15 - Seguito spezzato grave di Tordiglione - ND

PRAVIDLO XV.
O sledech kroků (Seguiti) a nejprve o Seguito spezzato grave,
který se dělá v tanci Tordiglione.

REGOLA XV.
De i Seguiti, & prima del Seguito spezzato grave,
che si fà al Ballo di Tordiglione.

D. Můj Mistře, toužím pochopit důvod, proč
se Seguito spezzato grave nazývá právě takto.

D. HOR bramo (Maestro mio) d'intender la ragione, perche
il Seguito spezzato grave si nomini così.

M. Důvodem je to, že tento Seguito spezzato grave se
dělá o polovinu pomaleji (grave), než je tomu u obyčejného Seguito spezzato.
Dnes si přeji, aby byl nazývan takto, protože se má dělat podle
pravidla o promenádě (Passeggio) a protože při jeho provedení dojde k přerušení pohybu
promenády (Passeggio). Kvůli tomuto přerušení tedy dostal
název Spezzato grave, který se ale nepoužívá v jiném tanci (Ballo),
než k tomuto Tordiglione.

M. La ragion'è, che in far questo Seguito spezzato grave, si
fà la metà più grave, che non si fà nel Seguito spezzato ordinario;
& cosi l'ho voluto hoggi nominare, perche si dee fare secondo la
regola del Passeggio, & perche in farlo si viene à spezzare il moto
del Passeggio, & da cosi fatto spezzamento hà egli acquistato il
proprio nome di Spezzato grave, il qual non serve però ad altro Ballo,
che à quello di Tordiglione.

D. Pak si jej tedy oblíbím, když jsem se dozvěděl, jaký je skutečný původ jeho jména.
Nyní vás ještě prosím, abyste mě naučil způsobu, jímž se má
provádět.

D. Poi ch'ella m'hà favorito d'insegnarmi l'origine del suo proprio nome,
la prego anchora à volermi apprendere la maniera come egli
vadi fatto.

M. Chceš-li dělat tento Seguito spezzato, je třeba, abys udělal jeden
krok levou nohou dopředu v tempu jedné battuta minima
a nohu měl rovně položenou na zemi. V dalším úderu (battuta) posuneš pravou,
jejíž špičku položíš dozadu k levé patě, přitom ovšem pozvedneš
pravou patu. V době (tempo), kdy pokládáš zmíněnou
špičku nohy, máš pozvednout levou, kterou máš umístěnou vpředu,
napneš dobře koleno a pak se spustíš svisle v tomtéž
místě, kde byla spárovaná. Doporučuji udělat to (když dáváš
špičku pravé dozadu k levé) na způsob sottopiede.
Takto se tedy dělá, pokračuješ pak postupně pravou.
Ten, kdo to dělá, má vždy kráčet se vzpřímeným tělem; to
se patří jak u kavalíra, tak i u dámy, se kterou tančí.
A každý si má ošklivit a nedělat ten pohyb, který se dříve dělával
v prvním kroku, kdy vystrčili tělo dopředu, pak je stáhli
dozadu a nakonec znovu vystrčili dopředu; je to
nanejvýš urážející a ošklivé na pohled, což vidí každý, kdo se dívá.
Tolik ti k tomu mohu říci. Přejdu k rozprávění o
Seguito Ordinario, neboli Breve.

M. A voler far questo Seguito spezzato, bisogna che tu facci un
passo co'l piè sinistro innanzi à tempo di una battuta minima,
spianando il piè in terra; & all'altra battuta spingerai il destro,
& con la sua punta lo porrai di dietro al calcagno del sinistro, alzando
però al calcagno del destro, & in tempo che metti la predetta
punta del piè, hai d'alzare il sinistro, che ti troverai havere innanzi,
stendendo bene il ginocchio, & poi si calla à piombo nel medesimo
luogo dove giuntamente stava; avertendo di fare (quando poni
la punta del destro dietro al sinistro) à guisa d'un sottopiede;
& in questa maniera và fatto, seguendo poi il destro di mano in
mano; & chi ciò fà dee sempre andare con la persona dritta; & ciò
s'appartiene cosi al Cavaliere, come alla Dama con cui ballerà; &
ogn'uno deve schiffare di non fare quel moto, che prima si faceva
al primo passo, che sporgevano la vita innanzi, & poi la tiravano
in dietro, & in ultima pur la sporgevano innanzi; & questa è la
più vituperosa schivevol vista, che chi riguarda possa vedere;
ch'è quanto intorno à questo ti possa dire. Passerò à discorrere del
Seguito Ordinario, overo Breve.

Kategorie: Nobiltà - Regole