Fulgente Stella - IB

Il Ballarino: vyobrazení k tanci Fulgente Stella

FULGENTE STELLA
CASCARDA,
KU CHVÁLE NEJJASNĚJŠÍ PANÍ
LEONORY DE MEDICI
Kněžny Toskánské.

FVLGENTE STELLA
CASCARDA;
IN LODE DELLA SERENISS.(MA) SIG.(RA)
LA SIG. LEONORA DE MEDICI
Principessa di Toscana.

Tento tanec (Ballo) má začínat tak, že osoby stojí
proti sobě, udělají Riverenza minima,
čtyři Trabuchetti presti, a začnou je
levou nohou. Po nich se doleva udělá jeden Seguito
Spezzato
a poloviční (meza) Riverenza pravou nohou,
doprava se udělá další touto
pravou nohou a poloviční (meza) Riverenza levou nohou. V kruhu pak udělají
čtyři Seguiti spezzati, vše začínají levou nohou.
Dvě scambiate, jedna doleva, druhá doprava, pak udělají
dvě Riprese a dva Trabuchetti doleva, jeden Seguito
spezzato
v točení doleva a Cadenzu pravou nohou,
a znovu se ocitnou proti sobě. Pak znovu udělají další dvě Riprese
doprava, dva Trabuchetti, jeden Seguito spezzato v točení
doprava a Cadenza levou nohou, a znovu se ocitnou naproti sobě, tak jako výše.

Si ha da principiare questo Ballo, stando le persone
all'incontro, con il fare dopo la Riuerenza minima,
quattro Trabuchetti presti, principiandoli
col piè sinistro: dopo i quali si farà un Seguito
Spezzato alla sinistra, & meza Riuerenza col piè
destro: & alla destra se ne farà un'altro col medesimo
piè destro, & la meza Riuerenza col piè sinistro. In ruota si faranno
poi quattro Seguiti spezzati, principiando ogni cosa col piè sinistro;
& due scambiate, una alla sinistra, l'altra alla destra: poi si faranno
due Riprese, & due Trabuchetti alla sinistra, voltando un Seguito
spezzato pur' alla sinistra, & facendo la Cadenza col piè destro,
ritrouandosi incontro: si tornaranno poi à fare due altre Riprese alla
destra, insieme con due Trabuchetti, & un Seguito spezzato volto alla
destra, & la Cadenza col piè sinistro, ritrouandosi incontro come di sopra.

Ve druhé části pak muž sám naproti dámě udělá
dva Passi presti a Cadenzu, začíná je levou nohou, tak jako
výše, čtyři Trabuchetti presti, udělá ještě jeden Seguito spezzato
doleva a poloviční poklonu (meza Riverenza) pravou nohou, pak udělá doprava
jeden Seguito spezzato pravou nohou a poloviční poklonu (meza Riverenza)
levou nohou. Je třeba upozornit, že pokud tuto Cascardu dělají
čtyři, mají udělat průplet (intrecciata) tím způsobem, že muži
uchopí své dámy, které jsou po jejich pravici,
za pravou ruku, udělají dva Seguiti spezzati, pustí tuto ruku, udělají
dva Passi presti, zamíří doleva s výměnou místa a Cadenza proti sobě.
Pak uchopí levou ruku dámy, udělají totéž,
a každý se vrátí na své místo. A pokud tento tanec dělají dva,
udělá se totéž: nejprve uchopí levou ruku a pak pravou, a když
je průplet (intrecciata) hotov, udělají zmíněné dvě Riprese, dva Trabuchetti,
a Seguito spezzato v točení na jednu i druhou stranu, tak jako
výše.

Nel secondo tempo, l'Huomo solo farà poi all'incontro alla Dama
due Passi presti, & la Cadenza, principiandoli col sinistro, come
di sopra, & quattro Trabuchetti presti, facendo anco un Seguito spezzato
al lato sinistro, & la meza Riuerenza col piè destro; poi al lato
destro si farà un Seguito spezzato col piè destro, & la meza Riuerenza
col piè sinistro. Si ha da auertire, che se detta Cascarda si farà in
quarto, si dourà fare l'intrecciata in questo modo, cioè; Gli huomini
pigliaranno le lor Dame, che saranno à man destra; & pigliando
la fè destra, faranno due Seguiti spezzati: & lasciando detta fede, faranno
due Passi presti volti alla sinistra, & la Cadenza incontro, cambiando
luogo; pigliando poi la fè sinistra della Dama, faranno il medesimo,
tornando ogn'uno al suo luogo: & se detto ballo si farà in
due, si farà il medesimo pigliando prima la fè sinistra, & poi la destra:
fatta l'intrecciata, si faranno le due Riprese dette, due Trabuchetti,
& lo Seguito spezzato in volta all'una & l'altra mano, come
di sopra.

Ve třetí části udělá tutéž variaci sama dáma, pak spolu
udělají tentýž průplet (intrecciata).

Nel terzo tempo, farà la medesima mutanza la Dama sola; poi insieme
faranno l'intrecciata medesima.

Ve čtvrté části spolu udělají čtyři Trabuchetti presti,
jeden Seguito semidoppio doleva, udělají pauzu, totiž
trochu se zastaví, totéž doprava. Pak udělají jeden Seguito
spezzato
doleva, poloviční poklonu (meza Riverenza) pravou a totéž
opačně doprava. Pak udělají čtyři Passi v natáčení (fiancheggiati) dozadu,
jako v Barriera1), doleva udělají dvě Riprese a dva Trabuchetti,
jedení Seguito spezzato v točení doleva a Cadenzu naproti sobě,
totéž udělají opačně doprava. Pak udělají poklonu
(Riverenza) a s půvabem a elegancí ukončí Cascardu.

Nel quarto tempo, faranno insieme quattro Trabuchetti presti,
& un Seguito semidoppio alla sinistra, facendoui una pausa, cioè,
fermandosi alquanto: & il medesimo alla destra, poi faranno un Seguito
spezzato alla sinistra, & la meza Riuerenza col destro: & l'istesso
alla destra per contrario: facendo poi quattro Passi fiancheggiati indietro,
com' à Barriera: alla sinistra faranno due Riprese, et due Trabuchetti
con un Seguito spezzato volto alla sinistra, & la Cadenza incontro:
& il medesimo faranno alla destra per contrario: poi facendo la
Riuerenza, finiranno gratiosamente la Cascarda.

1) V tanci Barriera jsou to ovšem Passi trangati.

Kategorie: Il Ballarino - tance