05 - Continenza grave - ND

PRAVIDLO PÁTÉ.
Způsob jak se dělá Continenza Grave
v šesti úderech.

REGOLA QUINTA.
Il modo da farsi la Continenza Grave
di sei battute.

D. P. Mistře, přál bych si od Vaší milosti vědět, odkud se vzalo
toto jméno Continenza. Kdyby došlo k disputaci,
abych mohl tomu, kdo by se mnou disputoval, správně vyložit
všechny pohyby a všechny skutky, které budu dělat. Vysvětlete mi úhrnem,
jak je dělána, prosím vás, neopomeňte mi prokázat tuto
laskavost.

D. SIG. Maestro, desidererei saper da U.S. donde è derivato
questo nome di Continenza, acciò accadendo à disputare,
io ne possa render ragione à chi disputasse meco, di
tutti i moti, & di tutte le attioni, che farò; & insieme dichiararmi,
come vadi fatta; vi prego à non mancar di farmi questa
gratia.

M. Líbí se mi, že ke mně přicházíš pokaždé, když vyvstanou nové pochyby. Měl bys
tedy vědět, že toto jméno Continenza se odvozuje z tohoto vysvětlení,
jež ti chci povědět. Totiž že v pohybu, jímž se dělá tato Continenza je
obsažen veškerý půvab (gratia)1) a veškerá důstojnost (decoro)2) všech skutků a všech
pohybů, které jsou v umění tance vyžadovány. Úhrnem je
nezbytné vědět, jak má být dělána, jak kavalírem, tak i
dámou. Proto kupředu, neboť chceš-li ji začít provádět, je třeba,
abys trochu pozvedl levou nohu a ukročil jí na levou stranu,
ve vzdálenosti jedné nohy od druhé na čtyři nebo pět palců (dita). A dříve
než jí pohneš, máš trochu ohnout levý bok, přičemž měj
dobře v mysli, abys držel hlavu zpříma a nesnížil dolů
levé rameno, ale pouze jím udělal graciézní náznak, a při dělání tohoto půvabného
pohybu, jak Kavalír, tak i Dáma, kteří jej budou dělat, se budou hrdě nést (pavoneggiare)
a ovládat se. Kromě toho na něm spočívá každá věc, protože
z tohoto svého pohybu odvodí všechny další následující, z něj pochopí,
jak dojít výrazu a onoho půvabu a elegance (gratia), jež toto vznešené umění
vyžaduje. A v tomto spočívá důstojnost těch, kteří tančí. Tedy
z této zdrženlivosti (contenerse) je odvozeno ono jméno Continenza. Nuže
začněme znovu svou řeč, říkám, že chceš-li ji dělat, ať máš ukročenu
levou nohu, jak jsem řekl výše, s děláním oné gratia,
dopředu, ať připojíš nohu pravou do páru k levé, dodržuj
pět dob (battute). V šesté připojíš pravou a v připojení
snížíš tělo poněkud dolů, pak se pozvedni půvabně a elegantně a
trochu hrdě se naparuj na tu stranu, kam se ona dělá.
Tento efekt je zvykem dělat tak, že se trochu pozvednou paty a ihned
se spustí v tempu hudby (suono). Tak se ukončí Continenza.
A nedělej to, co mají ve zvyku jiní, kteří opomíjejí hrdě se nést (pavoneggiarsi) s
oním půvabem (gratia) při poznenáhlém spouštění se a pozvedání pat;
vypadají jako posedlí ďáblem, když se spiknou. Někteří další mají ve zvyku dělat
při prvním pohybu, který se dělá levou nohou, ukročit takovou vzdálenost
od pravé, že to skutečně budí dojem, jako by chtěli močit,
a připojí pak nohu pravou do páru; jejich způsob je velmi nezdvořilý,
& chudičký3), i kdyby jej udělali ve správném tempu a míře (misura),
je tedy třeba si jej protivit. Proto se má tato Continenza grave
dělat v šesti náležitých dobách (battute ordinarie)4) hudby a při dělání je třeba rozdělit ji tak,
jak jsem ti řekl výše. Tímto způsobem ať je dělána a takto se má nazývat; toto nechť postačí k naučení tohoto
pohybu. Pročež přejdu k pojednání o Continenza Semigrave.

M. Mi piace, che tu mi venghi movendo ogni hor novelli dubbi, però
dei saper, che questo nome di Continenza, deriva da questa ragione,
che ti vò dire, cioè che nel movimento di far questa Continenza ci si
contiene tutta la gratia, e tutto il decoro di tutti gli atti, & di tutti
i movimenti, che si richieggono nell'arte del Ballare, & è sommamente
necessario il sapere come vadi fatta, tanto al Cavaliere, quanto
alla Dama. Però avanti, che tu la vogli cominciare à fare, bisogna
che tu alzi un poco il piè sinistro, & l'allarghi al lato sinistro,
discostando l'un piè dall'altro quattro, ò cinque dita; & prima
che il muovi, hai da piegare un poco il fianco sinistro, ponendo
ben mente di tener la testa diritta, & che non cali giù la spalla
sinistra, ma solo gli dii un cenno di gratia; & in dar quella gratia
à quel moto, cosi il Cavaliere, come la Dama, che il farà, oltre
che in essa consiste ogni cosa, si pavoneggia, & se ne contiene; perche
da questo suo movimento, tutti gli altri sussequenti convien che pigliano
da lui quell'atteggiare, & quella gratia, che questa nobile arte
richiede; & in questo consiste il decoro di coloro, che ballano: però
da questo contenerse, è derivato questo nome di Continenza. Hora
ripigliando il nostro dire, dico, che in volerla fare, allargato che
havrai il piè sinistro, si come di sopra hò detto, con far quella gratia,
innanzi che unirai il piè destro al pari del sinistro, te intertenerai
cinque battute, & alla sesta unirai il destro, & nell'unitlo dei
in giù con la persona alquanto piegarti, alzandoti poi gratiosamente,
pavoniggiandoti un poco verso quella parte alla qual'ella si fà;
ilqual'effetto si suol fare con alzarsi alquanto con le calcagna, & subito
calarle al tempo del suono; cosi si finisce la Continenza: & non
fare, come altri sogliono, i quali tralasciando di pavoneggiarsi con
quella gratia di calarsi un poco poco, & d'alzarsi con le calcagna,
paiono spiritati quando si scongiurano: & alcun'altri la soglion fare
con allargar al primo movimento, che fà il piè sinistro, tanto discosto
dal destro, che pare propriamente, che quel tal voglia orinare;
& unendo poi il piè destro à piè pari, il cui modo è assai sgarbato,
& asciuto, quando ben'egli si facesse à tempo, & con misura;
però è da esser schifato. Per tanto questa Continenza grave si dee
fare di sei battute ordinarie di Musica, & bisogna dividerla nel farla,
si come hò di sopra detto, & in questa maniera và fatta, &
cosi si deve chiamare; & questo vò che mi basti per insegnarti questo
movimento. Adunque passerò à ragionarti della Continenza
Semigrave.

1) Italský výraz gratia, v dnešní italštině grazia znamená mnohem víc: půvab, zdvořilost, šarm, elegance, slušnost, laskavost, odklad, milost.

2) I výčet významů použitého slova decoro je bohatý: slušnost, etiketa, slušné chování, dobré způsoby, dekorum, ozdoba, důstojnost, vážnost.

3) V originále výraz asciuto, který znamená suchý, vyschlý, vyprahlý, hubený, vyzáblý, chudý, trpký, nakyslý.

4) Battura ordinaria může znamenat také čtvrťovou notu.

Kategorie: Nobiltà - Regole