Alba Novela - IB

Il Ballarino: vyobrazení k tanci Alba Novella

ALBA NOVELLA
balletto;
ku chvále nejjasnější paní
paní Biancy Cappelo de Medici,
velkovévodkyně Toskánské.

ALBA NOVELLA
BALLETTO;
IN LODE DELLA SERENISS. SIG.
LA SIG. BIANCA CAPPLO DE' MEDICI
Gran Duchessa di Toscana.

Poněvadž jsme si v pravidlech (Regole) uvedených dříve
v první části dostatečně vysvětlili
názvy i provedení všech skutků a pohybů,
které se od muže i ženy v tanci
očekávají, a navíc i způsoby,
které jsou pro oba vhodné;
zbývá nám nyní v tomto druhém traktátu1)
začít s poučením, jak se zmíněné tance (Balli) dají snadno
naučit.

Poiche à bastanza nelle Regole precedenti
della prima Parte habbiamo dichiarato sì i
nomi, & gli effetti di tutti gli atti & mouimenti
che si aspettano all huomo & alla Donna,
nell'vso de i Balli, come etiandio le
creanze, che ad amendue ne i medesimi conuengono;
restaci hora in questo secondo trattato
à dar principio ad insegnare come detti Balli più ageuolmente possano
impararsi.

Povím tedy, že kdo bude chtít dělat předložený Balletto, má
vědět, že tento má pět různých částí (tempi): čtyři z nich se nazývají
vážné (gravi), pátá část skladby (sonata) je zrychlená (sciolta). V první
části (tempo) tedy mají muž a žena (stojící naproti sobě,
jak ukazuje předložený obrázek) udělat Riverenza grave
levou nohou, a po ní dvě Continenze gravi, jednu levou nohou
doleva a druhou pravou nohou doprava. Poté co jsou
půvabně provedeny, udělají se dvě Puntate, jedna dopředu a druhá
dozadu, a dva Seguiti v natáčení (fiancheggiate), jeden doleva a druhý
doprava. Po nich udělají dva Seguiti točené doleva, v jejich konci
mají trochu ohnout kolena tak, jak se nohy nacházejí,
totiž levá vzadu a pravá vpředu. Pak toutéž levou nohou
začnou dělat další dva Seguiti točené doprava, bez
ohnutí kolen, jak se dělalo výše; a zmíněné dva Seguiti točené
na jednu i druhou stranu, se mají dělat tak, jako se dělají obraty (volte) z tance
zvaného Contrapasso. Když je to uděláno, naproti sobě udělají dva Seguiti
spezzati
dozadu v natáčení (fiancheggiati), začínají levou nohou, a tři
Riprese s levým bokem dopředu; pak další dva Seguiti spezzati, začínají
pravou nohou, jíž se dělají dozadu; a tři další Riprese
s pravým bokem dopředu.

DICO adunque, che volendosi far'il presente Balletto, si ha da
sapere, ch'egli è diuiso in cinque tempi: quattro de' quali si dimandano
graui; & il quinto s'aspetta alla sciolta della sonata : Però nel primo
tempo l'huomo & la Donna hanno (standosi all'incontro l'vono dell'altro,
come si dimostra nel precedente disegno) da farsi la Riverenza grave
col piè sinistro, & dopò essa, due Continenze gravi, una col piè sinistro
al lato sinistro; & l'altra col piè destro & al lato destro; lequali
gratiosamente fatte, si faranno due Puntate, l'una innanzi, & l'altra
in dietro; & due Seguiti fiancheggiate, l'uno al fianco sinistro, l'altro
al destro; dopò questi, si faranno due Seguiti volti alla sinistra, del fine
de'quali si ha da piegare un poco le ginocchia, come si trouano i piedi,
cioè, il sinistro in dietro, & in destro innanzi : Poi con il medesimo piè
sinistro si principiano à fare altri due Seguiti volti alla destra, senza
piegare le ginocchia, come si è fatto di sopra; & detti due Seguiti volti
all' una & l'altra mano, hanno da farsi come si fanno le volte del Ballo
chiamato Contrapasso; Il che fatto, all incontro si fanno due Seguiti
spezzati in dietro fiancheggiati, principiandoli col piè sinistro, & tre
Riprese col fianco sinistro innanzi; poi due altri Seguiti spezzati, principiandoli
col piè destro, facendoli col medesimo in dietro; & tre altre Riprese
col fianco destro innanzi.

Ve druhé části uchopí muž ženu za levou ruku,
procházejí se spolu a dělají dvě Puntate gravi, dva Passi
a jeden Seguito, začínají je levou nohou; totéž udělají
i pravou nohou. Pustí ruku a udělají tytéž obraty (volte)
z Contrapasso, zmíněné výše. Naproti sobě udělají již zmíněné
dva Seguiti spezzati v natáčení (fiancheggiati) dozadu se třemi Riprese
s levým bokem dopředu, tytéž se udělají i od pravé nohy,
tak jako výše.

Nel secondo tempo, si l' Huomo piglia la Donna per la mano sinistra,
& passeggiando insieme, si fanno due Puntate gravi, due Passi, &
un Seguito, principiandoli col piè sinistro : il medesimo si fa principiandoli
col piè destro : & lasciando la mano, si fanno le medesime volte
del Contrapasso, come ho detto di sopra. All'incontro si fanno i predetti
due Seguiti spezzati fiancheggiati in dietro con le tre Riprese col
fianco sinistro innanzi; I medesimi si fanno principiandoli col piè destro,
come di sopra.

Ve třetí části se uchopí pravou rukou, udělají dvě Puntate
gravi
, jednu levou nohou, další pravou. Pak ruku pustí,
zamíří doleva a mění si místo dvěma Seguiti, začínají je levou
nohou, a v posledním Seguito se opět setkají naproti.
Udělají dvě Puntate gravi, jednu dopředu levou nohou, druhou
dozadu pravou, dva Seguiti v natáčení (fiancheggiati), udělají výše uvedené
obraty (volte) z Contrapasso, dva Seguiti spezzati v natáčení (fiancheggiati)
dozadu, začínají je levou nohou, tři Riprese s levým bokem
dopředu, pak další dva Seguiti spezzati, začínají je pravou a dělají je
podobně dozadu, a tři další Riprese s pravým bokem dopředu.

Nel terzo tempo, si piglia la fè destra, & si fanno due Puntate
gravi, l'una col piè sinistro, l'altra con il destro : poi si lascia detta
fede voltandosi con due Seguiti alla man sinistra, principiandoli col piè
sinistro, cambiando luogo; & ritrouandosi incontro all'ultimo Seguito,
si fanno due Puntate gravi, l'una innanzi col piè sinistro, & l'altra
in dietro con il destro, con due Seguiti fiancheggiati, facendo le Sopradette
volte del Contrapasso, con li due Seguiti spezzati fiancheggiati in
dietro, principiandoli col piè sinistro, & tre Riprese col fianco sinistro
innanzi; poi due altri Seguiti spezzati, principiandoli con il destro, facendoli
in dietro similmente, et tre altre Riprese col fianco destro innanzi.

Ve čtvrté části mají uchopit levou ruku a udělat totéž,
co dělali doprava, pustí ovšem zmíněnou ruku, když mají
zamířit doprava dvěma Seguiti ordinarii.

Nel quarto tempo, si ha da pigliare la fè sinistra, & fare il medesimo
che si è fatto alla destra, però lasciando detta fede, si hanno da
voltare à mano destra con li due Seguiti ordinarij.

Na zrychlenou část (Sciolta) Sonaty.
Naproti sobě spolu mají dělat Riverenza grave, pak v rovné
linii čtyři Seguiti spezzati s výměnou místa, poslední Seguito
se má točit doleva a mají se znovu ocitnout naproti sobě. Dopředu
pak udělají dva Seguiti spezzati fiancheggiati a tři Trabuchetti gravi,
začínají je nohou levou, pak další dva Seguiti spezzati a tři Trabuchetti
pravou nohou. Když je to uděláno, mají znovu udělat obraty (volte)
z Contrapasso a naproti sobě dva Seguiti spezzati v natáčení (fiancheggiati) dozadu
a tři riprese preste s levým bokem dopředu. Totéž se
udělá od pravé nohy. Potom muž znovu uchopí
dámu za náležitou ruku, což je ruka levá, a má ji vést do čela nebo
do úpatí sálu, kam se jim bude více líbit a kam se jim bude pohodlněji vracet.
Spolu udělají Riverenza; a po ní už více nezbývá,
ta nechť ukončí Balletto.

Alla sciolta della Sonata.
All'incontro si ha da far'insieme la Riverenza grave, poi per dritta
linea, quattro Seguiti spezzati, cambiando luogo; l'ultimo Seguito
si ha da voltar' alla sinistra, & da ritrouarsi all' incontro. Innanzi si
fanno poi due Seguiti spezzati fiancheggiati, & tre Trabuchetti gravi
principiandoli col piè sinistro : poi altri due Seguiti spezzati & tre Trabuchetti
col piè destro. Ciò fatto, si ha da ritornare à fare le volte del
Contrapasso, & all' incontro due Seguiti spezzati fiancheggiati in dietro
& tre riprese preste col fianco sinistro innanzi; Il medesimo si
farà principiandoli col piè destro. Dopò l'huomo, tornando à pigliare
la Dama per la man' ordinaria, ch'è la mano sinistra, ha da posarla
in capo alla sala, ouero in piedi doue più gli piacerà et tornerà commodo,
facendosi insieme Riverenza; la qual fatta, non restandoui altro,
quella fia il fine del Balletto.

1) Tento tanec je ve druhém traktátu sbírky Il Ballarino uveden jako první v pořadí.

Kategorie: Il Ballarino - tance