Contentezza d'Amore - ND

Nobiltà di Dame: vyobrazení k tanci Contentezza d'Amore

CONTENTEZZA D'AMORE
BALLETTO
KU CHVÁLE NANEJVÝŠ VÝZNAČNÉ A VYNIKAJÍCÍ PANÍ
GIULIE ORSINA CONTI
VÉVODKYNĚ DI POLI.

CONTENTEZZA D'AMORE
BALLETTO
IN LODE DELL'ILL.MA ET ECC.MA SIG.
GIULIA ORSINA CONTI
DUCHESSA DI POLI.

Osoby stojí naproti sobě a drží se za obě ruce,
tak jak je tomu na předloženém obrázku. Udělají
Riverenzu lunga v tempu hudby (Suono) a dvě
Continenze brevi. Pak udělají doleva dvě
Riprese, dva Trabucchetti a jeden Seguito breve, totéž udělají
doprava. Nakonec kavalír pustí
pravou ruku dámy, s děláním obvyklých obřadností, a udělají
Riverenzu jako prve, vše začínají levou nohou,
pak pravou.

STANDO le persone all'incontro con amendue le mani
pigliate, come se hà nel presente dissegno, faranno
la Riverenza lunga à tempo del Suono, & due
Continenze brevi; poi faranno al lato sinistro due
Riprese, due Trabucchetti, & un Seguito breve: il medesimo faranno
al lato destro per contrario. Ultimamente il Cavaliere lasciarà
la man destra della Dama, con far le solite cerimonie, & faranno
la Riverenza come la prima, principiando ogni cosa col piè sinistro,
poi col destro.

Ve druhé části se spolu procházejí v držení za ruku,
a ne jako dřívějším způsobem, kdy se procházela nejprve dáma, a potom
kavalír; říkám, že to byl chybný tanec.1) Je tedy třeba, aby oba dva udělali
dva Passi puntati brevi, dva Passi semibrevi a jeden Seguito
breve
, které začnou levou nohou. Totéž udělají
opačně, jak Passi puntati, tak i další pohyby, a začínají je
pravou nohou. Potom se otočí směrem k dalšímu čelu místa,
kde se bude tančit, aniž se pustí, udělají dva Trabucchetti gravi
každý na jeden úder (battuta), a tři rychlé (presti), dělané v tempu dvou úderů (battute),
začínají je levou nohou. Nakonec udělají dvě Continenze
brevi
, jednu levou nohou, druhou pravou.

Nel secondo tempo, passeggiaranno insieme con la man pigliata,
& non al modo di prima, che passeggiava prima la Dama, e dopò il
Cavaliere: dico che era falso il Ballo; però bisogna, che amendue facciano
due Passi puntati brevi, con due Passi semibrevi, & un Seguito
breve, principiandoli col piè sinistro: gli medesimi faranno
per contrario, sì gli Passi puntati, come gli altri Moti, principiandoli
col piè destro. Dopò si voltaranno in prospettiva all'altro capo del luogo
ove si ballarà, senza lasciarsi, facendo due Trabucchetti gravi
d'una battuta l'uno, & tre presti, fatti à tempo di due battute,
principiandoli col piè sinistro. Ultimamente faranno due Continenze
brevi, una col piè sinistro, l'altra col destro.

Ve třetí části se procházejí a dělají tutéž promenádu
opačně, začínají ji pravou nohou, ocitnou se pak tedy znovu na
místě, kde tanec začínali.

Nel terzo tempo, passeggiaranno, con fare il medesimo Passeggio
per contrario, principiandolo col piè destro, ritornando però nel
luogo ove haran principiato il Ballo.

Ve čtvrté části se uchopí pravou rukou, dělají dva
Seguiti brevi a v jejich závěru se pustí s děláním obvyklých obřadností,
Pak zamíří doleva, dělají přitom další dva Seguiti,
jeden se odebere do čela místa, kde se bude tančit, a druhý do druhého
čela. Pak naproti sobě udělají dva Passi puntati a další dva
Seguiti v natáčení (fiancheggiati), dva Trabucchetti gravi a jeden Destice,
uvedené pohyby začnou levou nohou. Nakonec udělají dva Passi
puntati
, tak jako výše.

Nel quarto tempo, si pigliaranno per la man destra, facendo due
Seguiti brevi, al fin de'quali si lasciaranno con far le solite cerimonie;
poi si voltaranno à man sinistra, facendo altri due Seguiti, &
uno andarà da un capo del luogo ove si ballarà, e l'altro dall'altro
capo; dopò ciò, all'incontro faranno due Passi puntati, & altri due
Seguiti fiancheggiati, due Trabucchetti gravi, & un Destice, principiando
detti Moti col piè sinistro. Finalmente faranno due Passi
puntati, come di sopra.

V páté části se uchopí levou rukou a udělají znovu
všechny pohyby opačně, začínají je pravou nohou.

Nel quinto tempo, pigliandosi per la man sinistra, tornaranno à
fare tutti i Moti per contrario, principiandoli col piè destro.

Zrychlená část Sonaty jako Saltarello.
V šesté a poslední části se uchopí za ruce tak jako prve,
udělají doleva dva Spezzati, pak se pustí, udělají
dva Passi směrem doleva a jeden další Spezzato dopředu, mění
si tedy místa. Pak se znovu uchopí, totéž udělají
opačně a oba se vrátí na své místo. Udělají dvě Riprese,
dva Trabucchetti, dva Passi minimi a jeden Saffice doleva,
tytéž pohyby udělají opačně doprava. Nakonec
udělají dva Passi puntati minimi dopředu a provedením
obvyklých kavalírských způsobů ukončí tento spanilý tanec (Balletto),
v tempu hudby (Suono) udělají Riverenza breve. Upozorňuji,
aby v konci Sonaty spárovali levou nohu s pravou, jinak by
tanec nebyl správný.

La Sciolta della Sonata in Saltarello.
Nel sesto, & ultimo tempo, si pigliaranno per le mani come prima,
facendo al lato sinistro due Spezzati; poi lasciandosi, faranno
due Passi volti à man sinistra, & un'altro Spezzato innanzi, cambiando
però luogo: dopò si torneranno à pigliare, & faranno il medesimo
per contrario, tornando ogn'un'al suo luogo, facendo due Riprese,
due Trabucchetti, due Passi minimi, & un Saffice al lato sinistro:
gli medesimi Moti faranno per contrario al lato destro. Finalmente
faranno due Passi puntati minimi innanzi, & con fare le
solite Creanze Cavaleresche, finiranno questo vago Balletto, con
far à tempo del Suono la Riverenza breve: avertendo di giungere il
piè sinistro al pari del destro al fin della Sonata, altramente sarebbe
falso il Ballo.

1) Zřejmě narážka na dřívější verzi tance Contentezza d'Amore, která je uvedena ve sbírce Il Ballarino. Autorem tance z první sbírky není Caroso, ale Battistino.

Kategorie: Nobiltà - tance