi se pustí
a udělají ještě další dva Scorsi na způsob [písmene] S, nejprve zamíří
doleva a pak doprava. Toto je část podle pravidla (tempo Regolato. A upozorňuji,
že kavalír se odebere do jednoho čela sálu a dáma
do druhého čela.

Nel secondo tempo, passeggiaranno con due Seguiti semidoppi;
poi faranno una Ripresa sottopiede al lato sinistro, & un Fioretto
innanzi: il medesimo faranno per contrario. Innanzi faranno
due Passi minimi, & un Saffice, principiando tutti i detti Moti col
piè sinistro: il medesimo tornaranno à far da capo per contrario. Dopò
faranno due Seguiti semidoppi, al fin de'quali faranno à modo
di mezza Riverenza, & con le solite cerimonie si lasciaranno, con
farne altri due Scorsi, voltandosi prima à man sinistra, & poi à
man destra, à modo d'una S. & questo è tempo Regolato: avertendo,
che il Cavaliere andarà da un capo della sala, & la Dama
da un'altro capo.

Sonata se mění v gagliardu.
V této variaci sonaty kavalír udělá jednu variaci
ve čtyřech taktech? (tempi) gagliardy, takovou, která se mu bude lépe a dobře opakovat,
tu začíná a ukončí levou nohou.

La Sonata si scioglierà in Gagliarda.
In questa mutatione di Sonata, il Cavaliere farà una Mutanza
di quattro tempi di Gagliarda, come meglio gli tornarà bene, principiandola,
& finendola col piè sinistro.

Dáma sama udělá jeden Groppo, dva Fioretti, dva Passi semibrevi
dopředu, tedy zvolna, směrem (voltandosi) doleva, dva Fioretti,
dva další Passi, tak jako výše, poloviční poklonu (mezza Riverenza),
jeden Sottopiede a Cadenzu, začíná a končí levou nohou.
Případně, pokud by neuměla udělat tuto variaci, udělala by
dva Seguiti v natáčení (fiancheggiati), dva Trabucchetti semibrevi, tedy gravi,
a nakonec jeden Seguito finto.

La Dama sola farà un Groppo, due Fioretti, due Passi semibrevi
innanzi, cioè adaggio, voltandosi à man sinistra, con due Fioretti,
due altri Passi come di sopra, con una mezza Riverenza,
un Sottopiede, & la Cadenza, principiandola, & finendola col piè
sinistro: & in evento che non sapesse far questa Mutanza, faccia
due Seguiti fiancheggiati, due Trabucchetti semibrevi, cioè gravi,
& al fine un Seguito finto.

Kavalír sám udělá znovu tutéž variaci a začne ji
opačně.

Il Cavaliere solo farà di nuovo la medesima Mutanza, principiandola
per contrario.

Dáma sama udělá tutéž [variaci] jako předtím,
rovněž opačně. Uvedené variace se nazývají Regolate.

La Dama sola farà parimente la medesima come la prima per
contrario. & dette Mutanze si chiamano Regolate.

Kavalír sám v těchto čtyřech taktech Sonaty udělá tuto
uzavřenou variaci (Mutanza Terminata) tímto způsobem: nejprve udělá doleva
dvě Riprese sottopiede a jeden Fioretto a totéž udělá
opačně doprava. Pak udělá, jak se obyčejně říká, dvakrát (due volte)
Cinque Passi z gagliardy. Všechny uvedené pohyby má
začínat levou nohou.

Il Cavaliere solo in questi quattro tempi di Sonata farà questa
Mutanza Terminata in questo modo; in prima al lato sinistro farà
due Riprese sottopiede, & un Fioretto: il medesimo farà al lato
destro per contrario; poi farà, come si dice generalmente, due volte
i Cinque Passi di Gagliarda, & tutti i detti Moti gli harà da
principiare col piè sinistro.

Dáma udělá tutéž variaci. Pokud ji nedovede udělat,
ať udělá dva Seguiti v natáčení (fiancheggiati), dva Spezzati a dva Passi
minimi
dopředu, přičemž trochu ohne kolena na způsob poloviční poklony (mezza
Riverenza
). Nakonec udělají čtyři Seguiti scorsi, výše uvedeným způsobem,
v jejich závěru se s obvyklými způsoby uchopí
za náležitou ruku.

La Dama farà la medesima Mutanza, & se non la saprà fare,
faccia due Seguiti fiancheggiati, con due Spezzati, & due Passi
minimi innanzi, piegando un poco le ginocchia à modo di mezza
Riverenza. Finalmente faranno quattro Seguiti scorsi, al modo sopradetto,
al fin de'quali si pigliaranno per la man'ordinaria con
le solite Creanze.

Na zrychlenou část (Sciolta) jako Saltarello.
V této zrychlené části se procházejí a dělají jeden Groppo, dva Fioretti,
dva Passi minimi a jeden Saffice, totéž udělají
opačně. Pak se pustí, udělají dva Passi minimi směrem (volti)
doleva. Všechny uvedené pohyby začínají levou nohou. Jeden Trabucchetto
doprava pravou nohou, jeden Destice s levým bokem
dovnitř (s) levou nohou, totéž udělají opačně.
Potom doleva dvě Riprese, dva Fioretti, dva Trabucchetti,
a jeden Spezzatto, totéž udělají opačně. Nakonec
udělají dva Corinti v natáčení (fiancheggiati) dovnitř, dva Passi
puntati minimi
dopředu. V jejich závěru se uchopí s obvyklými způsoby
uchopí za náležitou ruku a tím, že udělají Riverenzu breve, zdvořile ukončí
tento spanilý a půvabný tanec (Balletto).

Alla Sciolta in Saltarello.
In questa Sciolta passeggiaranno con far un Groppo, due Fioretti,
due Passi minimi, & un Saffice: il medesimo faranno per
contrario; poi lasciandosi, faranno due Passi minimi volti à man
sinistra, principiando tutti i detti Moti col piè sinistro, & un Trabucchetto
al lato destro col piè destro, & un Destice col fianco sinistro
per dentro col piè sinistro: il medesimo faranno per contrario.
Dopò al lato sinistro due Riprese, due Fioretti, due Trabucchetti,
& un Spezzatto: il medesimo faranno per contrario. Ultimamente
faranno due Corinti fiancheggiati per dentro, con due Passi
puntati minimi innanzi, al fin de'quali si pigliaranno per la man'
ordinaria con le solite Creanze, & facendo la Riverenza breve finiranno
gentilmente questo vago, & gratioso Balletto.

1) Nemá ve sbírce vlastní vyobrazení.

Kategorie: Nobiltà - tance