Gratia d'Amore - IB

Il Ballarino: vyobrazení k tanci Contentezza d'Amore

GRATIA D'AMORE
BALLETTO;
KU CHVÁLE VYNIKAJÍCÍ PANÍ,
PANÍ BEATRICE
ORSINA SFORZA CONTI.

GRATIA D'AMORE
BALLETTO;
IN LODE DELL'ILLVSTR.(MA) SIGNORA,
LA SIGNORA BEATRICE
ORSINA SFORZA CONTI.

Muž uchopí obě ruce
dámy (jak je znázorněno na obraze ke Contentezza d'Amore)
a spolu udělají Riverenza:
pak se pustí a točí se dvěma Seguiti
doleva, udělají dvě Continenze, jednu
doleva a dotknou se přitom pravou rukou, druhou
doprava, dotknou se levou rukou.

L'Huomo pigliarà amendue le mani della
Dama, (come si mostra nelle figure di Contentezza
d'Amore) & faranno insieme la Riuerenza:
poi lasciandole, si voltaranno con due Seguiti
alla sinistra, & faranno due Continenze, una
alla sinistra, toccando la Fè destra, & l'altra
alla destra, toccando la Fè sinistra.

Ve druhé části muž uchopí náležitou ruku dámy.
Procházejí se spolu tím, že dělají dva Passi gravi a jeden Seguito,
začínají levou nohou, po nich udělají pravou nohou
dozadu dva Passi a dvě Riprese dopravou. Pokračují v tomtéž
a udělají čtyři Seguiti ordinarii a dvě Continenze.

Nel secondo tempo, l'huomo pigliarà la man'ordinaria della Dama,
& passeggiando insieme, faranno due Passi graui, & un Seguito,
principiandoli col piè sinistro: dopo i quali faranno col piè destro in
dietro due Passi, & due Riprese al fianco destro: & seguendo il medesimo,
faranno quattro Seguiti ordinarij, & due Continenze.

Ve třetí části uchopí pravou ruku a udělají dva Passi
a jeden Seguito. Pak se pustí, uchopí levou, udělají
další dva Passi a jeden Seguito se dvěma Continenze, začínají
pravou nohou.

Nel terzo tempo, pigliaranno la Fè dritta, & faranno due Passi,
& un Seguito; poi lasciando quella, pigliaranno la sinistra, & faranno
altri due Passi, & un Seguito con due Continenze, principiando
col piè destro.

Ve čtvrté části uchopí náležitou ruku, procházejí se
a dělají dva Passi gravi. Pak se pustí a točí se: muž udělá
jeden Seguito ordinario v točení doleva, dáma další v točení
doprava. Dáma pak pravou rukou uchopí mužovu levici
a udělají dva Passi dopředu a jeden Seguito. Pak se muž točí
doprava, udělá jeden Seguito ordinario, Dáma
doleva udělá další. Pak udělají spolu dvě Continenze, jednu
doleva a druhou doprava.

Nel quarto tempo, pigliaranno la man'ordinaria, & passeggiando,
faranno due Passi graui: poi lasciandosi, si voltaranno, con il far l'huomo
un Seguito ordinario volto alla sinistra, & la Dama un'altra uolto
alla destra. La Dama poi con la man destra pigliarà la sinistra dell'Huomo,
& faranno due Passi innanzi, & un Seguito: poi voltandosi
l'huomo à man destra, farà un Seguito ordinario: & la Dama alla
sinistra ne farà un'altro; poi faranno insieme due Continenze, l'una
alla sinistra, & l'altra alla destra.

Na zrychlenou část Sonaty.
Udělají spolu naproti sobě Riverenzu, pustí se a vymění si
místo tím, že udělají čtyři Seguiti spezzati, tři dopředu a jeden
v točení doleva. Pak naproti sobě udělají dva Trabuchetti gravi,
jeden Seguito spezzato v točení doleva a Cadenza pravou.

Alla sciolta della Sonata.
Faranno insieme la Riuerenza incontro, & lasciando la mano, cambiaranno
luogo con il fare quattro Seguiti spezzati, tre innanzi, & uno
volto alla sinistra: poi faranno all'incontro due Trabuchetti graui, &
un Seguito spezzato volto alla sinistra, & la Cadenza col destro.

Pak udělají dva Fioretti na spárovaných nohách (à piè pari), dva Passi presti dozadu,
dva Seguiti spezzati s výměnou místa, při posledním z těchto Seguiti, když jdou
proti sobě, tlesknou spolu pravýma rukama.
Totéž dělají jestě jednou, když procházejí podruhé a vrací se oba
na své místo, tlesknou levou rukou. Udělají
dva Trabuchetti gravi naproti a Seguito spezzato v točení doleva,
tak jak bylo uvedeno výše.

Faranno poi due Fioretti à piè pari, due Passi presti indietro, &
due Seguiti spezzati cambiando luogo, nell'ultimo de'quali Seguiti passando,
darà con la Fè destra una battuta sù la destra della Dama:
Et il medesimo faranno un'altra volta passando, & tornando ogn'uno
al suo luogo, con il dar la battuta alla Fè sinistra, & con il fare li
due Trabuchetti graui incontro, & il Seguito spezzato volto alla sinistra,
come di sopra si è detto.

Nato udělají čtyři Seguiti spezzati v natáčení (fiancheggiati) dopředu,
dvě Continenze, jednu doleva a dotknou se pravou rukou, druhou
doprava a dotknou se levou rukou. Potom uchopí náležitou ruku
a udělají dvě Puntate preste, jednu levou nohou
dopředu a druhou pravou dozadu.
V závěru uvedené Sonaty udělají Riverenzu,
a muž odvede ženu
na to místo sálu,
kam se jim půjde
pohodlněji.

Si faranno appresso quattro Seguiti spezzati fiancheggiati innanzi,
& due Continenze, una alla sinistra, toccando la Fè destra, & l'altra
alla destra, toccando la Fè sinistra: dopo ciò pigliaranno la man'
ordinaria, & faranno due Puntate preste, una col piè sinistro
innanzi, & l'altra col destro indietro: &
al fine della detta Sonata faranno la Riuerenza,
posando l'Huomo la Donna
in quel luogo della Sala,
che più gli tornerà
commodo.

Kategorie: Il Ballarino - tance