Leggiadria d'Amore - IB

Il Ballarino: vyobrazení k tanci Squilina

LEGGIADRIA D'AMORE
BALLETTO;
K poctě slovutné paní
paní Lucretie
Crescenza Frangipane,
ušlechtilé paní Římské.

LEGGIADRIA D'AMORE
BALLETTO;
IN LODE DELL'ILLUSTRE SIGNORA
LA SIGNORA LUCRETIA
CRESCENZA FRANGIPANE,
Gentildonna Romana.

Tento tanec (Balletto) se dělá ve třech. Osoby stojí
tak, jak je tomu na vyobrazení u Cascardy
Squilina, uchopí se za ruce a udělají
spolu Riverenzu, dvě Continenze,
jednu doleva a druhou doprava. Pak se pustí
a točí se dvěma Seguiti doleva.

Qvesto Balletto si farà in Terzo: & stando
le persone, come si ha nel disegno della Cascarda
Squilina, & pigliandosi per mano, faranno
insieme la Riverenza, con due Continenze,
una alla sinistra, & l'altra alla destra: poi lasciandosi,
voltaranno due Seguiti alla sinistra.

Ve druhé části se procházejí čtyřmi Seguiti ordinarii
a v jejich závěru se spolu otočí. Pak udělají levou dopředu
Seguito spezzato, dva Passi presti, které začnou pravou, Cadenzu,
dvě battute di Campanelle toutéž nohou a jeden Trabuchetto
na spárovaných nohách (à piedi pari) s levým bokem dozadu.

Nel secondo tempo, passeggiaranno con quattro Seguiti ordinarij,
voltandosi insieme all'ultimo di essi: poi faranno un Seguito spezzato
col sinistro innanzi, due Passi presti principiandoli col destro, la Cadenza,
due battute di Campanelle col medesimo piede, & un Trabuchetto
à piedi pari col fianco destro in dietro.

Ve třetí části muž sám udělá tři Seguiti ordinarii, nakonec
se ocitne naproti dámám, tři Trabuchetti; Seguiti
začíná levou nohou a Trabuchetti pravou. Spolu
pak udělají Seguito spezzato levou dopředu, dva Passi
presti
a Cadenzu, začínají pravou. Dvě battute di Campanelle
zmíněnou nohou, jeden Trabuchetto dozadu na spárovaných nohách (à piedi pari), kdy stojí
pravým bokem ven.

Nel terzo tempo, l huomo solo farà tre Seguiti ordinarij : all'ultimo
de' quali si trovarà incontro alle Dame, con tre Trabuchetti: principiando
li Seguiti col piè sinistro, & li Trabuchetti col destro. Insieme
poi faranno un Seguito Spezzato col sinistro innanzi: due Passi
presti, & la Cadenza, principiando(2) col destro: due battute di Campanelle
col detto piede, & un Trabuchetto indietro à piedi pari, stando
col fianco destro in fuori.

Ve čtvrté části udělají dámy stejnou variaci, kterou
dělal muž. Pak pokračují a udělají spolu všechny věci, které
v uvedené variaci následují, tak jak bylo řečeno výše.

Nel quarto tempo, le Dame faranno la medesima mutanza che harà
fatta l'huomo; poi seguiranno facendo insieme l'altre cose che seguono
in detta Mutanza, dette di sopra.

V páté části muž začíná dělat průplet. Udělá
tři Seguiti scorsi, spoje1) každý na svém místě. Udělají tři Trabuchetti
proti sobě, začnou je pravou se stejnou variací jako
výše, tedy Seguito spezzato levou dopředu, dva Passi presti
a Cadenza, začínají pravou, dvě battute di Campanelle
uvedenou nohou a Trabuchetto na spárovaných nohách (à piedi pari) s pravým bokem
dozadu.

Nel quinto tempo, l'Huomo principiarà à far' l'intrecciata, facendo
tre Seguiti scorsi: & giunti ciascun'al suo luogo, faranno tre Trabuchetti
incontro, principiandoli col destro con la medesima Mutanza di
sopra, cioè un Seguito spezzato col sinistro innanzi, due Passi presti,
& la Cadenza, principiandoli col destro: due battute di Campanelle
col detto piede, & un Trabuchetto à piedi pari col fianco destro
indietro.

V šesté části se v kruhu uchopí za ruce a udělají spolu
dva kroky (Passi), jeden Seguito doleva, začínají levou nohou.
Totéž udělají doprava, začínají pravou. Pak se pustí,
udělají dva Seguiti spezzati v natáčení (fiancheggiati) dozadu,
začínají levou, dva Trabuchetti gravi na spárovaných nohách (à piedi pari),
jeden doleva a druhý doprava.

Nel sesto tempo, pigliaranno le mani in ruota, & faranno insieme
due Passi, & un Seguito alla sinistra, principiandoli col piè sinistro:
il medesimo faranno alla destra, principiando col destro: poi lasciando
le mani, faranno due Seguiti spezzati fiancheggiati indietro,
principiandoli col sinistro, & due Trabuchetti gravi à piedi pari;
uno alla sinistra, & l'altro alla destra.

V poslední části spolu udělají tři Seguiti, jeden dopředu,
jeden dozadu a poslední v točení doleva, a tři Trabuchetti
proti sobě. Muž se otočí doleva dvěma Seguiti,
dámy udělají dva další scorsi
a muže ponechají uprostřed, tak jak tomu bylo
na začátku. Nakonec Riverenza
ukončí
tanec.

Nell'ultimo tempo, faranno insieme tre Seguiti, uno innanzi,
uno indietro, & l'ultimo volto alla sinistra con tre Trabuchetti
incontro: l huomo poscia voltarà due Seguiti à man
sinistra: & le Dame ne faranno due altri scorsi,
ponendo in mezo l'huomo, come fecero in
principio: Finalmente con la Riverenza
finiranno il
Ballo.

1) Giunto = spoj, spojka, vazba, kloub.

Kategorie: Il Ballarino - tance