Alta Morona - IB

Il Ballarino: vyobrazení k tanci Contentezza d'Amore

ALTA MORONA
Balletto,
ku chvále vynikající paní,
paní Angely Morona
Palazzuola,
ušlechtilé paní Římské

ALTA MORONA
BALLETTO,
IN LODE DELL'ILLVSTRE SIGNORA
LA SIGNORA ANGELA MORONA
PALAZZVOLA,
Gentildonna Romana.

Osoby se uchopí oběma
rukama, jako je předvedeno na obrázku u Contentezza
d'Amore
, dělají Riverenza a dvě Continenze;
pak ¨se pustí, uchopí se pravou rukou,
udělají dva Passi gravi a jeden Seguito ordinario
doleva, začínají nohou levou. Pak se
uchopí levou ruku a udělají totéž, jdou přitom doprava,
a začínají pravou nohou. Potom udělají dva Seguiti ordinarii,
jeden dozadu levou a druhý pravou dopředu, a dvě
Continenze, jednu doleva a druhou doprava.

Pigliandosi le persone con amendue le
mani, come si dimostra nel disegno di Contentezza
d'Amore, faranno la Riuerenza con due Continenze;
poi lasciandosi, pigliaranno la Fè destra,
& faranno due Passi graui, & un Seguito ordinario
alla sinistra, principiando col piè sinistro: poi
pigliando la Fè sinistra, faranno il medesimo passeggiando alla destra,
& principiando col piè destro; dopo indietro faranno due Seguiti ordinarij,
uno indietro col sinistro, & l'altro innanzi col destro, & due
Continenze, una alla sinistra, & l'altra alla destra.

Ve druhé části se uchopí náležitou rukou a udělají dva
Passi gravi a jeden Seguito ordinario levou, a totéž dělají
pravou. Pak se uchopí za ruce, udělají další dva Passi gravi
a jeden Seguito ordinario doleva, začínají levou nohou.
Pustí se a udělají další dva Passi gravi a jeden Seguito ordinario
směrem doleva, začínají pravou a mění si přitom místo.

Nel secondo tempo, pigliaranno la man' ordinaria, & faranno due
Passi graui, & un Seguito ordinario col sinistro: il medesimo faranno
col destro; poi pigliandosi per le mani, faranno due altri Passi graui,
& un Seguito ordinario alla sinistra, principiando col piè sinistro;
& lasciandosi, faranno altri due Passi graui, & un Seguito ordinario
volti alla sinistra, principiandoli col destro, & cambiando luogo.

Ve třetí části se znovu uchopí za ruce a udělají totéž,
začínají pravou a zamíří doprava, pak se oba vrátí
na své místo a skončí naproti sobě.

Nel terzo tempo, pigliandosi di nuouo le mani, faranno il medesimo,
principiando col piè destro, & voltando alla destra; poi tornaranno
ogn'uno al suo luogo, & restaranno all'incontro.

Ve čtvrté části udělá muž sám dvě Puntate gravi, jednu
levou nohou a druhou pravou dozadu, pak dáma sama udělá totéž.
Potom muž sám udělá dva Passi gravi a jeden Seguito ordinario
v točení doleva, začne je levou, naproti pak udělá další dva
Passi gravi a začne je pravou, a dvě Riprese doprava. Pak
dáma sama udělá totéž, co dělal on. Kromě toho udělají
spolu Riverenza, dvě Continenze a dvě Riprese v natáčení (fiancheggiate),
napřed se natočí dovnitř levým bokem, pak udělají další
dvě opačně. Udělají ještě dva Passi gravi a jeden Seguito ordinario
v točení doleva, potom znovu udělají uvedené Riprese
a vše ostatní opačně, tak jako výše.

Nel quarto tempo, l'Huomo solo farà due Puntate graui, una col piè
sinistro, & l'altra indietro col destro; poi la Dama sola farà il medesimo.
Dopo ciò l'Huomo solo farà due Passi graui, & un Seguito ordinario
volto alla sinistra, principiandoli col sinistro; poi incontro farà due altri
Passi graui, principiandoli col destro, con due Riprese alla destra: poi
la Dama sola farà il medesimo che harà fatto l'Huomo. Oltre à ciò faranno
insieme la Riuerenza, & due Continenze, con due Riprese fiancheggiate,
voltando il fianco sinistro per dentro prima, poi ne faranno altre
due per contrario; faranno anco due Passi graui, & un Seguito ordinario
volto alla sinistra: dopò tornaranno à fare le dette Riprese, con
tutte l'altre cose per contrario, come di sopra.

Na zrychlenou hudbu (sciolta) Sonaty.
Oba spolu udělají Riverenza minima a čtyři Trabuchetti,
potom udělají v kruhu čtyři Seguiti spezzati a jeden Passo
grave
levou nohou a Riverenza pravou, tak jako v Barrieře.
Pak pravou udělají doprava jeden krok (Passo) a Riverenza
levou, spolu se čtyřmi Passi trangati dozadu, tak jako v Barrieře.
Nakonec udělají dvě Riprese a dva Trabuchetti doleva,
jeden Seguito dopředu, začínají levou nohou; pak udělají tytéž
Riprese a Trabuchetti doprava, a jeden Seguito dopředu, začínají
pravou. Potom muž uchopí dámu za náležitou ruku
a ukončí tanec (Ballo) tím, že spolu udělají poklonu (Riverenza).

Alla sciolta della Sonata.
Faranno parimente insieme la Riuerenza minima, con quattro Trabuchetti;
poi in ruota faranno quattro Seguiti spezzati, con un Passo
graue col piè sinistro alla sinistra, & la Riuerenza col destro, come à Barriera;
poi alla destra faranno un Passo col destro, & la Riuerenza col
sinistro, insieme con quattro Passi trangati indietro, come à Barriera.
Ultimamente faranno due Riprese, & due Trabuchetti alla sinistra,
con un Seguito innanzi, principiando col piè sinistro; poi faranno le medesime
Riprese, & Trabuchetti alla destra, con il Seguito innanzi, principiando
col destro; dopò l'Huomo pigliarà la Dama per la man'ordinaria,
& finirà il Ballo con il fare insieme la Riuerenza.

Kategorie: Il Ballarino - tance