Tordiglione Nuovo - NI

Nuove Inventioni di Balli: vyobrazení k tanci Tordiglione Nuovo

TORDIGLIONE, NOVÝ, a autorovými variacemi, tančí se ve dvou.
Pro veleváženou paní, paní Donnu Isabellu Londonia
a Trivulza.

TORDIGLIONE NUOVO CON LE MUTANZE
dell'Auttore, si balla in due.
In gratia dell'Illustriss. Signora la Signora Donna Isabella Londonia,
e Trivulza.

Kavalír uchopí ruku dámy, jak ukazuje obrázek.
udělají .Rx. grave, a dvě .Cc., pak se procházejí a dělají
čtyři .SF. finti. Potom kavalír uchopí pravou ruku
dámy a udělají spolu levou nohou dva .T. presti,
jednu .R., tyto .T. a .R. udělají čtyřikrát, a jsou v točení
po kruhu doleva, pustí se s malou úklonou,
zamíří doleva a udělají tři .S. ordinarie v točení, pak jeden .S. naproti
sobě s poloviční (meza) .Rx., uchopí se pravou paží, udělají čtyři .S. scorsi,
tři v kruhu doprava s výměnou místa, pustí se s malou úklonou
udělají další .S. v točení doleva. Kavalír se vrací do čela, dáma do úpatí
tance, a udělají spolu poloviční (meza) .Rx.. Upozorňuji, že tato meza .Rx. se
dělá vždycky po ukončení variace a promenády a že jsou obráceni tváří k sobě.

IL Cavaliero piglierà la mano della dama, come dimostra'l dissegno.
si fa la .Rx. grave, è due .Cc. poi passeggiando faranno
quattro .SF. finti doppo il Cavaliero piglierà la mano destra
della dama, & insieme faranno co'l pie sinistro due .T. presti
& una .R. & questi. .T. e .R. si faranno quattro volte girando
attorno in ruota alla sinistra si lasciano con un poco d'inchino,
e voltando alla sinistra fanno tre .S. ordinarie intorno. poi un .S. all'incontro
con meza .Rx. pigliano'l braccio destro, e fanno quattro .S. scorsi,
tre in ruota alla destra cambiando luogo, e si lasciano con un poco d'inchino.
si fa l'altro .S. intorno alla sinistra, il Cavaliero torna in capo. la dama a pie
del ballo, e fanno insieme la meza .Rx. avvertendo che questa meza .Rx. si
fa sempre finita la mutanza, e'l passeggio volgendosi a faccia a faccia.

První variace kavalíra a promenáda dámy.
Kavalír udělá jeden skůček doprava oběma nohama, jeden passo dopředu
levou, dva passi v točení doleva, jeden touto nohou, druhý s cadenzou;
pravou se zvolna (adagio) udělá dopředu jeden passo, s malou úklonou, jedno
zanožení (botta indietro), tři sottopiedi jeden toutéž nohou, druhý levou a
třetí pravou, jeden fioretto levou a cadenza pravou. Dva údery (battute),
a jedna scambiata, zastaví se, tři botte della campanella v točení doprava,
a cadenza uvedenou nohou. Tato variace má 22 úderů (botte) a čtyři
takty (tempi) hudby. Totéž se udělá i druhou nohou.

Prima mutanza del Cavaliero, & passeggio della dama.
IL Cavaliero farà un saltino col destro con amendue li piedi, & un passo innanzi
col sinistro. due passi intorno alla sinistra, un con esso piede, l'altro con la cadenza;
si fa col destro un passo innanzi adagio con un poco d'inchino. una
botta indietro alta; tre sottopiedi un con l'istesso piede, l'altro col sinistro, e'l
terzo col destro un fioretto col sinistro, e la cadenza col destro. due battute,
& una scambiata stando fermato, e tre botte della campanella, attorno alla destra,
& la cadenza col detto piede. questa mutanza e de botte 22. & de quattro
tempi di suono. si fa altretanto con l'altro piede.

Dáma se v téže době (tempo) prochází, udělá čtyři .S. v běhu (scorrendo), zamíří
v točení doleva a pak doprava ve tvaru dvou kruhů, čtyři .SF.
finti
stranou, dva doleva a dva doprava.

La dama in questo tempo passeggiando farà quattro .S. correndo, e voltando
intorno alla sinistra, & poi alla destra in foggia di due circoli quattro .SF.
finti per fianco. due alla sinistra, & due alla destra.

První variace dámy a promenáda kavalíra.
Dáma udělá dva .P. a klade nohy na zem, jeden dopředu, druhý levou dozadu,
pak vpředu pozvedne pravou nohu a cadenza touto nohou, udělá
dva takty (tempi) .R. minuita s nohama v páru, jednu doleva, druhou
doprava, cinque .P., jimiž se jedenkrát točí doleva, totéž
se dělá pravou nohou. Tato variace má 21 úderů (botte) a čtyři takty (tempi) hudby.

Prima mutanza della dama, & passeggio del Cavaliero.
LA dama farà due .P. ponendo li piedi in terra uno innanzi, l'altro indietro
col sinistro. poi alzerà'l pie destro innanzi, e la cadenza con esso piede si fanno
due tempi di .R. minuita con li piedi al pari, una alla sinistra, l'altra alla
destra li cinque .P. scorrendo una volta attorno alla sinistra, & il medesimo
si fa col pie destro. questa mutanza e di botte 21. e di quattro tempi di suono.

Kavalír se v téže době (tempo) prochází a udělá čtyři .S. finti stranou, dva
doleva a dva doprava, čtyři .S. ordinarii dva v točení doleva
a dva doprava. Tyto .S. se mohou pro obměnu uvedených .P. udělat dvěma způsoby,
a komu se líbí procházet se těmito .P. bez točení dokola, může to udělat podle své libosti.

Il Cavaliero in questo tempo passeggiando farà quattro .S. finti per fianco. due
alla sinistra, & due alla destra, & quattro .S. ordinarij due intorno alla sinistra,
& due alla destra. si fanno questi .S. in due modi per variar li detti .P.
à chi piacerà a passeggiar essi .P. senza voltarsi intorno si pon far'a suo piacere.

Druhá variace kavalíra a promenáda dámy.
Kavalír udělá vpředu contratempo jeden úder (battuta), jeden passo, jeden fioretto
levou nohou a cadenza pravou, dva skůčky dozadu na spárovaných nohách, jeden skůček
v točení doprava na levé noze, s pravou pozvednutou vzadu, tři sottopiedi
ve výhledu, jeden touto nohou, druhý levou, třetí, cadenza
s pravou nahoře. Čtyři passi v točení doprava, jeden zmíněnou nohou, druhý levou,
další krok dopředu a cadenza pravou nohou. Tato variace má 21 úderů (botte)
a čtyři takty (tempi) hudby. Totéž udělá druhou nohou.

Seconde mutanze del Cavaliero, & passeggio della dama.
IL Cavaliero farà in contratempo una battuta innanzi. un passo, un fioretto col
pie sinistro, e la cadenza col destro; due saltini indietro a pie pari. un saltino
attorno alla destra sopra'l pie sinistro, col destro indietro alto, tre sottopiedi
in prospettiva. un con esso piede, l'altro col sinistro, il terzo, & la cadenza col
destro alto. quattro passi attorno alla destra. un col detto piede, l'altro col sinistro,
l'altro passo innanzi, e la cadenza col pie destro. questa mutanza è di botte
21. & di quattro tempi di suono. si fa'l medesimo con l'altro piede.

Dáma se v téže době (tempo) prochází a udělá čtyři .S. scorsi v točení,
čtyři .S. finti doleva a doprava, tak jako výše.

La dama in questo tempo passeggiando farà li quattro .S. scorsi intorno, & li
quattro .S. finti alla sinistra, & alla destra, come di sopra.

Druhá variace dámy a promenáda kavalíra.
Dáma udělá jeden .P. zvolna (adagio) a pozvedne vpředu levou nohu, potom udělá
další pravou a cadenza touto nohou, a natočí se zmíněným bokem. Tři .P.,
jeden dopředu, druhý dozadu, klade nohy na zem, třetí dopředu a cadenza
touto nohou, cinque .P. uvedenou v točení doleva a natočí se tímto
bokem. Udělá zvolna (adagio) dva .P., které dělala na začátku variace,
a cadenzu pravou nohou, a natočí se zmíněným bokem. Tato variace má 15 úderů (botte)
a čtyři takty (tempi) hudby. Totéž udělá druhou nohou.

Seconda mutanza della dama, & passeggio del Cavaliero.
LA Dama farà un .P. adagio levando innanzi'l pie sinistro, è doppo ne farà
un'altro col destro, e la cadenza con esso pie voltand'il detto fianco. tre .P.
uno innanzi, l'altro indietro ponendo'l piede in terra, e'l terzo innanzi, e la cadenza
con esso piede, cinque .P. col detto intorno alla sinistra voltando esso
fianco, si fan li due .P. adagio, che si sono fatti al principio della mutanza, &
la cadenza col pie destro voltando'l detto fianco. questa mutanza è di botte
15. & di quattro tempi di suono. si fa'l medesimo con l'altro piede.

Kavalír se v této době prochází a udělá .S., které již dělal a které jsou uvedeny výše.

Il Cavaliero in questo tempo passeggiando farà li .S. già detti c'ha fatto di sopra.

Pak se uchopí pravou paží a udělají čtyři .S. scorsi, tři v kruhu v točení
doleva s výměnou místa, pustí se s malou úklonou a udělají další .S.
v točení na tuto stranu. Spolu udělají i promenádu, totiž osm .S.
finti
, čtyři doleva a natočí se pravým bokem, čtyři doprava a natočí se
levým. Kavalír udělá tyto .S. finti s jedním fioretto contratempo na konci
cadenze, dáma pak udělá tytéž S. finti, které dělali výše.
Spolu udělají čtyři .R. minuite dopředu, proti sobě a v natočení
levým a pak pravým bokem, čtyřikrát s malou úklonou. Totéž se udělá
dozadu a vrátí se na své místo.

Pigliano poi'l braccio destro, e fanno quattro .S. scorsi tre in ruota attorno alla
sinistra cambiando luogo, si lasciano con un poco d'inchino e fanno l'altro .S.
intorno ad essa mano. fanno parimente insieme'l passeggio, cioè gli otto .S.
finti. quattro alla sinistra voltando'l fianco destro, e quattro alla destra voltando'l
sinistro. il Cavaliero farà essi .S. finti con un fioretto contratempo nel fine
delle cadenze. e la dama farà poi li medesimi S. finti c'ha fatto di sopra,
fanno insieme quattro .R. minuite innanzi, l'uno contra l'altro voltandosi'l
fianco sinistro, e poi il destro. quattro volte con un poco d'inchino, si fa'l medesimo
indietro, tornando al suo luogo.

Třetí variace kavalíra a promenáda Dámy.
Kavalír udělá jeden fioretto contratempo (s) nohou levou a natočí se tímto bokem,
půjde doprava, jeden passo dopředu pravou, cadenza finta zmíněnou
nohou. jeden .P. levou dopředu a cadenza pravou, jeden úder (battuta) doleva, natočí se pravým bokem, dva sbalzetti jeden touto nohou, druhý levou,
jeden sottopiede pravou, jeden fioretto levou, přednožení (botta innanzi ),
skůček na pravé; přednožení a zanožení (botte innanzi e indietro), jeden sottopiede
levou, cadenza pravou, dva sbalzetti na spárovaných nohách (a pie pari) doleva, jeden .P. dopředu
s touto nohou pozvednutou, dva sbalzetti doprava, jeden sottopiede levou,
cadenza pravou, dva sbalzetti na spárovaných nohách (à pie pari) doleva, jeden .P. dopředu
s toutp nohou pozvednutou, dva sbalzetti doprava, jeden sottopiede levou a cadenza
pravou. Tato variace má 29 úderů (botte) a čtyři takty (tempi) hudby. Totéž
udělá druhou nohou.

Terza mutanza del Cavaliero, & passeggio della Dama.
IL Cavaliero farà un fioretto contratempo col pie sinistro voltando esso fianco, &
andando alla destra. un passo innanzi col destro, & la cadenza finta col detto
piede. un .P. col sinistro innanzi, & la cadenza col destro. una battuta alla sinistra
voltando'l fianco destro. due sbalzetti un con esso piede, l'altro col sinistro.
un sottopiede col destro. un fioretto col sinistro una botta innanzi, &
un saltino sopra'l destro; & due botte innanzi, e indietro. un sottopiede col
sinistro, è la cadenza col destro. due sbalzetti a pie pari alla sinistra un .P. innanzi
con esso piede alto. due sbalzetti alla destra, un sottopiede col sinistro.
e la cadenza col destro. due sbalzetti à pie pari alla sinistra un .P. innanzi con
esso piede alto. due sbalzetti alla destra, un sottopiede col sinistro, è la cadenza
col destro. questa mutanza e de botte 29. & di quattro tempi di suono. il medesimo
si farà con l'altro piede.

Dáma se v téže době prochází a udělá .S., již řečené výše.

La dama in questo tempo passeggiando farà li .S. già detti di sopra.

Třetí variace dámy a promenáda kavalíra.
Dáma udělá cinque passetti v točení doprava levou nohou, cadenza
pravou, dvě battute zvolna (adagio) stranou doleva, natočí se pravým bokem,
jedna botta s touto nohou pozvednutou, natočí se se levým bokem, jedna botta
s touto nohou vpředu pozvednutou, natočí se uvedeným bokem, jeden .P. dopředu a cadenza pravou nohou
Tato variace má 15 úderů (botte) a čtyři takty (tempi) hudby. Totéž
udělá druhou nohou.

Terza mutanza della dama, & passeggio del Cavaliero.
LA dama farà cinque passetti intorno alla destra col piè sinistro, e la cadenza
col destro. due battute adagio per fianco alla sinistra voltando'l fianco destro.
una botta con esso piede alto voltando'l fianco sinistro. una botta innanzi con
esso piede alto voltando'l detto fianco. un .P. innanzi, è la cadenza col piè
destro. questa mutanza e de botte 15. e quattro tempi di suono. il medesimo
si fà con l'altro piede.

Kavalír se v téže době (tempo) prochází a udělá .S., již řečené výše.

Il Cavaliero in questo tempo passeggiando farà li .S. già detti di sopra.

Čtvrtá variace kavalíra a promenáda dámy.
Kavalír udělá tři skoky na spárovaných nohách (à pie pari) contratempo pravou nohou stranou
doprava, jeden .P. dopředu s touto nohou pozvednutou; jeden sottopiede levou,
a cadenza pravou; jedna zastavovaná scambiata di piede, tři skůčky, trochu
v couvání, jeden na levé, druhý pravou, pak levou, jeden sottopiede
pravou, cadenza s touto nohou výše, dva skůčky dopředu, tři botte
di campanella levou v točení doprava, cadenza zmíněnou nohou,
jeden skůček dozadu oběma nohama, totéž dozadu, zanožení,
dozadu. jeden sottopiede levou a cadenza pravou. Tato variace má
22 úderů (botte) a čtyři takty (tempi) zvuku. Totéž udělá druhou nohou.

Quarta mutanza del Cavaliero, & passeggio della dama.
Il Cavaliero farà tre salti à pie pari contratempo col pie destro per'fianco alla detta
mano. un .P. innanzi con esso piede alto; un sottopiede col sinistro, e la
cadenza col destro; una scambiata di piede fermata. tre saltini andando un poco
indietro. un sopra'l sinistro, l'altro col destro, e poi col sinistro, & un sottopiede
col destro, & la cadenza con esso piede alto. due saltini innanzi, è tre botte
di campanella col sinistro intorno alla destra, e col detto piede la cadenza;
un saltino indietro con ambidue li piedi. il medesimo indietro, è una botta in
dietro. un sottopiede col sinistro, & la cadenza col destro. questa mutanza e
di botte 22. & e di quattro tempi di suono. si fa altretanto con l'altro piede.

Dáma se v této době prochází a udělá .S., které už dělala výše.

La dama in questo tempo passeggiando fara'l .S. che s'è già fatto di sopra.

Ćtvrtá variace dámy a promenáda kavalíra.
Dáma udělá jeden passo zvolna (adagio) a pozvedne vpředu levou nohu, potom další
pravou, cadenza, s natočením tímto bokem, udělá tři .P., jeden dopředu,
druhý dozadu a klade nohu na zem, třetí dopředu, cadenza
pravou s natočením uvedeným bokem, udělá dvě .R. minuite trochu stranou,
jednu levou dozadu v rovné linii, druhou dopředu, a cadenza pravou nohou.
Tato variace má 13 úderů (botte) a jsou to čtyři takty (tempi) hudby. Totéž udělá
druhou nohou.

Quarta mutanza della Dama, & passeggio del Cavaliero.
LA dama farà un passo adagio levand'innanzi il piè sinistro; poscia un'altro
col destro, e la cadenza, voltando esso fianco. si fanno tre .P. uno innanzi,
l'altro indietro, mettendo'l piede in terra, e'l terzo innanzi, e la cadenza col
destro voltando'l detto fianco. si fanno due .R. minuite un poco per fianco
una indietro à dritta linea col sinistro, l'altro innanzi, e la cadenza col pie destro.
questa mutanza è di botte 13. & sono quattro tempi di suono, e si fa altretanto
con l'altro piede.

On se v této době prochází a udělá .S., které už dělal výše.

Il detto, in questo tempo passeggiando farà'l .S. che s'è già fatto di sopra.

Spolu pak udělají dopředu jeden skůček levou nohou s pohybem této nohy nahoru
(in sù) a dolů (in giù), položí ji na zem s malou úklonou, dva .P., jeden zmíněnou,
druhý pravou, jeden fioretto touto nohou a cadenza s levou výše.
Tyto kroky a fioretti se dělají třikrát contratempo, mění si místo
ve tvaru půlměsíce, udělají jeden .S. v točení doleva a pozvednou
pravou nohu, totéž i zmíněnou nohou a oba se vrátí na své místo
a udělají .S. v točení doprava touto nohou. A pokud by dáma nedovedla udělat
kroky (.P.) a fioretto, může udělat čtyři .S., udělá dva naproti a pak udělá jeden
s malou úklonou, nebo jiné kroky (passi), jak jí to bude pohodlnější. Pak udělají čtyři
.S., kavalír udělá dva v točení doleva a dvěma půjde do čela
tance, dáma v téže době poběží (scorre) v točení doleva a pak doprava,
a na konci těchto čtyř .S. se pěkným způsobem uchopí za ruce, udělají spolu
.Rx. a půvabně a elegantně ukončí tanec.

FAnno poi insieme un saltino col piè sinistro innanzi con muover esso piede in
sù, & in giù mettendolo in terra con un poco d'inchino, due .P. un col detto,
l'altro col destro, un fioretto con esso piede, è la cadenza col sinistro alto,
questi passi, è fioretti si fanno tre volte contratempo, passando l'uno al luogo
dell'altro in forma di meza Luna fanno un .S. intorno alla sinistra, alzando'l
piè destro, & col detto piede altretanto, tornando ogn uno al suo luogo
fanno il .S. attorno alla destra con esso piede, & se la dama non potesse fare
li .P. col fioretto potrà fare quattro .S. & fatto li due all'incontro farà un
poco d'inchino, ò altri passi, come le farà più commodo, poi fanno quattro
.S. il cavaliero, ne fa due intorno alla sinistra, & due andando in capo del
ballo. la dama in questo tempo scorre intorno alla sinistra, è poi alla destra, &
nel fine delli quattro .S. si pigliano con bel modo la mano, è fanno insieme
la .Rx. mettendo gratiosamente fine al ballo.

Tento Tordiglione se dělá ještě ve čtyřech, kdy je jeden kavalír se svou dámou
v čele a druhý v úpatí tance. V závěru první části si oba spolu vymění místo
a dáma bude v páru s druhým kavalírem naproti
svého. Kavalíři spolu dělají variace a promenády popsané výše; i dámy
stále dělají své variace, promenády a pohyby, které byly
dělány předtím, kdy se tančilo ve dvou.

Questo Tordiglione si fà ancora in quattro, stando un cavaliero con la sua dama
in capo, l'altro à piè del ballo, & nel finire la prima parte, si cambia luogo l'uno
con l'altro, e la dama si metterà al pari dell'altro cavaliero all'incontro del
suo, è faranno i cavalieri insieme le sopradette mutanze, & il passeggio; le dame
faranno ancor loro le sue mutanze, & il passeggio, è l'attioni, che si sono
fatte prima ballando in due.

Hudba sonaty s loutnovou tabulaturou tohoto Tordiglione. Je to pouze jedna část,
která se dělá stále až do konce tance.

La Musica della sonata con l'Intavolatura del liuto del Tordiglione. E una parte sola,
à si fa sempre sin'al fin del ballo.

Kategorie: Negri - tance