Ballo del Piantone - IB

BALLO DEL PIANTONE,
Ku chvále velmi opěvované
Madonny Gratiosa Bembo,
ušlechtilé benátské paní.

BALLO DEL PIANTONE,
In lode della molto mag.(Ca)
Madonna Gratiosa Bembo,
Gentildonna Venetiana.

Muž začne tento tanec tím, že udělá
Riverenza grave, nese plášť, a smekne
baret způsobem, který je předveden
na obrázku u cascardy Alta Regina. Pak jej opět dá
na hlavu, udělá dva Passi gravi a jeden
Seguito ordinario, začíná levou,
a tytéž pak udělá pravou. V tomto pokračuje, až
dospěje k místu, kde se nachází dáma, kterou chce vyzvat. Dojde k ní,
aby ji vyzval, udělá vůči ní Riverenza grave, oba si políbí
ruce a do hudby udělají Riverenza. Pak
se spolu procházejí, udělají čtyři Seguiti ordinarii, v posledním
z nich se on zastaví, vede dámu na způsob půlměsíce
a zavede ji naproti, kde spolu do hudby udělají Riverenzu,
vše začínají levou nohou. Podobně pak spolu udělají
čtyři Seguiti ordinarii, dva v natáčení (fiancheggiati) dozadu a dva v točení
doleva, naproti sobě udělají dva Trabuchetti gravi a Riverenzu;
když skončí, muž si půjde sednout na své místo
a dáma zůstane v tančení.

L'Hvomo principiarà questo Ballo con il fare
la Riuerenza graue, portando la Cappa, & cauandosi
la berretta nel modo che si dimostra
nel disegno della Cascarda Alta Regina: poi riponendosela
in testa, farà due Passi graui, & un
Seguito ordinario, principiando col sinistro: & i
medesimi farà, principiando col destro: cosi facendosi, seguirà insino che
guinga al luogo doue si trouarà la Dama che vorrà pigliare: alla quale
giunto che sia, inuitandola, le farà la Riuerenza graue; & baciandosi
l'uno & l'altro le mani faranno al tempo del suono la Riuerenza: poi
insieme passeggiando, faranno quattro Seguiti ordinarij, all'ultimo de'
quali l'Huomo fermandosi, guidarà la Dama à modo di meza Luna,
& la posarà all'incontro, doue insieme faranno à tempo del suono la Riuerenza,
principiando ogni cosa col piè sinistro. Poi faranno similmente
insieme quattro Seguiti ordinarij, due fiancheggiati indietro, et due uolti
alla sinistra; & all'incontro faranno due Trabuchetti graui, & la Riuerenza;
al fine della quale, l'Huomo andarà al suo luogo à sedere, restando
la Dama à ballare.

Promenáda dámy.
Dáma, která udělala Riverenzu vůči muži, s nímž
tančila, se prochází, tak jako to dělal on, a podle téhož řádu, jehož se
držel on. Udělá dva Passi gravi a Seguito ordinario a přiblíží se
k muži, s nímž bude chtít tančit. Tam spolu udělají Riverenzu,
a všechny další skutky uvedené výše. Když skončí, pustí se,
dáma si půjde sednout a muž pokračuje, prochází se
nebo dělá další variace z gagliardy, a půjde vyzvat další dámu.
Pokračují a dělájí totéž, dokud se jim to líbí.

Passeggio della Dama.
La Dama fatta che harà la Riuerenza all'Huomo col quale hauerà
ballato, passeggiando come fece l'Huomo, terrà il medesimo ordine ch'esso
tenne; & facendo li due Passi graui, & il Seguito ordinario, si accostarà
all'Huomo che vorra pigliare: oue insieme faranno la Riuerenza,
& tutte l'altre attioni che si sono dette di sopra: al fine delle quali, lasciandosi,
la Dama andarà à sedere; & l'Huomo, seguendo à passeggiare,
ò far'altre mutanze di Gagliarda, andarà à torre un'altra Dama,
& seguiranno à far il medesimo sino che più le piacerà.

Variace z gagliardy, které může v řečeném Piantone dělat
každý ušlechtilý muž (Gentilhuomo).

Mutanze di Gagliarde da far'ogni Gentilhuomo
terra terra in detto Piantone.

1 Pětikroky

1 I cinque Passi

2 Dva molinelli, jeden v točení doleva, druhý doprava.

2 Due Molinelli, uno volto alla sinistra, l'altro alla destra.

3 Jeden balzetto na spárovaných nohách (à piedi pari), dva sottopiedi, jeden Fioretto dopředu,
začíná levá, a Cadenza, tři Passi presti ritirati
a Cadenza, začíná pravá.

3 Vn Balzetto à piedi pari, due Sottopiedi, & un Fioretto innanzi,
principiando col sinistro, & la Cadenza, & tre Passi presti ritirati,
& la Cadenza, principiando col destro.

4 Dva Sottopiedi doleva, dva Trabuchetti gravi, jeden Sottopiede,
jeden Fioretto dopředu a Cadenza, začíná levou:
pak tři Passi presti ritirati, začínaje je pravou, se dvěma Fioretti
na spárovaných nohách (a piedi pari), dva Costatetti a Cadenza s pravou nohou
vpředu, nebo jedna Capriola čtverná (in quarto).

4 Due Sottopiedi alla sinistra, due Trabuchetti graui, un Sottopiede,
un Fioretto innanzi, & la Cadenza, principiandoli col sinistro:
poi tre Passi presti ritirati, principiandoli col destro, con due Fioretti
a piedi pari, & due Costatetti, & la Cadenza col piè destro
innanzi, ò una Capriola in quarto.

5 Dva Fioretti na spárovaných nohách (à piedi pari), dva Costatetti, začínajíce je levou,
tři Triti minuti doprava, jeden Sottopiede, jedna battuta di Campanella
dozadu, jeden Sottopiede doleva, s jedním Fioretto dopředu,
Cadenza & tři Passi presti ritirati, & Cadenza, nebo
Capriola.

5 Due Fioretti à piedi pari, due Costatetti, principiandoli col sinistro,
tre Triti minuti alla destra, un Sottopiede, una battuta di Campanella
indietro, un Sottopiede alla sinistra, con un Fioretto innanzi,
la Cadenza, & tre Passi presti ritirati, & Cadenza, ò la
Capriola.

6 Dva Zoppetti s nohou levou ve vzduchu, pak ji spustí a udělá battute
di Campanelle
pravou, dva Passi larghi fermati, jeden
pravou, druhý levou, potom udělá pravou další battuta
di Campanella
dozadu, jeden Sottopiede, jeden Fioretto s levou
vpředu, začíná levou, a Cadenza se třemi
Passi presti ritirati, začíná pravou, a Cadenza.

6 Due Zoppetti col piè sinistro in aria, poi calandolo, farà due battute
di Campanelle col destro, due Passi larghi fermati, uno col
destro, l'altro col sinistro: dopò farà col destro un'altra battuta
di Campanella indietro, & un Sottopiede, un Fioretto col sinistro
innanzi, principiando col sinistro, & la Cadenza con tre
Passi presti ritirati, principiando col destro, & la Cadenza.

7 Jeden Balzetto na spárovaných nohách (à piedi pari) doleva, dva Sottopiedi, jeden Fioretto
dopředu, začíná levou, a Cadenza, se třemi
Passi presti dozadu, začíná pravou, a Cadenza
v konci hudby, pak udělá další tři Cadenze dopředu, vždy začíná
levou nohou, pak udělá dva Zoppetti s toutéž
nohou ve vzduchu; potom ji spustí v točení doleva
a ve výhledu pravou nohou dopředu a pak dozadu dělá na způsob Riverenza,
toutéž nohou udělá jeden Groppo doleva,
s jedním Fioretto dopředu, začíná levou, Cadenza
se dvěma Passi presti, dvě Capriole v tempu hudby,
začíná pravou nohou.

7 Un Balzetto à piedi pari alla sinistra, due Sottopiedi, un Fioretto
innanzi, principiando col sinistro, & la Cadenza, con tre
Passi presti indietro, principiandoli col destro, & la Cadenza al
fin del tempo del suono: farà poi tre altre Cadenze innanzi, principiandole
sempre col piè sinistro; poi farà due Zoppetti con l'istesso
piede in aria; dopo voltandosi alla sinistra, lo calarà, facendo
col piè destro innanzi, poi indietro à modo di Riuerenza, in
prospettiua; & con il medesimo piè farà un Groppo alla sinistra,
con un Fioretto innanzi, principiando col sinistro, & la Cadenza
con due Passi presti, & due Capriole al tempo del suono,
principiando col piè destro.

8 Jeden Groppo, dva Fioretti, dvě battute di Campanelle, další dva
Fioretti, s dalšími dvěma Campanelle všechny v točení (in volta), a Cadenza
naproti, začíná levou nohou.

8 Un Groppo, due Fioretti, due battute di Campanelle, due altri
Fioretti, con due altre Campanelle tutte in volta, & la Cadenza
incontro, principiando col piè sinistro.

9 Dva Fioretti na spárovaných nohách (à piedi pari), dva Passi presti dozadu, pak dá
levou nohu dopředu a touto nohou udělá dvě Riverenze preste,
jeden Trabuchetto, další Sottopiede doprava,
další dvě Riverenze preste, jeden Trabuchetto, jeden Sottopiede
doleva, dva Fioretti finti, jeden doleva,
další doprava; pak udělá dvě battute di Campanelle směrované
doleva, začíná je dozadu: ve výhledu dělá ještě
jeden Fioretto dopředu, začíná levou nohou, Cadenza,
dva Passi presti dozadu a dvě Capriole v tempu hudby,
začíná pravou.

9 Due Fioretti à piedi pari, due Passi presti indietro; poi porrà il
piè sinistro innanzi, & farà con l'istesso piè due Riuerenze preste,
& un Trabuchetto, con un'altro Sottopiede alla destra,
& due altre Riuerenze preste, & un Trabuchetto, & un Sottopiede
alla sinistra, con due Fioretti finti, uno alla sinistra,
l'altro alla destra; poi farà due battute di Campanelle volte alla
sinistra, principiandole indietro: in prospettiua faranno anco
un Fioretto innanzi, principiandolo col piè sinistro, la Cadenza,
due Passi presti indietro, & due Capriole al tempo del suono,
principiando col destro.

10 Udělá pětikroky (Cinque Passi), když dopadne na obě nohy, aby udělal
Cadenzu, udělá tři Triti minuti doleva, se dvěma Sottopiedi,
jeden Trabuchetto grave také doleva, pak udělá jeden
Groppo doprava, na konci tohoto pravou nohou, která je
pozvednutá, udělá dvě Riverenze preste, jeden Trabuchetto,
jeden Sottopiede doleva a Cadenza; s upozorněním vždy
začínat variace levou nohou.

10 Farà li Cinque Passi, & quando calarà amendue li piedi per far
la Cadenza, farà tre Triti minuti alla sinistra, con due Sottopiedi,
& un Trabuchetto graue pur'alla sinistra: poi farà un
Groppo alla destra, & al fin di esso con il piè destro che si trouarà
alzato, farà due Riuerenze preste, & un Trabuchetto, con
un Sottopiede alla sinistra, & la Cadenza: Auertendo sempre
di principiar le mutanze col piè sinistro.

Těchto několik málo variací z Gagliardy, spolu s těmi, které
jsou udány v Balletto Canario, vám prozatím postačí:
budiž stručně řečeno, že si vyhrazuji ve svém dalším druhém tisku
zveřejnit větší počet, spolu s dalšími Balletti,
a novými fantaziemi, dalšími figurami, jež představují
všechna gesta a skutky, které je velmi potřebné znát. Zatím
je toliko každému přáno, ať se líbí, spolu s několika málo těmi,
jež jsou v tomto svazku, snažné
přání, které mi zbývá k obecnému prospěchu
v konání významných
věcí.1)

Le quali poche mutanze di Gagliarda, insieme con quelle che
si sono poste nel Balletto del Canario, per hora vi basteranno:
conciosia che io mi riserbo ad un'altra seconda impressione di
mandarne fuori in maggior numero, insieme con altri Balletti,
& fantasie nuoue, & con altre figure, che rappresenteranno
tutti li gesti & atti, che più sono necessarij di sapersi. Fra
tanto piaccia ad ogn'uno di gradire insieme con quel poco
che in questo Volume si è fatto, il moto
desiderio che mi resta à beneficio
uniuersale di far cose
maggiori.

1) Je to závěrečný tanec sbírky, proto to obřadné loučení. Další Carosova sbírka, zde již avizovaná, vyšla až roku 1600, zájemci o další variace si na ni tedy počkali 19 let.

Kategorie: Il Ballarino - tance