Spagnoletto - NI

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k tanci Spagnoletto

BALLETTO VE ČTYŘECH AUTORŮV
zvaný lo Spagnoletto, tančí dva kavalíři a dvě dámy. Pro slovutnou a nanejvýš vynikající paní, mou patronku vždycky
nanejvýš ctěnou, paní Donnu Giovannu della Lama, vévodkyni
Dalborquerque, vládkyni Milána.

BALLETTO A QUATTRO DELL'AUTTORE
detto lo Spagnoletto, ballano due cavalieri, & due dame. In gratia dell'Illustrissima, & Eccellentissima Signora patrona mia sempre
osservandissima, la Signora Donna Giovanna della Lama, Duchessa
Dalborquerque Governatrice di Milano.

PRVNÍ ČÁST.
Všichni čtyři se nacházejí uprostřed tance ve čtyřúhelníku, jak
lze vidět na předloženém obrázku. Udělají spolu .Rx. breve ve skůčku (in saltino),
jeden .S., dva fioretti .SP., jeden .S. v točení doleva,
obráceni tváří k sobě spolu udělají tři sottopiedi
stranou doleva, cadenza s touto nohou nahoře, jeden .T.
na pravé a jeden .S. v točení doleva, tři sottopiedi,
jeden .T. a jeden .S. stranou v točení doprava touto nohou. Udělají spolu
dva .P. dozadu, jimiž se obracejí doprava a doleva, jeden .S. dopředu
levou, dva .P. dozadu pravou, jako předtím, jeden .S. řečenou,
a všichni jsou na svém místě.
Tyto sottopiedi stranou, .T. a .S. v točení se dělají ve všech částech tance,
s dvěma kroky (passi) dozadu, a seguito dopředu, tak jako výše.

PRIMA PARTE.
TUtti quattro si fermano in mezo del ballo in quadrangolo come
si vede nella presente figura; fanno insieme la .Rx. breve in saltino,
un .S. due fioretti .SP. un .S. andando attorno à man
sinistra, e voltandosi à faccia à faccia fanno insieme tre sottopiedi
per fianco alla sinistra, e la cadenza sopra esso piede, uno .T.
sopra il destro, uno .S. in volta alla sinistra; tre sottopiedi
uno .T. e uno .S. per fianco intorno alla destra con esso piede; fanno insieme
due .P. indietro rivolgendosi'l fianco destro & il sinistro, uno .S. innanzi
co'l sinistro due .P. indietro co'l destro, come prima. uno .S. co'l detto,
stando tutti al suo luogo.
Questi sottopiedi per fianco e .T. e .S. intorno si fanno in tutte le parti del ballo,
con li due passi in dietro, e il seguito innanzi come di sopra.

DRUHÁ ČÁST.
Dámy samy udělají dva passi gravi a jeden .S. dopředu levou, dva .SP.
a jeden .S. v točení doprava, tři sottopiedi stranou, jeden .S. v točení
doleva, totéž udělají i doprava. Všichni spolu udělají (li) .P., dozadu, jeden .S.
dopředu, tak jako výše, jednou i druhou nohou, a to, co dělaly
dámy, udělají sami i kavalíři, jen .P. dozadu a .S. dopředu
udělají všichni spolu.

SECONDA PARTE.
LE dame solo fanno due passi gravi e uno .S. innanzi col sinistro due .SP.
uno .S. intorno alla destra, tre sottopiedi per fianco, uno .S. intorno alla
sinistra, si fa altre tanto alla destra; tutti insieme fanno li .P. indietro uno .S.
innanzi, come di sopra con un piede, & con l'altro il medesimo che hanno
fatto le dame, fanno i cavalieri soli eccetto li .P. indietro, & .S. innanzi
che si fanno tutti insieme.

TŘETÍ ČÁST.
Všichni spolu dělají dva .SP. a jeden .S. levou, dva .SP. a jeden .S.
pravou, točí se doleva, dotočí se tváří v tvář a udělají
spolu sottopiedi a .S. v točení doleva a doprava. Udělají spolu
dvakrát .P. dozadu & .S. dopředu, tak jako výše.

TERZA PARTE.
TUtti insieme fanno due .SP. uno .S. con il sinistro, e due .SP. uno .S.
co'l destro andando attorno alla sinistra, e voltandosi à faccia à faccia fanno
insieme li sottopiedi, & il .S. intorno alla sinistra, & alla destra fanno insieme
li .P. indietro, & il .S. innanzi le due volte, come di sopra.

ČTVRTÁ ČÁST.
Dámy samy s natočením pravým bokem udělají doleva dva .P., dva
.T. a jeden .S. levou, natočí se zase levým bokem a udělají (li) .P. a (il) .S. pravou,
vrátí se na své místo a udělají sottopiedi a (il) .S. v točení
doleva, a totéž doprava. Všichni spolu dvakrát udělají .P. dozadu a .S.
dopředu, tak jako předtím. Kavalíři sami udělají tutéž část jako
dámy, a spolu dvakrát dva .P. dozadu a .S. dopředu,
tak jako předtím.

QUARTA PARTE.
LE dame sole fanno, alla sinistra, voltandosi il fianco destro due .P. due
.T. uno .S. co'l sinistro fanno li .P. & il .S. co'l destro rivolgendo'l fianco
sinistro, e tornando al suo luogo fanno i sottopiedi, & il .S. intorno alla
sinistra; & il medesimo alla destra. Fanno tutti insieme li .P. indietro e'l .S.
innanzi due volte, come prima; li cavalieri soli fanno la medesima parte, c'hanno
fatto le dame, & insieme li duoi .P. indietro, & il .S. innanzi due volte
come prima.

PÁTÁ ČÁST.
Kavalíři uchopí svou dámu za pravou paži a udělají dva .SP. a jeden
.S. levou v točení doprava, obrátí se tváří v tvář, uchopí
levou paži další dámy a udělají dva .SP. a jeden .S. v točení doleva.
Vrátí se na své místo a udělají spolu sottopiedi a (li) .S. v točení, li .P.
dozadu a .S. dopředu, dvakrát, tak jako výše. Potom spolu udělají
.Rx. a půvabně ukončí tanec.

QUINTA PARTE.
Cavalieri pigliano le lor dame per il braccio destro, è fanno due .SP. & uno
.S. co'l sinistro in volta alla destra e voltando à faccia à faccia pigliand'il braccio
sinistro dell'altra dama, è fanno due .SP. è uno .S. in volta alla sinistra,
e tornando al suo luogo fanno insieme i sottopiedi, & li .S. intorno, & li .P.
indietro, & .S. innanzi due volte, come di sopra. doppò fanno insieme la
.Rx. & si finisce gratiosamente'l ballo.

Hudba skladby s loutnovou tabulaturou k Spagnoletto. Jsou to tři části
hudby, každá část se dělá dvakrát až do konce tance.

La Musica della sonata con l'intavolatura di liuto della Spagnoletto. E tre parti
di suono, & si fanno due volte per parte insino al fine del ballo.

Kategorie: Negri - tance