Bassa Romana - IB

BASSA ROMANA
BALLETTO OD M. BATTISTINA;
KU CHVÁLE VYNIKAJÍCÍ PANÍ
A MÉ NANEJVÝŠ CTĚNÉ PATRONKY
PANÍ GIOVANNY
CAETANA ORSINA.

BASSA ROMANA
BALLETTO DI M. BATTISTINO;
IN LODE DELL'ILLVSTR.(MA) SIGNORA
ET PATRONA MIA OSSERVAND.(MA)
LA SIGNORA GIOVANNA
CAETANA ORSINA.

Uchopí se náležitá ruka dámy, dělají
spolu Riverenzu a dvě Continenze.
Procházejí se a udělají dvě Puntate dopředu
a tři Doppii, začínají je nohou levou. Pak
udělají další dvě Puntate, jednu pravou nohou,
druhou levou, čtyři Riprese
doprava, pak se levou udělá jedna Continenza grave a čtyři
Riprese na tutéž stranu, tak jako výše, se dvěma Continenze
a Riverenza.

Si pigliarà la man'ordinaria della Dama, facendo
insieme la Riuerenza, & due Continenze, &
passeggiando, si faranno due Puntate innanzi, &
tre Doppij, principiandoli col piè sinistro: poi si
faranno due altre Puntate, l'una col piè destro,
& l'altra col sinistro, & quattro Riprese al fianco
destro: poi col sinistro si farà una Continenza graue, & quattro
Riprese al medesimo lato, come di sopra, con due Continenze, & la
Riuerenza.

Ve druhé části muž sám udělá tři Seguiti ordinarii a poněkud se vzdálí,
naproti udělá doprava čtyři Riprese.

Nel secondo tempo, l'Huomo solo farà tre Seguiti ordinarij, discostandosi
alquanto, & all'incontro farà al fianco destro quattro Riprese.

Dáma udělá tytéž tři Seguiti v natáčení (fiancheggiati), ale na svém
místě, a čtyři Riprese, tak jako výše. Muž sám pak udělá dvě
Puntate v natáčení (fiancheggiate) dozadu, tři Doppii, jeden doleva, druhý
doprava a poslední dozadu, začíná je levou. Pak udělá
čtyři Riprese doprava a dvě Continenze naproti, jednu
doleva a druhou doprava. Když je to pvoedeno, udělá dva Seguiti scorsi,
a postaví se k pravé ruce Dámy, uchopí ji za pravou ruku
a spolu udělají Riverenza; vše se začíná levou nohou,
s výjimkou Riprese.

La Dama farà li medesimi tre Seguiti fiancheggiati, ma però al suo
luogo, & quattro Riprese come di sopra. L'Huomo solo farà poi due
Puntate fiancheggiate in dietro, tre Doppij, uno al fianco sinistro, l'altro
al destro, & l'ultimo in dietro, principiandoli col sinistro: poi farà
quattro Riprese al fianco destro, & due Continenze incontro, l'una alla
sinistra, l'altra alla destra. Il che fatto, farà due Seguiti scorsi,
& ponendosi à man destra della Dama, pigliarà quella per la man
destra, & faranno insieme la Riuerenza: principiando ogni cosa col piè
sinistro, eccetto le Riprese.

Ve třetí části dáma sama, začínajíc od dvou Puntate,
udělá všechno to, co předtím udělal muž.

Nel terzo tempo, la Dama sola, principiando dalle due Puntate,
farà tutto quello che harà fatto l'huomo di sopra.

Na zrychlenou část (sciolta) Sonaty v gagliardě.
Procházejí se spolu v držení za ruku a dělají čtyři Seguiti
ordinarii, pak se pustí a udělají další dva, poněkud se vzdálí
a vymění si místo, zamíří doleva. Pak naproti udělají
další dva Seguiti v natáčení (fiancheggiati), dvě Riprese a tři Trabuchetti
s levým bokem dovnitř, začínají je nohou levou,
natočí se pravým bokem a udělají totéž, začnou pravou nohou.
Když je to uděláno, udělají čtyři Seguiti s výměnou místa, v posledním
zamíří doleva, stejně jako výše. Naproti
pak udělají čtyři Seguiti v natáčení (fiancheggiati) dopředu a stejné
Riprese a Trabuchetti na jednu i druhou stranu, tak jako výše.
Potom se procházejí a udělají čtyři Seguiti ordinarii, pak muž
opět uchopí náležitou ruku dámy a odvede ji tam,
kam jim to bude pohodlnější. Tanec (Ballo) ukončí tím, že spolu udělají Riverenzu.

Alla sciolta della Sonata in Gagliarda.
Passeggiando insieme con la man pigliata, faranno quattro Seguiti
ordinarij; poi lasciando la mano, ne faranno altri due, discostandosi
alquanto, & cambiando luogo con il voltare alla sinistra. Faranno poi
all incontro altri due Seguiti fiancheggiati, con due Riprese, & tre Trabuchetti
col fianco sinistro per dentro, principiandoli col piè sinistro, &
voltando il fianco destro, faranno il medesimo, principiandoli col piè destro.
Ciò fatto, faranno quattro Seguiti, cambiando luogo, & all ultimo
si voltaranno medesimamente alla sinistra, come di sopra. Incontro
si faranno poi quattro Seguiti fiancheggiati innanzi con le medesime
Riprese, & Trabuchetti all'uno, & l'altro fianco, come di sopra.
Dopò passeggiando, si faranno quattro Seguiti ordinarij: poi l'huomo
tornarà à pigliar la man'ordinaria della Dama, & posandola oue
più gli tornarà commodo, finiranno il Ballo col far' insieme la Riuerenza.

Kategorie: Il Ballarino - tance