Contrapasso - IB

CONTRAPASSO
Tanec nejistého původu, dělá se ve dvou;
ku chvále velmi vynikající
Madonny Felicity Ziletti

CONTRAPASSO
Belletto d'Incerto, da farsi in due;
In Lode Della Molto Mag.(ca)
Madonna Felicita Ziletti

Muž uchopí dámu za náležitou ruku
a spolu udělají Riverenzu grave
levou nohou a dvě Continenze, jednu doleva
a druhou doprava.

L'Huomo pigliarà la Dama per la man'ordinaria,
& faranno insieme la Riuerenza graue
col piè sinistro, & due Continenze, una alla sinistra,
& l'altra alla destra.

Ve druhé části se procházejí, dělají dva
passi gravi a jeden rychlý Doppio, začínají
levou levou, na rozdíl od toho, co při provedení užívalo dříve, totiž dva
Passi a Seguito ordinario, což bylo proti pravidlu (Regola). Neboť
nachází-li se pravá noha vzadu, nemůže vyvolat stejný efekt, když se udělá
další krok (Passo) stejnou nohou dozadu. Ale pokud se udělají dva Passi gravi
a jeden rychlý Doppio a pravá noha se připojí do páru, lze odůvodněně
i s půvabem udělat krok toutéž nohou dozadu, další
levou, a pak udělat dvě Riprese doprava, což při tomto způsobu bude
správně; nicméně každému ponechávám to, co se mu více líbí.

Nel secondo tempo, passeggiando, faranno due
passi graui, & un Doppio presto, principiando col
piè sinistro, à differenza di quello che prima s'usaua di fare, cioè delli due
Passi, & del Seguito ordinario; i quali andauano contro la Regola; percioche
trouandosi il piè destro indietro, non può far'il medesimo effetto, facendosi
un'altro Passo con l'istesso piè indietro: ma facendo due Passi graui,
& un Doppio presto, trouandosi giunto al paro il piè destro, potrà ragioneuolmente
& con gratia, far'un Passo con l'istesso piè indietro, & un altro
con il sinistro, & poi far due Riprese alla destra, che in questo modo andaranno
giuste: nondimeno io rimetto ogn'uno a quello che più le piace.

Ve třetí části se procházejí a znovu udělají dva Passi gravi
a jeden rychlý Doppio dopředu, pak udělají dozadu dva Passi gravi
a dvě Riprese, uvedené výše.

Nel terzo tempo, passeggiando, faranno di nuouo li due Passi graui,
& un Doppio presto innanzi; poi indietro faranno li due Passi graui,
& le due Riprese dette di sopra.

Variace uvedené Sonaty ve třech částech.
V první části variace této Sonaty se uchopí pravou rukou
udělají dva Passi gravi a jeden Doppio nebo jeden Seguito ordinario
doleva, začínají levou nohou. Pak se uchopí levou rukou
a udělají totéž od pravé. Potom se pustí a zamíří v točení
doleva, dvěma Seguiti ordinarii, v jejich závěru trochu ohnou
kolena a udělají to po způsobu poloviční poklony (meza Riverenza); pak zamíří v točení
doprava a udělají další dva Seguiti ordinarii.

Mutatione di detta Sonata in tre tempi.
Nel primo tempo della mutation della Sonata, pigliando la Fè destra,
faranno due Passi graui, & un Doppio, ouero un Seguito ordinario
alla sinistra, principiando col piè sinistro: poi pigliando la Fè sinistra,
faranno il medesimo, principiando col destro: dopò lasciandosi, voltaranno
alla sinistra, con due Seguiti ordinarij, al fine de i quali piegaranno
un poco le ginocchia, & faranno à modo di meza Riuerenza; poi uoltando
alla destra, faranno due altri Seguiti ordinarij.

Ve druhé části se pravou a pak levou paží a udělají
tytéž skutky, které dělali, když se drželi pravou
a pak levou rukou, se stejnými obraty.

Nel secondo tempo, pigliando il braccio destro, & poi il sinistro, faranno
le medesime attioni, che haranno fatte nel pigliar la Fè destra, &
poi la Fè sinistra, con le medesime volte.

Ve třetí části se uchopí oběma rukama a udělají dva Passi gravi,
a jeden rychlý Doppio nebo Seguito doleva, totéž uělají
opačně doprava. Pak se pustí, dáma znovu udělá uvedené
variace a muž udělá čtyři Seguiti fiancheggiati, dva dozadu
a dva dopředu, v jejich závěru uchopí dámu za náležitou ruku.

Nel terzo tempo, pigliando amendue le mani, faranno due Passi graui,
& un Doppio presto, ò Seguito alla sinistra; il medesimo faranno per
contrario alla destro; poi lasciandosi, farà la Dama un'altra uolta le dette
mutanze, et l'Huomo farà quattro Seguiti fiancheggiati, due indietro,
& due innanzi, pigliando al fine di essi la Dama per la man'ordinaria.

Znovu pak udělají čtyři další části Sonaty.
V první části se procházejí a dělají osm Seguiti ordinarii.
Znovu pak udělají uvedenou variaci
tří dalších částí Sonaty .

Si torna di nuouo à fare la Sonata quattro altri tempi.
Nel primo tempo passeggiando, faranno otto Seguiti ordinarij.
Si torna à fare di nuouo detta mutatione della
Sonata tre altri tempi.

V první části spolu oba dva udělají Riverenzu a dvě Continenze
gravi
, pak se pustí a udělají stejné obraty na jednu i druhou stranu.

Nel primo tempo tutti insieme faranno la Riuerenza, et due Continenze
graui; poi lasciandosi, faranno le medesime uolte all'una, et all'altra mano.

Ve druhé části muž udělá dva Passi gravi a jeden rychlý Doppio
nebo jeden Seguito ordinario dopředu, začíná levou,
totéž udělá dáma dozadu. Pak dáma udělá totéž dopředu
a muž dozadu, začínají pravou, ale stále
naproti sobě. Potom udělají uvedené obraty.

Nel secondo tempo, l Huomo farà due Passi graui, & un Doppio
presto innanzi, ouero un Seguito ordinario, principiando col sinistro: il
medesimo farà la Dama indietro; poi la Dama farà il medesimo innanzi,
& l'Huomo indietro, principiando con il destro; ma però sempre
all'incontro: dopò ciò faranno le volte dette.

Ve třetí a poslední části muž sám udělá Riverenzu levou nohou,
potom podobně dáma sama udělá další Riverenzu levou.
Pak dáma udělá uvedené dva obraty řečené na obě strany,
muž udělá čtyři Seguiti ordinarii, dva fiancheggiati dozadu
a dva dopředu, v jejich závěru si políbí ruku a uchopí dámu za
náležitou ruku, a tím, že spolu udělají Riverenzu, ukončí tanec.

Nel terzo & ultimo tempo, l'Huomo solo farà la Riuerenza col piè
sinistro: dopò la Dama sola farà l'altra Riuerenza similmente col sinistro;
poi la Dama farà le due volte dette sì all una, come all'altra mano, &
l'Huomo farà quattro Seguiti ordinarij, due fiancheggiati indietro, &
due innanzi, al fine de i quali baciandosi la mano, pigliarà la Dama per
la man'ordinaria, & facendo insieme la Riuerenza, finiranno il Ballo.

Dělá se na stejnou skladbu Contrapasso.

Farassi la medesima Sonata del Contrapasso.

Kategorie: Il Ballarino - tance