Squilina - IB

thumb|250px|right|Il Ballarino: vyobrazení k tanci Squilina SQUILINA CASCARDA;
ku chvále slovutné
a nanejvýš vynikající paní
kněžny di Squillace.

SQVILINA CASCARDA;
IN LODE DELL'ILLVSTRISSIMA
ET ECCELLENTISSIMA SIGNORA
Principessa di Squillace.

Tento tanec má dělat trojice, tedy
dva muži a jedna dáma, nebo dvě dámy
a jeden muž. Osoby stojí v řadě,
drží se za ruce tak, jak ukazuje obrázek.
Tedy jestli to budou dvě dámy, muž bude stát
uprostřed, a pokud budou dva muži, bude tam
dáma. Mají začínat z jednoho konce sálu tím, že spolu udělají
Riverenzu grave a dvě Continenze, pak půjdou,
aniž by pustili ruce, udělají čtyři Seguiti spezzati, začínají
levou nohou, a když konají na konci sálu, točí se dvakrát
doleva a udělají čtyři další Seguiti. Připomínám, že ten,
kdo je vpravo, má jít doprostřed, a ten, kdo vedl
tanec, se má odebrat na místo toho, kdo byl po pravici. Budiž ještě poznamenáno, že
každá osoba má udělat tutéž část, uvedenou výše. Pak, když se všichni vrátili
na své místo, muž, který vedl tanec, má začít proplétání,
nebo lépe řečeno, udělat řetěz, a zamíří doleva. Zmíněný průplet
bude týž, jako v tanci zvaném Furioso ve třech. Udělají šestnáct
Seguiti spezzati ve dvou částech (tempi) Sonaty tohoto tance a nakonec
se mají všichni znovu setkat v trojúhelníku.

Questo Balletto ha da esser fatto in terzo, cioè
due huomini, & una Dama, ouero due Dame,
& un'huomo: stando le persone, per dritta linea,
con le mani pigliate, secondo che si dimostra nel disegno,
cioè, se saranno due Dame, l huomo starà
in mezo: & se saranno due huomini, vi starà
una Dama, & hanno da principiarlo ad un capo della sala con il farsi
tutti insieme la Riuerenza graue, & due Continenze; poi passeggiando
senza lasciar mano, si faranno quattro Seguiti spezzati, principiandoli col
pie sinistro, & quando faranno in capo alla sala, voltaranno due volte
à man sinistra, & faranno altri quattro Seguiti, auertendo, che quello
che stà à man destra, ha da andare in mezo; & quello che hà guidato il
ballo, ha da porsi nel luogo di quel ch'era à man destra. Notate anco che
ogni persona ha da fare il medesimo tempo sopradetto: Dopò, come è tornato
ognun' al suo luogo, l'huomo che ha guidato il Ballo, hà da intrecciare,
ò per dir meglio, far la Catena, voltando à man sinistra, & detta Intrecciata
farà come quella del Ballo detto il Furioso in terzo, facendo sedici
Seguiti spezzati à due tempi di Sonata di detto ballo, & al fine
di quelle si doueranno tutti ritrouare in triangoli.

V kruhu pak mají všichni spolu udělat dva Passi grave a jeden Sequito ordinario
doleva, začínajíce levou, další dva Passi a jeden
Seguito doprava, které začnou pravou. Muž, který vede tanec, má
udělat čtyři Riprese levým bokem dovnitř, dva Trabuchetti
a Cadenzu, totéž má udělat dozadu pravým bokem ven.
Udělá dva Seguiti spezzati v natáčení (fiancheggiati) dopředu, další dva dozadu,
začne levou nohou. Pak se všichni spolu mají dvakrát otočit
doleva a udělat čtyři Seguiti spezzati, tak jako výše. Dámy
udělají spolu tutéž variaci, kterou už dělal muž.

In ruota poi tutti insieme ha da fare due Passi graue, et un Seguito ordinario
alla sinistra, principiandoli col sinistro, & altri due Passi, & un
Seguito alla destra, principiandoli col destro. L'huomo che guida il Ballo ha
da far quattro Riprese col fianco sinistro per dentro, con due Trabuchetti,
& la Cadenza; il medesimo ha da fare in dietro col fianco destro in fuori,
facendo due Seguiti spezzati fiancheggiati innanzi, & altri due in dietro,
principiandoli col piè sinistro, poi tutti insieme hanno da voltare due
uolte à man sinistra, facendo quattro Seguiti spezzati, come di sopra. Le Dame
faranno insieme la medesima mutanza che l'huomo ha già fatta.

Na způsob giostry mají všichni spolu udělat dva Seguiti spezzati, jeden dopředu
levou a druhý dozadu pravou, totiž levým bokem dopředu
a pravým dozadu. Pak muž projde mezi dámami dvěma Spezzati
a odebere se na jejich místo, a dámy se mají odebrat na jeho místo,
totéž udělají ještě jednou a všichni se vrátí na své místo.

Giostrando, tutti insieme hanno da fare due Seguiti spezzati, uno innanzi
col sinistro, et l'altro in dietro col destro, cioè, col fianco sinistro innanzi, et
col destro in dietro: poi l'huomo passa in mezo alle Dame con due Spezzati,
ponendosi al luogo loro, & dette Dame hanno da ponersi al luogo dell'huomo:
& il medesimo faranno un'altra volta, tornando ogn'uno al suo luogo.

Potom se znovu procházejí, udělají dva Passi gravi a jeden Seguito
ordinario
doleva, a totéž doprava, v kruhu, tak jako výše.

Dopò si torna à passeggiare, facendo due Passi graui, & un Seguito
ordinario alla sinistra, il medesimo alla destra in ruota, come di sopra.

Pak se v kruhu uchopí za ruce a všichni spolu udělají
dva Passi trangati, dva Fioretti a Cadenzu doleva, začínají
levou, totéž udělají doprava opačně. Dopředu
udělají dva Seguiti spezzati v natáčení (fiancheggiati), pustí se
a udělají ještě další dva dozadu. Dvakrát se točí doleva, udělají
čtyři Seguiti spezzati a tutéž giostru jako výše.

Si pigliando poi le mani à modo di una ruota; & tutti insieme fanno
due Passi trangati, con due Fioretti, & la Cadenza alla parte sinistra, principiandoli
col sinistro: il medesimo si fa alla destra per contrario: & innanzi
si fanno due Seguiti spezzati fiancheggiati, & lasciando la mani, se
ne fanno altri due in dietro; voltandosi due volte alla sinistra, & facendo
quattro Seguiti spezzati, con la medesima Giostra, come di sopra.

Procházejí se pak ještě jednou, dělají přitom Passi gravi a Seguito doleva
a pak doprava, tak jako výše.

Si torna poi à passeggiare, facendo due Passi, & un Seguito alla sinistra,
& poi alla destra, come di sopra.

Doleva udělají dva Fioretti na spárovaných nohách (à piè pari), dva Trabuchetti,
dva Passi presti a Cadenzu, začínají levou nohou, a totéž
se udělají doprava opačně. Pak udělají dopředu dva Fioretti, dva
Passi presti, další dva gagliardové kroky (Passi in gagliarda) a Cadenzu,
dvakrát se otočí doleva čtyřmi Seguiti spezzati, a udělají tutéž giostru. Pak znovu
udělají průplet, tak jako výše, a dvě části (Tempi), všichni se
odeberou na své místo, kde byli na začátku. Pak se uchopí za ruce,
procházejí se čtyřmi Seguiti spezzati, pustí se a točí se
dalšími čtyřmi, zůstanou v trojúhelníku a končí poklonou (Riverenza).

Alla sinistra si fanno due Fioretti à piè pari, & due Trabuchetti,
con due Passi presti, & la Cadenza, principiandoli col piè sinistro: il medesimo
si fa alla destra per contrario; poi innanzi si fanno due Fioretti, due
Passi presti, & due altri Passi in gagliarda, & la Cadenza, voltando
due volte alla sinistra con quattro Seguiti spezzati, et facendo la medesima
giostra. Dopò si torna à fare la Intrecciata, come di sopra & due Tempi, ponendosi
ogn'uno al suo luogo, come stauano nel principio: poi pigliando la mani,
passeggiaranno con quattro Seguiti spezzati, & lasciandosi, ne voltaranno
altri quattro, restando in triangolo & finiranno con la Riuerenza.

Kategorie: Il Ballarino - tance