Coppia Matthei - IB

COPPIA MATTHEI,1)
Balletto od M. Battistina;
ku chvále nejjasnější paní
Claudie Matthea Matthei,
ušlechtilé paní Římské

COPPIA MATTHEI,
Balletto di M. Battistino;
IN LODE DELL'ILLVSTRE SIGNORA
LA SIGNORA CLAVDIA MATTHEA
MATTHEI,
Gentildonna Romana.

Muž uchopí náležitou ruku
dámy a udělají spolu Riverenzu grave
a dvě Continenze. Pak udělají v promenádě dva
Passi gravi a jeden Seguito ordinario, začnou
levou nohou, totéž udělají pravou nohou.
Potom udělají dvě Puntate gravi,
jednu dopředu a druhou dozadu, dvě Riprese doleva
a tři Trabuchetti, začnou levou: Totéž udělají
doprava, totiž Puntate začnou pravou nohou a udělají
Riprese a Trabuchetti na obě strany, tak jako výše.

L'Huomo pigliarà la man'ordinaria dell
Dama, & faranno insieme la Riuerenza graue
con due Continenze: poi passeggiando faranno du
Passi graui, & un Seguito ordinario, principiando
col piè sinistro: & il medesimo faranno
col piè destro: dipoi faranno due Puntate graui,
una innanzi, & l'altra indietro, con due Riprese al lato sinistro
& tre Trabuchetti, principiando col sinistro: Il medesimo faranno a
fianco destro, cioè principiando le Puntate col piè destro, & facendo
le Riperese, & Trabuchetti all' uno & l'altro lato, come di sopra.

Ve druhé části se uchopí pravou rukou a udělají dvě Puntate,
pustí se, udělají dva kroky v točení (Passi volti) a jeden Seguito proti sobě.
Pak súpůi půjdou doprava a udělají na druhou stranu
Puntate, kroky (Passi) a Seguito, začnou pravou nohou. Pak se uchopí
levou rukou a udělají dvě Puntate, jednu dopředu a druhou
dozadu, začínou levou nohou, pustí se a spolu udělají
doleva dva Passi gravi a jeden Seguito ordinario, začínají
levou. Potom se opět dotknou pravou rukou, udělají
další dvě Puntate, jednu dopředu a druhou dozadu, začínají
pravou: Pak půjdou doprava, udělají další dva Passi gravi
a jeden Seguito ordinario, a začnou pravou nohou.

Nel secondo tempo, pigliaranno la Fè destra, & faranno due Puntate:
& lasciandosi, faranno due Passi volti, & un Seguito incontro:
poi passeggiando insieme alla destra, faranno un'altra volta
Puntate, i Passi, & il Seguito, principiando col piè destro, Pigliandosi
poi con la Fè sinistra, faranno due Puntate, una innanzi, & l'altra
indietro, principiando col piè sinistro: & lasciandosi, faranno insieme
alla sinistra due Passi graui, & un Seguito ordinario, principiando
col sinistro. Dopò toccando la Fè destra un'altra volta, faranno
due altre Puntate, una innanzi, & l'altra indietro, principiando
col destro: passeggiando poi alla destra, faranno altri due Passi graui,
& un Seguito ordinario, principiando col piè destro.

Ve třetí části se uchopí levou rukou a udělají všechny tytéž
věci a skutky, které byly dělány ve variaci výše.
Nakonec znovu uchopí náležitou ruku, a když pustí
levou ruku poprvé, točí se doprava.

Nel terzo tempo pigliaranno la Fè sinistra; & faranno tutte le medesime
cose, & attioni, che haranno fatte nella Mutanza di sopra: al
fine tornaranno à pigliare la man'ordinaria; & quando lasciaranno la
Fè sinistra la prima volta, si voltaranno alla destra.

Na zrychlenou hudbu (sciolta) Sonaty.
Udělají Riverenzu, v promenádě udělají čtyři Seguiti ordinarii,
začínají je levou nohou.Pak se pustí, zamíří
doleva a udělají další dva Seguiti: dáma půjde do jednoho konce
sálu a muž do druhého. Potom udělají dva Seguiti scorsi, dotknouce
se pravou rukou, poloviční poklonu (meza Riverenza) a minou se. Pak si mění místo
a udělají další dva Seguiti scorsi.
Potom znovu udělají dva Seguiti scorsi, dotknou se levou rukou
a udělají poloviční poklonu (meza Riverenza) tak jako výše. Když je skončena,
muž ihned pustí ruku, kterou držel levou, uchopí tutéž
levici dámy svou pravicí, spolu udělají dva Seguiti
scorsi
a poklonou (Riverenza) ukončí tanec (Ballo).

Alla sciolta della Sonata.
Faranno la Riuerenza, & passeggiando, faranno quattro Seguiti ordinarij,
principiandoli col piè sinistro: poi lasciandosi, voltaranno alla
sinistra, & faranno altri due Seguiti, andando la Dama da un capo
della Sala, & l'huomo dall'altro. Dopò ciò faranno due Seguiti scorsi, toccando
la fè destra, & meza Riuerenza passando: poi cambiando luogo, faranno
altri due Seguiti scorsi.
Tornaranno dipoi à far due Seguiti scorsi, toccando la Fè sinistra, &
facendo meza Riuerenza come di sopra; la quale finita, lasciando immantinente
l huomo la fede, che teneua con la sinistra, pigliarà la medesima
sinistra della Dama con la sue destra, & facendo insieme due Seguiti
scorsi, & con la Riuerenza finiranno il Ballo.

1) V Carosově sbírce není u tohoto tance uvedeno vyobrazení.

Kategorie: Il Ballarino - tance