38 - Salto del Fiocco - ND

PRAVIDLO XXXVIII.
O Skoku Střapcovém.

REGOLA XXXVIII.
Del Salto del Fiocco.

D. JAK se dělá onen Skok?

D. COME si fà egli questo Salto?

M. Dělá se tak, že se drží Střapec (Fiocco) tak vysoko, kolik je výška muže,
nebo více, či méně, podle libosti každého, stojíce s bokem
obráceným ke Střapci; pak unožíce (inarborando) poněkud nohu levou, & v
téže době (tempo) se pozvedne noha pravá, otočí se s celým tělem
doleva, a pozvedne se tolik kolik může; & překlenouce1) nohu
pravou přes levou, pozvedne se špička řečené nohy tolik
aby se dala ke Střapci; nechávajíce se spustit na zem na témže
místě v němž se to začínalo dělat, toutéž nohou pravou.
Více nevím, co mi zbývá povědět ti o prve jmenovaných Skocích. Nyní je
čas abych ti pojednal o Capriolách.

M. Si fà tenendo il Fiocco alto, quanto è la statura d'un'huomo,
ò più, ò meno, al piacere d'ogn'uno, stando col fianco
volto al Fiocco; poi inarborando alquanto il piè sinistro, & ad un
tempo medesimo levando il piè destro, si volterà con tutta la persona
alla sinistra, alzandosi quanto più potrà; & cavalcando la gamba
destra sopra la sinistra, alzerà la punta del detto piede tanto
che con essa dia nel Fiocco; lasciandosi calare in terra nel medesimo
luogo nel quale haverà cominciato à farlo, con l'istesso piè destro.
Altro non sò, che mi resta dirti intorno à prenomati Salti. Hora è
tempo di ragionarti delle Capriole.

1) V originále je použit tvar slovesa cavalcare, které znamená jet na koni, jet koňmo, překlenout, jezdit na koni.

Kategorie: Nobiltà - Regole