Alta Ragonia - IB

ALTA RAGONIA
Balletto od M. Battistina;
KU CHVÁLE VYNIKAJÍCÍ PANÍ
GIULIE STALLA RAGONIA,
ušlechtilé paní Římské.

ALTA RAGONIA
Balletto di M. Battistino;
IN LODE DELL'ILLVSTRE SIGNORA
LA S. GIVLIA STALLA RAGONIA,
Gentildonna Romana.

Na začátku tohoto tance (Balletto) se uchopí pravou rukou
a udělají Riverenzu levou, pak se
pustí, uchopí se levvou a udělají
další Riverenzu pravou. Odeberou se
spolu dozadu tím, že udělají dva Passi gravi a jeden
Seguito dopředu, začínají je pravou. Pak [muž] uchopí
dámu za náležitou ruku a udělají spolu další Riverenzu.

Nel principio' di questo Balletto pigliaranno la Fè
destra, & faranno la Riuerenza col sinistro dopò
lasciando quella, & pigliando la sinistra, faranno
un'altra Riuerenza col destro, & tirandosi
insieme indietro, faranno due Passi graui, & un
Seguito innanzi, principiandoli col destro: poi pigliando
la man'ordinaria della Dama, faranno insieme un'altra Riuerenza.

Ve druhé části dělají promenádu: dvě Puntate, dva Passi
gravi
a jeden Seguito ordinario, začínají levou nohou. Totéž
udělají od pravé nohy. Pak udělají doleva
čtyři Riprese a dvě Continenze, jednu doprava, druhou
doleva, a doprava pak udělají další čtyři Riprese a další dvě
Continenze, jednu doleva a druhou doprava.

Nel secondo tempo, passeggiando faranno due Puntate, due Passi
graui, & un Seguito ordinario, principiandoli col piè sinistro: il medesimo
faranno principiandoli col destro: dopò alla sinistra faranno
quattro Riprese, & due Continenze, una alla destra, & l'altra alla
sinistra: alla destra faranno poi altre quattro Riprese, & altre due
Continenze, una alla sinistra, & l'altra alla destra.

Ve třetí části se také procházejí: udělají šest Seguiti ordinarii,
začínají levou, a toutéž nohou Riverenza.

Nel terzo tempo, similmente passeggiando, faranno sei Seguiti ordinarij,
principiandoli col sinistro, & la Riuerenza col medesimo piede.

Ve čtvrté části muž sám udělá dvě Puntate, dva Passi gravi
a jeden Seguito ordinario, začíná levou nohou, totéž udělá
pravou nohou, jde před dámou a dojde po její
pravici. Naproti sobě pak spolu udělají čtyři Riprese, dvě doleva
a dvě doprava, dva Passi gravi dozadu a jeden Seguito
ordinario
dopředu, začínají levou nohou. Tytéž Riprese
Passi a Seguito pak udělají znovu, tak jako výše, a začínají
pravou nohou.

Nel quarto tempo, l'huomo solo farà due Puntate, due Passi graui,
& un Seguito ordinario, principiandoli col piè sinistro; il medesimo farà
col piè destro, passando auanti alla Dama, & ponendosi al suo fianco
destro: poi all incontro faranno insieme quattro Riprese, due alla sinistra,
& due alla destra, con due Passi graui indietro, & un Seguito
ordinario innanzi, principiandoli col piè sinistro: le medesime Riprese
poi, & Passi, & Seguito tornaranno à fare come di sopra, principiando
col piè destro.

V poslední pomalé (grave) části tanec povede žena. Udělají
spolu šest Seguiti ordinarii a Riverenza které dělali výše, potom
dáma sama udělá tytéž skutky, které dělal muž.

Nell ultimo tempo graue, la Donna guidarà il Ballo, & faranno
insieme li sei Seguiti ordinarij, & la Riuerenza che fecero di sopra: dopò
la Dama sola farà l'istesse attioni che harà fatte l huomo.

Rotta1) skladby v gagliardě.
Nejprve spolu udělají Riverenza, pak pokračují a v držení za ruku
se procházejí čtyřmi Seguiti ordinarii, pustí se
a udělají další dva Seguiti v točení doleva. Naproti sobě pak udělají
dva Seguiti spezzati v natáčení (fiancheggiati) dopředu a čtyři Trabuchetti.
Totéž udělají na druhou stranu, tak jako výše. Pak se uchopí
za ruce, udělají čtyři Riprese doleva a jeden doppio scorso
v kruhu. Totéž, aniž by pustili ruce, udělají doprava. Když jsou tyto
skutky ukončeny, muž pustí pravou ruku dámy a ukončí
tanec tím, že naproti sobě udělají Riverenzu.

Alla rotta della Sonata in Gagliarda.
Faranno prima insieme la Riuerenza, poi passeggiando, & tenendosi
per mano, seguiranno con quattro Seguiti ordinarij, & lasciando
la mano, faranno due altri Seguiti volti alla sinistra: in contro poi faranno
due Seguiti spezzati fiancheggiati innanzi, con quattro Trabuchetti;
& il medesimo faranno un'altra volta, come di sopra: pigliandosi
poi le mani, faranno quattro Riprese alla sinistra, & un doppio scorso in
ruota: & il medesimo senza lasciar mano faranno alla destra. Queste
attioni finite, l'huomo lasciarà la man destra della Dama, & finiranno
il Ballo, col fare all'incontro la Riuerenza.

1) Rotta bývala v dřívějších dobách rychlý dovětek kráčivé estampidy. Jde o závěrečnou zrychlenou část, pro niž ale Caroso mnohem častěji používá výraz sciolta.

Kategorie: Il Ballarino - tance