16 - Seguito ordinario - ND

PRAVIDLO XVI.
O Seguito Ordinario, který se může
nazývat i Breve.

REGOLA XVI.
Del Seguito Ordinario, il quale anchora si può
chiamar Breve.

D. Řekněte mi prosím, Vaše Milosti, proč má být tento Seguito
nazýván běžný (Ordinario) a krátký (Breve), a odkud pocházejí tato
jména.

D. DICAMI di gratia U.S. perche questo Seguito vole
che si chiami Ordinario, & Breve, e donde derivino questi
nomi.

M. Povím ti, můj synáčku, že Seguito Ordinario1) se nazývá z toho
důvodu, že když se dělá, nohy pokračují v přirozeném pohybu.
Jmenuje se také Breve, protože se dělá na dva
údery (battute) hudby; odtud se zrodilo ono jméno Seguito Breve
a v obou dvou způsobech je to řečeno dobře.

M. Ti dico, figliuol mio, che si chiama Seguito Ordinario, per questa
ragione, che nel farlo si segue il movimento naturale dell'ordine de'
piedi, quando egli si fà. Si chiama anco Breve, perche và in due
battute di Musica, & di quì nasce questo nome di Seguito Breve;
& in amendue le maniere è ben detto.

D. Jakým způsobem, podle jakého pravidla a s jakým půvabem (gratia) a mírou (misura)
se má dělat?

D. In che maniera, & con qual regola, & con che gratia, & misura
s'hà egli à fare?

M. Tento Seguito Ordinario či Breve uděláš jako dva Passi Minimi,
totiž rychlé kroky a jeden Semibreve. Nakonec půvabně (gratiosamente)
pozvedneš spolu s tělem (vita) patu sledující nohy.
Provádění těchto skutků a pohybů nohou zabírá dobu (tempo) jedné
Breve, která je na dva údery (battute), tím způsobem, že dvě Minime a jedna
Semibreve dělají jednu Breve. Pak je třeba začít jej
následujícím způsobem: nejprve pozvedneš špičku levé nohy,
narovnáš dobře kolena a hned ji spustíš na zem; doporučuji
nevyrovnávat ji2), tanči tu trochu na způsob skůčku. Pak
uděláš další krůček pravou nohou, tak velký, aby prostředek (vano) této
nohy (chodidla) byl v páru se špičkou levé. Poslední krok, jímž je
Semibreve, posuneš dopředu, ať však není příliš důrazný (sforzato), ale vyrovananý (spianato);
uděláš jej ovšem stejným způsobem, který jsem ti ukázal
výše. Dbej, abys tomu dal ten půvab (gratia), o němž jsem ti pověděl;
tímto způsobem to bude uděláno půvabně (gratiosamente) a bude to pěkné a elegantní na pohled ze strany
přihlížejících. S tímto připomenutím ukončím povídání o tomto
Seguito a povyprávím ti o Seguito Doppio.

M. Questo Seguito Ordinario, ò Breve, lo farai con due Passi Minimi,
cioè presti, & con un Semibreve, al fin del quale, gratiosamente
alzarai il calcagno del piè sussequente insieme con la vita; & nel
far queste attioni, & questi moti di piedi, fanno il tempo di una
Breve, che son due battute, di maniera, che due Minime, & una
Semibreve fanno una Breve. Appresso bisogna cominciarlo nella
seguente maniera; & prima hai d'alzare la punta del piè sinistro,
stendendo ben'il ginocchio, & il calerai subito in terra; avertendo à
non spianarlo, & vi ballarai un poco à modo d'un saltetto; poi
farai un'altro passetto col destro piede, tanto che il vano di questo
piede sia al pari della punta del sinistro; l'ultimo passo, che sarà
Semibreve, spingerai innanzi, ma non che sia sforzato, ma che sia
spianato, facendolo però nel medesimo modo, si come di sopra t'hò
dimostrato; & poni mente di dargli quella gratia, che t'hò detto;
& in questa maniera sarà gratiosamente fatto, & darà bella, e gratiosa
vista à i riguardanti: col qual ricordo finisco di parlarti di questo
Seguito, & discorerotti del Seguito Doppio.

1) Může znamenat také sled obyčejných kroků.

2) Tím pravděpodobně myslí nepokládat celé chodidlo na zem, ale jít s odlehčenou patou.

Kategorie: Nobiltà - Regole