Vero Amore - ND

Nobiltà di Dame: vyobrazení k tanci Contentezza d'Amore

VERO AMORE1)
BALLETTO
KU CHVÁLE NANEJVÝŠ VYNIKAJÍCÍ PANÍ
ARMINIE MATTEI SANTACROCE
BARONESSY ŘÍMSKÉ

VERO AMORE
BALLETTO
IN LODE DELL'ILLUSTRISS. SIG.
ARMINIA MATTEI SANTACROCE
BARONESSA ROMANA.

Uchopí se oběma rukama tak, jak tu předvádí
vyobrazení ke Contentezza d'Amore, spolu
s obvyklými způsoby2) udělají Riverenzu
grave
v trojné míře (battuta tripla) a dvě Continenze semigravi,
každou ve třech úderech. Pak se pustí, aniž by se vůbec zastavili,
a udělají dva Seguiti v natáčení (fiancheggiati), dva Trabucchetti, dva Saffici
v natáčení (fiancheggiati) a dvě Continenze, tak jako výše. Poté, co je to uděláno, uchopí se
za náležitou ruku se zmíněnými způsoby a udělají Riverenzu
tak jako výše. A všechny pohyby začínají a končí
levou nohou.

SI pigliaranno per amendue le mani come vi dimostran
le Figure di Contentezza d'Amore, & insieme,
& con le solite Creanze faranno la Riverenza
grave alla battuta tripla, & due Continenze semigravi
di tre battute l'una; poi lasciandosi senza fermansi niente,
faranno due Seguiti fiancheggiati, due Trabucchetti, & due Saffici
fiancheggiati, con due Continenze come di sopra ciò fatto, si pigliaranno
per la man'ordinaria con le dette Creanze, facendo la Riverenza
come di sopra, principiando, & finendo tutti i Moti col
piè sinistro.

Ve druhé části se spolu procházejí čtyřmi Seguiti
brevi
, a dva Trabucchetti. Potom udělají dva Seguiti semidoppi,
dva Trabucchetti, dvě Continenze a Riverenzu tak jako
výše, a dva Trabucchetti.

Nel secondo tempo, passeggiaranno insieme con quattro Seguiti
brevi, & due Trabucchetti. Dopò faranno due Seguiti semidoppi,
due Trabucchetti, con due Continenze, & la Riverenza come
di sopra, & due Trabucchetti.

Variace samotného kavalíra.
Ve třetí části udělá kavalír sám dva Passi minimi dopředu,
jednu Ripresu sottopiede v gagliardě a jeden Fioretto
doleva, tutéž Ripresu a Fioretto udělá i doprava. Jeden
Groppo levou, dvě rychlé poloviční (mezze) Riverenze levou nohou na
způsob tří battute di Campanella. Pak ihned udělá jeden Trabucchetto
levou, další pravou, jednu Sommessu di piede a Cadenzu
pravou dozadu. Potom toutéž pravou nohou, která byla vzadu,
začne dělat tutéž variaci. Spolu udělají dvě
Continenze a Riverenzu, se dvěma Trabucchetti, tak jako výše.

Mutanza del Cavaliere solo.
Nel terzo tempo, il Cavaliere solo farà due Passi minimi innanzi,
una Ripresa sottopiede in Gagliarda, con un Fioretto à man
sinistra: la medesima Ripresa, & Fioretto farà à man destra, un
Groppo col sinistro, due mezze Riverenze preste col piè sinistro à
modo di tre battute di Campanella; poi farà subito un Trabucchetto
col sinistro, l'altro col destro, una Sommessa di piede, & la Cadenza
col destro in dietro; dopò con l'istesso piè destra ch'era in dietro
principiarà à fare la medesima Mutanza; & insieme faranno due
Continenze, & la Riverenza, con due Trabucchetti come di sopra.

Variace samotné dámy.
Dáma sama udělá stejnou variaci, jakou provedl kavalír.
Spolu uvedené Continenze a Riverenze, se
dvěma Trabucchetti. A v případě, že by neuměla dělat Fioretti, anebo
nesvedla udělat uvedenou variaci, mohla by udělat jinou, snadnější,
tímto způsobem: poté, co kavalír udělal uvedené
Trabucchetti v závěru Sonaty, ona udělá dva Seguiti ordinarii v natáčení (fiancheggiati)
a jeden Spezzato a zmíněné pohyby udělá levou nohou.
Jeden krok (Passo) podobně dopředu pravou, jeden Destice
doleva, tytéž pohyby udělá opačně a začne je pravou nohou.
Pak spolu udělají zmíněné Continenze, Riverenzu
a dva Trabucchetti, tak jako výše.

Mutanza della Dama sola.
La Dama sola farà la medesima Mutanza, che havrà fatta il Cavaliere,
& insieme le dette Continenze, & Riverenze, con gli
due Trabucchetti; & in evento che non sapesse fare i Fioretti, overo
non sapesse far detta Mutanza, potrà fare quest'altra più facile,
in questo modo. Ella, dopò fatto che harà con il Cavaliere i detti
Trabucchetti nel fin della Sonata, farà due Seguiti ordinarii fiancheggiati,
& un Spezzato, principiando le dette Attioni col piè sinistro,
un Passo similmente innanzi col destro, & un Destice al lato
sinistro: gli medesimi Moti farà per contrario, principiandoli col piè
destro; poi insieme faranno le dette Continenze, Riverenza, &
due Trabucchetti come di sopra.

Ve čtvrté části se uchopí pravou rukou, doleva udělají
dva Seguiti ordinarii, dva Trabucchetti, dva Passi minimi
a jeden Saffice. Pak se pustí a udělají tytéž skutky
a pohyby, drží se přitom levou rukou a začnou pravou nohou.
Pustí se a udělají dvě Continenze, Riverenzu
a dva Trabucchetti, tak jako výše.

Nel quarto tempo, si pigliaranno per la man destra, facendo al
lato sinistro due Seguiti ordinarii, due Trabucchetti, due Passi minimi,
& un Saffice. Poi lasciandosi, faranno le medesime Attioni,
& Moti, pigliandosi per la man sinistra, principiando col piè
destro; & lasciandosi, faranno due Continenze, la Riverenza, &
i due Trabucchetti come di sopra.

Na zrychlenou části (Sciolta) skladby - Saltarello.
pouze v jedné části.
V této části zmíněné skladby v Saltarellu udělají dva Seguiti
spezzati trangati
, dva Fioretti a jeden Saffice doleva,
a vše začínají levou nohou, stejné pohyby udělají ještě jednou
opačně. Pak naproti sobě udělají dva Passi
puntati
dopředu, uchopí se náležitou rukou s obvyklými způsoby,
udělají Riverenzu breve po dobu čtyř battute
minime
, a tím půvabně a elegantně ukončí uvedený tanec (Balletto).

Alla Sciolta della Sonata in Saltarello
in un tempo solo.
In questo tempo di detta Sonata in Saltarello faranno due Seguiti
spezzati trangati, con due Fioretti, & un Saffice al lato sinistro,
principiando ogni cosa col piè sinistro: i medesimi Moti tornaranno
à fare per contrario. Poi all'incontro faranno due Passi
puntati innanzi; & pigliandosi con le solite Creanze per la man'ordinaria,
faranno la Riverenza breve à tempo di quattro battute
minime, & cosi finiranno il detto Balletto gratiosamente.

Refrén se dělá vždycky dvakrát.

Il Ritornello farassi sempre due volte.

1) Opravdová láska – konečně něco, co lze přeložit bez spekulací a tápání mezi možnostmi.

2) Creanza honorata – vybrané způsoby na patřičné úrovni.

Kategorie: Nobiltà - tance