Bassa et alta - IB

BASSA ET ALTA,
Tanec nejistého původu.

BASSA ET ALTA,
Balletto d'Incerto.

Muž stojí trochu naproti dámě
a uchopí ji za náležitou ruku. Udělají
Riverenza a dvě Continenze, pak se procházejí
a dělají dvě Puntate, pět dvojkroků (Cinque doppii),
začínají je levou. Připomínám, že v každém tanci
se má vždy pohnout ta noha, která dospěje do páru.
Když je uděláno pět dvojkroků (Doppii), udělají dvě Puntate, jednu
pravou a druhou levou, a čtyři rychlé (preste) Riprese doprava.
Když se dělá tato Continenza grave, je třeba vždycky udělat gesto
paží na způsob půlměsíce. Pak se s půvabemnatáčí naproti dámě
a znovu spolu udělají další čtyři rychlé (preste) Riprese
doprava. Pak spolu začnou dělat levou nohou dvě Continenze,
dvě Puntate, jeden Doppio, dvě Puntate, jednu pravou a druhou
levou, a čtyři Riprese doprava. Potom opět udělají
další Continenza grave doleva a další čtyři Riprese
doprava, pak udělají dvě Continenze, jednu doleva, druhou doprava.
A toto je celá Bassa.

Stando l'Huomo un poco incontro alla Dama,
la pigliarà per la man'ordinaria, & faranno
la Riuerenza, & due Continenze; poi passeggiando,
faranno due Puntate, & Cinque doppij,
principiandoli col sinistro, auertendo in ogni Ballo,
che quel piede che si giunge al paro, sempre
si ha da mouere: fatti li cinque Doppij, faranno due Puntate, una
col destro, & l'altra col sinistro, con quattro Riprese preste alla destra.
Quando si fa questa Continenza graue, bisogna sempre fare un'atto
col braccio à modo di meza Luna; poi voltandosi incontro alla Dama
gratiosamente, tornare à far' insieme quattro altre Riprese preste alla
destra: Dopò principiaranno à fare col piè sinistro due Continenze,
due Puntate, & un Doppio: due Puntate, una col destro, & l'altra
col sinistro, con quattro Riprese alla destra: dopo tornaranno à fare
un'altra Continenza graue alla sinistra, con quattro altre Riprese alla
destra: poi faranno due Continenze, una alla sinistra, l altra alla destra.
& questa è tutta la Bassa.

Alta uvedeného Balletto.
Natočí se trochu proti sobě a udělají Riverenza grave, pak udělají
jeden krok (Passo) levou dopředu a pět Seguiti ordinarii, začnou je
pravou nohou a v posledním Seguito s půvabem trochu ohnou kolena,
po způsobu poloviční poklony (meza Riverenza).
Muž pustí ruku dámy a udělá pak dva Seguiti
v natáčení (fiancheggiati), jeden dozadu a druhý dopředu, se dvěma Riprese
doprava.
Také dáma sama udělá tutéž variaci.
Muž sám znovu udělá dvě Puntate v natáčení (fiancheggiate) dopředu,
jednu Continenzu doleva a dvě Riprese doprava.
I dáma sama ještě udělá totéž, a v místě, kde byla Continenza
a Riprese, by mohla ještě udělat odběhnutí v točení doleva, a v závěru
hudby (suono) poloviční poklonu (meza Riverenza) naproti sobě.

Alta di detto Balletto.
Si voltaranno un poco incontro, facendo Riuerenza graue; poi faranno
un Passo sinistro innanzi, & cinque Seguiti ordinarij, principiandoli
col piè destro, piegando con gratia un poco le ginocchia all'ultimo
Seguito, & facendo à modo di meza Riuerenza.
L'Huomo lasciando la mano della Dama, farà poi due Seguiti
fiancheggiati, uno indietro, & l'altro innanzi, con due Riprese alla
destra.
La Dama sola farà anch'essa la medesima mutanza.
L'Huomo solo tornarà à fare due Puntate fiancheggiate innanzi,
una Continenza alla sinistra, & due Riprese alla destra.
La Dama sola farà anco il medesimo, & in luogo della Continenza,
& Riprese, potrà anco fare una scorsa volta alla sinistra, & al fine
del suono meza Riuerenza incontro.

Gioioso1) uvedeného tance (Ballo).
Muž sám udělá dvě Puntate, jednu Continenzu doleva
a dvě Riprese doprava, pak spolu dělají Riverenzu levou.
Dáma se pak zastaví a muž sám pokračuje dvěma Puntate
dozadu v natáčení (fiancheggiate), začíná je levou, půjde
doleva, udělá jeden Doppio levou nohou, nebo místo něj
dva Passi gravi a jeden Seguito ordinario, totéž udělá doprava,
a podobně udělá jeden dozadu. Pak udělá dvě Puntate, jednu
pravou dopředu a druhou levou dozadu, pak udělá jeden Passo grave
dozadu pravou a Riverenzu levou naproti.

Gioioso di detto Ballo.
L'Huomo solo farà due Puntate, una Continenza alla sinistra, &
due Riprese alla destra: dopò insieme faranno la Riuerenza col sinistro:
poi la Dama si fermarà, & l'Huomo solo seguirà con due Puntate
indietro fiancheggiate, principiandole col sinistro, & passeggiando
al fianco sinistro, faranno un Doppio col piè sinistro, ò in luogo di quello
due Passi graui, & un Seguito ordinario: il medesimo farà alla destra,
& similmente ne farà un' altro indietro; poi farà due Puntate, una
col destro innanzi, & l'altra col sinistro indietro: poi farà un Passo graue
indietro col destro, & la Riuerenza col sinistro incontro.

Dáma udělá totéž, co dělal muž, totiž, jako on dělal
Doppio doleva a doprava, udělá dvě Puntate v natáčení (fiancheggiate)
dozadu, nebo místo nich jednu Continenza doleva a dvě Riprese
doprava. Pak zamíří doleva a udělá dva Dopii scorsi,
a dříve než skončí, vydá se muži naproti a on ji uchopí
za náležitou ruku.

La Dama farà il medesimo che harà fatto l'Huomo, cioè, come harà
fatto il Doppio alla sinistra, & alla destra, farà due Puntate fiancheggiate
indietro, ò in suo luogo una Continenza alla sinistra, & due Riprese
alla destra; poi si voltarà alla sinistra, & farà due Doppij scorsi, &
l'Huomo prima che gli finisca, gli andarà incontro, & la pigliarà per la
man' ordinaria.

Nakonec spolu dělají čtyři Riprese doprava trochu proti sobě,
dvě Continenze, jednu doleva a druhou doprava.
Pak dopředu udělají dvě Puntate a dva Seguiti scorsi, začínají je
levou,. Znovu pak udělají čtyři Riprese doprava a dvě
Continenze, jednu doleva a druhou doprava; pak ukončí tanec tím,
že udělají dvě Puntate, jednu dopředu a druhou dozadu, a Riverenzu.

Finalmente insieme faranno quattro Riprese alla destra un poco all'incontro,
& due Continenze, una alla sinistra, & l'altra alla destra:
poi innanzi faranno due Puntate, & due Seguiti scorsi, principiandoli
col sinistro: tornaranno poi à fare le quattro Riprese alla destra, con due
Continenze, una alla sinistra, & l'altra alla destra; poi finiranno il Ballo
col far due Puntate, una innanzi, & l'altra indietro, con la Riuerenza.

1) Gioioso v italštině znamená radostný, veselý.

Kategorie: Il Ballarino - tance