Spagnoletta - IB

SPAGNOLETTA

Bez držení rukou stojí dáma na jednom
konci sálu a muž na druhém, tam spolu
udělají Riverenzu. Pak udělají v kruhu
čtyři Seguiti spezzati, dva Passi presti
dopředu a Cadenzu s nohama u sebe.
Doleva udělají dvě Riprese, dva Trabuchetti,
jeden Seguito spezzato v točení doleva, začínají levou
a Cadenzu pravou. Pak udělají tytéž Riprese, Trabuchetti
a Seguito spezzato v točení doprava, začínají pravou
s Cadenzu levou. Potom udělají dva Passi trangati dozadu
v natáčení (fiancheggiati) na způsob Barriery, dva Passi presti dopředu
a Cadenzu, začínají levou. Totéž dělají opačně
od pravé.

SENZA pigliar mano, la Dama starà da un
capo della Sala, & l'Huomo dall'altro: oue insieme
faranno la Riuerenza, poi in ruota faranno
quattro Seguiti spezzati, con due Passi presti
innanzi, & la Cadenza à piedi pari, & alla sinistra
faranno due Riprese, due Trabuchetti,
& vn Seguito spezzato volto alla sinistra, principiando col sinistro, con
la Cadenza col destro; poi faranno le medesime Riprese, Trabuchetti,
& Seguito spezzato in volta alla destra, principiando col piè destro, &
la Cadenza col sinistro: dopo ciò faranno due Passi trangati indietro
fiancheggiati à modo di Barriera, con due Passi presti innanzi, & la
Cadenza, principiando col sinistro; il medesimo faranno per contrario,
principiando col destro.

Ve druhé části dělají v kruhu šest Seguiti spezzati, dva Passi
presti
dopředu a Cadenzu na spárovaných nochách. A udělají totéž, co
dělali v první variaci, začínají od Riprese, pak další
věci, které následují, doleva i doprava.

Nel secondo tempo faranno in ruota sei Seguiti spezzati, con due Passi
presti innanzi, & la Cadenza à piedi pari: faranno il medesimo che
haranno fatto nella prima mutanza, principiando dalle Riprese con l'altre
cose che seguono, sì alla sinistra, come alla destra.

Ve třetí části udělá muž sám dva Seguiti spezzati v točení
doleva, dva Passi presti dopředu a Cadenza s nohama u sebe, začne
levou nohou, totéž udělá i na druhou stranu, točí se
doprava a začne pravou. Pak udělá dvě Riprese, dva Trabuchetti
a Seguito spezzato v točení doleva, začíná levou nohou,
a Cadenzu pravou, totéž pak udělá na druhou stranu opačně
od pravé nohy. Potom udělají spolu dva Passi trangati
dozadu v natáčení (fiancheggiati), dva Passi presti dopředu
a Cadenza, začnou levou, totéž udělají ještě jednou
opačně od pravé nohy.

Nel terzo tempo, l'Huomo solo farà due Seguiti spezzati volti alla
sinistra, con due Passi presti innanzi, & la Cadenza à piedi pari, principiando
col piè sinistro. Il medesimo farà vn'altra volta voltando à
man destra, & principiando col destro; poi farà due Riprese, due Trabuchetti,
& vn Seguito spezzato uolto alla sinistra, principiando col piè sinistro,
con la Cadenza col destro; poi farà l istesso vn'altra volta per contrario,
principiando col destro. Dopò insieme faranno due Passi trangati
indietro fiancheggiati, con due altri Passi presti innanzi, & la
Cadenza, principiando col sinistro: & il medesimo tornaranno à fare
per contrario, principiando col destro.

Ve čtvrté části udělá dáma sama tutéž variaci, kterou
dělal muž. Potom udělají spolu Passi trangati dozadu
a dopředu to, co bylo uvedeno ve výše popsané variaci.

Nel quarto tempo, la Dama sola farà la medesima Mutanza, che
harà fatta l'Huomo; poi insieme faranno li Passi trangati indietro, &
innanzi, come s'è detto nella sopradetta Mutanza.

V páté části udělají podobným způsobem spolu dva Passi presti
doleva a Cadenzu, začnou levou nohou, a čtyři Trabuchetti
proti sobě, které začnou pravou. Pak udělají další dva Passi
presti
a Cadenzu doprava, začnou pravou, a čtyři
Trabuchetti, které začnou levou. Potom udělají dříve zmíněné Riprese
a Trabuchetti doleva, Seguito spezzato v točení také
doleva Cadenzu, totéž udělají na druhou stranu opačně.
Nakonec udělají dva Passi trangati dozadu, dva Passi presti
dopředu a Cadenzu, začnou levou nohou, a totéž
udělají od pravé nohy. Proti sobě pak zakončí tanec (Ballo)
poklonou (Riverenza).

Nel quinto tempo, faranno similmente insieme due Passi presti alla
sinistra, con la Cadenza, principiandoli col piè sinistro, & quattro Trabuchetti
incontro, principiandoli col destro; poi faranno due altri Passi
presti, con la Cadenza alla destra, principiandoli col destro, & quattro
Trabuchetti, principiandoli col sinistro. Doppò faranno le predette Riprese
& Trabuchetti alla sinistra, con il Seguito spezzato volto pur'alla
sinistra, & la Cadenza: & il medesimo faranno vn'altra volta per contrario.
Vltimamente faranno due Passi trangati indietro, & due Passi
presti innanzi, con la Cadenza, principiando col piè sinistro; & il medesimo
faranno principiando col destro: all incontro poi finiranno il Ballo
con la Riuerenza.

Kategorie: Il Ballarino - tance