31 - Fioretto Ordinario - ND

REGOLA XXXI.
O Fioretti, & nejprve o Fioretto Ordinario, jak
má být dělán, & odkud se má pocházet
jeho původ.

REGOLA XXXI.
De i Fioretti, & prima del Fioretto Ordinario, come
vadi fatto, & donde s'habbia tratta
l'origine sua.

D. NEPRODLENĚ jste vyřídil tyto Trabucchetti, jež jsou
ovšem krásné; toužebně a pozorně vám budu naslouchat o
těchto Fioretti.

D. TOSTO vi siete spedito da questi Trabucchetti, che son
però belli; stò con desiderio attento ad ascoltarvi sopra
questi Fioretti.

M. Nuže ti povím o oněch, které jsou překrásné a hodně potřebné
pro toto umění. Říkám ti tedy, že Fioretto Obyčejný (Ordinario)
se dělá přednožuje (inarborando) lehce šikmo nohu levou a sune ji tolik od
pravé, aby byla patou levé blízko na dva prsty k její špičce,
ale vzdáleně ovšem od této jeden prst, & vysoko dva, s koleny
dobře rovnými, & se špičkou výše (alta); pak na jednu dobu (tempo) tutéž se pozvedne
poněkud tělo, udělá cadenza na způsob Gagliardy,
tolik že noha levá se bude opět nacházet jeden prst vzdáleně se
špičkou paty (punta del calcagno) pravé, & vzdálené dva prsty; ale ať špičky
nohou jdou vždycky rovné, & ne zkřivené, jako dnes
vídáme dělat ty, kteří je dělají & toto se udělá vždycky na špičkách
nohou aby se šlo hbitěji; potom nohou levou, která se bude nacházet
vzadu posune střed (vano) nohy předchozí, &
v téže době (tempo) ji pozvedne: & tímto způsobem je dělán
Fioretto, & takto se má pokračovat postupně; kde dříve
se dělal jeden sotto piede, & se dal v místě kde stála pravá,
která se unožila jakž se dělalo v jeho začínání
levou. Druzí v končení Obyčejného Fioretto (Fioretto Ordinario) zvedají nohu levou,
& kladou ji na místo pravé, majíce tuto unoženou (inarborato) (poněkud
vpředu, jak jsem řekl v připojování pravé v dělání Cadenzy,
& v dělání sottopiede v páru (al pari), pozvednou pravou, & tím
způsobem jej končí. A ještě, že takto se zdá být dobře, nicméně
mně se více líbí první, nabízející krásnější tělo, &
může se dělat lepší1) sottopiede, & více podle pravidla (regola), než ten druhý způsob,
& jde se hbitěji na špičky nohou, než s kladením jedné z nich
na zem nataženě (spianato); & tempo každého z těchto Fioretti se udělá
na jeden úder (battuta), & končí se vždy s nohou ve vzduchu.

M. Hora ti vò ragionare d'essi, che sono bellissimi, & molto necessarii
per quest'arte. Dico adunque, che il Fioretto Ordinario
si fà inarborando il piè sinistro, & spingendolo tant'oltre del
destro, che sia col calcagno sinistro vicino due dita alla sua punta,
ma distante però da quello un dito, & alto due, con le ginocchia
ben distese, & con la punta alta; poi ad un'tempo istesso levandosi
alquanto con la persona, farà la cadenza à modo della Gagliarda,
tanto che il piè sinistro si ritrovi un dito discosto con la
punta del calcagno del destro, & distante due dita; ma che le punte
de'piedi vadino sempre dritte, & non storte, come hoggidì si
vede fare à coloro, che gli fanno; & questo si farà sempre in punta
de'piedi per andar più lesto; dopò col piè sinistro, che si troverà
havere in dietro spingerà al vano del piede antecedente, & in
quel medesimo tempo l'alzerà: & in questa maniera và fatto il
Fioretto, & cosi si dee seguitare di mano in mano; dove in prima
si faceva un sotto piede, & si poneva nel luogo dove stava il destro,
il quale s'inarborava come haveva fatto nel cominciarlo del
sinistro. Altri in finire il Fioretto Ordinario levano il piè sinistro,
& lo pongono in luogo del destro, havendo quello inarborato (alquanto
innanzi, come hò detto) nell'unire al destro nel far la Cadenza,
& nel far il sottopiede al pari, alzano il destro, & in quel
modo lo finiscono. Et anchora, che cosi paia star bene, nondimeno
à me piace molto più il primo, rendendo più ornata la vita, & si
può far meglio il sottopiede, & con più regola, che in quell'altro modo,
& s'andrà più agile in punta di piedi, che col mettere un di loro
in terra spianato; & il tempo di ciascun di questi Fioretti si farà
in una battuta, & si finirà sempre con l'un piede in aria.

Nyní přejdu k tomu že ti řeknu o původu tohoto jména Fioretto, který
se dělá takto v Gagliardě, jakož i kde se chce v jiném Tanci,
protože nedělajíce Fioretti různé v onom, zdá se být činem
pohybu2); ale děláním těchto Fioretti se okrášlí, & se ozdobí3)
ona variace; pročež z oné spanilosti okrášlení
vzalo toto jméno Fioretto původ
svůj. Aniž ti o tomto řeknu více,
protože ti chci porozprávět
o Fioretto v natáčení (fiancheggiato).

Hora ti vengo à dire l'origine di questo nome di Fioretto, il quale
si fà cosi nella Gagliarda, come in qual si voglia altro Ballo,
perche non facendovisi Fioretti tramischiati in essa, pare un'attione
mota; ma col fare questi Fioretti s'adorna, & si fiorisce
quella mutanza; onde da quella vaghezza di fiorirla
hà havuto questo nome di Fioretto l'origine
sua. Ne di questo ti dirò altro,
perche voglio discorrerti
del Fioretto fiancheggiato.

1) Nebo více sottopiede. Použitý výraz meglio nabízí obě možnosti.

2) Nejsem si jistá, jestli tu v původním textu není nějaká chyba, je to dost zvláštní i v italštině. Domnívám se, že chce říci, že tanec bez použití Fioretti působí dojmem prostých pohybů, a že přidáním Fioretti tanec zkrásní.

3) Je tu použit tvar slovesa fiorire (ozdobit květy, zdobit květinami, nakreslit květy, kvést, rozkvétat, rozkvést, vzkvétat, dospět); souvislost s výrazem fioretto je více než zřejmá.

Kategorie: Nobiltà - Regole