Conto dell'Orco - IB

Il Ballarino: vyobrazení k tanci Il Conto dell'Orco

IL CONTO DELL'ORCO
Balletto nejistý původem;
ku chvále slovutné
a nanejvýš vynikající paní
vévodkyně di Traetto.

IL CONTO DELL'ORCO
BALLETTO D'INCERTO;
IN LODE DELLA ILLVSTRISSIMA,
ET ECCELLENTISS.(MA) SIGNORA
Duchessa di Traetto.

Osoby se nacházejí proti sobě, tak jak
je tomu na obrázku, a začínají tím, že udělají Riverenzu,
jak se patří. Pak pokračují a udělají v kruhu tři Seguiti
ordinarii
podobným způsobem, se třemi Trabuchetti proti sobě,
poněkud se zastaví a začínají je pravou nohou.
Pak udělají dva Tranghi v natočení (fiancheggiati), jeden
levou a druhý pravou, jeden Seguito spezzato v točení doleva
a Cadenzu na spárovaných nohách (à piedi pari).

Trovandosi le persone all'incontro come
si ha nel disegno, principiaranno col far la Riuerenza
ordinaria, poi seguiranno facendo in ruota tre Seguiti
ordinarij similmente, con tre Trabuchetti incontro,
fermandouisi alquanto, e principiandoli col piè
destro: poi faranno due Tranghi fiancheggiati, uno
col sinistro, & l'altro col destro, con un Seguito spezzato volto alla sinistra,
& la Cadenza à piedi pari.

Ve druhé části dělají promenádu v kruhu pěti Seguiti
ordinarii
a všechny další věci, které vám byly ukázány v uvedené variaci,
počínaje třemi Trabuchetti.

Nel secondo tempo, faranno il passeggio in ruota con cinque Seguiti
ordinarij, & tutte l'altre cose, che viho mostre nella Mutanza detta;
principiando dalli tre Trabuchetti.

Ve třetí části muž sám udělá Doppio dopředu levou,
pak udělá dvě Riprese gravi doprava a & tři Trabuchetti, tak jako výše,
dva Passi dozadu a dva Trabuchetti gravi na obou nohách (à piè pari),
začíná pravou, a všechny další věci, které byly uvedeny v první variaci.

Nel terzo tempo, l'Huomo solo farà un Doppio innanzi col sinistro
poi farà due Riprese graui alla destra, & tre Trabuchetti come di sopra
con due Passi indietro, & due Trabuchetti graui à piè pari, principian
doli col destro, con tutte le altre cose che si dissero nella prima Mutanza.

Ve čtvrté části dáma sama udělá totéž, co dělal
muž ve třetí části.

Nel quarto tempo, la Dama sola farà il medesimo, che harà fatto
l'Huomo nel terzo tempo.

V páté části dělají spolu dva Passi gravi a jeden Seguito
ordinario
doleva, totéž udělají doprava opačně.
Pak udělají dopředu Doppio a všechny další skutky, které následují
ve variaci, kterou již dělal muž sám, pak spolu uzavřou Ballo
tím, že udělají Riverenzu proti sobě, stejným způsobem, jako začínali.

Nel quinto tempo, faranno insieme due Passi graui, & un Seguito
ordinario alla sinistra: & il medesimo faranno alla destra per contrario;
dopò innanzi faranno il Doppio con tutte le altre attioni che seguono alla
mutanza, che già harà fatta l'Huomo solo: poi conchiuderanno il Ballo
facendosi la Riuerenza incontro, nel modo istesso che haueranno principiato.

Kategorie: Il Ballarino - tance