Alta Vittoria - ND

Nobiltà di Dame: vyobrazení k tanci Alta Vittoria

ALTA VITTORIA
BALLETTO
KU CHVÁLE NANEJVÝŠ VYNIKAJÍCÍ PANÍ
LAURY CARRAFA THEODOLA
MARCHESA DI CALICE.

ALTA VITTORIA
BALLETTO
IN LODE DELL'ILLUSTRISS. SIG.
LAURA CARRAFA THEODOLA
MARCHESA DI CALICE.

Když chtějí začít tento tanec (Balletto), kavalír
uchopí dámu za náležitou ruku, s obvyklými
kavalírskými obřadnostmi, a oba udělají Riverenzu
lunga
na čtyři údery (battute) hudby a dvě
Continenze brevi, každou na dva údery (battute). Pak se procházejí dvěma
Passi puntati brevi, čtyřmi Passi semibrevi, každý krok (Passo)
na jeden úder (battuta), a dvě Continenze. Potom udělají dva Seguiti brevi
a v jejich závěru se pustí na způsob poloviční poklony (mezza Riverenza) s obvyklými
obřadnostmi, kavalír se odebere do čela sálu
a dáma do druhého čela, dělají přitom dva Seguiti scorsi a zamíří
nejprve doleva a pak doprava, na způsob S,
nakonec se opět ocitnou ve výhledu proti sobě. Všechny uvedené pohyby začnou
levou nohou. A nedělají to tak jako předtím, kdy zamířili pouze
doleva, což bylo špatně1).

VOLENDO principiar questo Balletto, il Cavaliere
pigliarà la Dama per la man' ordinaria con le solite
cerimonie Cavaleresche, con fare amendue la Riverenza
lunga di quattro battute di Musica, con due
Continenze brevi di due battute l'una; poi passeggiaranno con due
Passi puntati brevi, & quattro Passi semibrevi d'una battuta
per Passo, & due Continenze. Dopò faranno due Seguiti brevi,
al fin de'quali si lasciaranno à modo di mezza Riverenza con le solite
cerimonie, andando il Cavaliere da un capo della sala, & la
Dama da un'altro capo, facendo due Seguiti scorsi, voltandosi
prima à man sinistra, & dopò à man destra, à modo d'una S.
Et al fine si ritrovaranno in prospettiva, principiando tutti i detti
Moti col piè sinistro; & non far come prima, che si voltavano solo
à man sinistra: & questo era falso.

Tato Sonata se zrychlí v gagliardě.
Kavalír udělá tuto první variaci v gagliardě ve čtyřech
Taktech (tempi), takovou, která se mu více pozdává, má být nicméně započata
a ukončena s nohou levou vpředu. Může tu také dělat Capriole, pokud je
svede udělat, a pokud nechce dělat variaci pozměněnou, udělá dva Seguiti
v natáčení (fiancheggiati), dva Trabucchetti semibrevi, totiž gravi,
každý na jeden úder (battuta), jeden Seguito breve finto, a v jeho závěru
trochu ohne kolena, jakoby dělal poloviční poklonu (mezza Riverenza), a sejme
přitom z hlavy baret nebo klobouk.

Questa Sonata si scioglierà in Gagliarda.
Il Cavaliere farà questa prima Mutanza di Gagliarda di quattro
tempi, quella che meglio li parerà à lui, pur che sia principiata,
& finita col piè sinistro innanzi; vi può anco far delle Capriole se le
saprà fare: & se non vuol far la Mutanza alterata, farà due Seguiti
fiancheggiati, due Trabucchetti semibrevi, cioè gravi, d'una
battuta l'uno, con un Seguito breve finto, & al fin d'esso piegarà
un poco le ginocchia facendo à modo di mezza Riverenza, cavandosi
la berretta, ò cappello di testa.

Dáma potom udělá jeden Groppo, dva Fioretti, dva Passi presti
dozadu, dva další Fioretti, dva další Passi minimi, dva další
Fioretti, poloviční poklonu (mezza Riverenza) levou, jeden Sottopiede
a nakonec Cadenzu, všechny uvedené pohyby začne levou nohou
a stejně tak je (s) levou nohou vpředu ukončí, jinak by to bylo
špatně. Pokud uvedenou variaci nedovede udělat, udělá ji tak, jako
ji dělal kavalír: dva Seguiti v natáčení (fiancheggiati), dva
Trabucchetti gravi a jeden Seguito finto.

La Dama dopò farà un Groppo, due Fioretti, due Passi presti
in dietro, due altri Fioretti, due altri Passi minimi, due altri
Fioretti, una mezza Riverenza col sinistro, un Sottopiede, &
al fine la Cadenza, principiando tutti i detti Moti col piè sinistro;
& cosi similmente la finirà col piè sinistro innanzi, altramente sarebbe
falsa: & s'Ella non saprà far detta Mutanza, la faccia come
l'havrà fatta il Cavaliere, con gli due Seguiti fiancheggiati, due
Trabucchetti gravi, & un Seguito finto.

Kavalír udělá tutéž variaci ještě jednou opačně.
Dáma stejně tak udělá opačně svou.

Il Cavaliere tornarà à fare la medesima Mutanza per contrario.
La Dama parimente farà la sua per contrario.

Upozornění.
V tomto tanci bylo obvyklé (po ukončení těchto dvou variací)
udělat dvě Riverenze. Kavalír tedy udělal jednu tou levou nohou,
která se na konci gagliardové variace nacházela vzadu,
dáma udělala poloviční (mezza) a pak udělala jednu
Riverenza lunga a kavalír další. To, co udělali, bylo špatně
a tanec byl kvůli tomu chybný, protože když se levá noha nachází
vzadu, nemůže se jí dělat Riverenza, poněvadž je to proti
přirozenosti pohybu a proti pravidlu. Říkám tedy, že uvedený tanec (Ballo)
má být dělán podle skutečné teorie. Namísto dvou Riverenze ať udělají dva
Passi puntati dopředu a když to udělají takto, bude to dobře. V těchto čtyřech
taktech (tempi) gagliardy udělají spolu tuto ukončenou variaci (Mutanza Terminata),
nejprve udělají doleva dvě Riprese sottopiedi a jeden
Fioretto, totéž opačně doprava. Nakonec udělají
dva Destici v natáčení (fiancheggiati) dovnitř, všechny
uvedené pohyby ovšem začnou levou nohou. Tato variace je ukončena (Terminata). A pokud
dáma nebude uvedenou variaci umět, může udělat dva Seguiti brevi
v natáčení (fiancheggiati), dva Destici anebo dvě Continenze. Když je pak toto
uděláno, půjdou na způsob S dvěma dalšími Seguiti, tak jak jsem
řekl výše; přiblíží se a s obvyklými způsoby (Creanze honorate)
se uchopí náležitou rukou. Upozorňuji, že kavalír si nemá pokrývat hlavu
v tomto krátkém čase (tempo), kdy dělá čtyři Spezzati a pak se pustí.
Kdyby znovu sňal baret, bylo by to ošklivé na pohled, s pokrytou
hlavou bude více hrdý na sebe sama a prokáže dámě větší poctu,
a to je od kavalíra způsobné.

Avertimento.
Perche in questo Ballo (finite queste due Mutanze) si soleva
far due Riverenze, cioè il Cavaliere ne faceva una con quel piè sinistro
che si trovava haver in dietro al fine della Mutanza della Gagliarda,
& la Dama ne faceva mezza, & dopò Ella faceva una
Riverenza lunga, & il Cavaliere un'altra: & questo era mal
fatto, & era falso il Ballo; perche ritrovandosi col piè sinistro in
dietro, non puole con l'istesso fare la Riverenza, perche è contra
moto di Natura, & contra la Regola. Però dico per far detto Ballo
con vera Theorica, in luogo delle due Riverenze, facciano due
Passi puntati innanzi, che così farà ben fatto. In questi quattro
tempi di Gagliarda, faranno questa Mutanza insieme Terminata:
in prima al lato sinistro faranno due Riprese sottopiedi, & un
Fioretto: il medesimo per contrario al lato destro: finalmente faranno
due Destici fiancheggiati per dentro, principiando però tutti
i detti Moti col piè sinistro. & questa Mutanza è Terminata. Et se
la Dama no saprà fare detta Mutanza, potrà fare due Seguiti brevi
fiancheggiati, con due Destici, overo due Continenze. Dopò ciò
fatto, scorreranno à modo d'una S, con due altri Seguiti, come di
sopra hò detto; & accostandosi si pigliaranno per la man' ordinaria,
con le solite Creanze: avertendo il Cavaliere non coprirsi in
questo puoco tempo che farà quattro Spezzati, & poi lasciarsi, &
tornarsi à cavar la berretta, atteso che fà brutta vista; & andando
scoperto dà più suffiego à se stesso, & alla Dama fà più honore,
& è creanza da Cavaliere.

Sonata se změní do Saltarella.
V této zrychlené části (Sciolta) se procházejí čtyřmi Spezzati, pak se pustí,
(na)točí se doleva dvěma Passi minimi a jeden
Spezzato dopředu, totéž udělají opačně a (na)točí se
doprava. Upozorňuji, ať to nedělají jako dříve, kdy se točili
pouze doleva čtyřmi Spezzati a doprava vůbec,
a to bylo chybné. Když je to uděláno, udělají dva Saffici v natáčení (fiancheggiati) dozadu
a jeden Corinto s levým bokem dovnitř, totéž udělají
opačně. Mohou udělat ještě jeden Spezzato dozadu
levou, jeden finto pravou a jeden Doppio minimo dopředu,
v obou dvou způsobech to bude uděláno dobře.

Si scioglie la Sonata in Saltarello.
In questa Sciolta passeggiaranno con quattro Spezzati; poi lasciandosi
si voltaranno à man sinistra con due Passi minimi, & un
Spezzato innanzi: il medesimo faranno per contrario, voltandosi
à man destra. Avertendo di non far come prima, che si voltavano
solo à man sinistra con quattro Spezzati, & alla destra mai: &
questo era falso. Ciò fatto, faranno due Saffici fiancheggiati in dietro,
& un Corinto col fianco sinistro per dentro: il medesimo faranno
per contrario. Potranno anco fare un Spezzato indietro col
sinistro, & uno finto col destro, & un Doppio minimo innanzi:
& in tutte due le maniere sarà ben fatto.

Upozorňuji, ať si nepočínají tak jako dříve, kdy dělali dva Spezzati
dozadu a levou nohou, kterou měli vpředu,
pak kráčeli dopředu. Dokonce hůře, poté, co měli udělány
uvedené Spezzati, dělali dva Passi minimi dopředu, třetím ji
sjednotili do páru k pravé, pak pravou nohou dělali znovu
výše uvedené Spezzati a ve třetím kroku (Passo) připojovali pravou
k levé. Proto říkám, že tu jsou dvě chyby: za prvé ve Spezzati
nemůže jít dopředu ta noha, která vpředu je, protože, jak
jsem řekl výše, je to proti přirozenosti a proti pravidlu. A za druhé,
je to špatně proto, že dále se má pohnout ta noha, která se přidává do páru
k druhé. Z těchto dvou důvodů byl dřívější způsob tance
špatný. Proto říkám, že jestli ho chtějí provést dobře, ať jej dělají způsobem, který
jsem uvedl výše. Potom udělají dvě Riprese doleva,
dva Trabucchetti a jeden Doppio minimo finto. Budou-li to ale chtít
provést tím druhým způsobem, což jsou pěknější pohyby, ať udělají jeden Groppo,
dva Fioretti, dva Passi minimi dopředu a jeden Saffice
(s) levým bokem dovnitř, totéž dělají opačně.
Tato část provedená v Saltarello je podle dokonalé teorie.

Avertendo di non far come prima, che facevano due Spezzati in
dietro, & col piè sinistro che si trovavano haver innanzi, con quello
similmente caminavano innanzi; anzi peggio, fatto che havevano gli
detti Spezzati facevano due Passi minimi innanzi, & il terzo lo
univano al pari del destro, & poi col piè destro tornavano à fare
gli predetti Spezzati, & aggiongevano al terzo Passo il destro al
sinistro. onde dico, che quì vi sono due falsita: prima alli Spezzati,
che quel piè che stà innanzi non può caminare innanzi; perche, come
hò detto di sopra, è contra Natura, & contra la Regola: seconda,
è falso, perche quel piè che si unisce al pari dell'altro, quello dee
moversi. & per queste due raggioni era falso il Ballo nel modo di
prima. Per tanto dico, che à volerlo far bene, facciano nel modo come
hò detto di sopra. Dopò faranno due Riprese al lato sinistro,
due Trabucchetti, & un Doppio minimo finto; ma se vorranno
fare in quest'altro modo che saran più belli Moti, facciano un Groppo,
due Fioretti, due Passi minimi innanzi, & un Saffice col
fianco sinistro per dentro: il medesimo faranno per contrario. &
questo tempo fatto in Saltarello, è con perfetta Theorica.

Canario.
V tomto Canario dělají čtyři Spezzati dopředu, uchopí se
pravou rukou, v jejich závěru se pustí a udělajíce další
čtyři scorsi na způsob S, s výměnou místa, a v závěru
běhu (Scorsa) trochu ohnou kolena na způsob poloviční poklony (mezza Riverenza).
Zatímco kavalír dělá svou variaci, dámě se doporučuje
udělat několik půvabných a elegantních pohybů, aby nevypadala jako socha.

Il Canario.
A questo Canario faranno quattro Spezzati innanzi, pigliandosi
per la man destra, al fin de'quali si lasciaranno, facendone altri
quattro scorsi à modo d'una S, cambiando luogo, & al fine della
Scorsa piegaranno un poco le ginocchia à modo di mezza Riverenza:
& averta la Dama, mentre il Cavaliere farà la sua Mutanza,
di far qualche gratioso Moto, acciò non paia una statua.

První kavalírova variace.
Kavalír udělá nejkrásnější variaci, kterou svede udělat.
Když je ukončena, udělá čtyřikrát Retirate a dva Passi puntati minimi
dopředu, aniž by se obracel (točil) jako dříve, když dělal Riverenzu.

Prima Mutanza del Cavaliere.
Il Cavaliere farà una Mutanza la più bella che saprà fare, &
finita farà quattro volte le Retirate, con due Passi puntati minimi
innanzi, senza voltarsi come prima; facendo la Riverenza.

První variace dámy.
Dama udělá další v osmi taktech (tempi) vcelku. Pak udělá
čtyři Retirate v natáčení (fiancheggiate), tedy dva Trabucchetti a jeden Saffice.
Nakonec udělá dva Passi puntati a Riverenzu, tak jak
do dělal kavalír. Když je to uděláno, udělají znovu čtyři Spezzati,
drží se levou rukou, pustí se a poběží další
čtyři, tak jako výše. Tytéž variace udělají opačně,
nejprve kavalír a pak dáma. Nakonec jako když ona
dělala čtyři Retirate, oba dva se spolu (na)točí
doleva dvěma Spezzati, dva Passi minimi dopředu, jeden Saffice
(s) levým bokem dovnitř, začínají je levou nohou,
totéž opačně. Pak udělají dva Passi puntati minimi dopředu,
uchopí se náležitou rukou s obvyklými kavalírskými obřadnostmi,
udělají Riverenza breve, kdy se levá noha
připojí do páru s pravou v tempu hudby, čímž tento
vznešený tanec ukončí.

Prima Mutanza della Dama.
La Dama ne farà un'altra di otto tempi in tutto; poi farà le
quattro Retirate fiancheggiate, cioè due Trabucchetti, & un Saffice;
al fin farà li due Passi puntati, & la Riverenza, come havrà
fatto il Cavaliere. Ciò fatto tornaranno à far gli quattro Spezzati,
pigliandosi per la man sinistra, & lasciandosi ne scorreranno altri
quattro, come di sopra: facendo per contrario le medesime Mutanze,
prima il Cavaliere, & dopò la Dama. Finalmente com'Ella ha
vrà fatte le quattro Retirate, amendue insieme si voltaranno à man
sinistra con due Spezzati, due Passi minimi innanzi, & un Saffice
col fianco sinistro per dentro, principiandoli col piè sinistro: il
medesimo per contrario. Poi, con far due Passi puntati minimi innanzi,
si pigliaranno per la man'ordinaria con le solite cerimonie
Cavaleresche; & con far la Riverenza breve à tempo del Suono, che
sia giunto il piè sinistro al pari del destro, porranno fine à questo
nobil Balletto.

1) Caroso zde s největší pravděpodobností odkazuje na stejnojmenný tanec ze své sbírky Il Ballarino, která vyšla roku 1581. Autorem tance Alta Vittoria z první sbírky ovšem není Caroso, ale M. Oratio.

Kategorie: Nobiltà - tance