Bassa Honorata - IB

BASSA HONORATA
BALLETTO OD M. BATTISTINA;
KU CHVÁLE SLOVUTNÉ
PANÍ DONNY AGNESINY
COLONNA CAETANA.

BASSA HONORATA
BALLETTO DI M. BATTISTINO;
IN LODE DELL'ILLVSTRISSIMA
SIGNORA DONNA AGNESINA
COLONNA CAETANA.

V tomto tanci muž uchopí levou ruku
dámy, udělají spolu Riverenzu
a dvě Continenze, vše začínají
levou nohou. Potom se uchopí pravou rukou
a udělají doleva dva Seguiti ordinarii,
dva Trabuchetti a dvě Riprese. Pak se uchopí
levou rukou a udělají totéž od pravé nohy.
Aniž pustí ruku, udělají dvě Continenze, pak muž pustí
levou, pravou uchopí náležitou ruku dámy
a spolu udělají Riverenzu, trochu naproti sobě.

In questo Balletto l Huomo pigliarà la man sinistra
della Dama, & faranno insieme la Riuerenza,
& due Continenze, principiando ogni cosa
col piè sinistro: Dop` pigliaranno la fè destra,
& faranno al fianco sinistro due Seguiti ordinarij,
due Trabuchetti, & due Riprese; Pigliando
poi la fè sinistra, faranno il medesimo principiandoli col piè destro:
& senza lasciar mano, faranno due Continenze: poi lasciando
l Huomo la sinistra, pigliarà con la destra la man'ordinaria della Dama,
& faranno insieme la Riuerenza un poco all incontro.

Ve druhé části se procházejí a dělají dvě Puntate, čtyři
Passi gravi, dva Seguiti ordinarii dva Trabuchetti a dvě Riprese
doleva. Pak pravou nohou udělají dva další Seguiti, dva
Trabuchetti a dvě Riprese doprava, dvě Continenze gravi,
jednu doleva, druhou doprava, a Riverenza.

Nel secondo tempo, passeggiando, faranno due Puntate, & quattro
Passi graui, due Seguiti ordinarij due Trabuchetti, & due Riprese
al fianco sinistro: poi col piè destro faranno due altri Seguiti, due
Trabuchetti, & due Riprese alla destra, con due Continenze graui,
una alla sinistra, & I altra alla destra, & la Riuerenza.

Ve třetí části muž sám udělá dva Passi gravi a jeden Seguito
ordinario
doleva a totéž udělá doprava,
kdy začíná pravou. Pak spolu udělají dva Seguiti v natáčení (fiancheggiati),
dva Trabuchetti a dvě Riprese doleva. Pak udělají
dva další Seguiti, začnou je pravou, dva Trabuchetti
a dvě Riprese doprava, dvě Continenze naproti sobě a Riverenza.

Nel terzo tempo, l'huomo solo farà due Passi graui, & un Seguito
ordinario al fianco sinistro, & il medesimo farà al fianco destro,
principiando con il destro: poi insieme si faranno due Seguiti fiancheggiati,
due Trabuchetti, & due Riprese alla sinistra: poi faranno
due altri Seguiti, principiandoli col destro, con li due Trabuchetti, &
due Riprese alla destra, & due Continenze all incontro, & la Riuerenza.

Dáma sama pak udělá totéž, co dělal muž. Pak udělají
spolu tytéž Seguiti, Trabuchetti a Riprese na jednu
a druhou stranu, tak jako výše. Procházejí se pak v kruhu a dělají
levou nohou dva Passi gravi a jeden Seguito ordinario, a totéž
udělají levou nohou. Pak naproti sobě udělají dva Seguiti v natáčení (fiancheggiati),
dva Trabuchetti a dvě Riprese doleva. Tytéž
Seguiti, Trabuchetti a Riprese se dělají doprava, se dvěma
Continenze a Riverenzou naproti sobě.

La Dama sola farà poi il medesimo che harà fatto l huomo: poi faranno
insieme li medesimi Seguiti, Trabuchetti, & Riprese all una,
& all'altra mano, come di sopra. In ruota poi passeggiaranno facendo
col piè sinistro due Passi graui, & un Seguito ordinario, & il medesino
faranno col piè sinistro: poi incontro faranno due Seguiti fiancheggiati,
due Trabuchetti, & due Riprese al fianco sinistro. I medesimi
Seguiti, Trabuchetti, & Riprese si faranno al fianco destro, con due
Continenze, & la Riuerenza incontro.

Na zrychlenou část (sciolta) Sonaty.
Uchopí se pravou rukou a udělají čtyři Seguiti spezzati
doleva, pak se pustí, uchopí pravou ruku a udělají totéž
levou nohou. Udělají dozadu dva Seguiti v natáčení (fiancheggiati),
dva Trabuchetti a dvě Riprese doleva. Po tomto udělají
další dva Seguiti pravou nohou v natáčení (fiancheggiati) dopředu, dva Trabuchetti
a dvě Riprese doprava, dvě Continenze, jednu doleva
a druhou doprava. Muž uchopí dámu
za náležitou ruku a odvede ji do čela
sálu, nebo tam, kam jim to bude pohodlnější, a ukončí
tanec (Ballo) tím, že spolu udělají
poklonu (Riverenza).

Alla sciolta della Sonata.
Pigliaranno la fè destra, facendo quattro Seguiti spezzati al fianco
sinistro, poi lasciandola, pigliaranno la fè sinistra, & faranno il medesimo
col piè sinistro, & indietro faranno due Seguiti fiancheggiati,
due Trabuchetti, & due Riprese al fianco sinistro: si faranno dopò ciò
due altri Seguiti col piè destro fiancheggiati innanzi, due Trabuchetti,
& due Riprese al fianco destro, con due Continenze, l'una allasinistra,
& l'altra alla destra. L'huomo pigliarà la Dama
per la man'ordinaria, & posandola in capo alla
sala, ò doue più gli tornarà commodo, finiranno
il Ballo con il far'insieme la
Riuerenza.

Kategorie: Il Ballarino - tance